Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

374 Twierdzenia i Definicje

plik Pobierz 374 Twierdzenia i Definicje.txt

(AF)-linia budżetowa(DD)- Gałęziowa krzywa popytu.(DD)-krzywa popytu(LAC)- krzywa długookresowych kosztów przeciętnych.(LMC)- krzywa długookresowych kosztów krańcowych.(LTC)- krzywa długookresowych kosztów całkowitych.(MC)-koszt krańcowy(MR)-utarg krańcowy(MU)-użyteczność krańcowa(P)-cena(Q)-ilość(SAFC)- krótkookresowe przeciętne koszty stałe.(SATC)- krótkookresowe przeciętne koszty całkowite.(SAVC)- krótkookresowe przeciętne koszty zmienne.(SFC)- krótkookresowe koszty stałe.(SMC)- krótkookresowe koszty krańcowe.(SS)-krzywa podaży(STC)- krótkookresowe koszty całkowite.(SVC)-krótkookresowe koszty zmienne.(U)-krzywa obojętności(WCD)-wskażnik cen detalicznych.Aktywami nazywamy posiadany przez przedsiębiorstwo majątek- gotówka w banku, zapasy magazynowe, wartość fabryki, Amortyzacja jest to utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku,będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji.Analiza kosztów i korzyści jest procedurą ułatwiającą podejmowania długofalowych decyzji ( budowa fabryki, podjęcie studiów)Analiza mikroekonomiczna zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów.Celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku.Cena bieżąca- z bieżącego rokuCena minimalna to cena urzędowa to cena urzędowa wyższa od ceny czyszczącej rynek P>PoCena przeciętna- (dobra w koszyku) ważonaCena równowagi jest to cena równoważąca rynek . Oznacza to, że przy tej cenie rozmiary zapotrzebowania są równe ilości oferowanej.Cena rynkowa - wartość towaru w wyrażeniach pieniężnych (musi być popyt i podaż)Cena składnika aktywów to suma za którą dany zasób może być bezpośrednio nabyty.Cena stała- wartość realnaCeny bieżące- wartość nominalnaCeny maksymalne to ceny urzędowe mniejsze jak czyszczące P<Po (cena energii, czynsze)Ceny realne (relatywne) są miernikiem rzadkości (ograniczoności). Informują one, czy cena danego dobra rośnie szybciej niż przeciętny poziom cen wszystkich dóbr.Cykl koniunkturalny polega na wahaniach rozmiarów produkcji społecznej, czyli PKB, którym towarzyszą zmiany poziomu bezrobocia oraz stopy inflacji.Czynnik powodujący spadek popytu ( przesunięcie krzywej popytu w lewo) zmniejsza zarówno cenę równowagi ,jak i ilość dobra.Czynnik powodujący wzrost popytu przesuwa krzywą popytu w prawo podnosząc cenę równowagi oraz ilość dobra w punkcie równowagi.Czynnik zwiększający podaż przesuwa krzywą podaży w prawo,zwiekszając ilość dobra w punkcie równowagi i obniżając jego cenę.Dane empiryczne (fakty) ujawniają zależności, które powinniśmy wytłumaczyć.Dane przekrojowe pokazują, jakie wartości przyjmuje analizowana zmienna u poszczególnych osób lub też ich grup w określonym momencie.Determinanty poza cenowe( główne czynniki)- ceny innych dóbr, dochód konsumenta, oczekiwania przyszłych cen i dochodów, liczba konsumentów danego produktu, gusta, moda, upodobania, czynniki specjalne(klęski)=== powodują wzrost popytu gdy zwiększa się ilość nabywania produktu przy tej samej cenie.Dla danej krzywej podaży do grupy czynników przyjmowanych za stałe należą: technika, ceny czynników produkcji oraz zakres regulacji rynku przez państwo.Dla danej krzywej popytu do grupy czynników przyjętych za stałe należą: ceny dóbr pokrewnych, dochody konsumentów, oraz ich gusty i przyzwyczajenia.Dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego utarg krańcowy pokrywa się z ceną. Wielkość produkcji jest ustalona na poziomie pozwalającym zrównać cenę z kosztem krańcowym. Krzywa podaży przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa jest jego krzywa SMC powyżej SAVC. W przypadku niższej ceny przedsiębiorstwo przejściowo zaprzestaje produkcji. W długim okresie krzywą podaży przedsiębiorstwa jest jego krzywa LMC powyżej LAC. W przypadku niższej ceny przedsiębiorstwo opuszcza daną gałąź.Długi okres to czas niezbędny do dostosowania do nowych warunków wszystkich rodzajów czynników produkcji w przedsiębiorstwie.Dobra komplementarne (fajka i tytoń)Dobra luksusowe Edp>1Dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu nazywamy dobrami normalnymi. Mają one dodatnią elastyczność dochodową. Dobra nie zaliczane do luksusowych nazywamy dobrami pierwszej potrzeby. Mają one elastyczność dochodową mniejszą od 1. Dobrami pierwszej potrzeby są wszystkie dobra niższego rzędu oraz część dóbr normalnych, z wyjątkiem luksusowych.Dobra niższego rzędu mają ujemną elastyczność dochodową popytu. Wzrost dochodu zmniejsza rozmiar zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział w budżetach nabywców. Dobra wyższego rzędu (luksusowe) mają elastyczność dochodową większą od 1. Wzrost dochodu zwiększa rozmiar popytu na te dobra i ich udział w budżetach nabywców.Dobra niższego rzędu mają ujemną elastyczność dochodową.Dobra niższego rzędu to takie dobro, na które popyt maleje przy wzroście dochodu.Dobra normalne (zwykłe) charakteryzują się dodatnią elastycznością dochodową popytu. Dobra pierwszej potrzeby (niezbędne) mają elastyczność dochodową niższą od jedności.Dobra pierwszej potrzeby 1>Edp>0Dobra rzadkie - te dobra na które zapotrzebowanie jest większe, niż potrzebna ilość przy zerowej cenie.Dobra rzadkie Edp<0Dobra społeczne pożądane to dobra, o których społeczeństwo sądzi, że powinny być konsumowane przez ludzi bez względu na poziom ich dochodów.Dobra wolne - te dobra na, które zapotrzebowanie jest mniejsze, niż ilość przy zerowej cenie.Dobra wyższego rzędu mają elastyczność dochodową wyższą od jedności.Dobrami normalnymi nazywamy dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu.Dobro normalne(zwykłe to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem ceny.Dobro prywatne to takie dobro, które konsumowane przez jedną osobę(bez uszczerbku dla niej) nie może być konsumowane przez kogoś innego.Dobro publiczne to takie dobro, które będąc konsumowane przez jedną osobę, może być jednocześnie konsumowane przez innych ludzi.Dochód - to cena czynnika pomnożona przez użytą ilość tego czynnika ( funkcjonalny, podmiotowe)Dochód realny - co możemy za to kupić.Dylematem więźnia nazywamy grę ponieważ wykorzystano ją po raz  pierwszy , aby zbadać możliwości wyboru dwóch więźni.Dyskryminacja jest to sytuacja, w której pracownik nie otrzymuje rynkowej stawki płac w danym zawodzie przy określonych kwalifikacjach tylko dlatego, że jest płci żeńskiej lub nie jest białym.Efekt substytucyjny- mówi, że gdy cena danego dobra obniża się, a ceny pozostałych dóbr się nie zmieniają to zastąpimy je dobrem taniejącym np.. Cena masła obniża się to przestaniemy kupować margarynę, a będziemy kupować masło.Efekt substytucyjny wzrostu ceny posiłków zmniejsza jednoznacznie wielkość zapotrzebowania na nie.(wniosek obowiązuje zawsze)Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentów, którzy nie kupują i nie sprzedają tego dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych.Efekt zmiany cen dzieli się na dwa efekty: efekt substytucyjny, efekt dochodowy.Efektem dochodowym zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do zmiany realnego dochodu.Efektem substytucyjnym zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do samej zmiany relacji cen.Ekonomia jest nauką, która stara się odpowiedzieć co i ile wyprodukować, jakimi metodami, jak dzielić.Ekonomia normatywna dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących.Ekonomia pozytywna zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki.Elastyczność cenowa jest dodatnia i jest zawarta od 0 do + nieskończoności.Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny.Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej zmiennej wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny.Elastyczność dochodowa popytu jest to stosunek względnej procentowej zmiany popytu do względnej procentowej zmiany dochodu. EdpElastyczność dochodowa popytu mierzy reakcję wielkości popytu na zmianę poziomu dochodu, przy niezmienności ceny danego dobra i ceny wszystkich innych dóbr.Elastyczność dochodowa popytu to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro do względnej zmiany dochodu.Elastyczność mieszana albo krzyżowa - jest to stosunek względnej zmiany dobra (i) do względnej zmiany drugiego dobra ( j) -ceny.Elastyczność podaży = procentowa zmiana wielkości podaży /podzielona przez procentową zmianę ceny.Elastyczność popytu zależy od tego , ile czasu potrzebują nabywcy na dostosowanie się do zmienionej ceny.Elastyczność popytu zależy od tego, ile czasu potrzebują nabywcy na dostosowanie się do zmienionej ceny. W krótkim okresie możliwości substytucji są ograniczone. Im dłuższy okres bierzemy pod uwagę, tym pełniejsze jest dostosowanie i tym większa (bardziej ujemna) elastyczność.Firma jednoosobowa- stanowi przedsiębiorstwo należące do jednego właściciela.Funkcja produkcji odzwierciedla stan wiedzy technicznej dostępnej w danym okresie.Funkcja produkcji określa maksymalne rozmiary produkcji, jakie są możliwe do osiągnięcia przy różnym poziomie nakładów.Funkcjonalny podział dochodu- mówi nam jak się dzieli całkowity dochód w gospodarce między różne czynniki produkcji.Gałąź w której panuje konkurencja monopolistyczna , składa się z wielu dostawców , wytwarzających produkty, będące bliskimi substytutami. Każde z przedsiębiorstw ma ograniczoną możliwość wpływania na ceny własnych wyrobów.Gałęzie, w których panuje konkurencja monopolistyczna, charakteryzują się różnicowaniem produktów.Gdy mamy do czynienia tylko z dwoma dobrami, są one z konieczności względem siebie substytutami. Efekt substytucyjny jest wówczas jednoznaczny. Gdy dóbr jest więcej, wówczas czysty efekt substytucyjny wzrostu ceny spowoduje także zmniejszenie popytu na dobra komplementarne względem dobra , które podrożało.Gospodarka mieszana- państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych (obrona, bezpieczeństwo)Gospodarka nakazowa to taka gospodarka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo.Gospodarka nakazowa to taka gospodarka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo.Gra jest sytuacją, w której rozsądne decyzje nieuchronnie zależą od siebie.Groźba wiarygodna to taka grożba,której spełnienie uznalibyśmy ex post za optymalne rozwiązanie.Gusta konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności dodatkowej jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszej ilości drugiego dobra.Gusta konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności dodatkowej jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszych ilości drugiego dobra.Gusty konsumenta można przedstawić za pomocą mapy nie przecinających się krzywych obojętności. Na danej krzywej obojętności poziom użyteczności jest jednakowy. Krzywe obojętności położone wyżej uważane są za lepsze. Krzywe obojętności mają nachylenie ujemne. Aby utrzymać dany poziom użyteczności, zwiększenie ilości jednego dobra musi być kompensowane zmniejszeniem ilości drugiego dobra.Indywidualna podaż pracy jest tym większa im większa jest płaca realna.Inwestycje brutto to produkcja nowego i ulepszenie istniejącego kapitału rzeczowego.Inwestycje netto to inwestycje brutto pomniejszone o zużycie istniejącego zasobu kapitału rzeczowego (majątku produkcyjnego)Inwestycje oznaczają powiększenie zasobu kapitału w gospodarce.Jeżeli cena jest niższa od długookresowych kosztów przeciętnych, przedsiębiorstwo powinno ulec likwidacjiJeżeli dobra są komplementarne to skutkiem wzrostu cen dobra J jest spadek popytu na dobro I.Jeżeli dobra są substytucyjne to wzrost ceny dobra J zwiększa popyt na dobro I.Jeżeli inwestycje netto są dodatnie to inwestycje brutto z nadwyżką kompensują zużycie kapitałui istniejący majątek produkcyjny się powiększa.Jeżeli nie ma przeszkód w handlu, a koszty transportu są bardzo niskie, prawo jednej ceny sprawia, że cena danego dobra wyrównuje się na całym świecie. Kapitał ludzki to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, doświadczenia i umiejętności.Kapitał rzeczowy (fizyczny) to zasób wytworzonych dóbr przyczyniających się do produkcji innych dóbr i usług.Kapitał rzeczowy są to maszyny, wyposażenie i budynki wykorzystywane w produkcji.Kartelami nazywamy porozumienie (zmowę) prawnie dozwoloną.Każdego nabywcę lub sprzedawcę, który jest w stanie istotnie wpływać na cenę rynkową, określa się mianem posiadacza siły rynkowej lub siły monopolowej.Każdy konsument wybierze taki punkt C, w którym jego krańcowa stopa substytucji zrówna się z nachyleniem linii budżetowej.  