Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Czym jest makroekonomia

plik Pobierz Czym jest makroekonomia.txt

Cele makroekonomii     Oceniając efekty działalności gospodarczej poszczególnych narodów często napotykamy takie oto pojęcia : produkt narodowy brutto (PNB ) , zatrudnienie , inflacja , bilans płatniczy . To one stanowią główne zadania czyli cele makroekonomicznej analizy i polityki . Z punktu widzenia efektywnej działalności makroekonomicznej zostały wyodrębnione cztery główne cele ; obejmują one strefę : ·         produkcji ·         zatrudnienia ·         cen ·         stosunków gospodarczych z zagranicą .     Produkcja   Jej celem jest wysokie tempo rozwoju gospodarczego . Współcześnie podstawowym miernikiem sukcesu gospodarczego kraju jest zdolność do generowania wysokiego poziomu i szybkiego wzrostu produkcji dóbr i usług ekonomicznych . Wiele jest miar poziomu wielkości produkcji , najpełniejszą jest jednak produkt narodowy brutto . PNB to miernik wartości rynkowej wszystkich wytworzonych w ciągu roku dóbr i usług , czyli miernik całkowitego dochodu gospodarki narodowej . PNB można wyrażać albo w cenach bieżących , co daje nam PNB nominalny , albo z poprawką ze względu na inflację , a to daje PNB realny . Przyrosty realnego PNB określa się mianem wzrostu gospodarczego . Zmiany PNB realnego są najlepszą i najbardziej dostępną miarą poziomu  i wzrostu produkcji .   Zatrudnienie i bezrobocie   Celem jest utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia i niskiego bezrobocia . Ludziom zależy na możliwości łatwego znalezienia dobrej pracy za wysokie wynagrodzenie . Okresy braku zatrudnienia wiążą się z poważnymi trudnościami finansowymi dla rodzin , ale w ślad za nimi idą wysokie koszty psychologiczne , społeczne i publiczne . Niestety zapewnienie dobrych miejsc pracy wszystkim bezrobotnym , staje się coraz trudniejsze do zrealizowania . Wynika z tego , że nadal utrzymuje się wysoki stopień bezrobocia . Bezrobocie jest to liczba osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy i jednocześnie nie zatrudnionych . Stopa bezrobocia to odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy . Siła robocza jest to liczba ludzi pracujących lub poszukujących pracy .   Ceny i inflacja   Główny cel to utrzymanie stabilności cen przy zachowaniu swobodnej gry sił rynkowych . Stabilność cen oznacza , że ani wzrost , ani spadek cen nie są zbyt szybkie  ; że stopa inflacji (mierzona stopą zmiany cen z okresu na okres ) jest bliska zeru . Pragnienie zachowania  „wolności rynków”  ma swoje podstawy  w powszechnym w USA przekonaniu politycznym , że zarówno ceny , jak i płace mają się kształtować na zdecentralizowanych rynkach prywatnych i być raczej efektem przetargów niż decyzji rządu . Upodobanie do takiej formy organizacji opiera się na poglądzie ekonomicznym głoszącym , że wyznaczanie cen przez wolne rynki jest efektywniejszym sposobem organizowania produkcji , gwarantującym uwrażliwienie rynku na preferencje ludności .   Zagraniczna polityka gospodarcza .   Szczególnym zadaniem jest dążenie do równowagi importu i eksportu oraz stabilności kursu walutowego . Wszystkie gospodarki narodowe są otwarte : importują i eksportują dobra i usługi ; zapożyczają się za granicą lub też udzielają zagranicznych pożyczek ; naśladują cudzoziemskie wynalazki lub sprzedają obcym kulturom własne pomysły . W normalnych okresach nasz eksport i import pozostają mniej więcej w równowadze , zaś eksport netto (różnica między pieniężną wartością eksportu i importu ) jest tylko ułamkiem naszego produktu narodowego brutto . Od czasu do czasu bilans handlowy podlega wstrząsom . Cykle gospodarcze występujące w kraju lub za granicą , gwałtowne zniżki lub zwyżki ceny  ropy naftowej , większe zmiany stóp procentowych , embargo – wszystkie te zjawiska mogą powodować szybsze i większe zmiany w eksporcie netto . W takich przypadkach kurs waluty danego kraju może gwałtownie spadać lub rosnąć .     Podsumowanie   W gospodarce rynkowej efekty makroekonomiczne ocenia się pod kątem widzenia realizacji czterech grup zadań Wysoki i rosnący poziom produktu realnego . Wysokie zatrudnienie i niskie bezrobocie , zapewnienie dobrej i wysoko płatnej pracy wszystkim , którzy chcą pracować . Ustabilizowany albo rosnący w łagodnym tempie poziom cen , jednakowo przy cenach i płacach wyznaczanych działaniem wolnych rynków . Stosunki gospodarcze z zagranicą charakteryzujące się stabilnością kursu waluty , zbilansowaniem eksportu i importu . Niewielu tylko narodom udało się osiągnąć te cele , kraje najbardziej rozwinięte ciągle jednak szukają środków , które by umożliwiły ich pełniejsze osiągnięcie .       Powyżej omówiliśmy główne cele polityki makroekonomicznej we współczesnej gospodarce rynkowej . Są one wprowadzane w sposób formalny do ustawodawstwa państwowego . Często poruszane są przez przywódców politycznych oraz znajdujemy je w deklaracjach zgromadzeń obywatelskich . Realizacja tych celów prowadzi do wysokiej i rosnącej stopy życiowej .   Narzędzia makroekonomii            Za pomocą poniższych narzędzi makroekonomii wpływamy na realizację celów polityki makroekonomicznej . Narzędzie polityki to pewna zmienna ekonomiczna , pozostająca pod bezpośrednią kontrolą rządu ; zmieniając narzędzia polityki , oddziałujemy na jeden lub więcej celów makroekonomicznych . Do głównych narzędzi makroekonomii zaliczamy : - polityka fiskalna -polityka monetarna - polityka dochodowa - stosunki międzynarodowe.       Polityka fiskalna   Dąży ona do stabilizacji  gospodarki . Dotyczy wydatków rządowych (wydatki na określone dobra i usługi ) oraz opodatkowania . Wydatki rządowe są narzędziem , za którego pomocą rząd wyznacza relatywną wielkość sektora publicznego i prywatnego , określa , jaka część naszego PNB ma być przedmiotem konsumpcji publicznej (zbiorowej ) , nie zaś prywatnej . Drugą częścią polityki fiskalnej jest opodatkowanie odgrywające w makroekonomii dwie kluczowe role . Po pierwsze , obniża dochody indywidualne , ponieważ wyższe podatki powodują , że gospodarstwo domowe ma mniej pieniędzy na wydatki konsumpcyjne , a to prowadzi do zmniejszenia globalnego popytu i faktycznej wielkości PNB . Oprócz tego podatki mogą oddziaływać na poziom potencjalnego produktu  np. obniżenie podatku od dochodów  z nowych inwestycji przedsiębiorstw . Celem tego może być zwiększenie wydatków na inwestycje w maszyny i tworzenie nowych fabryk . Z chwilą , gdy do krajowych  zasobów kapitału dochodzą nowe inwestycje , wzrasta wydajność  siły roboczej i potencjalnego PNB . Podsumowując , polityka fiskalna  oddziałuje na wydatki , wywiera wpływ na PNB i inflację w krótkim okresie . Dużą rolę w polityce fiskalnej odgrywa  deficyt budżetowy państwa , który jest nadwyżką wydatków państwa nad jego dochodami . Państwo finansuje zwykle swój deficyt , zapożyczając się u społeczeństwa poprzez sprzedaż obligacji , które zawierają zobowiązanie do zapłacenia w przyszłości określonej kwoty odsetek .   Polityka monetarna  {pieniężna }.   