Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Informatyczne sys. zarządzania Wróć do kategorii

ISZ - Wykład 11 - Systemy informacyjne bankowości

plik Pobierz ISZ - Wyklad 11 - Systemy informacyjne bankowosci.txtISZ Wykład 11

SYSTEMY INFORMACYJNE BANKOWOŚCI

Charakterystyka ogólna

Banki instytucje finansowe o ściśle usługowym charakterze (obok firm ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych itp.). Stanowią kategorię podmiotów gospodarczych, dla których informacja nabiera szczególnego znaczenia. Spośród innych użytkowników zasobów informatyki banki wyróżniają się bardzo precyzyjnymi regułami funkcjonowania, wyznaczanymi przez ich systemy informacyjne.

Polski system bankowy charakter dwuszczeblowy, zainicjowany ustawą o prawie bankowym z 1989 r:

Bank Centralny, odpowiedzialny za politykę pieniężną kraju i emisję pieniądza,

banki komercyjne - handlowe, będące samodzielnymi instytucjami finansowymi. Obecnie na rynku polskim działa ponad 70 banków komercyjnych, mających ponad 2000 placówek, oraz około 1800 banków spółdzielczych, z prawie 2000 placówek.

Modele informacyjne poszczególnych banków zależą od wielu parametrów. Najważniejsze z nich są:

Zasięg terytorialny działania banki o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,

Liczba i wielkość placówek (miejsc realizacji operacji bankowych) - banki jednooddziałowe, wielooddziałowe (obecnie najbardziej rozbudowaną strukturę ma bank PKO BP, posiadający ponad 1000 placówek),

Złożoność struktury organizacyjnej (liczba poziomów) banki jedno -, dwu-i więcej poziomowe - centrala, oddział(y), filie (kasy zewnętrzne, ekspozytury, agencje),

Obsługiwany segment rynku - banki wyspecjalizowane i banki uniwersalne,

Ilościowa i asortymentowa skala działania, mierzona liczbą klientów, liczbą otwartych rachunków, liczbą i rodzajem udzielonych kredytów, średnią liczbą realizowanych transakcji, dynamiką przyrostu świadczonych usług itp.,

Zakres świadczonych usług - typów oferowanych produktów bankowych,

Kondycja finansowa banku.

Przedmiotem komputeryzacji w bankach mogą być:

procesy realizowane wewnątrz banku:

działalność podstawowa banku

zarządzanie bankiem

procesy zewnętrzne.

Operacje bankowe to różne czynności bankowe związane ze środkami pieniężnymi, Mogą one przyjmować charakter pasywny lub aktywny. Do operacji bankowych dopuszczalnych z punktu widzenia polskiego prawa bankowego należą:

prowadzenie rachunków bankowych,

przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,

rozliczenia pieniężne,

udzielanie i zaciąganie kredytów oraz pożyczek pieniężnych,

wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,

przyjmowanie oraz dokonywanie lokat w bankach,

udzielanie oraz przyjmowanie poręczeń oraz gwarancji bankowych,

obrót wartościami dewizowymi oraz obsługa finansowa obrotów z zagranicą,

obsługa pożyczek państwowych,

emitowanie papierów wartościowych oraz obrót tymi papierami,

dokonywanie zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych,

kupno zagranicznych papierów wartościowych,

przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

wykonywanie na zlecenie innych banków czynności należących do zakresu działania banków zlecających.

Klasa systemu

Funkcje ewidencyjno-księgowe

Funkcje kontrolno--sprawozdawcze

Funkcje analityczne i monitorujące

Systemy autonomiczne (produkt owe) proste lub rozbudowane brak brak

Systemy kompleksowe (oddziałowe) rozbudowane sparametryzowane proste brak

Systemy zintegrowane (ogólnobankowe) rozbudowane sparametryzowane złożone definiowalne proste

Komputerowa obsługa produktów bankowych może być w praktyce realizowana za pomocą systemów należących do jednej z trzech grup. Są to:

systemy autonomiczne (produktowe) - opracowywane do obsługi działań związanych z konkretnym produktem bankowym,

systemy kompleksowe (oddziałowe) - umożliwiające obsługę różnorodnych produktów bankowych, ewidencję i księgowanie realizowanych transakcji,

systemy zintegrowane (ogólnobankowe) - systemy, które obok kompleksowego objęcia ewidencją różnych produktów bankowych realizują złożone funkcje związane z obsługą rozliczeń własnych oddziałów banku i sprawozdawczości, a ponadto umożliwiają podstawowe działania w zakresie analizy i okresowego monitorowania działalności banku.

Charakterystyka podstawowych modułów systemu bankowego. Moduł Rachunki bankowe pozwala realizować różnorodne operacje bankowe związane z określonymi typami rachunków (otwarcie rachunku, wpłatę, wypłatę, przelew) oraz przeglądać bieżące salda, naliczone odsetki, zrealizowanych uprzednio operacji itp. Moduł Lokaty i depozyty umożliwia ewidencję powierzonych bankowi środków, kontrolę terminu ich odblokowania, wypłacanie odsetek należnych klientowi, rozwiązywanie lokat.

Moduł Kredyty pozwala ewidencjonować umowy kredytowe przyjęte do realizacji, kontrolować spłaty kolejnych rat i odsetek, Moduł Kasa i skarbiec obejmuje rejestrację czynności kasowych (wpływu i wydawania gotówki), ich zmianowe lub dzienne bilansowanie (raporty kasowe), zasilanie kasy ze skarbca i odprowadzanie do niego nadwyżek. Moduł Księgowość rejestruje wszystkie operacje na odpowiednich kontach (do systemu musi być wcześniej wpisany obowiązujący w banku plan kont), tworzy i sporządza wydruki bilansu dziennego i miesięcznego w przekroju wszystkich kont syntetycznych oraz przygotowuje wyciągi dla klientów potwierdzające wykonanie operacji. W tym module dokonywane są także operacje naliczania i księgowania odsetek oraz różnego rodzaju przeksięgowania.

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Informatyczne sys. zarządzania [11]

 • podgląd pobierz opis Informatyka w zarządzaniu wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Informatyka w zarządzaniu wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 03 - Podstawowe funkcje systemu informatycznego WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 04 - Komputer i system komputerowy WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 05 - Menedżerskie spojrzenie na telekomunikację WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 06 - Bazy danych WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 07 - Struktury informatycznych systemów zarządzania WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 08 - Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 09 - Cykl życia systemu informatycznego WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 10 - Tworzenie systemu informatycznego WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 11 - Systemy informacyjne bankowości WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online