Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Informatyczne sys. zarządzania Wróć do kategorii

ISZ - Wykład 05 - Menedżerskie spojrzenie na telekomunikację

plik Pobierz ISZ - Wyklad 05 - Menedzerskie spojrzenie na telekomunikacje.txtISZ Wykład 5

Menedżerskie spojrzenie na telekomunikację.

Telekomunikacja polega na przesyle informacji w jakiejkolwiek formie (np. głos, liczby, tekst, obrazy) z jednego miejsca do innego za pomocą mediów elektronicznych.

Transmisja (przesył) danych jest bardziej szczegółowym określeniem, które opisuje przesył danych poprzez łącza telekomunikacyjne pomiędzy jednym lub wieloma systemami komputerowymi a różnorodnymi terminalami wejścia-wyjścia.

Sieć komunikacyjna jest to dowolny układ, w którym nadawca wysyła wiadomość do odbiorcy poprzez kanał transmisyjny zawierający pewien rodzaj nośnika.

Podstawowe elementy sieci to:

Terminale.

Urządzenia wejścia - wyjścia, które wykorzystują sieć telekomunikacyjną do wysyłania lub odbierania danych. Terminalami mogą być np. takie urządzenia jak monitory ekranowe, mikrokomputery, telefony, urządzenia biurowe, terminale transakcyjne.

Przetworniki telekomunikacyjne.

Urządzenia wspomagające przesył danych i ich odbiór pomiędzy terminalami a komputerami. Urządzenia te: modemy, multipleksery, procesory czołowe wykonują różnorodne funkcje sterujące i wspomagające w sieci telekomunikacyjnej. Przykładowo, przetwarzają dane z postaci cyfrowej na analogową i odwrotnie, kodują i dekodują dane, sterują przepływem potoków danych pomiędzy komputerami i terminalami.

Kanały telekomunikacyjne i nośniki.

Kanały telekomunikacyjne łączą między sobą różne elementy sieci telekomunikacyjnej. Są one kombinacją różnych nośników takich jak przewody miedziane, kable koncentryczne, przewody światłowodowe; systemy mikrofalowe czy satelity komunikacyjne.

Komputery.

Sieć telekomunikacyjna łączy między sobą komputery różnego typu, które wykonują przypisane im zadania związane z przetwarzaniem informacji. Przykładowo w dużych sieciach komputery mainframe mogą pełnić rolę komputerów macierzystych (głównych), a minikomputery pełnić rolę sieciowych procesorów czołowych. W małych sieciach jako serwery sieciowe służyć mogą mikrokomputery, które działają również jako stacje robocze.

Oprogramowanie sterujące.

Telekomunikacyjne oprogramowanie sterujące składa się z programów, które sterują pracą i zarządzają funkcjami sieci telekomunikacyjnej . Przykładowo są to programy zarządzające i nadzorujące telekomunikację w komputerach mainframe, sieciowe systemy operacyjne dla serwerów sieciowych oraz programy komunikacyjne dla mikrokomputerów.

Główne cele tworzenia sieci komputerowych

wspólne korzystanie z plików i programów

udostępnianie drogich lub rzadko używanych zasobów (takich jak drukarki laserowe, węzły telekomunikacyjne, duże zestawy dysków RAID)

polepszenie ochrony danych przed niepowołanym dostępem

scentralizowane wykonywanie kopii zapasowych cennych danych

korzystanie z poczty elektronicznej i innych sposobów przekazywania informacji miedzy członkami zespołu

tworzenie grup roboczych o wspólnych potrzebach i zainteresowaniach

wspólne korzystanie z baz danych

ułatwienie zarządzania zasobami komputerowymi w przedsiębiorstwie

ułatwienie dystrybucji instalowania oprogramowania

Podział sieci ze względu na zasięg działania

sieci lokalne (LAN Local Area Network)

sieci miejskie (MAN Metropolitan Area Network)

sieci rozległe (WAN Wide Area Network)

Podział sieci lokalnych LAN

Dla użytkownika podstawowe znaczenie mają sieci lokalne LAN, zaś sieci miejskie i rozległe można traktować jako narzędzie umożliwiające połączenie sieci LAN. Sieci lokalne można dzielić ze względu na:

architekturę

topologię

zastosowan technologię przesyłania danych

Przez architekturę sieci lokalnej rozumie się sposób rozdziału funkcji sterujących pomiędzy komputerami sieci. Ze względu na to kryterium rozróżnia się:

systemy wielodostępne

sieci z wydzielonym serwerem

sieci partnerskie

Drugim kryterium podziału jest zastosowana topologia sieci. Topologia sieci oznacza sposób, w jaki stacje robocze i serwery są ze sobą połączone, a także jakie konfiguracje przestrzenne tworzy okablowanie sieci. Ze względu na to kryterium rozróżnia się sieci o topologii:

wieloboku zupełnego (mesh)

gwiazdy (star)

pierścienia (ring)

magistrali (bus)

drzewa (tree)

