Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Nauka o organizacji Wróć do kategorii

Nauki o organizacji - ściąga

plik Pobierz Nauki o organizacji - sciaga.doc

1. Funkcje i myślenie menedżera - miarą skutecznego menedżera jest to, w jaki sposób: ustala cele,organizuje działania,motywuje i informuje pracowników,ocenia wydajność pracy,dba o rozwój pracowników.skuteczny menedżer to człowiek systematyczny. Dąży do tego, by jego działania były zgodne z oczekiwaniami i skupia się na rezultatach. Najpierw szuka dobrych stron, nie zaczyna od  słabości.Skuteczny menedżer ustala priorytety swoich działań i konsekwentnie dąży od ich realizowania. Skuteczność menedżera wyznaczona jest poprzez podejmowane przez niego skuteczne decyzje.
2. Podejście systemowe w naukach o organizacji- Co to jest system? - Wyodrębniona z otoczenia całość, złożona z elementów(podsystemów) powiązanych ze sobą bezpośrednio lub pośrednio. System jako całość ma inne właściwości niż poszczególne jego elementy.Całość wywiera większy wpływ na funkcjonowanie swoich elementów niż odwrotnie.Oddziaływanie na jeden z elementów systemu powoduje wpływ na inne elementy (podsystemy) Cechą każdego systemu, a zatem i organizacji, jest wewnętrzna złożoność. Natomiast początków rozważań o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, traktowanych właśnie jako swego rodzaju systemy, upatrywać należy na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX wieku, kiedy to rozwinęło się nowe podejście w naukach o zarządzaniu. W naukach o organizacji i zarządzaniu systemowość nakazuje rozpatrywanie określonego przedmiotu, jego elementów, właściwości oraz powiązań pomiędzy nimi w kontekście związków przyczynowo-skutkowych, w zakresie zależności wewnętrznych danego systemu oraz jego relacji z otoczeniem. Każdy system społeczno-gospodarczy, a zatem i naszą firmę (choćby bardzo małą), opisywać można za pomocą siedmiu podstawowych części składowych: celów, wejść, wyjść, procesów, wyposażenia rzeczowego, zasobów ludzkich, otoczenia, celowość istnienia, struktura, złożoność, hierarchia, homeostaza, adaptacyjność, otwartość, samoorganizacja, ekwiwalentność, synergia. Handlowiec o orientacji systemowej sprzedawać będzie produkt na określonym rynku nie tylko na podstawie informacji, że nie ma tam jeszcze danego towaru, ale w oparciu o głębszą analizę rzeczywistego (a nie tylko potencjalnego) popytu na danym rynku.
3. Obszar wiedzy nauk o organizacji- Gdziekolwiek ludzie podejmują zespołową i zorganizowaną pracę, aby osiągnąć wspólny cel, tam kluczową rolę odgrywa zarządzanie. Skuteczne zarządzanie stanowi już dzisiaj odrębną dziedzinę wiedzy, która ewoluowała przez ostatnie sto lat i ukształtowała się w zbiór przyjętych zasad, praktyk i terminologii. Stwierdzenie to można uzupełnić następującymi uwagami:1) nauki zarządzania (przedsiębiorstwem) są stosunkowo "młode" i dlatego w miarę uzyskiwanych doświadczeń praktycznych ulegają procesowi ciągłego doskonalenia,2) w procesie tym można wyróżnić istnienie wielu poglądów, co istotnie wpływa na kształtowanie nauki o zarządzaniu, a ponadto znajduje odzwierciedlenie w bardzo różnych podejściach do zarządzania przedsiębiorstwem.
Wyjaśnienie podstawowych pojęć, takich jak: nauka o organizacji i zarządzaniu, kierowanie, zarządzanie i organizacja oraz pojęć pokrewnych stanowi podstawowy warunek porozumiewania się w obrębie każdej złożonej problematyki.
4 .Zagadnienia priorytetowe przedmiotu - podstawowe zagadnienia: TEORIA ORGANIZACJI- jest ona „pewnym rodzajem całości ze względu na stosunek do niej jej własnych elementów, a mianowicie taką całością, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości”. TYPOLOGIA ORGANIZACJI –struktura liniowa (prosta),struktura sztabowa,struktura sztabowo-liniowa,struktura funkcjonalna,struktura macierzowa,struktura organizacji wirtualnej,struktura dywizjonalna.CELE ORGANIZACJI- wyznaczają jej główny kierunek działania, z uwzględnieniem roli organizacji (miejsce w społeczeństwie, ogólnie określona działalność, którą może wykonywać wśród innych organizacji tego typu), misję i zadania. Formułowanie celów organizacji jest etapem w procesie planowania strategicznego.ORGANIZACJI JAKO SYSTEM- organizacja to system, zorientowany na realizację określonych celów, którego uporządkowane części współprzyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części.
5. Pojęcie, rodzaje i typy organizacji - to celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel. Istotą organizacji jest świadomość zasad, reguł, misji, cele.RODZAJE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH: 1) w ujęciu klasycznym - elementy mają sztywno określone miejsce w organizacji 2) w ujęciu nowoczesnym - zmienność części i pozycji organizacyjnych, tworzenie grup na czas realizacji określonych zadań Ad 1. wyróżniamy: · struktura liniowa: + jednoosobowe kierownictwo + szybkie podejmowanie decyzji + łatwość podejmowania dyscypliny + indywidualna odpowiedzialność + łatwość przejrzystego ustalania zakresów - mała elastyczność działania - duża centralizacja - trudność w opanowaniu całej wiedzy o funkcjonow. organizacji · struktura funkcjonalna + daleko posunięty podział pracy i specjalizacji w sferze kierowania) + większa zdolność szybkiego reagowania na zmienioną sytuację systemu + korzystanie przez wykonawców z kompetentnej rady przełożonych funkcjonalnych - trudności w rozgraniczeniu zakresu kompetencji i odpowiedzialności kierowników funkcjonalnych - możliwość otrzymania przez wykonawców sprzecznych poleceń - naruszenie zasady jednoosobowego kierownictwa · struktura sztabowo-liniowa + przestrzeganie jednoosobowego kierownictwa + możliwość korzystania przez kierowników liniowych z fachowej porady ekspertów + możliwość specjalizacji funkcjonalnej w sferze zarządzania - możliwość utożsamiania się komórek sztabowych z kierownictwem liniowym - spory między kierownikami komórek sztabowych i komórek wykonawczych Struktury: · Dywizjonalna · Holdingowa · Geograficzno-krajowa · Macierzowa · Produktowo-geograficzna · Geograficzno-międzynarodowa · Geograficzno-produktowa · Macierzowo-globalna lów oraz synergia (dopasowanie, wspomaganie działań innych).TYPY ORGANIZACJI - kryterium celu zewnętrznego (funkcji genotypowej), wyróżnia się:1. organizacje gospodarcze (nastawione na zysk; non-profit ? powołane do celów publicznych)2. organizacje użyteczności publicznej (jak wyżej)3. organizacje administracji4. organizacje militarne, paramilitarne.5. organizacje społeczne (związki zawodowe, stowarzyszenia)6. organizacje religijne (Kościoły, klasztory, związki wyznaniowe)
6)Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw - formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:FORMY KRAJOWE, które przewidziane są w ustawodawstwie danego kraju orazFORMY PANAEUROPEJSKIE które są uregulowane w ustawodawstwie wspólnotowym i obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.Spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych obejmują: spółki osobowe,spółka jawna,spółka partnerska,spółka komandytowa,spółka komandytowo-akcyjna,spółki kapitałowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,spółka akcyjna,Kodeks cywilny z kolei reguluje działalność następujących form prawnych przedsiębiorstw: spółka cywilna,przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej.
Pozostałe formy prawne uregulowane są w poszczególnych aktach prawnych – ustawach. Inne spotykane podmioty gospodarcze w polskim ustawodawstwie to:przedsiębiorstwo państwowe,stowarzyszenie,spółdzielnia,fundacja.
Od 1 maja 2004 roku w Polsce można również zawiązywać tzw. spółki paneuropejskie, które są uregulowane zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one takie formy prawne jak:spółka europejska,europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,spółdzielnia europejska,europejska spółka prywatna,europejska spółka wzajemna,stowarzyszenie europejskie,przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe.
7)Modele i modelowanie organizacji MODEL BIUROKRATYCZNY
- centralną częścią rozważań niemieckiego socjologa Maxa Webera był biurokratyczny model organizacji. Zgodnie z jego ujęciem biurokracja jest modelem struktury organizacyjnej opartej na zalegalizowanej władzy formalnej. Mawiał, że biurokratyczna forma organizacji jest logiczna, racjonalna i sprawna. Jego model miał być wzorcem, do którego powinny dążyć wszystkie organizacje. MODEL BEHAWIORALNY - uniwersalnym modelem projektu organizacji jest model behawioralny, który rozwijał się równolegle do szkoły stosunków międzyludzkich w myśli o zarządzaniu.Technika to procesy używane do przekształcania nakładów takich jak materiały czy informacje w wyniki, takie jak produkty czy usługi. Większość organizacji wykorzystuje wiele technik, jednakże ta najważniejsza nazywana jest techniką podstawową. Choć większość ludzi myśląc o technice ma przed oczami linie montażowe i maszyny, sam termin może być również stosowany do organizacji usługowych. Wiele z tego, co wiemy o związkach pomiędzy techniką i projektem organizacji, pochodzi z pionierskich prac Joan Woodward. Badała ona 100 przedsiębiorstw przemysłowych w południowej Anglii. Zbierała informacje na temat takich spraw, jak historia każdej organizacji, procesy produkcji, formy i procedury oraz dane finansowe. Woodward spodziewała się znaleźć związek pomiędzy wielkością organizacji i jej projektem, jednakże takiej zależności nie stwierdziła. Próbowała więc znaleźć inne wytłumaczenie różnic. Ta pogłębiona waliza doprowadziła Woodward do klasyfikacji organizacji w zależności od stosowanej techniki.MODELOWANIE - Poprawny model organizacji, w szczególności mapa procesów biznesowych, powinien opisywać tylko przedmiot analizy np. specyfikę organizacji będąca np. źródłem jej przewagi konkurencyjnej i to jak organizacja tę specyfikę tworzy. Model powinien się odwoływać do innych istniejących już dokumentów, np. zakresu kompetencji pracownika czy instrukcji stanowiskowej. Model zawsze powinien mieć jakiś cel swojego powstania i kontekst.
8)Struktury organizacyjne organizacji - układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz organizacji. Jest ona zazwyczaj w większych organizacjach ujmowana w schemat organizacyjny i wyznaczana jest przez szereg czynników. Typy struktur organizacyjnych:struktura liniowa (prosta),struktura sztabowa,struktura sztabowo-liniowa,struktura funkcjonalna,struktura macierzowa,struktura organizacji wirtualnej,struktura dywizjonalna.
9)Pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości - Przedsiębiorcą - w ujęciu prawnym podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą .Za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorczość - cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.
10)Rola i czynniki przedsiębiorczości - Czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości:
a. System gospodarki rynkowej.
b. Indywidualne cechy człowieka, jego intuicja i wyczucie rynku.
c. Wykształcenie.
d. Kultura otoczenia danego człowieka.
11)Zasoby organizacji : pojęcie, rodzaje, typy - Zasoby są zazwyczaj definiowane jako osoby, wyposażenie i materiały, dzięki którym są wykonywane zadania składające się na projekt. Inne typy zasobów, które można dodać do projektu: 1)Zasoby organizacji  -  Każdy zasób organizacji jest częścią listy zasobów dla całej organizacji, dlatego każdy z tych zasobów może być współużytkowany w wielu projektach. Zazwyczaj listą zasobów organizacji zarządza administrator , a poszczególni menedżerowie projektów dodają zasoby do swoich projektów w zależności od potrzeb.2)Zasoby niebędące zasobami organizacji - zasób niebędący zasobem organizacji (lub zasób lokalny) nie jest częścią listy zasobów dla całej organizacji. Żaden inny menedżer projektu nie może użyć zasobu niebędącego zasobem organizacji w swoich projektach.3)Zasoby rodzajowe - są używane do określania wymagań dotyczących personelu dla projektu, jak cieśle i murarze, lub zespołu zasobów.
Cztery podstawowe rodzaje zasobów otoczenia: zasoby ludzkie, pieniężne, rzeczowe i informacyjne. Zasoby ludzkie to uzdolnienia zarządcze i siła robocza. Zasoby pieniężne to kapitał finansowy wykorzystywany przez organizację do finansowania działań zarówno bieżących, jak i długookresowych. Do zasobów rzeczowych należą surowce, pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz sprzęt. Zasoby informacyjne wreszcie to wszelkiego typu użyteczne dane niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji.
12)Kapitał materialny – rzeczowy i finansowy Kapitał rzeczowy (fizyczny) – to maszyny, budynki, wyposażenie, które są wykorzystywane w produkcji. Jest to zasób dóbr uprzednio wytworzonych, które wpływają na tworzenie nowych dóbr czy usług. Kapitał rzeczowy zwany jest także rzeczowym majątkiem produkcyjnym, obejmując swym zakresem takie aktywa jak: infrastruktura transportowa, budynki, zapasy i inne. Wielkość kapitału rzeczowego określana jest w danym roku poprzez inwestycje w latach poprzednich.KAPITAŁ FINANSOWY- środki pieniężne i papiery wartościowe
13)Kapitał intelektualny- społeczny, ludzki, kliencki, organizacyjny - W wielu przedsiębiorstwach zagadnienia związane z kapitałem intelektualnym nie są jeszcze dobrze znane. Istnieje wiele definicji kapitału intelektualnego, najczęściej przywoływana koncepcja to różnica między wartością rynkową, a wartością księgową firmy. Znaczenie kapitału intelektualnego wzrosło w dużym stopniu w ostatnich latach, gdyż wartość przedsiębiorstwa coraz mniej zależy od czynników materialnych. Na kapitał intelektualny składają się:konkretna wiedza,doświadczenie, technologia,stosunki z klientami oraz umiejętności zawodowe. KAPITAŁ SPOŁECZNY: potencjał zgromadzony w polskim społeczeństwie w postaci obowiązujących norm postępowania, zaufania i zaangażowania, które wspierając współpracę i wymianę wiedzy, przyczyniają się do wzrostu dobrostanu Polski. KAPITAŁ LUDZKI: potencjał zgromadzony we wszystkich Polakach, wyrażający się w ich wykształceniu, doświadczeniu życiowym, postawach, umiejętnościach i mogący służyć poprawie aktualnego i przyszłego dobrobytu społecznego Polski. KAPITAŁ KLIENCKI - bazy klientów, siła i wartość relacji z klientami, potencjał klientów. KAPITAŁ ORGANIZACYJNY - procesy biznesowe, innowacyjności, kultura organizacyjna,

14)Wiedza jako zasób organizacji - W dzisiejszych czasach szansą dla rozwoju przedsiębiorstwa jest odpowiednie wykorzystanie wiedzy i kompetencji pracowników. Jest to bardzo ważny zasób niematerialny firmy, a jej pracownicy muszą się nauczyć jak zarządzać nią efektywnie. Zadaniem współczesnego przedsiębiorstwa jest ciągłe gromadzenie wiedzy i umiejętne jej wykorzystanie w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i zapewnienia sobie trwałej pozycji na rynku. Wiedza ma pewną szczególną właściwość, a mianowicie nie deprecjonuje się w momencie wykorzystania. Można ją pomnażać, tworzyć nowe teorie, przetwarzać i przekazywać. Ma dynamiczny charakter i staje się najbardziej poszukiwanym towarem na rynku. Jeśli dba się o rozwój wiedzy w firmach, to następuje proces jej kumulacji i doskonalenia, co z kolei przynosi same pozytywne efekty. Posiadanie wiedzy pozwala na wcześniejsze i prawidłowe interpretowanie nadchodzących z otoczenia sygnałów, a także na reagowanie na zaistniałe zagrożenia. Nie wystarczą inwestycje w najnowsze technologie czy urządzenia, gdyż bez specjalistycznej wiedzy i informacji firma nie osiągnie znaczących korzyści na rynku. Obecnie ciągle wzrasta liczba przedsiębiorstw, które postrzegają wiedzę jako kluczowy czynnik osiągania sukcesu rynkowego. Tylko człowiek posiada umiejętność zdobywania, doskonalenia, przetwarzania i przekazywania wiedzy innym ludziom. Wiedza jest kluczem do sukcesu rynkowego i staje się głównym elementem rozwoju gospodarczego. Jest to ogół wiadomości i umiejętności wykorzystywanych przez ludzi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Wiedza stanowi najbardziej poszukiwany towar, w warunkach XXI wieku staje się źródłem konkurencji, efektywności, bogactwa. Ze względu na swój wielowymiarowy charakter jest coraz częściej postrzegana jako źródło przewagi konkurencyjnej i nabiera coraz większego znaczenia. Przedsiębiorstwo odnosi korzyści, jeśli posiada zdolności do uczenia się i t ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Nauka o organizacji [11]

 • podgląd pobierz opis Misja i wizja
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - ćwiczenia
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - zagadnienia na egzamin
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji - wyklad 1
 • podgląd pobierz opis Nauki o organizacji - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Opracowanie pytań
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online