Kiedy koszty krańcowe są niższe od kosztów przeciętnych, koszty przeciętne spadają. Kiedy koszty krańcowe są wyższe od kosztów przeciętnych, koszty przeciętne rosną.Kiedy relatywna cena wykorzystania jakiegoś czynnika produkcji wzrasta, przedsiębiorstwo zastępuje ten czynnik innym, zmieniając stosowaną technologię.Kiedy wzrasta stawka płac, przedsiębiorstwo dąży do zmniejszenia zatrudnienia i zwiększenia liczby stosowanych maszyn.Kiedy zysk ekonomiczny wynosi zero, wtedy mówimy, że przedsiębiorstwo osiąga zysk normalny. Jego zysk księgowy pokrywa wówczas koszt alternatywny kapitału i czas właściciela. Kolejne przyrosty dochodu sprawiają, że linia budżetowa przesuwa się równolegle w górę.Konkurencja doskonała - przedsiębiorstwo napotyka poziomą krzywą popytu przy danej cenie rynkowej. Jest biorcą cen.Konkurencja monopolistyczna - Konkurencja niedoskonała - producent nie może sprzedać po istniejącej cenie tyle ile chce. Musi pogodzić się z tym, że popyt maleje wraz ze wzrostem ceny, a cena zależy od ilości wytwarzanych i sprzedawanych produktów. Rozróżniamy dwa przypadki pośrednie konkurencji niedoskonałej -oligopol, konkurencja monopolistyczna.Konkurencja niedoskonała - przedsiębiorstwo ma do czynienia z opadającą krzywą popytu na swój produkt.Konkurencja niedoskonała istnieje wtedy, kiedy pojedyncze przedsiębiorstwa są przekonane, że mają do czynienia z opadającymi krzywymi popytu. Jej najważniejsze formy to konkurencja monopolistyczna, oligopol i czysty monopol.Konkurencja po stronie podaży jest najbardziej prawdopodobna,kiedy duża liczba przedsiębiorstw wytwarza ten sam standaryzowany produkt , istnieje swoboda wejścia i wyjścia z danej gałęzi, a klienci łatwo mogą stwierdzić, że produkty różnych firm są naprawdę takie same.Konkurencję monopolistyczną odróżnia fakt, że każde z przedsiębiorstw ma doczynienia z opadającą krzywą popytu.Konsumenci wolą otrzymywać transfery w gotówce niż świadczenia w naturze o tej samej wartości pieniężnej. Rzeczowa postać transferu może ograniczyć swobodę wyboru konsumenta.Konsument osiągnie maksymalną użyteczność, wybierając z pośród dostępnych koszyków dóbr taką kombinację dla której stosunek krańcowych użyteczności poszczególnych dóbr do ich cen jest jednakowy.Koszt alternatywny ( inaczej koszt utraconych możliwości) jest to suma dochodów utraconych w wyniku niewykorzystania posiadanych zasobów (pracy i kapitału) w najlepszym z istniejących, alternatywnych zastosowań.Koszt alternatywny jest to koszt odrzuconej alternatywy, produkując coś - rezygnujemy z czegośKoszt kapitału (wymagana opłata za wykorzystanie kapitału) zależy od: cen środków trwałych, realnej stopy procentowej, stopy amortyzacji.Koszt krańcowy (marginal cost) jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę. Koszt powinien obejmować koszt alternatywny (-koszt utraconych możliwości) jest równy wartości dochodów które dany czynnik produkcji mógłby przynieść, gdyby go zatrudniono w innym, możliwie najlepszym zastosowaniu.Koszt przedsiębiorstwa to wydatki poniesione na wytworzenie dóbr i usług w jakimś okresie.Koszt utraconych możliwości jest to suma dochodów utraconych w wyniku niewykorzystania posiadanych zasobów (pracy i kapitału) w najlepszym z istniejących, alternatywnych zastosowań.Koszt użycia usług kapitału określa stawka najmu.Koszt wykorzystania zmiennych czynników produkcji jest określany mianem krótkookresowych kosztów zm ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Aneta 2015-02-05 13:39:35

  Dlaczego pojęcie "dobro normalne" jest rozbite na 3 różne (ale współgrające) definicje? Nie łatwiej zebrać je w całość, jako jedną definicję i przyporządkować ją do jednego pojęcia? Zamiast 19 definicji o dobrach mielibyśmy 10. A tak, to trzeba robić to ręcznie.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka