Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rosja a integracja w Europie Wróć do kategorii

Rosja - dane - ściąga

plik Pobierz Rosja - dane - sciaga.doc

RYNEK- wydzielone miejsca w przestrzeni gospodarczej ; dokonują się tam transakcje kupna-sprzedaży towarów i usług na podstawie cen kształtowanych pod wpływem podaży i popytu.
GLOBALNA CHŁONNOŚĆ RYNKU - ilość towarów i usług ,które są sprzedawane przez sprzedawców do dostawców w danej jednostce czasu.
PKB realne - w warunkach niepełnego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz zdolnych do pracy ludzi
PKB potencjalne - pełne zagospodarowanie nie pracujących maszyn oraz dodatkowych zasobów ludzi do pracy
-pozwala odróżnić realna chłonność rynku od potencjalnej
IMPORTOWA CHŁONNOŚĆ RYNKU - jest częścią chłonności globalnej i dotyczy tych towarów , które są rejestrowane w dzielonym PKB i trafiają na rynek danego kraju poprzez handel zagraniczny.Chodzi o zdolność absorbcji importowanej masy towarowej , która wprowadza do niego towary i uslugi pochodzenia zagranicznego.
-PKB w 2006r Rosji 1635 mld $ (globalna chłonność rynku była  6x >od Ukrainy ; 11x> od Kazachstanu, 15x >od Białorusi, 153x > od Mołdawi)
- 90' załamanie gospodarcze w Rosji . PKB realny zmniejszyl się o 50% (podobnie w innych krajach WNP)
IMPORTOWA CHŁONNOŚĆ RYNKU- część PKB (towary i usługi pochodzenia zagranicznego)
- 2004r Rosja -importowa chłonność rynku 99,4; Ukraina 28,9 ; Białoruś 16,3   (Rosja zajmuje tu pozycje dominującą- 65% całej importowanej chłonności rynków w przestrzeni.)
PRZYCZYNY ZWIĘKSZENIA CHŁONNOŚCI RYNKU   ROSJI - wraz z zaprzestaniem istnienia jednolitego radzieckiego rynku wewnętrznego . część międzyregionalnych przepływów towarowych przekształciła się w przep[ływy eksportowo-importowe w ramach nowych stosunków międzypaństwowych, co doprowadziło jednocześnie do zwiększenia eksportu i importu .
WSPÓŁDZIAŁANIE ROSJI z WNP
WNP- Ukraina,Białoruś, Kazachstan, Azerbejdżan, Turkmenistan, Tatarstan, Uzbekistan, Armenia,Tadżykistan, Gruzja,Mołdawia   (ukształtowane po rozpadzie Związku Radzieckiego)
STOSUNKI EKONOMICZNE MIĘDZY WNP po 1995r    1995-burzliwe wydarzenia , zmiana ustroju, instytucji państwowych i prawnych.
1992r - Ustawa Federacji Rosyjskiej o regulacjach prawnych w sferze walutowej; usankcjonowano operacje walutowe(związane również z wykorzystaniem waluty zagranicznej jako środka płatniczego)
-zezwolono na napływ do Rosji kapitału zagranicznego w formie inwestycji bezpośrednich i portfelowych .; banki komercyjne uzyskały prawo do prowadzenia operacji walutowych.
1995r -Ustawa o państwowej regulacji zewnętrznej działalności handlowej - ogólne sformułowań prawnych  
  prawnych , kompetencji Federacji Rosyjskiej i jej podmiotów w sferze handlu zagranicznego , uczestników wymiany handlowej z zagranicą , stymulowania zewnętrznej działalności handlowej, obrony interesów Federacji Rosyjskiej.
 -dokument ten posiadał ukierunkowanie wolnorynkowe i stanowił podstawę prawna swobodnej wymiany handlowej z zagranicą.. były to tylko formalne podstawy do swobodnej wymiany handlowej uzależnionej od sytuacji społeczno-gospodarczej panującej w Federacji , która jest ciągle zdestabilizowana i gospodarczo stagnacyjna. 

