Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Nauka o organizacji Wróć do kategorii

Nauka o ogranizacji - wykład 1

plik Pobierz Nauka o ogranizacji - wyklad 1.doc


Wykład 25-02-2010

Temat: Cel, przedmiot i metody nauki o organizacji.

Organizacja

" Grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów.

" Dwie, lub więcej osób, współpracujących w ramach określonej struktury stosunków, aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów.

Organizacja ma zazwyczaj dwa znaczenia. Z jednej strony to rzecz zorganizowana (zespół ludzki, przedsiębiorstwo, instytut naukowy), z drugiej jest to czynność polegająca na doborze i uzgodnieniu elementów jakiegoś procesu (np. procesu pracy), działających dla wspólnego celu.

Elementem działania organizacji są ludzie i wykorzystywane środki. Podlegają one organizowaniu po to, by podnosić efekt współdziałania, wyrażony na przykład przez wydajność, trwałość działania, niezawodność, jakość.

KIEROWANIE

To praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji.
Wszystkie organizacje mają ludzi odpowiedzialnych za pomaganie im w osiąganiu celów. Ludzi tych nazywa się kierownikami.

KIEROWNIK

W synektyce organizacyjnej oznacza zwierzchnika lub podmiot kierujący danym zespołem ludzkim będącym organizacją formalną. Rola kierownika sprowadza się do spowodowania osiągnięcia przez zespół założonego celu. Wiąże się z tym wyposażenie go w uprawnienia decyzyjne i kontrolne, co prowadzi do hierarchicznego podporządkowania i uzależnionych wykonawców.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Proces planowania, organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowanego
z nią ryzyka.

PRZEDSIĘBIORCA

Ktoś kto angażuje się w przedsiębiorczość, prowadzi własną działalność gospodarczą.

Jaki jest cel nauki organizacji?

Celem nauki o organizacji jest inicjowanie badań oraz integrowanie dorobku poznawczego, metodologicznego i organizacyjno - technicznego w dziedzinie organizacji.

Nauka o organizacji pełni funkcję:

" diagnostyczna - celem badań prowadzonych w ramach tej dyscypliny naukowej jest poznanie stanu wycinka rzeczywistości – w tym przypadku świata organizacji
" wyjaśniająca – badania koncentrują się na wyjaśnianiu relacji między cechami zorganizowanego działania ludzi i ich zmianami, na ukazywaniu prawidłowości zachodzących zmian, ich funkcjonalnych, strukturalnych i przyczynowo – skutkowych zależności.
" prognostyczna (projekcyjna) uwaga badaczy kierowana jest na wykrywanie zależności oraz tendencje zmian organizacyjnych, które mogą być wykorzystane w przekształcaniu rzeczywistości.

Naukę o organizacji można scharakteryzować za pomocą następujących elementów:

" Przedmiot zainteresowania czyli zakres rzeczywistości, jaki bada dana dyscyplina, inaczej przedmiot nauki
" Wzgląd badawczy, czyli punkt widzenia, z którego nauka rozpatruje przedmiot zainteresowania
" Stosowane metody badawcze
" Dochodzenie do uogólnionych twierdzeń
" Cel zewnętrzny, czyli potrzeby społeczne, zaspokojeniu których ma służyć dana dyscyplina

W nauce o organizacji obiektami badań są całości zorganizowanego zbiorowego działania ludzi. Całości te są przez nich stworzone, a w ich skład – obok ludzi – wchodzą rzeczowe komponenty.

Natomiast procesy definiowane są jako zestawy następujących po sobie działań, które przekształcają zasilenia organizacji w rezultaty takie jak produkty i usługi.

Przedmiotem badań są następujące rodzaje organizacji:

" organizacje gospodarcze, głównie przedsiębiorstwa
" organizacje pozarządowe, inaczej społeczne, np. stowarzyszenia, fundacje
" organizacje publiczne np. administracja państwowa i samorządowa, państwowe instytucje naukowe i edukacyjne oraz ochrony zdrowia
" gospodarki narodowe jako zorganizowane całości oraz wyodrębnione jej części, a także wspólnoty gospodarcze krajów
" państwo jak forma politycznej organizacji społeczeństwa oraz bloki polityczne państw
" organizacje międzynarodowe

METODY BADAŃ

W badaniu zjawisk ekonomicznych największe znaczenie nadaje się reprezentatywności badań, a w nauce o organizacji częściej preferowana jest metoda studiów przypadków (case study).

Metody współczesnej nauki o organizacji charakteryzuje znaczna mnogość i rozmaitość. Najczęściej wymieniane są ogólne metody organizatorskie:

" metoda diagnostyczna
" metoda prognostyczna
" cykl działania organizacyjnego
" metody realizacji funkcji organizacji
np. metody organizacji pracy, metody projektowania organizacyjnego, metody kontrolowania

W nauce o organizacji dominują adaptowane metody badań, przy czym można tu wyróżnić empiryczną strategię badawczą zaczerpniętą z metodologii nauk społecznych. Należą tu takie sposoby techniki jak:

obserwacja zwykła i kontrolowana, ciągła i nieciągła, wywiad bezpośredni i standaryzowany, analiza dokumentów organizacyjnych, kwestionariusze. Ze statystyki matematycznej przejęta została obserwacja migawkowa oraz metody opracowywania wyników.

Druga grupa metod zaadaptowana została z matematyki, informatyki, cybernetyki i nauk technicznych np. kwantytatywne metody analityczne, diagnostyczne, prognostyczne, programowanie, modelowanie i symulacje, sterowanie procesami, metody taksonomiczne, analiza czynnikowa. Jednakże metoda analizy systemowej organizacji przejęta została z inżynierii systemów a metody heurestyczne z psychologii.

Częściej stosowaną metoda to studium przypadku, która została zaczerpnięta z nauk prawnych. Wykorzystywane są także metody ogólne głównie w nurcie logiczno – matematycznym takie jak:

dedukcja czyli wnioskowanie logiczne; indukcja czyli wnioskowanie uogólniające. Do metod teorii organizacji należą werbalne metody opisowe, koncepcje badań, sposoby formułowania problemów i hipotez oraz wyjaśniania zjawisk, procesów i zdarzeń.

NAUKA O ORGANIZACJI:

" socjologia
" nauki techniczne
" antropologia
" fizjologia
" filozofia
" historia
" matematyka
" statystyka
" nauki polityczne
" psychologia
" ekonomia

Teoria organizacji jako nauka multidyscyplinarna.

PODSUMOWANIE

W świetle przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, że nauka o organizacji to dyscyplina naukowa zajmująca się zorganizowanym, zbiorowym działaniem ludzi.

Głównym przedmiotem badań są organizacje w różnych sferach życia społeczno – gospodarczego.

Celem tej nauki jest diagnozowanie, wyjaśnianie i prognozowanie istniejących prawidłowości oraz tendencje zmian w tworzeniu i rozwoju organizacji, rozpatrywanych z punktu widzenia sprawności ich działania jako całości.

Nauka ta ma charakter multidyscyplinarny. Posługuje się metodami adaptowalnymi z innych dyscyplin naukowych, głównie nauk społecznych, ale też wypracowanymi oryginalnymi metodami badawczymi.
Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Nauka o organizacji [11]

 • podgląd pobierz opis Misja i wizja
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - ćwiczenia
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Nauka o ogranizacji - zagadnienia na egzamin
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji
 • podgląd pobierz opis Nauka o organizacji - wyklad 1
 • podgląd pobierz opis Nauki o organizacji - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Opracowanie pytań
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online