Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Nauka o organizacji Wróć do kategorii

Nauka o ogranizacji - wykład 2

plik Pobierz Nauka o ogranizacji - wyklad 2.doc

WYKŁAD 4.03.2010

Temat: Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa. Geneza nauki o organizacji.


Pojęcie nauka ma wiele znaczeń. W powszechnym rozumieniu to ogół wiedzy ludzkiej, uporządkowanej w system zagadnień i wyrażonej w sądach prawdziwych lub przypuszczeniach.

Mianem nauki określa się także dyscyplinę badawczą (lub grupy tych dyscyplin) odnoszącą się do określonej dziedziny rzeczywistości.
Pojęcie nauka to także zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość, wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej. Wówczas terminy teoria i nauka są bliskoznaczne.
Teoria bowiem służy do poznawania świata w zakresie określonym przez jej przedmiot zainteresowania.

Teoria składa się z pojęć i relacji, powiązanych w sposób umożliwiający poznanie świata. Jednak teoria wyłania się dopiero wtedy, gdy pojęcia są wzajemnie ze sobą powiązane w formie schematu.
Tworzą one wtedy definicje dotyczące tego, co podlega obserwacji, stanowią zmienne, pomiędzy, którymi można poszukiwać empirycznych zależności.
Gdy z kolei logicznie powiązanie obejmie złożone z nich twierdzenia, teoria została stworzona.

O podejściu czynnościowym (inaczej procesualnym lub funkcjonalnym) do nauki mówi się mając na myśli następujące po sobie czynności składające się na działalność naukową.

W ujęciu przedmiotowym (zwanym inaczej treściwym lub wynikowym) nauka to systematycznie uporządkowany zbiór pojęć, twierdzeń i przypuszczeń uważanych za prawdziwe i uzasadnione będących przedmiotem działalności naukowej.
Pojęcie nauka nadawane jest również dyscyplinom dydaktyki szkoły wyższej, czyli kształcenia na poziomie wyższym.

ZNACZENIE INSTYTUCJONALNE

W aspekcie instytucjonalnym nauka to zbiór ukształtowanych i wyodrębnionych części zasobu wiedzy o rzeczywistości. Jest on usystematyzowany ze względu na przedmiot i cele procesu poznania oraz z uwagi na społeczne znaczenie rezultatów tego poznania.
W tym znaczeniu nauka to dyscyplina naukowa, czyli część nauki uznana za podstawową jednostkę jej klasyfikacji.

Nauka w znaczeniu funkcjonalnym to badanie naukowe jako rodzaj działalności społecznej, umożliwiającej rzetelne poznanie pewnego fragmentu lub aspektu rzeczywistości oraz usystematyzowane i komunikatywne ujęcie rezultatów badań.

Teoria, by zasłużyć na miano naukowej, musi spełniać określone kryteria naukowości:

1.Sprawdzalność, zakładająca, że twierdzenia teorii są dostępne więcej niż jednemu podmiotowi poznającemu i w ten sposób wyrażają prawdy obiektywne.

2.Empiryczność, potwierdzająca formułowanie twierdzeń teoretycznych na podstawie pełnowartościowych obserwacji empirycznych i informowanie o stosunkach zachodzących w rzeczywistości.

3.Wiarygodność, polegająca na porównaniu hipotez ze zgromadzonymi materiałami empirycznymi, co prowadzi do określenia stopnia wiarygodności teorii i absolutności hipotez.

4.Niesprzeczność, powodująca, że twierdzenia teorii stanowią spójny zbiór wypowiedzi wzajemnie się uzupełniających

5.Uniwersalność, podkreślająca zakres i stopień ważności twierdzeń, czyli ich stopień ogólności

6.Precyzyjność, pozwalająca na dokładność i jednoznaczność twierdzeń teoretycznych

7.Operacyjność, zapewniająca sytuowanie się badanych obiektów i stanów rzeczy w pojęciu organizacja.


CZTERY STOPNIE ROZWOJU DYSCYPLINY

Na najniższym stopniu znajdują się te dyscypliny, które zajmują się opisem na podstawie obserwacji pojedynczych przypadków. Wyższy stopień dojrzałości osiągają te dyscypliny, które formułują prawa empiryczne, przedstawiające pewne zależności o charakterze funkcjonalnym, które zachodzą pomiędzy obserwowalnymi i mierzalnymi wielkościami.

Na wyższym szczeblu rozwoju można więc dokonać uogólnień wynikających z badań.

Na trzecim szczeblu dojrzałości znajdują się te dyscypliny, które formułują teorie średniego zasięgu, a więc teorie odnoszące się do konkretnego aspektu rzeczywistości.

Na czwartym, najwyższym szczeblu znajdują się te dyscypliny, koncentrujące się na próbach wyjaśnienia szerokiego obszaru rzeczywistości – tzw. wielkie teorie, charakteryzujące się wysokim poziomem abstrakcji.

GENEZA NAUKI O ORGANIZACJI

W Polsce bardzo istotny wkład wnoszą głównie prace K. Adamieckiego, który pisał o naukowej organizacji i nauce organizacji oraz J. Zieleniewskiego, który odnosił się do ogólnej teorii organizacji i teorii organizacji. Niektóre problemy organizacji opisał Kieżun, Krzyżanowski, Czermiński, Bielski, Martyniak

Ludzie od niepamiętnych czasów wykazywali się umiejętnościami działań indywidualnych i zbiorowych w pracy i w walce, także w praktykach religijnych.
Przykładem jest zbudowanie w rzymskich stoczniach w ciągu kilku miesięcy w 260 r.p.n.e. floty liczącej 120 dużych wiosłowych okrętów wojennych przeznaczonych do wojny z Kartaginą. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu linii montażowej.

Linię montażową stosowano również XII i XIII wieku przy produkcji grotów do strzał w angielskich manufakturach.
Ten wynalazek starożytności największe zastosowanie uzyskał w XX wieku dzięki wprowadzeniu go do przemysłu samochodowego H. Forda.

Konieczność synchronizacji, koordynacji i integracji działań opierała się na współdziałaniu i poczuciu wspólnoty.
Zagadnienia związane ze zorganizowanym działaniem zespołów ludzkich pierwotnie koncentrowały się na organizacji życia społecznego.
Najbardziej znane przykłady to wzmianki z II połowy I tysiąclecia p.n.e. dotyczące organizacji życia politycznego i społecznego – czyli rządzenia państwem i zarządzania gospodarką narodową.

W epoce Odrodzenia pojawiają się próby uogólnienia praktycznej wiedzy zarządzania państwem. Następnie można je znaleźć w XIX wieku w dziełach prekursorów nauki administracji: Saint – Simona, Fouriera i Owena.

Zapotrzebowanie to pojawiło się w XVIII i XIX wieku w wyniku rewolucji przemysłowej. Szybki postęp techniczny i rozwój nowych technologii doprowadził do pogłębienia podziału pracy oraz rozwoju standaryzacji i specjalizacji.

Pogłębienie podziału pracy miało miejsce w skali całego społeczeństwa oraz skali przedsiębiorstwa. Odzwierciedlało to wyodrębnienie się wielkich działów społecznej produkcji materialnej.

Podział pracy w fazie produkcji właściwej przejawia się przez standaryzację i specjalizację produkcji.
Trwałe stosowanie jednego spośród innych możliwych sposobów wykonania operacji nosi miano standaryzacji.

Wytwarzanie wystandaryzowanych elementów, części, podzespołów i zespołów konstrukcyjnych przez zakłady produkcyjne, ich wydziały lub linie produkcyjnie, określane jest jako specjalizacja.

Następuje rozwój funkcji produkcyjnych jako występujących po sobie kolejno faz. Wyróżnia się trzy fazy procesu produkcyjnego organizacji wytwarzającej dobra materialne:

–zasilanie produkcji w czynniki wytwórcze
–produkcja właściwa polegająca na transformacji zasileń materialnych
–zbyt produkcji obejmujący magazynowanie, transport i sprzedaż wyrobów w tym badanie rynku, promocję i obsługę posprzedażową czyli serwis

Zatem wykształcenie się, oprócz fazy właściwej, fazy przedprodukcyjnej (przygotowawczej) i fazy poprodukcyjnej.

Występowanie różnorodnych i wielostronnych zależności, zachodzących między wyspecjalizowanymi wytwórcami, wykonującymi odrębne ruchy, zabiegi, czynności i operacje w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego.

Niezbędna jest synchronizacja, koordynacja i integracja czyli harmonizowanie w czasie i przestrzeni składników skomplikowanego procesu wytwórczego. Dążymy do osiągania zaplanowanych rezultatów.

Warunkiem koniecznym do realizacji procesów produkcji staje się wyodrębnienie specyficznej formy praktyki społecznej, szczególnego rodzaju pracy, czyli zarządzania.

Sprawne zarządzanie prowadzące do sukcesu w działalności gospodarczej tworzy społeczne zapotrzebowanie na wiedzę tj. na koncepcje, zasady, reguły sprawnego zarządzania oraz na metody, techniki i procedury optymalnego rozwiązywania problemów zarządczych.


Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Nauka o organizacji [11]

 • podgląd pobierz opis Misja i wizja
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - ćwiczenia
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - zagadnienia na egzamin
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji - wyklad 1
 • podgląd pobierz opis Nauki o organizacji - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Opracowanie pytań
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online