Najistotniejszą cechą pieniądza jest to , że jest on powszechnie akceptowany jako środek płatniczy albo jako środek wymiany . Polityka pieniężna jest następnym ważnym narzędziem makroekonomii . Tego typu politykę prowadzi bank centralny sterując podażą pieniądza , która jest całkowitą wartością znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza , występującego w roli środka wymiany . Jej zmiany wywołują ruch stóp procentowych  w dół lub w górę , co ma wpływ na wydatki dokonywane na budowle , maszyny i urządzenia , a więc pośrednio na poziom bezrobocia . Polityka ta ma wpływ na faktyczny i potencjalny PNB .   Polityka  dochodowa .   Ściślej jest określana mianem polityki płac i cen . Z chwilą , gdy istotnym celem politycznym stało się opanowanie inflacji , rządy zaczęły poszukiwać sposobu zapewnienia stabilności cen . Tradycyjna metoda spowolnienia inflacji polegała na okiełznaniu wzrostu podaży pieniądza i wydatków rządowych . Posunięcia takie obniżają realny PNB , zwiększają bezrobocie i przyhamowują inflację cen i płac. Jednakże z makroekonomicznych analiz wynika , że powyższa strategia jest bardzo kosztowna. Formą mniej kosztowną , jak również mniej skuteczną mogą być agitacje rządowych propagandystów , ,w celu przekonania związków zawodowych i wielkich firm , aby zachowywały umiar w umowach o płace . Polityka dochodowa jest najbardziej kontrowersyjnym narzędziem makroekonomicznym . Wielu ekonomistów twierdzi , że jest bezużyteczna , a nawet gorzej , że zakłóca działanie wolnego rynku . Jeszcze inni twierdzą , że jej działanie jest niedoskonałe , ale i tak jest czymś lepszym niż rozwiązania alternatywne ; sama powoduje mniej marnotrawstwa niż jej alternatywa czyli wysokie bezrobocie . Jednak sporu tego nie udało się rozstrzygnąć .     Stosunki międzynarodowe .   Ostatni zestaw narzędzi wiąże się z  zagraniczną polityką gospodarczą państwa . Jej działania polegają na interweniowaniu w kursy walutowe , nakładaniu ograniczeń na obroty w handlu zagranicznym oraz stosowanie ceł . Polityka ta dąży do utrzymania równowagi na rynkach walutowych i unikania rozpiętości między eksportem a importem .     Podsumowanie :   Każdy kraj posiada szeroki wachlarz instrumentów polityki gospodarczej , które można stosować w celu realizacji swoich zadań makroekonomicznych . Najważniejszymi są : Polityka fiskalna , dotycząca wydatków rządowych i opodatkowania . Wydatki rządowe oddziałują na relatywną wielkość konsumpcji zbiorowej i prywatnej . Podatki ściągają część dochodów i obniżają wydatki prywatne , mogą jednak również wpływać na inwestycje i produkt potencjalny . Polityka fiskalna oddziałuje na  globalne wydatki i w ten sposób wywiera wpływ na faktyczny realny PNB , i na inflację , przynajmniej w krótkim okresie . Polityka monetarna , którą prowadzi bank centralny , określa podaż pieniądza . Zmiana podaży wywołuje ruch stóp procentowych w dół lub w górę i wywiera wpływ na wydatki dokonywane na np. maszyny lub budynki . Polityka monetarna wywiera istotny wpływ zarówno na PNB faktyczny , jak i potencjalny . Polityka dochodowa wyraża podejmowane przez rząd wysiłki , których celem jest hamowanie inflacji  przez bezpośrednie oddziaływanie na ruch płac i cen . Polityka stosunków gospodarczych z zagranicą to interweniowanie w kursy  walutowe , polityka handlowa , a nawet i polityka pieniężna oraz fiskalna . Dąży ona do utrzymania równowagi na rynkach walutowych  i do unikania nadmiernej rozpiętości między importem a eksportem . Narzędzia polityki makroekonomicznej są dzwignią i sterami , za pomocą których  politycy mogą  próbować zmienić tempo i kierunek działalności gospodarczej . Tak więc od sprawności działań naszych polityków zależy poziom  rozwoju gospodarczego w naszym kraju .       

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka