Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Nauka o organizacji Wróć do kategorii

Nauka o ogranizacji - wykład 4

plik Pobierz Nauka o ogranizacji - wyklad 4.doc

rysunki i tabele w pliku do pobrania.

Wykład 18-03-2010

Temat: Cykl działań zorganizowanych.

Obserwacja działań wielu ludzi oraz rezultatów ich pracy wskazuje na znaczne różnice indywidualne wyrażające się zarówno w sposobie zorganizowania pracy, jak i efektach końcowych.
Tajemnica sukcesów jednych oraz niepowodzeń drugich tkwi głównie w sposobie działania. Ludzie sukcesu pracują w sposób zorganizowany, czyli:
przemyślany (zmierzają do założonych celów), planowy, konsekwentny.
Ludzie słabo zorganizowani, a przez to mało sprawni improwizują, postępując bez głębszego zastanowienia i przygotowania oraz należytej motywacji.
Można w związku z tym wysunąć wniosek, że: wysoka sprawność, a zwłaszcza zdumiewające efekty pracy dobrze zorganizowanej wymagają nie tyle nadludzkiej pracowitości, co pewnego wysiłku umysłowego, a więc obmyślenia i odpowiedniej preparacji (przygotowania) całego działania.
Dobrze zorganizowane i zaplanowane działanie człowieka powinno odbywać się wg pewnego, jednolitego schematu zwanego cyklem działania zorganizowanego lub cyklem organizacyjnym.
Twórcą cyklu organizacyjnego był francuski chemik i fizyk, a jednocześnie organizator Henry Louis Le Chatelier (uogólnił i wzbogacił własnymi doświadczeniami syntezę metodologiczną Taylora).
Logiczny układ etapów, z których powinno się składać każde dobrze przemyślane działanie. Cykl ten najczęściej jest ujmowany w następujące, kolejno realizowane etapy, z którymi są:
1. Określenie celu działania
2. Zbadanie środków koniecznych do zrealizowania celu i dostępnych realizatorom
3. Planowanie działania (organizowanie toku działań)
4. Gromadzenie i porządkowanie koniecznych środków osobowych, materialnych i informacji oraz organizowanie struktur pojmowanych statycznie
5. Realizację przedsięwzięcia zgodnie z planem
6. Kontrolę uzyskanych efektów (czy cel został zrealizowany zgodnie z planem)

J. Zieleniewski opracował pięcioetapowy cykl działania, nawiązując do klasycznego cyklu Le Chatelier’a składający się z pięciu elementów.
· Uświadomienie rzeczywistych celów działania i ich wzajemnego stosunku
· Planowanie działania, czyli obmyślenie srodków i sposobów działania, dostosowanych zarówno do celów jak i warunków.
· Pozyskanie i rozmieszczenie zasobów potrzebnych do wykonania planu
· Realizacja planu
· Kontrola realizacji
W teorii organizacji można spotkać różne propozycje takiego cyklu. Proponuje się na przykład trzy fazy: przygotowawczą, realizacyjną i kontrolna, czy też pięć faz: przegląd sytuacji, przygotowanie informacji, podjęcie decyzji, przekazanie zadań wykonawcom i kontrolę wykonania.
W cyklu organizacyjnym kładziemy główny nacisk na fazę preparacji, ponieważ dobre obmyślenie i przygotowanie działania jest połową sukcesu. Mówią o tym liczne przysłowia ludowe oraz obserwacje dobrze zorganizowanych i sprawnie realizowanych przedsięwzięć.
CECHY CYKLU DZIAŁAŃ ZORGANIZOWANYCH
Uniwersalizm – musi się odnosić do wszelkich działań, które należy traktować jako całość i zaczynać od określenia celów a kończyć weryfikacją.
Kompletność - ujmuje normami modelu wszystkie czyny, które określają działanie, poczynając od uznanych za przyczynę działania, a kończąc na weryfikacji i kontroli.
Racjonalność – jest teoretycznie wzorcem osiągnięcia sprawności wszelkich działań.
Elastyczność – istnieje szansa na dostosowanie działania do konkretnych warunków.
Nowoczesne podejście do działania zorganizowanego opiera się na tzw. cyklu Deminga.
Cykl ten to regularne powtarzanie elementów działania: zaplanuj, wykonaj, zbadaj, doskonal.
W ten sposób uzyskuje się efekt spirali. Każde kolejne działanie jest lepsze od poprzedniego. Następuje ciągły wzrost i doskonalenie wyników pracy.
Takie podejście do kierowania implikowane jest przez założone, że o jakości działania decyduje pojedyncza operacja. Należy zatem zwrócić uwagę i przeanalizować każde działanie operacyjne, które doprowadziło nas do otrzymanego wyniku, a nie jedynie sprawdzać końcowy wynik.
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Planowanie ma kluczowe znaczenie i oznacza szczegółowe wyliczenie, co jest konieczne do pozytywnego ukończenia przedsięwzięcia w wymiarze jakości, kosztu i czasu.
Pierwszym krokiem planowania jest podział strukturalny realizowanego celu (Work Breakdown Structure – WBS)
Jest to technika oparta na podziale celu głównego na cele szczegółowe ( w przypadku przedsięwzięcia na zadania lub pakiety robót – tzw. work packa ges), stanowiące samodzielne, możliwe do realizacji elementy.
Dzięki takiemu systematycznemu przeglądowi mamy pewność, że wszystkie jego składniki zostały uwzględnione.WBS jest szczególnie przydatny do sporządzania macierzy odpowiedzialności.

Czynność KTO X-ski Y-ski Z-ski V-ski Kiedy
Określić zakres i cel x 05.2009
Identyfikacja zasobów informacyjnych x x 06.2009
WBS – podział strukturalny x 07.2009
… x 08.2009
… x 09.2009
Przegląd całości x 10.2009
Prezentacja projektu x 10.2009

Planowanie w wymiarze czasu ma na celu ustalenie najkrótszego czasu realizacji celu.
Techniki pomocne przy planowaniu czasu to:
a) Wykres Gantta – Harmonogramy liniowe (kreskowe)
b) Sieci powiązań czynności
Elementy ustalone w podziale strukturalnym zajmują kolejno wiersze i czas trwania tych elementów pokazany jest na skali czasu. Linie informują jakie zależności technologiczne i organizacyjne występują między elementami. Są łatwo czytelne. Dodatkowym pożytkiem jest możliwość odwzorowania postępu wprost na wykresie.


Typowym przykładem są metody CPM i PERT. CPM (Critical Path Method) – metodda ścieżki krytycznej
PERT (Project Evaluation and Review Technique) – technika oceny i przeglądu przedsięwzięcia.

PODSUMOWANIE
Całą filozofię sprawnego działania zamkniętą w cyklu organizacyjnym można sprowadzić do fazy:
1. Obmyślenia, zaplanowania i przygotowanie się czyli do fazy preparacji
2. Realizacji planu działania
3. Kontrola wyników

Cykl organizacyjny ze względu na swoją praktyczność i uniwersalność zastosowania w każdej sytuacji można nazwać:
a) Filozofią sprawnego działania
b) Abecadłem praktyczności

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Nauka o organizacji [11]

 • podgląd pobierz opis Misja i wizja
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - ćwiczenia
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - zagadnienia na egzamin
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji - wyklad 1
 • podgląd pobierz opis Nauki o organizacji - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Opracowanie pytań
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online