-spadek obrotów Rosji z krajami WNP w 99 i 2000r. (eksport z 14,5mld$ w 99r do 13,8mld$  2000r;
--import  z 13,6mld$ w 99r do  11,6mld   2000r)
-spadek obrotów był spotęgowany  kryzysem walutowym w 98r.
-zmiany dopiero w 2000r-eksport i 2003r- import Nagły wzrost eksportu(w 2005r był o 89% > od importu)
-Prawie 50% eksportu Rosja dostarczyła krajom WNP bez pokrycia.(udział krajów WNP w całkowitym eksporcie zmniejszył się z 18% (95r) do 14% (2006r)

-największy wpływ na pozycje krajów WNP w rosyjskim eksporcie miały Ukraina( 49 do 38%  spadek), Białoruś(95-2005r z 20 do 31% udział w rosyjskim eksporcie) , Kazachstan (17 do 20%)

-Import w krajach WNP z Rosji  latach 95-2000r uległ 2x zmniejszeniu
(Ukraina w 2006r z 48% do 41%; Białoruś z 16 do 31%; Białoruś 84-88%)
   -ogólnie w okresie 95-2005 doszło do spadku łącznego udziału krajów WNP w rosyjski handel zagraniczny
-II połowa 90' zmniejszenie eksport 5% import 15%
- 2000-2006 eksport 13-42mld$ import 11-22mld$
po 95r najwyższą pozycję w Eksporcie Rosji do krajów WNP zajmowały produkty mineralne. (95-2006 dostawy tych produktów to 7,5mld$ - 19,9mld$0

****2000-2004: -ropa naftowa 17-40mln t  -produkty naftowe 3,5-4 mln t
 -węgiel kamienny 6-9,5 mln t
 -koks     676 tyś t - 1809 tyś t
w 2000-2004 zmniejszenie dostaw rosyjskiego gazu do WNP z 60 do 55 mldm3
-kraje  WNP są uzależnione od surowców energetycznych z Rosji
-do 90' roku Rosja dawała preferencyjne ceny dla Ukrainy i Białorusi na surowce energetyczne.(na podstawie starych ustaleń za czasów ZSRR - ceny kilka razy niższe niż ceny światowe
I miejsce w eksporcie Rosji zajmują surowce mineralne
- Federacja Rosyjska zaczęła wycofywać swoje dotychczasowe poparcie dla tych niskich cen (w sytuacji gdy różnica ceny preferencyjnej gazu  na niekorzyść Rosji wyniosła 4,5 x) podwyżki gazu domagał się GAZPROM  bo Ukraina płaciła z a 1000m3 50$ a nie 230$ .
(kompromis - Rosja za 1000 m3 uzyskała od Ukrainy 230$ lecz w zamian mogli mieszać drogi gaz rosyjski z środkowoazjatyckim  i uzyskiwali cenę 95$
-podwyżki cen surowców mineralnych dotyczyły wszystkich krajów WNP
**pomimo wysokiego eksportu(8x) to Rosja ciągle importowała z krajów WNP
-węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny -Kazachstan- energia elektryczna , rudy, koncentraty miedzi i aluminium,
 II miejsce w eksporcie - eksport maszyn ok. 7,5 mld w 2006r (eksport maszyn z Rosji do WNP nie wiele ustępował rosyjskiemu eksportowi do pozostałych części świata)
-Udział maszyn i urządzeń w eksporcie rosyjskim do WNP wyniósł w 2006r 18%
Rosja stosowała w handlu z krajami WNP w zakresie maszyn tzw wymianę międzygałęziową
III miejsce w eksporcie Rosji do WNP -eksport metali  - 2006r 5,4mld (4x więcej niż w 95r)
Udział metali w eksporcie Rosji do WNP wynosił w 2006r 12,8%
--eksport: żelazo, stopy, stal, półfabrykaty, nikiel, miedź, aluminium.
(najwięcej eksportowanego do WNP ) ---nikiel wzrost 11x w 2006 w porównaniu z 95r
IV eksport chemikalii - lecz zmniejszył się z 10,8% (95r) do 8,8% (2006)   (lekarstwa, kosmetyki, nawozy, gumy, kałczuk
V eksport z Rosji do WNP żywność ,surowce rolno-spożywcze lecz również Rosja podobne produkty importowała.  import był > od eksportu
1991r Powstanie WNP
założyciele: Rosja; Białoruś; Ukraina
nie przyjęły : Litwa, Łotwa, Mołdawia, Turkmenistan, Gruzja
cele WNP
-zagwarantowanie praw i swobód człowieka
-koordynacja polityki zagranicznej
-ochrona zdrowia i środowiska
-tworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej(transport, łączność)
-wspólna polityka socjalna i imigracyjna
Organy decyzyjne WNP
-Rada przywódców państw
-Rada szefów rządów
-Rada ministrów spraw zagranicznych
-Rada ministrów obrony
-Rada dowódców wojsk
Sąd ekonomiczny
Podstawowy organ wykonawczy - Komitet Koordynacyjno-Konsultacyjny
**Osób zatrudnionych w WNP - 2,5 tyś
** 2000r-powołanie Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)  (Rosja,Białoruś,Kazachstan,Kirgistan,Tadźykistan)  aby stworzyć na wzór UE wspólny rynek
GUAM - organizacja państw sprzeciwiających się integracji gospodarczej w przestrzeni poradzieckiej z udziałem Rosji. ((( Gruzja, Ukraina, Mołdawia, Azerbejdżan)
2007r -porozumienie 3-stronne  (Rosja, Kazachstan, Turkmenistan)-stworzenie nowego gazociągu wokół morza Kaspińskiego z wyjściem na teren  Rosji ( tranzyt dla Europy).

-z terytoriów Federacji Rosyjskiej wyemigrowało ok. 25 milionów Rosjan
-zaczęło się  łączenie kultur poprzez małżeństwa ludności z krajów WNP
POWRÓT DO WZROSTU GOSPODARCZEGO ROSJI
- przez petrodolary (dzięki rosnącym cenom światowym produktów energetycznych )
-unowocześnienie technologiczne, polepszenie produkcji, podniesienie poziomu życiowego ,  
-również ożywienie gospodarcze w krajach WNP
PZESTRZEŃ GOSPODARCZA -teren na którym zlokalizowana jest ludność
- terytorium Rosji  17,08 mln km 2 (uważany za największy kraj Świata)
-posiada 11mln km2 terenów północno-wschodnich (tereny Arktyki)
-Tundra i Syberia stanowią elementy ekosystemu pozwalające na normalizację życia biosfery
-obszary północne są słabo zaludnione (ok. 9 mln ludności)
- Rosja liczy obecnie ok. 130 narodów
-na północy znajduje się ok. 90% zasobów mineralnych Rosji.,
ZNACZENIE OBSZARÓW PÓŁNOCNO WSCHODNICH PO ROZPADZIE ZSRR
-utrata dostępu do tytanu, chromu, manganu,
-zwiększyło się wydobycie surowców węglowodorowych
-rozbudowa przetwórstwa zasobów surowcowych
** niezbędne staje się napływ na tereny i rozbudowa miast ,osiedli i transportu
znaczenie nabrały szlaki morskie, gdyż Rosja straciła połowę portów byłego ZSRR
URYNKOWANIE PRZESTRZENI GOSPODARCZEJ
U = L x N x 1/T             U - miernik rynkowej przestrzeni gospodarczej   L - liczba ludzi  N - poziom rozwoju gospodarczego PKB per capita
T- terytorium
-Uzyskujemy wynik PKB /1 km2
LICZBA LUDNOŚCI I DYNAMIKA
- globalna i importowa chłonność rynku zależy od liczby ludności
Kraje terytorialnie duże mogą okazać się małe z pkt widzenia demograficznego.
*Rosja jest największa terytorialnie jest znacznie mniejsza wg demografii.
-liczebność ludności w stosunku do Polski jest 3,5x większa w przeciwieństwie do powierzchni Rosja jest  przeszło 50x większa.
Przyrost naturalny w Rosji jest wielkością zmienną
-Po II Wojnie Światowej zwiększyła się ilość osób, które z racji trudnych warunków , a z tym związanych chorób  zaczęły umierać powodując obniżenie przyrostu naturalnego. Przy zmniejszającej się liczbie urodzeń zwiększała się liczba zgonów.
Wymuszony przez wojnę sadek przyrostu naturalnego sprawił działania zmierzające do stworzenia wyżu demograficznego.
- po 1960  roku nadal panował niż demograficzny ( w okresie wojny zbyt mało było dzieci ,które dożywały wieku reprodukcyjnego , a więc lat 60 )
- w okresie 1954-1969 wskaźnik przyrostu naturalnego zaczął się drastycznie zmniejszać z 17,7 do 5,7 promila. (był to 1 powojenny niż demograficzny)
- kolejny wyż przyrostu demograficznego zanotowano w latach 1969-1986
- w latach 69-92 Rosja weszła w kolejną fazę niżu   0k 5,7
- 1992-2007 – liczba ludności w Rosji zmniejszyła się o 5 mln. (zaczęto mówić o katastrofie demograficznej)
- w 1987 krzywa urodzeń spada stromo a zgonów rośnie
- w 1991 umieralność przekraczała poziom rodnośći
-również na Ukrainie i Białorusi zanotowano ujemny przyrost naturalny
-z kolei w Europie zachodniej przyczyną zahamowanego przyrostu naturalnego jest postęp cywilizacyjny a za tym wydłużające się życie
 MIGRACJA
90-2000r dopływ imigrantów do Rosji był > niż odpływ emigrantów.
- w 2006 r imigrantów było 186 tyś a emigrantów 54 tyś.
-zaczęto myśleć  o przyroście naturalnym i taki proces wzrostu zaczęto stosować w okresie załamania gospodarczego po rozpadzie ZSSR.
- bardzo ważną sprawo jest masowa aborcja ( w 960 r na 4 poczęcia tylko z 1 rodziło się dziecko)
