Kategorie materiałów Informatyka

Przedmiot: JAVA Programowanie Obiektowe Wróć do kategorii

Java - wprowadzenie [6 stron]

plik Pobierz Java - wprowadzenie [6 stron].doc

Język JAVA
podstawy programowania
[43] Na ogół łatwiej daje się człowiek
przekonać racjom, do których sam
doszedł, niż tym, które nastręczyły
się komuś innemu.
„Myśli” Blaise Pascal
??Jacek Rumiński, 1999
Jacek Rumiński - Język JAVA - Wprowadzenie
0-7
Wprowadzenie
Język JAVA jest niewątpliwie najbardziej rozwijającym się obecnie
środowiskiem tworzenia aplikacji. Czerpie on to co najlepsze z takich języków jak
C++ czy Smaltalk przy zdecydowanie prostszej i bardziej czytelnej składni
(konstrukcji) programów. Zawiera elementy programowania zarówno strukturalnego
jak i obiektowego, zdarzeniowego jak i współbieżnego. Poprzez standardowe jak i
rozszerzone biblioteki wkracza w różnorodne rejony zastosowań takie jak np. karty
inteligentne i elektronika, systemy zarządzania bazami danych, obsługa
multimediów, Internet, grafika 3D, kryptografia, itd. Co więcej JAVA jest
niespotykanie bezpiecznym środowiskiem i umożliwia w znaczny sposób kontrolę i
sterowanie bezpieczeństwem. Zdecydowanie różni się od innych języków trzeciej
generacji tym, że jest językiem interpretowanym a nie kompilowanym. Oznacza to, że
powstały w wyniku kompilacji kod wynikowy nie jest programem jaki można
niezależnie uruchomić lecz stanowi tzw. Beta-kod, który jest interpretowany przez
Maszynę Wirtualną (JavaVM) pracującą w określonym środowisku. Ze względu na
kod nie istotne jest na jakim sprzęcie będzie uruchamiana aplikacja. Ważna jest tylko
Maszyna Wirtualna. Jest to niezwykle ciekawy pomysł umożliwiający odcięcie się od
wszystkich poziomów sprzętowo-programowych będących poniżej Maszyny
Wirtualnej. Koncepcja ta jest powszechna również w samym języku JAVA, dzięki
czemu poprzez stworzenie abstrakcyjnych klas i metod podstawowe biblioteki Javy
nie muszą być nieustannie rozbudowywane.
JAVA jest niewątpliwie językiem najbliższej przyszłości, warto więc poświęcić mu
trochę czasu.
Krótka historia Javy
1990 - Bill Joy w raporcie „Further” sugeruje SUNowi stworzenie środowiska
obiektowego na bazie C++,
1991 - W ramach projektu „Green” powstaje język OAK - „Object Application Kernel”
(James Gosling), przeznaczony dla aplikacji w elektronice powszechnego użytku,
1995 - zmiana nazwy na JAVA ze względu na zastrzeżenie nazwy OAK,
1996 - Pojawia się Netscape zgodny z Javą 1.0, Sun propaguję darmowe
środowisko JDK 1.0,
1999 - Java 2 Nowe oblicze Javy.
Główne źródła informacji o Javie w Internecie
http://java.sun.com, SUN, The source of Java Technology (źródło technologii Javy),
a w szczególności:
Jacek Rumiński - Język JAVA - Wprowadzenie
0-8
http://java.sun.com/docs/books/jls/, Gosling J., Joy B, Steele G. The Java
Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja języka !!!),
http://java.sun.com/products/jdk/1.2, SUN, Java 2 SDK software and
documentation site (strona źródłowa oprogramowania i dokumentacji Javy),
http://developer.java.sun.com/developer/infodocs/, SUN, On-line books &
Tutorials (książki i podręczniki do nauki Javy),
http://java.sun.com/docs/books/tutorial, SUN, The Java Tutorial (Podręcznik
Javy).
Forum użytkowników Javy, poradniki, testy, doświadczenia:
http://www.javaworld.com,
http://www.javareport.com,
http://www.jars.com,
http://www.gamelon.com,
http://www.javalobby.com
i wiele innych, których źródła nie można nawet wymienić.
Java platformą tworzenia i wykonywania aplikacji
Platformą nazywa się przeważnie pewną kombinację sprzętu i
oprogramowania umożliwiającą tworzenie i wykonywanie programów. Przyjęło się
powszechnie mówić o tzw. platformie sprzętowo-programowej. Platformę stanowi
więc komputer o danej konfiguracji oraz system operacyjny w środowisku którego
uruchamiana jest dowolna aplikacja. Przykładowe platformy to Intel PC + Windows
NT; Sun Ultra + Solaris; SGI O2 + Irix 6.4, itp. Konstrukcja platformy Javy jest
podobna, niemniej nie odnosi się bezpośrednio do sprzętu i systemu operacyjnego,
które stanowią dla niej pewną abstrakcję. Istotą platformy Javy jest zbiór dwóch
elementów: Java API (Application Programming Interfaces) - interfejsy tworzenia
aplikcaji oraz JavaVM (Virtual Machine) - maszyna wirtualna. Maszyna wirtualna
Javy jest rozwinięciem dotychczas używanego pojęcia platformy, stanowiąc pewną
nadbudowę. Maszyna wirtualna interpretuje kod wynikowy (Beta-kod) Javy do kodu
wykonywalnego danego systemu operacyjnego i komputera, którego jest
nadbudową. Oznacza to, że Maszyna Wirtualna jest interfejsem pomiędzy
uniwersalnym kodem Javy, a różnymi konfiguracjami komputerów. Ta różnorodność
systemów komputerowych wymaga różnorodności Maszyn Wirtualnych. Firma Sun
dostarcza obecnie Maszynę Wirtualną wersji Java 2 dla systemów operacyjnych
Windows95/98/NT oraz Solaris. Oczywiście interpretacja kodu właściwa dla danego
systemu operacyjnego (konwersja w locie Beta-kodu do kodu wykonywalnego)
wymaga odpowiednich bibliotek. Biblioteki klas, metod, pól, itp., zarówno te zależne
sprzętowo jak i te niezależne sprzętowo stworzone już w Javie znajdują się w postaci
skompilowanej w Java API. Podsumowując Java VM oraz Java API tworzą platformę
Javy zwane często środowiskiem uruchomieniowym aplikacji - Java Runtime Engine
(JRE).
Jacek Rumiński - Język JAVA - Wprowadzenie
0-9
program w Javie
Maszyna Wirtualna Javy
Java API
system komputerowy
Rysunek 1. Środowisko uruchomieniowe programu w Javie - platforma Javy.
Java - środowisko tworzenia aplikacji
Aby można było uruchomić aplikację na platformie Javy trzeba ją najpierw
stworzyć, po czym skompilować do Beta-kodu. Posługując się regułami języka Java
oraz zapleczem klas i metod powstaje kod źródłowy programu. W celu generacji
Beta-kodu program ten podaje się następnie kompilacji (np. kompilatorem „java”
firmy Sun w pełni stworzonego za pomocą języka Java). Dla potrzeb tworzenia
aplikacji SUN oferuje pakiet Java Development Kit (JDK lub Java SDK - Software
Development Kit), który składa się z JRE oraz narzędzi kompilacji i bibliotek.
Java - język programowania
Stworzenie programu w Javie polega na umiejętnym wykorzystaniu
znajomości reguł języka oraz bibliotek. Konstrukcja programu i reguły języka
przypominają znacznie język C. Programiści znający ten język z łatwością i
przyjemnością rozpoczną pracę z Javą. Dla znawców języka C miła będzie
informacja, że w Javie nie używa się w ogóle wskaźników, statycznego rezerwowania
i zwalniania pamięci itp. Program w Javie nie zawiesi się więc z uwagi na „Null
Pointer Assigment”. Bardzo istotne w konstrukcji programu jest znajomość
obsługiwanych typów. Ponieważ kod Javy jest niezależny od sprzętu, to również typy
danych są niezależne od sprzętu (platformy). Java jest językiem obiektowym, dzięki
czemu kod jest uniwersalny i bardzo czytelny. Nowością jaką niesie ze sobą Java
jest również tworzenie tzw. apletów. Aplet jest programem wykonywanym w
określonych ramach (nadbudowie Maszyny Wirtualnej). Aplet ma więc takie
możliwości jakie nadaje mu program uruchomieniowy. Przykładowe programy
uruchomieniowe to przeglądarki WWW np. Netscape, Internet Explorer. Kolejnym
nowym elementem konstrukcyjnym Javy jest to, że można kod grupować w liczne
wątki, które w wyniku interpretacji tworzą niezależnie wykonywane procesy
współdzielące czas procesora.
Jacek Rumiński - Język JAVA - Wprowadzenie
0-10
Opis środowiska Java 2 SDK
Proces tworzenia aplikacji Javy z pomocą dostarczanego przez Suna
środowiska Java 2 SDK można przedstawić następująco:
1. Napisanie z pomocą dowolnego edytora tekstu kodu źródłowego programu
zawierającego klasę publiczną o nazwie takiej samej (dokładnie takiej samej z
uwzględnieniem wielkości znaków) jak docelowa nazwa programu np. RycerzJedi.
2. Nagranie kodu źródłowego jako pliku o danej nazwie z rozszerzeniem .java, np.
RycerzJedi.java
3. Kompilacja kodu źródłowego zawartego w pliku z rozszerzeniem .java do pliku
docelowego o rozszerzeniu .class zawierającego Beta-kod np.
c:\ javac RycerzJedi.java
gdzie:
javac - nazwa komilatora programów Javy stworzonego przez Suna
(kompilator napisany w Javie),
RycerzJedi.java - kod źródłowy programu do kompilacji (WAŻNE: podana
nazwa pliku musi zawierać rozszerzenie .java).
W Wyniku kompilacji powstanie plik lub zestaw plików z tym samym trzonem nazwy o
rozszerzeniu .class, np. RycerzJedi.class.
4. Uruchomienie w środowisku interpretatora Beta-kodu, np.
c:\ java RycerzJedi
gdzie:
java - nazwa interpretatora Javy stworzonego przez Suna, inaczej
uruchomienie Maszyny Wirtualnej,
