Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

30. Charakterystyka spółki akcyjnej

plik Pobierz 30. Charakterystyka spolki akcyjnej.txt

30. Charakterystyka spółki akcyjnej. Spółka akcyjna – jest to spółka kapitałowa może być zawiązana przez jedną lub więcej osób, nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o. Do powstania spółki konieczne jest: a) zawiązanie spółki , podpisanie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego b) wniesienie przez akcjonariusza wkładu kapitału zakładowego, c) ustanowienie zarządu i rady nadzorczej, d) wpis do rejestru. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł. Wartość akcji minimalna 1 zł. Akcje nie mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej. Wartość nominalna akcji oznacza- wartość akcji określona w statucie, jest ona stała, zmianie ulega tylko w przypadku zmiany postanowień statutu. Wartość emisyjna oznacza cenę za jaką obejmowane są akcje przy zakładaniu spółki lub podwyższaniu kapitału zakładowego. Cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej, może być równa. Wartość rynkowa akcji oznacza cenę akcji jaką można za nie uzyskać w trakcie obrotu. Akcje mogą być imienne ( wskazane z imienia i nazwiska ) lub na okaziciela. Akcje są zbywalne, statut spółki może uzależnić zbycie akcji od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć rozporządzenie akcjami z tym, że nie może zakazać zbywania akcji. Zarząd jest zobowiązany prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych. Akcje mogą być umarzane jeżeli statut tak stanowi. Umorzenie wymaga obniżenie kapitału. Statut może przewidywać , że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe, bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie wydawanej przez spółkę( nie ma prawa do głosu posiadacz świadectw ) Spółka akcyjna może nabywać własne akcje. Organy spółki : - zarząd ( od jednej osoby w górę ) - rada nadzorcza ( jest obligatoryjna, minimum 3 członków ) nie ma prawa do wydawania poleceń w stosunku do zarządu - walne zgromadzenie akcjonariuszy Kodeks spółek handlowych wymaga utworzenia w spółce akcyjnej utworzenie kapitąłu akcyjnego do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitąłu zakładowego . Do kapitąłu zapasowego wpływają także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej oraz dopłaty akcji. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka akcyjna stanowi formę organizowania dużych przedsiębiorstw przez zgromadzenie dużego kapitału na drodze emisji i sprzedaży akcji. Cechą charakterystyczną tej formy prawnej jest rozłożenie kapitału zakładowego (akcyjnego) na pojedyncze – nieraz opiewające na drobne wartości – akcje. Umożliwia to zdobywanie poprzez rynek kapitałowy dużych środków pieniężnych, a to właśnie czyni ją szczególnie atrakcyjną formą zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla posiadaczy akcji. Zmiana udziałowców nie ma wpływu na działalność i sytuację spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście swym prywatnym majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa. Ich odpowiedzialność rozciąga się do wysokości kapitału zaangażowanego w akcje. Wpływ ze sprzedanych akcji stają się, bowiem natychmiast środkami własnymi przedsiębiorstwa. Ta anonimowość kapitału czyni spółkę akcyjną w dużym stopniu niezależny od innych (kapitałodawców) i ich losu. Z tego względu może ona trwać znacznie dłużej, niż jej członkowie i może prowadzić rozwój działalności w bardzo długich okresach. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Łukasz 2011-06-14 10:02:00

  artykuł stary - zmiany prawne

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2020 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka