Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Psychologia Wróć do kategorii

Psychologia zarządzania - Wykład 01

plik Pobierz Psychologia zarzadzania - Wyklad 01.txt

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA WYKŁAD 1

CZŁOWIEK W ORGANIZACJI
Charakterystyka zachowania organizacyjnego
Menedżer – jest człowiekiem, który osiąga cele dzięki innym ludziom.
Organizacja – świadomie koordynowana przez kierownika grupa społeczna, składająca się z dwóch lub więcej osób, nastawiona na osiąganie celu lub wielu celów.
Planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie – funkcje zachowań organizacyjnych menadżera.
Definicja zakładu pracy (firmy)
Jest to system społeczny rozumiany jako:
 Zespół stosunków międzyludzkich;
 Układ określonych grup (struktura);
 System stanowisk i pozycji społecznych.
Funkcja integracyjna zarządzania
Wynika z pełnienia przez niego trzech ważnych ról:
Interpersonalnej – konstytuującej układ stosunków społecznych wokół wspólnego celu;
Informacyjnej – polegającej na wykorzystaniu właściwej i efektywnej sieci komunikacyjnej;
Decyzyjnej – związanej z inicjowaniem nowych pomysłów organizacyjnych, alokacją zasobów, usuwaniem przeszkód organizacyjnych oraz z negocjacjami.
Działania kierownika
 ustalenie precyzyjnego celu działania;
 dokładny przegląd warunków i środków działania;
 ułożenie szczegółowego planu działania;
 skrupulatne wykonanie planu;
 skontrolowanie osiągniętych wyników.
Zdolności kierownicze
Sprawność techniczna – związana z przygotowaniem teoretycznym i doświadczeniem profesjonalnym;
Sprawność psychiczna – obejmująca zdolność do pracy z innymi ludźmi, uwarunkowana określoną strukturą cech osobowościowych;
Sprawność umysłową – przejawiającą się w zdolności do analizowania złożonych sytuacji oraz umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza ryzykownych.
Modele badawcze zachowań organizacyjnych
Celem tych badań jest odpowiedź na pytania:
Co ludzie robią w organizacji?
Jak zachowywać się efektywnie w organizacji?
To szczególny przypadek relacji: człowiek-środowisko.
Obejmuje tak szczegółowe zagadnienia, jak: motywacja do pracy, zmiany postaw, konflikty interpersonalne, produktywność, niezawodność pracy, stres zawodowy itp. Aby to wszystko ogarnąć potrzebne jest podejście interdyscyplinarne.  
Perspektywy podejścia interdyscyplinarnego
Perspektywa indywidualna zachowania organizacyjnego – realizowana w ramach psychologii.
Perspektywa grupowa zachowania organizacyjnego – realizowana głównie w obrębie socjologii, ale częściowo także w ramach psychologii społecznej.
Perspektywa systemowa zachowania organizacyjnego – to obszar zainteresowań antropologii kulturowej.
Definicja badania zachowań organizacyjnych
Należy przez to rozumieć systematyczne zbieranie informacji na temat interesującego nas zjawiska oraz ich ogólną charakterystykę uwzględniającą zarówno zmienność, jak i nasilenie zjawiska.
Służą do tego – hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne, zmienne pośredniczące, oraz testy przyczynowości i korelacji.
Teoria i model  Teoria – koncepcja bedąca podstawą stawiania hipotez i propozycją wyjaśnienia i interpretacji badanych zjawisk, w celu uogólnienia wyników badań. Modele – w przypadku zachowań organizacyjnych, wszystkie trzy determinanty (indywidualne, grupowe i systemowe) odnoszone są w nich do zmiennych zależnych, stanowiących zewnętrzne kryterium oceny zachowań organizacyjnych.  