Trzecim kryterium podziału lokalnych sieci komputerowych jest zastosowana technologia przesyłania danych. Na technologię przesyłania danych w sieciach komputerowych składa się wiele elementów, ale najważniejszy jest protokół transmisji. Protokół transmisji ustala formaty danych przesyłanych między komputerami (formaty ramek, zasady interpretacji nagłówka i innych elementów sterujących w komunikacie) oraz sposób tworzenia, przebiegu i zakończenia połączenia. W chwili obecnej najczęściej używane protokóły to:

Ethernet

Token Ring

FDDI

Dwa pierwsze stosowane są do obsługi sieci lokalnych, trzeci częściej stosuje się do obsługi sieci szkieletowych, łączących ze sobą różne sieci lokalne.

Porównanie protokółów sieciowych.

Porównanie protokółów sieciowych.Cecha Ethernet Token Ring FDDI

Szybkość transmisji 10 Mb/s 100 Mb/s 4/16 Mb/s 100 Mb/s

Medium Światłowód kabel koncentryczny, skrętka Skrętka Światłowód, skrętka

Zasięg do 2,5 km do 400 m do 100 km

Kilka pojęć w temacie

Stacja robocza PC

Stacja robocza PC

Fax Stacja robocza PC

Pliki baz danych i oprogramowanie

Drukarka sieciowa

Serwer sieci

Dysk sieciowy

Brama do innej sieci

Przykładowa lokalna siea telekomunikacyjna LAN

Sieć WAN organizacji

Interorganizacyjne połšczenia sieciowe

Klienci Dostawcy

Serwis informacyjny

Inne organizacje

Siea interorganizacyjna opieraj1ca sie na powi1zaniach

miedzy organizacj1 a jej klientami, dostawcami i innymi organizacjami

Trendy w technologii telekomunikacyjnej.

Technologia telekomunikacyjna ulega przeobrażeniom poprzez przejście od technologii sieci analogowych do sieci cyfrowych. Telekomunikacja zależała uprzednio od zorientowanej na przesył głosu transmisji analogowej, projektowanej do przesyłania sygnału elektrycznego o zmiennej częstotliwości, generowanego przez głos ludzki. Obecnie technologia telekomunikacyjna przestawiła się na cyfrowe sieci transmisyjne, które przesyłają informację w formie dyskretnych impulsów, podobnie jak komputery, a nie w postaci fal. Systemy transmisji cyfrowej (sieci cyfrowe) zapewniają:

znacząco wyższą prędkość transmisji danych

przesył większej ilości informacji

niższy koszt

znacznie mniejszy współczynnik błędów niż przy przesyle analogowym

Technologia cyfrowa, znana jako ISDN (Integrated Services Digital Network - sieć cyfrowa z integracją usług), która jest obecnie wdrażana - umożliwia przesył przez sieć telekomunikacyjną wielu typów danych komunikacyjnych (dane, głos, video po tych samych obwodach.

Zastosowania telekomunikacji

Łączność akustyczna

Transmisja danych

Standardowe usługi telefoniczne

Systemy odpowiedzi akustycznej

Systemy audiokonferencyjne

Poczta akustyczna

Systemy rozpoznawania głosu (akustyczne wprowadzanie głosu)

Publiczne systemy adresowe

Systemy telefonii wewnętrznej (głośno mówiące)

Przetwarzanie transakcji w trybie on line

Systemy zapytań / odpowiedzi

Podział zasobów sprzętu/oprogramowania

Przesył plików i baz danych

Przetwarzanie kooperacyjne

Systemy elektronicznego przekazu pieniędzy

Sieci terminali punktów sprzedaży

Elektroniczna wymiana dokumentów

Przesył tekstu i komunikatów Wyszukiwanie informacji

Poczta elektroniczna

Komputerowe systemy konferencyjne

Elektroniczne serwisy informacyjne

Wyszukiwanie danych bibliograficznych

Usługi w zakresie przeszukiwania baz danych gospodarczych

Wideotekst (system dostępu do baz danych poprzez sieć telekomunikacyjną, umożliwiający przesyłanie tekstów i obrazu)

Przesył informacji wizyjnej (obrazu)

Nadzór i sterowanie

Przetwarzanie obrazów

Telegrafia kopiowa (fax)

Systemy telewizji wewnetrznej

Wideo konferencje

Systemy narad elektronicznych

Systemy sterowania procesami

Nadzór urządzeń

Kontrola wykorzystania zasobów

Monitorowanie pacjentów w szpitalu

Zarządzanie energią

Cele i korzyści zastosowań telekomunikacji

Powody zastosowań, Przykłady Korzyści

Geograficzne:

Możliwość osiągania informacji o transakcjach biznesowych z odległych miejsc Przesył zamówień klientów od podróżujących przedstawi cieli handlowych oraz regionalnych biur podróży do centrum informatycznego w celu przetworzenia, zarachowania i kontroli stanu zapasów Zapewnienie lepszej obsługi klientów poprzez redukcję opóźnienia w realizacji zamówień

polepszenie przepływów finansowych poprzez skrócenie cyklu rozrachunkowego

bieżąca aktualizacja stanu zapasów

Szybkość:

Dostarczanie informacji do odległych miejsc w stosunkowo krótkim czasie po zapytaniu

Autoryzacja kredytu w miejscu sprzedaży poprzez system zapytań/odpowiedzi z bazy danych instytucji Zapytania kredytowe i odpowiedzi mogą być realizowane w ciągu sekund, umożliwiając szybkie dokonanie autoryzacji kredytu bez powodowania irytacji klientów

Koszt:

Redukcja kosztów tradycyjnych środków komunikacji Audio i/lub wideo telekonferencje

Ograniczenie kosztownych podróży służbowych

umożliwienie większej liczbie ludzi uczestnictwa w naradach i konferencjach, co podnosi jakość podejmowanych decyzji

Strategiczne:

Wspomaganie powiązań w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Elektroniczna wymiana danych o transakcjach z dostawcami i klientami Szybka, wygodna obsługa klientów i dostawców

Wartości wnoszone do biznesu przez telekomunikację

Sprawność Efektywność Innowacyjność

Redukcja czasu

Przyśpieszenie dokonywania i przetwarzania operacji

Przetwarzanie transakcji w trybie on-line

Redukcja przepływów informacji

Poczta elektroniczna

Kreacja serwisu nadrzędnego

Bieżące sprawdzanie zdolności kredytowej

Znoszenie ograniczeń geograficznych

Budowa ekonomii skali

Scentralizowane zakupy w trybie online

Możliwość nadzoru działalności rozproszonej Telekonferencje

Penetracja nowych rynków

Zdalne automaty bankowe

Przebudowa relacji

Tworzenie pośrednich obejść w łańcuchu dystrybucyjnym

Bezpośrednia sprzedaż telefoniczna Dostarczanie wiedzy do odległych miejsc

Zdalna diagnostyka i eksploatacja Powiązanie klientów i dostawców

Elektroniczna sprzedaż domowa

Możliwości rozwiązań technicznych elementów sieci telekomunikacyjnej

Element sieci Możliwe rozwiązania Nośniki Kable dwużyłowe skręcane, kable koncentryczne, światłowody, mikrofale, satelity komunikacyjne, radio komórkowe i lokalne sieci na łączach bezprzewodowych, podczerwień Przetworniki Modemy, multipleksery, koncentratory, kontrolery, procesory czołowe, lokalne centrale telefoniczne Oprogramowanie Oprogramowanie nadzorujące pracę sieci telekomunikacyjnych, sterujące dostępem do sieci, sieciowe systemy operacyjne, pakiety komunikacyjne użytkowników końcowych Kanały Analogowo/cyfrowe, komutowane/ bezkomutacyjne, prędkość transmisji, komutacja łączy/ komunikatów/pakietów, simplekso we/dupleksowe, asynchroniczne/synchroniczne Topologia/architektura Połączenie pomiędzy dwoma punktami, wielopunktowe gwiazda/pierścień/magistrala, połączenie systemów otwartych (OSI), sieć cyfrowa z integracją usług

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Informatyczne sys. zarządzania [11]

 • podgląd pobierz opis Informatyka w zarządzaniu wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Informatyka w zarządzaniu wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 03 - Podstawowe funkcje systemu informatycznego WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 04 - Komputer i system komputerowy WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 05 - Menedżerskie spojrzenie na telekomunikację WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 06 - Bazy danych WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 07 - Struktury informatycznych systemów zarządzania WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 08 - Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 09 - Cykl życia systemu informatycznego WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 10 - Tworzenie systemu informatycznego WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis ISZ - Wykład 11 - Systemy informacyjne bankowości WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online