RycerzJedi - nazwa pliku z Beta-kodem programu w Javie kompilacji
(WAŻNE: podana nazwa pliku nie może zawierać rozszerzenia .class).
W celu kompilacji i uruchomienia programu napisanego w języku Java użyto w
powyższym przykładzie dwóch podstawowych narzędzi pakietu Java 2 SDK: javac
oraz java. Kompilator „javac” (często nazywany „Jawak”) jest nieodzowną częścią
pakietu SDK, podczas gdy interpretator „java” stanowi specyficzną dl adanej
platformy część pakietu środowiska uruchomieniowego Java Runtime Engine.
Wynika stąd, że po instalacji pakietu Java SDK interpretator „java” będzie znajdował
się zarówno w części JRE (niezależnej od tworzenia aplikacji) jak i w zbiorze
narzędzi tworzenia aplikacji. Przykładowo katalog zawierający Java 2 SDK wygląda
następująco:
<DIR> bin
<DIR> demo
<DIR> include
<DIR> include-old
<DIR> jre
<DIR> lib
935 COPYRIGHT
Jacek Rumiński - Język JAVA - Wprowadzenie
0-11
8˙762 LICENSE
6˙010 README
9˙431 README.html
16˙715˙279 src.jar
313˙746 Uninst.isu
W katalogu „bin” znajdują się liczne narzędzia obsługi aplikacji np:
javac - kompilator,
java - interpretator z konsolą ,
javaw - interpretator bez konsoli,
javadoc - generator dokumentacji API,
appletviewer - interpretator apletów,
jar - zarządzanie plikami archiwów (JAR),
jdb - debager,
Ze względu na to, że pisząc programy w Javie często korzysta się z narzędzi
znajdujących się w katalogu „bin”, warto ustawić w środowisku ścieżkę dostępu do
tego katalogu. Narzędzia dostępne w tym katalogu można wywoływać z licznymi
opcjami. Praktycznie jednak najbardziej przydatne opcje to:
*javac:
-g ->wyświetl pełną informację debagera,
- verbose ->wyświetl wszystkie komunikaty w czasie kompilacji,
np. javac -g -verbose RycerzJedi.java
*java:
-cp -classpath -> gdzie -classpath katalog zawierający wykorzystywane klasy
użytkownika (lepiej ustawić zmienną środowiska CLASSPATH),
-version ->wyświetl wersję platformy Javy.
Drugim ważnym katalogiem jest katalog „jre”. Jak łatwo się domyślić w katalogu tym
znajduje się Java Runtime Environment JRE - platforma Javy. Zgodnie z tym co
powiedziano na początku platforma Javy składa się z Maszyny Wirtualnej oraz
bibliotek API. Dlatego katalog „jre” podzielony jest na dwa podkatalogi: „bin” - w
którym znajduje się interpretator „java” (ten sam co wcześniej) oraz : „lib” gdzie
znajdują się spakowane biblioteki API oraz pliki konfiguracyjne i środowiskowe
platformy (np. określające poziom bezpieczeństwa, czcionki, fonty, itp.).
Uwaga praktyczna:
W czasie nauki języka Java lepiej unikać wszelkiego rodzaju programów typu
szybkiego tworzenia aplikacji, gdyż traci się często kontrolę nad zrozumieniem treści
tworzonego programu.
Integralną częścią środowiska Javy są biblioteki. Korzystanie z bibliotek jest znacznie
prostsze jeśli rozumie się jak z nich korzystać. Nieodzownym jest więc korzystanie z
dokumentacji bibliotek API. Opis bibliotek jest dostępny oddzielnie względem
środowiska JDK i stworzony jest jako serwis WWW, który można przeglądać on-line
lub off-line. Dokumentacja zawiera spis wszystkich pakietów, klas, ich pól i metod
oraz wyjątków wraz z odpowiednimi opisami.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii JAVA Programowanie Obiektowe [19]

 • podgląd pobierz opis Definiowanie własnych klas
 • podgląd pobierz opis Interfejsy
 • podgląd pobierz opis Java - Aplety, grafika w Javie [35 stron]
 • podgląd pobierz opis Java - Grafika i multimedia w Javie [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Java - Konstrukcja kodu [30 stron]
 • podgląd pobierz opis Java - Programowanie obiektowe [24 strony]
 • podgląd pobierz opis Java - Tworzenie i obsługa programów [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Java - wprowadzenie [6 stron]
 • podgląd pobierz opis Kolekcje
 • podgląd pobierz opis Kompozycja i dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Laboratorium1
 • podgląd pobierz opis Metody i języki programowania - Zadania
 • podgląd pobierz opis Podstawy języka Java
 • podgląd pobierz opis Polimorfizm i metody wirtualne
 • podgląd pobierz opis Programowanie GUI
 • podgląd pobierz opis Streszczenie
 • podgląd pobierz opis Wątki
 • podgląd pobierz opis Wstęp do programowania w języku Java
 • podgląd pobierz opis Zagadnienia na EGZAMIN
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online