Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Nauka o organizacji Wróć do kategorii

Opracowanie pytań

plik Pobierz Opracowanie pytan.doc

16. Współdziałanie zawiera w sobie cały zbiór kategorii moralnych, takich jak, lojalność, koleżeństwo, odpowiedzialność, umiejętność dialogu czy rozwiązywania konfliktów. Korporacje handlowe mogą skutecznie konkurować w globalnej gospodarce, a współpraca z takimi operatorami pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Dla firmy produkcyjnej decyzja o stopniu zaawansowania współpracy z korporacją handlową powinna opierać się na długofalowych strategicznych przesłankach. Współpraca z korporacją może okazać się strategicznym sukcesem i jest rekomendowana dla wszystkich potencjalnych kandydatów.
17. Klaster przemysłowy– przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.
18.Zaufanie i potencjał w org. Brak zaufania podwaja koszty prowadzenia biznesu" zwykł powtarzać prof. John Whitney z Columbia Business School. Jest w tym stwierdzeniu element prawdy. Zaufanie to bez wątpienia jedno z cenniejszych i najrzadziej docenianych źródeł przewagi konkurencyjnej organizacji, pozwalające na efektywną komunikację w obrębie zespołów oraz, w konsekwencji, realizację celów biznesowych firmy.
19. Pojęcie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa zdobywa w ostatnich latach coraz to większą popularność i staje się ważnym elementem zarządzania strategicznego. Przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę, że należy prowadzić działalność produkcyjną czy usługową w oparciu o trwałe, silne i przejrzyste relacje, zarówno z pracownikami ,dostawcami, inwestorami, ale przede wszystkim z klientami, całą społecznością lokalna czy administracją państwową.
20. Zrównoważony rozwój (inaczej ekorozwój) – doktryna ekonomii politycznej, zakładająca jakość życia na poziomie na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny w przeciwieństwie do "żelaznej reguły ekonomii" Malthusa. Istotny i często pomijany przekaz zawiera początek słynnego zdania z raportu WCED z 1987 r. – "Nasza Wspólna Przyszłość"Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie."
21.Normy ISO: Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Zorganizowany według procesów system zarządzania jakością prezentowany w normie ISO 9001:2000 można zaliczyć do grupy modeli kompleksowych, ponieważ uwzględnia oprócz zapewnienia jakości, obszary przedsiębiorstwa mające wpływ na szeroko pojmowaną jakość.
22. Kultura organizacji obejmuje: technikę i technologię, struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, normy etyczne, przekonania, postawy i zachowania ludzi. W obrębie systemu symboli kultura organizacji ujawnia się swoistym językiem, ubiorem pracownika, wystrojem budynku firmy czy jej znakiem. Mówiąc o zarządzaniu przez kulturę organizacyjną można mówić o kształtowaniu kultury oraz o jej zmianie.

23. Kompetencje kierownicze -poglądy badaczy problematyki dotyczą obowiązków ogólnych., za główne obowiązki i kompetencje kierownika uważa następujące czynności;
1. Powodowanie, aby zachowanie się podwładnych było zgodne z zamiarem kierownika.
2. Stwarzanie podwładnym warunków umożliwiających wykonanie ich zadań.
3. Pobudzenie podwładnych do rozwijania twórczych elementów ich pracy.
4. Wszczepienie podwładnym nawyku dokładnego wykonania otrzymanych instrukcji.
5. Przyczynienie się do rozwoju i awansu życiowego podwładnych.
6. Stworzenie możliwości jak najlepszych warunków pracy i bytu pracowników
7. Dbanie o kulturę miejsca pracy.
8. Zapewnienia pracownikom wszechstronnej opieki.
9. Zapewnienia ładu społecznego,
10. Rozwijanie życia społecznego w organizacji
11. Podnoszenie poziomu kultury i wychowania.
24.Planowanie czasu przez Menedżera: Planowanie codziennej pracy , działań średnio- i długoterminowych oraz innych wydarzeń oznacza zawsze zysk na czasie, sukces i więcej swobody w stosunku do zadań, stojących przed każdym dniem. Zasady i reguły planowania czasu: Reguła podstawowa ( 60/40), Zbiór zadań - plan czynności, Realistyczne planowanie, Sprawy nie załatwione, Terminy wykonania, Priorytety (hierarchia ważności), Delegacja, Pożeracze czasu i rezerwy czasu, Blokada czasu, czas bez zakłóceń, Czas na planowanie i aktywność twórczą.
25.Wzorce skutecznego Menedżera…
26.Wzorce skutecznego menedżera P.Druckera: Opisując zachowania przedsiębiorców, P.F. Drucker wskazuje na ich cechę wspólną, a mianowicie – umiejętność wykorzystania tkwiących w otoczeniu szans. Według P. Druckera „przedsiębiorca jest tą osobą, która poszukuje zmian,odpowiada na nie i wykorzystuje je jako swoją szansę” Aby być dobrym praktykiem zarządzania nie wystarczą umiejętności czysto teoretyczne. Człowiek, który podejmuje się bycia menedżerem a brak mu odpowiednich predyspozycji może, jak twierdzi sam Drucker, sprawić więcej szkód niż pożytku.
27. Zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje kadry zarządzającej: Budowanie w organizacji świadomości znaczenia transferu wiedzy i innowacji dla rozwoju prowadzonego biznesu oraz nabycie umiejętności prowadzenia współpracy w tym zakresie, Kształtowanie kultury innowacyjnej przedsiębiorstwa .Zarządzenie prawami własności intelektualnej, Współdziałanie z sieciami współpracy, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna oraz zarządzanie złożonymi projektami, Zarządzanie innowacyjnymi inwestycjami i zarządzanie ryzykiem projektowym.
28. Planowanie - wskazuje iż działania podejmowane przez kadrę zarządzającą opierają się na pewnej logice, maja założoną strukturę i wyznaczone konkretne podcele. Z reguły planowanie bazuje na posiadanej wiedzy i kompetencjach. Aby doskonalić najważniejsze umiejętności kierownicze, trzeba trenowac następujące metody: orientacja na rezultat, komunikacja, orientacja biznesowa/myślenie strategiczne, planowanie/delegowanie/rozliczanie efektów/przywództwo, praca w zespole/współpraca.

29. Zarządzanie strategiczne można w skrócie zdefiniować jako:„Proces ciągłego, systematycznego podejmowania i wdrażania decyzji, mający na celu osiąganie długoterminowych celów danej organizacji oraz dopasowywanie jej zasobów i zakresu działania do zmian zachodzących w jej środowisku zewnętrznym."
30. Strategia - w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno-produkcyjngo. Należy jednak podkreślić, że strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Nauka o organizacji [11]

 • podgląd pobierz opis Misja i wizja
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - ćwiczenia
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - zagadnienia na egzamin
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji - wyklad 1
 • podgląd pobierz opis Nauki o organizacji - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Opracowanie pytań
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online