- w połowie XXw straty z tytułu aborcji były 2,5 x  większe niż przy II Wojnie Światowej
Aborcja była najbardziej destrukcyjna
- obecnie również liczba rozwodów jest większa niż ślubów
- do zmniejszenia populacji Rosjan przyczyniły się również choroby  ( zawały).
- zaczęto walczyć o przyszłość finansową nowych pokoleń ( dofinansowanie przez państwo dodatkowego dziecka.
- zauważono wzrost liczby 60-latków w porównaniu z 20-latkami
-Rosja posiadała obawy przed napływem międzynarodowych społeczności (ludność kolorowa) za przykładem USA
-widoczna była emigracja ludności inteligentnej za granicę
-Rosja niestety musi się pogodzić z napływem imigrantów
ZASOBY MINERALNE ROSJI
- Na Uralu : miedź,cynk,kadm,złoto,platyna,nikiel,
- Rosja jest potęgą diamentową  25 % światowego wydobycia
LASY ZIEMIA ,WODA
-Rosja  jest na 3 miejscu (po USA ,Indii) w udziale ziemi uprawnej w ogólnych  zasobach
Klimat na tych terenach jest surowy
-zbyt duże powierzchnie nie pozwalają na odpowiednie zagospodarowanie i zaludnienie
-tereny Syberii są nie wykorzystane  (zbyt niskie temp do – 70 C oraz pasma górskie)
- te ograniczenia nie pozwalają na wykorzystanie ziemi w Rosji w odp. Sposób
- ze wzgl. Na dużą powierzchnie i niezbyt duże zaludnienie na 1 obywatela przypada ok. 7,5ha użytków rolnych ( USA i Indie po 0,6ha)
- na Syberii duże płacie ziemi leżą odłogiem (za mało ludzi)
LASY - lasy na świecie to ok. 40 mln km 2
- Rosja zajmuje tu  I miejsce (8,1 mln km2 czyli ok. 20% ogółu )  (Brazylia 3,2 mln km; USA  2 mln km)
-podobnie jest z dostępem drewna  ( Rosja na 1-scu
WODA
- woda na świecie to 96,5% woda słona (reszta słodka)
- dostępny zasób wody słodkiej to 0,3% na świecie (zużycie : I rolnictwo ,II przemysł III gospodarka komunalna)
- w Rosji jest inaczej  I miejski przemysł (ok. 55 %
II rolnictwo
III gospodarka komunalna
- Rosja jest na III –cu w posiadanych zasobach wody
ROZWÓJ GOSPODARCZY
- do liczeni a wykorzystujemy PKB per capita
- 95’ – najniższy poziom PKB per capita (kryzys gosp)      
W latach 95-2004
Rosja PKB per capita < Niemcy,Francja ,USA,GB,Japonia
 > Rumunia , Bułgaria (2004)
 > Indie,Chiny (2004)
- dla zewn i wewnętrznych stosunkow rynkowych duże znaczenie ma  PKB per capita i wyjście z załamania gospodarczego
- Rosja staje się partnerem atrakcyjnym myślącym o inwestycjach i zaspokajającym takie właśnie potrzeby społeczeństwa
DOCHODY LUDNOŚĆI
-lata 90-2000
-Spadek płac realnych w związku ze spadkiem PKB per capita
-hiperinflacja,która zdewaluowała płace (utrata  oszczędności przez obywateli)
- ograniczenie dopływu pieniądza do obiegu
- spowodowało to zachwianie chłonności i zmniejszenie popytu
- zróżnicowanie dochodów ludności
W 2000 r
-Dochody najbiedniejszych są 14 x niższe niż najbogatszych
-2006  …………………..       15 x …………
  - olbrzymia część społeczeństwa żyje poniżej minimum a tylko kilka % żyje w bogactwie
- ta kilu % grupa najbogatszych przez zamianę pieniędzy na $ lub zakup towarów z zagranicy powoduje obniżenie popytu wewnętrznego
MAKROEKONOMIA
- 3 sektory makroekonomiczne
I rolnictwo ,rybołówstwo, leśnictwo
II przemysł , budownictwo
III transport , banki ,administracja, medycyna , nauka
- wg prawa engela. Popyt bogacącej się ludności im więcej zarabia , tym bardziej pragie towarów wyższego rzędu
- w Rosji :1998r           2006r
I sektor         6% PKB      4,2%    spadek
II sektor      37%             3,3%    spadek
II sektor      57%             66%     wzrost

- Udzial sekt I w zatrudnieniu  ogólnym Rosji jest 5 x > niż  w USA i GB  a 4x niż Szwecji ; 3x > niż Niemiec
W II sektorze Rosja znajduje się bardzo daleko
SEKTOR I   - rolnictwo
- 2006 gospodarstwa rolne 65% PKB
           kolektywizm 52%PKB 
           Organizacje rolnicze  41%PKB
UJĘCIE DYNAMICZNE
90-95’ ( spadki)
-Eksport  227mln$ -72mln$
-Import 178mln$- 46mln$
- Rosja wobec WNP wypadała jeszcze gorzej
- od 1995 r zobserwowano wzrost gospodarczy ale tylko do 98’ (kryzys walu ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

  • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rosja a integracja w Europie [8]

  • podgląd pobierz opis Budowa rurociągowa oraz rola rurociągów
  • podgląd pobierz opis Geneza reform rynkowych w Rosji
  • podgląd pobierz opis Jaki wpływ miała II wojna światowa na załamanie demograficzne w Rosji w l...
  • podgląd pobierz opis Kryzys energetyczny Ukraina – Rosja
  • podgląd pobierz opis Mechanizm funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej i jej rozwoju
  • podgląd pobierz opis Rosja - dane - ściąga ŚCIĄGA
  • podgląd pobierz opis Wymiana handlowa między Rosją a WNP
  • podgląd pobierz opis Wymiana handlowa Polska - Rosja
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online