Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Czynniki produkcji i rynek pracy

plik Pobierz Czynniki produkcji i rynek pracy.doc

ANALIZA  CZYNNIKÓW  PRODUKCJI. ANALIZA  MIKROEKONOMICZNA  RYNKU  PRACY.       1.  Popyt na czynniki produkcji    -       popyt pochodny. Jest on bowiem określony przez popyt na produkty lub usługi, do wytwarzania których służą te czynniki produkcji.   Decyzje przedsiębiorstwa: ·      o wielkości produkcji (przedsiębiorstwo w swoich decyzjach uwzględnia popyt na wytwarzane produkty i koszty produkcji) ·      o popycie na czynniki produkcji (producent uwzględnia rozmiary produkcji i ceny czynników produkcji)   Analiza długookresowa      -       zakłada się, że zmianie ulegają oba czynniki, zarówno praca jak i kapitał,           analiza długookresowego popytu przedsiębiorstwa na czynniki produkcji   Analiza krótkookresowa    -       zakłada się, że w krótkim okresie kapitał nie ulega zmianie, analizuje się zatem tylko krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę     2.  Analiza długookresowa - wybór najbardziej efektywnej techniki produkcji   Schemat w pliku Z dostępnych technik produkcji wybieramy taką, która zapewnia najniższe koszty produkcji.   Schemat w pliku     3.  Reakcja producentów na zmiany cen czynników produkcji (Jak reaguje popyt na czynniki produkcji na zmianę ich cen?)   ·      efekt substytucyjny ·      efekt podażowy   Efekt substytucyjny polega na zastępowaniu czynnika produkcji, którego cena relatywnie rośnie, innym czynnikiem produkcji, którego cena relatywnie maleje. (substytucja między czynnikami produkcji  -  wywołana zmianą ich relacji cenowych)   Efekt podażowy jest związany ze zmianą wielkości produkcji (podaży) i dostosowaniem do zmienionych rozmiarów produkcji zapotrzebowania na czynniki. ® Z kolei zmiana wielkości produkcji jest wynikiem dostosowania decyzji przedsiębiorstwa do zmienionych kosztów wytwarzania.   Rozważmy reakcje producenta na wzrost ceny pracy (na wzrost płacy). ·      efekt substytucyjny  -  substytucja czynnika droższego przez tańszy, a więc zastąpienie nakładów pracy nakładami kapitału ·      efekt podażowy - spadek produkcji (podaży) wywołany wzrostem kosztów wytwarzania i zmniejszenie zapotrzebowania na wszystkie czynniki produkcji łącznie         Schemat w pliku   4. Krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę     Przedsiębiorstwo podejmuje decyzje o wielkości produkcji i zatrudnienia kierując się maksymalizacją zysku. Wielkość optymalnego zatrudnienia wyznaczana jest zgodnie z poniższym rachunkiem:                                           gdzie: Z - zysk, U - utarg                   (zależy od zatrudnienia) K - koszty produkcji            (zależą od zatrudnienia) L - zatrudnienie   Warunek: pierwsza pochodna funkcji zysku = 0                  ·      krańcowy przychód z pracy (krańcowy utarg z pracy)  =                ·      krańcowy koszt pracy  =                                            Warunek optymalnego zatrudnienia (przy którym przedsiębiorstwo osiąga maksymalny zysk:   krańcowy przychód z pracy  =  krańcowy koszt pracy     5. Krótkookresowe decyzje przedsiębiorstwa dotyczące zatrudnienia w warunkach doskonałej konkurencji     W przedsiębiorstwie wolnokonkurencyjnym, utarg jest równy: gdzie:         p  -         cena, cena nie zależy od wielkości produkcji (przedsiębiorstwo jest cenobiorcą)   Krańcowy przychód z pracy jest równy wtedy wartości krańcowego produktu pracy:   gdzie QK  -  krańcowy produkt pracy (krańcowa produkcyjność pracy):               Na koszty produkcji składają się koszty pracy i koszty nie zależne od zatrudnienia (koszty stałe):                     gdzie:         w  -        płaca, (w przedsiębiorstwie wolnokonkurencyjnym płaca nie zależy od wielkości zatrudnienia)   Krańcowy koszt pracy dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest równy płacy:   Uwzględniając powyższe zależności, ogólny warunek optymalnego zatrudnienia:     dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego przyjmuje następującą postać:            czyli:                  lub            Warunek optymalnego zatrudnienia dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego:         (płaca realna = krańcowa produkcyjność pracy)   gdzie:       płaca realna - płaca nominalna podzielona przez cenę wytwarzanego produktu       Krzywa popytu na pracę w warunkach doskonałej konkurencji Schemat w pliku 6. Krótkookresowy popyt na pracę - przypadek monopolu i monopsonu   Przypadek monopolu (lub niedoskonałej konkurencji): Cena wytwarzanego produktu zależy od wielkości produkcji  -  wynika to z malejącej krzywej popytu na wytwarzany produkt Oznacza to, że przedsiębiorstwo zwiększając produkcję i ofertę na rynek, może uzyskać za swoje wyroby coraz niższą cenę.   Przypadek monopsonu: monopson  -  gdy na rynku występuje jedyny nabywca, jest to więc odpowiednik monopolu w dziedzinie zakupu, monopsonista może wyznaczać cenę nabycia.   Gdy przedsiębiorstwo zajmuje pozycję monopsoniczną na rynku pracy, tzn. jest jedynym nabywcą tego czynnika produkcji, płaca zależy od zapotrzebowania na pracę tego przedsiębiorstwa  -  wynika to z rosnącej krzywej podaży pracy Oznacza to, że wraz ze wzrostem popytu na pracę, przedsiębiorstwo o pozycji monopsonicznej musi oferować zatrudnianym pracownikom coraz wyższą płacę.             Decyzje o zatrudnieniu   Konkurencja doskonała (przedsiębiorstwo nie ma wpływu na cenę produktu)   Konkurencja niedoskonała, monopol (przedsiębiorstwo ma wpływ na cenę produktu)   Przedsiębiorstwo nie ma wpływu na wysokość płac   zatrudni L4 pracowników (zrównanie płacy z wartością krańcowego produktu pracy)   zatrudni L2 pracowników (zrównanie płacy z krańcowym przychodem pracy)   Monopson (przedsiębiorstwo ma wpływ na wysokość płac)   zatrudni L3 pracowników (zrównanie krańcowego kosztu pracy z wartością krańcowego produktu pracy)   zatrudni L1 pracowników (zrównanie krańcowego kosztu pracy z krańcowym przychodem pracy)         Wniosek: Najwyższym popytem na pracę charakteryzuje się przedsiębiorstwo działające w warunkach doskonałej konkurencji. Zarówno monopol jak i monopson ograniczają popyt przedsiębiorstwa na pracę.     7. Podaż pracy   Decyzje indywidualne: ·      Czy pracować? Czy wejść do zasobu siły roboczej? ·      W jakim wymiarze pracować? (decyzje dotyczące czasu pracy) zasób siły roboczej - zasób ludzi aktywnych zawodowo, tzn. pracujących lub aktywnie poszukujących zatrudnienia     Schemat w pliku     Efekt substytucyjny i dochodowy wzrostu płacy realnej (Można przeprowadzić rozumowanie analogiczne jak w modelu wyboru konsumenta. Wybór dotyczy, czy przeznaczać więcej czasu na pracę i osiągać wyższe dochody oraz większą konsumpcję, czy też więcej czasu przeznaczać na odpoczynek) Efekt substytucyjny     -       wzrost płacy realnej powoduje wzrost względnej opłacalności pracy, co pociąga za sobą czysty efekt substytucyjny, polegający na tym, że ludzie chcą dłużej pracować za wyższą stawkę płac) Efekt dochodowy -       wraz ze wzrostem dochodu realnego zmieniają się nasze preferencje: coraz bardziej cenimy czas wolny w porównaniu z dodatkową konsumpcją (dodatkowym dochodem realnym)   Ostateczny kształt krzywej podaży pracy zależy od tego, który z efektów: dochodowy czy substytucyjny jest silniejszy. 8. Aktywność zawodowa. Pułapka ubóstwa   Stopień aktywności zawodowej zależy od: ·      preferencji indywidualnych dotyczących pracy i korzyści z niej płynących (dochody umożliwiające wyższą konsumpcję, status społeczny, realizacja ambicji zawodowych)  oraz czasu wolnego ·      dochodu z innych źródeł (poza pracą) np. transfery socjalne (zasiłki społeczne, stypendia, renty, emerytury), dochód z tytułu czynszu, dywidendy, itp. ·      kosztów stałych podjęcia pracy  np. utrata zasiłku dla bezrobotnych, koszty dojazdu do pracy), itp.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka