Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe

plik Pobierz 08.Przedsiebiorstwo i jego otoczenie dalsze i blizsze.txt

 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe. I. Otoczenie bezpośrednie (dalsze), polityczno – prawne, socjalno – kulturowe, ekonomiczne, techniczne II. Otoczenie pośrednie (bliższe), rynek pracy, zbytu, zaopatrzenia, finansowy Z bezpośrednim otoczeniem finansowym wiąże się nie tylko system kredytowania czy obrotu giełdowego, ale także system podatkowy, obejmujące świadczenia pieniężne, nie będące ekwiwalentem z tytułów określonych szczególnych świadczeń, a służące w znacznym stopniu uzyskaniu przez państwo wpływów. Dalszym elementem otoczenia społeczno – gospodarczego jest otoczenie prawne, czyli system regulacji prawnej, warunkujące prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności wobec świata zewnętrznego jak i regulując wewnętrzny system zasad, norm, przepisów, regulaminów i itp. w przedsiębiorstwie, czyli jego wewnętrzny ład społeczny, prawny, organizacyjny. A więc system prawny państwa reguluje nie tylko stosunki między jednostkami gospodarczymi a urzędami i ważniejszymi instytucjami oraz klientami w otoczeniu społeczno – gospodarczego przedsiębiorstwa, ale również wpływa na ten układ. Otoczenie bliższe-konkurencyjne: klienci , dostawcy, banki inne konkurencyjne przedsiębiorstwa, istniejące i potencjalne, substytuty , inne produkty wchodzące na rynek. Otoczenie dalsze makrootoczenie: demograficzne, prawne, technologiczne, stosunki międzynarodowe nasze umiejscowienie, technologiczne, społeczne, polityczne, ekonomiczne., Analiza otoczenia Z pewnym uproszczeniem, do otoczenia zalicza się wszystkie te czynniki, które są niezależne od przedsiębiorstwa. Otoczenie dalsze (globalne) zawiera ogólne, wzajemnie powiązane czynniki i systemy oddziaływujące raczej pośrednio na domenę (przedsiębiorstwo). Otoczenie bliższe z kolei zawiera czynniki oddziaływujące bezpośrednio. Trzeba jednak podkreślić, że granice między obydwoma częściami otoczenia są bardzo trudno uchwytne. Analiza otoczenia dalszego obejmuje: · otoczenie makroekonomiczne (przykładowo: trendy w rozwoju produktu społecznego, bezrobocie, koniunktura (recesja, prosperity), kursy walut, system ekonomiczno – finansowy itp.); · otoczenie polityczno – prawne (tendencje w stosunkach międzynarodowych, podstawowe regulacje prawne, polityka w zakresie zanieczyszczania środowiska, normy bezpieczeństwa, sanitarne itp.); · otoczenie technologiczne (zmiany w nauce i technice, nowe technologie i ich wpływ na krzywe życia rynkowego produktów itp.); · otoczenie socjokulturowe (procesy demograficzne, przyjmowane w społeczeństwie systemy wartości, postawy społeczne itp.). Analiza otoczenia bliższego Przy analizie otoczenia bliższego badane są takie elementy jak: Potencjalni konkurenci - zagrożenie ze strony nowych oferentów zależy przede wszystkim od wysokości barier rynkowych, w tym głównie od: minimalnej wielkości zakładu, zapotrzebowania na kapitał, dostępu do dróg zbytu i lojalności nabywców. Dostawcy - odgrywają podstawową rolę w analizie strategicznej domeny; punktem wyjścia do analizy dostawców jest określenie tzw. „siły negocjacyjnej dostawców”, która zależy m.in. od: stopnia koncentracji dostawców (jeden dostawca – wielu dostawców), stopnia standaryzacji, groźby integracji wprzód. Odbiorcy - ich analiza jest analogiczna do analizy dostawców, ale z odwrotnego punktu widzenia. Produkty substytucyjne (zastępcze) - są to wyroby z innych rynków, które mogą zaspokajać te same potrzeby, co oferowany wyrób; substytuty zazwyczaj wyznaczają górną granicę ceny i ograniczają pole manewru dla cen danego rynku i to tym silniej, im bardziej elastyczny jest popyt. Konkurencja w sektorze - rywalizacja wśród konkurentów zależy od stopnia nasycenia rynku oraz wysokości barier wypadnięcia z rynku; te ostatnie wyznaczone są np. kosztami demontażu, przeprowadzki, kar umownych itp. Stosunki przemysłowe i państwo jako czynnik konkurencji, np. kontrola cen na sprzedawane towary, ograniczenia importowo–eksportowe, regulacje prawne między pracodawcą i pracobiorcą itp. _______________________________________________ więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [115]

 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 20. Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka