Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Nauka o organizacji Wróć do kategorii

Nauka o ogranizacji - wykład 3

plik Pobierz Nauka o ogranizacji - wyklad 3.doc

Temat: Uniwersalne cechy organizacji.

Zorganizowane działanie ludzi najczęściej posiada formę organizacji. Właściwości każdej organizacji, czyli szczególne cechy, które muszą je charakteryzować przedstawiają się następująco wg Krzyżanowskiego:
1. Utworzenie przez ludzi lub członków – założycieli, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne albo na podstawie decyzji zewnętrznego organu założycielskiego.
2. Połączenie ludzi jako podstawowego czynnika twórczego z materialno – technicznymi lub rzeczowymi środkami działania, stąd też można im nadać miano systemów społeczno – technicznych.
3. Celowe zorientowanie tj. powołanie do realizacji indywidualnych i zbiorowych celów swych uczestników oraz określonych w akcie założycielskim celów społecznych, realizowanie misji społecznej, jaką jest wytwarzanie na rzecz otoczenia dóbr lub usług materialnych albo usług i wartości niematerialnych.
4. Posiadanie wewnętrznej struktury (czyli zbioru reguł organizacyjnych i oddziaływań materialnych, energetycznych, informacyjnych), ukształtowanej ze względu na Ele i zadania, a także podział pracy, funkcji, ról organizacyjnych.
5. Posiadanie wspólnego członu kierowniczego – zarządu, inaczej systemu sterującego, koordynującego współdziałanie składników poprzez podejmowanie czynności planistycznych, organizatorskich, motywacyjnych i kontrolnych dla zapewnienia sprawnej realizacji celów i maksymalizacji efektu organizacyjnego, inaczej synergetycznego.
6. Rozmyślne zachowanie się, czyli zdolność do samodzielnego określania i modyfikowania celów oraz sposobów ich osiągania.
7. Ekwifinalność, zdolność do osiągania przyjętych tych samych celów końcowych przy róznych warunkach początkowych i przy wykorzystaniu różnych środków.
8. Zdolność do utrwalania wzorców działań i do powtarzalnej, a czasami ciągłej realizacji celów, czyli do tworzenia warunków sprzyjających instytucjonalizacji, tj. wyodrębnienia przestrzennego, ekonomicznego i prawnego oraz formalizacji celów, funkcji i struktury.
9. Współdziałanie z otoczeniem, prowadzenie z nim wymiany dóbr materialnych, środków pieniężnych, energii i informacji, co jest uzasadnieniem dla nazwy „system otwarty”.
10. Zdolność do samoorganizacji, do zwiększania swojej sprawności i stopnia uporządkowania (negatywnej entropii).

System
Rozwój nauki organizacji doprowadził do wyodrębnienia nurtu systemowego, w którym organizacje traktowane są jako pewna klasa systemów tj. wyodrębnionych z otoczenia względnie autonomicznych całości, posiadających wewnętrzne powiązania i sprzężenia.
System to zestaw składników, między którymi zachodzą wzajemne stosunki, a każdy składnik jest bezpośrednio lub pośrednio połączony z każdym innym (wg R.L.Ackoffa)
Charakterystyczną cechą systemu jest jego wyodrębnienie z otoczenia ( wg Agryris, Mynarski).
Organizacja w ujęciu systemowym to konkretny otwarty system społeczno – techniczny ukierunkowany na uświadomione i sformułowane cele działania oraz mający określony sposób uporządkowania.
Organizacja jest systemem otwartym ponieważ wchodzi w interakcje z otoczeniem.
Proces definiowany jako wiązka aktywności skierowana na jedno lub więcej wejść. W wyniku tych aktywności klient dostaje wyrób o pożądanej przez niego wartości.
Według Hassiga procesy dzielą się na proste (liniowe) i złożone, a przedsiębiorstwo należy traktować jako system procesów. Procesy funkcjonują niezależnie od istniejącej struktury organizacyjnej. Firma będąca systemem procesów stoi w opozycji do tradycyjnego rozumienia przedsiębiorstwa z wyraźną funkcjonalną przynależnością pracowników.

Modele organizacji
Pozornie istoty organizacji ułatwia systematyczne jej przedstawienie w formie modeli organizacji. Do najpopularniejszych propozycji należą: czteroczłonowy model organizacji i pięcioczłonowy model organizacji.
Model H.J.Leavitta
Czteroelementowy model odzwierciedla układ czterech podstawowych członów swoistej konstrukcji nośnej organizacji, które pozostają w określonych relacjach ze sobą i z otoczeniem.
Model F.Kasta i J.E.Rosenzweiga
Alternatywnym modelem jest model pięcioelementowym, przedstawiającym organizację jako całość składającą się z pięciu podsystemów. Systemowy model organizacji, opracowany na podstawie koncepcji Kasta i Rosenzweiga przedstawia organizacje jako całość wyodrębnioną.
Organizacje, podobnie jak inne systemy, mają zdolność do przystosowania się do otoczenia.
Podsystem zarządzania obejmuje wszystkie stosunki i oddziaływania zapewniające:
a) Monitorowanie i analizę sytuacji w otoczeniu
b) Wyznaczanie i modyfikowania celów i zadań
c) Ustalanie kierunków trwałego rozwoju (budowanie strategii)
d) Wytyczanie kierunków bieżących zadań
e) Dokonywanie wyboru techniki i technologii
f) Określanie wewnętrznej struktury
g) Tworzenie systemu kierowania ludźmi i motywacji
h) Kontrolowanie procesów transformacji
i) Ocenianie efektywności organizacji


Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Nauka o organizacji [11]

 • podgląd pobierz opis Misja i wizja
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - ćwiczenia
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - zagadnienia na egzamin
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji - wyklad 1
 • podgląd pobierz opis Nauki o organizacji - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Opracowanie pytań
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online