Kryteria zewnętrzne Produktywność – rozumiana jako zachowanie związane ze sprawnością i efektywnością pracy; Absencja – uchylanie się od pracy wynikające ze złej organizacji pracy, z niskiego poziomu technologii lub złych stosunków interpersonalnych;  Wycofywanie się – zachowanie rezygnacyjne dowolne lub wymuszone sytuacją, związane bądź ze złą organizacją pracy lub nieprzystosowaniem jednostki do wymagań organizacyjnych lub technologicznych. Zadowolenie z pracy – zachowanie związane z przejawianiem pozytywnej postawy wobec pracy i współpracowników.
Globalny aspekt współczesnego zarządzania .Globalizacja procesów ekonomicznych
Wielonarodowe korporacje – to kompanie prowadzące swoje operacje ekonomiczne symultanicznie w dwu lub więcej krajach. Przed psychologią zarządzania postawiło to nowe wyzwania związane głównie z systemowym podejściem do zarządzania, uwzględniającym lokalne właściwości kulturowe i postęp cywilizacyjny.
Regionalna współpraca międzynarodowa – mają swoje podłoże ekonomiczne w postaci zniesienia barier celnych i wzajemnego uprzywilejowania w kulturze, turystyce i handlu. Negocjacje w tym zakresie przekształcały proces polityczny w procesy ekonomiczne i psychologiczne.
Globalizacja procesów kulturowych  Zjawisko niezwykle złożone psychologicznie; Przebiega z oporami głównie z powodu narodowych kultur, opartych na lokalnych systemach wartości oraz doświadczeniu historycznym. Główną przeszkodą są uprzedzenia, jako formy negatywnych postaw o silnym komponencie emocjonalnym i tendencji do zachowań przy ograniczonej wiedzy na temat obiektu.
Typy mentalności antyglobalistycznej
1.Zaściankowość (parafiańszczyzna) – to zawężone spostrzeganie świata, polegające na braku umiejętności dostrzegania różnic między różnymi kulturami oraz przywiązanie do lokalnych systemów wartości i historii. Bariery mają zwykle charakter symboliczny, choć czasami przybierają charakter polityczny (np. Żelazna kurtyna);
2.Fundamentalizm – to zjawisko bardzo hamujące globalizm kulturowy, gdyż zakłada „etnocentryczny punkt widzenia”, polegający na wyższości własnej kultury i jej dominacji nad innymi. Może wyrazić się w postaci – rasizmu, nacjonalizmu lub teizmu.
Typy badań służące tolerancji
Badania etnograficzne – współcześnie prowadzone w skali makro-kulturowej i są związane z podziałem świata na strefy językowe, które są pozostałością kolonialną. Następowało tam przenikanie lokalnych kultur z kulturą europejską. Obecnie tematem badań jest amerykanizacja.
Badania odmienności natury ludzkiej (nacji) – stosuje się tu metody „cros-culture”, które służą formułowaniu sądów o poszczególnych nacjach i dementowaniu potocznych stereotypów.
Często stosowane kryteria w badaniach porównawczych
 indywidualizm – kolektywizm
 dystans władzy
 męskość – kobiecość
 odporność na stres niepewności.
Dane porównawcze wg S. Robbinsona
Indywidualizm – USA, Australia, Wielka Brytania, Kanada;
Kolektywizm – Kolumbia, Wenezuela, Pakistan, Peru;
Duży dystans władzy – Filipiny, Meksyk, Wenezuela, Pakistan, Peru;
Mały dystans władzy – Austria, Izrael, Dania, Nowa Zelandia;
Męskość – Japonia, Austria, Wenezuela, Włochy;
Kobiecość – Szwecja, Norwegia, Dania i dawna Jugosławia;
Duża odporność na niepewność – Grecja, Portugalia, Japonia, Belgia;
Mała odporność na niepewność – Singapur, Dania, Szwecja, Hong Kong.
Wymiary
Indywidualizm – to narodowe atrybuty połączone w luźną strukturę społecznych wyobrażeń, którymi ludzie się posługują wybiórczo opisując cechy swoje i swojej rodziny jako odróżniające ich od innych. Charakteryzuje mobilność kadry kierowniczej.
Kolektywizm – to stereotyp przynależności do tych elementów kultury narodowej, do których można się odwołać w opisie siebie i innych, których jesteśmy częścią składową i które stanowią dla nas wsparcie społeczne. Przejawia się m.in. poświęceniem i zaangażowaniem poszczególnych pracowników.
Dystans władzy – to narodowe stereotypy odzwierciedlające pozytywny (negatywny) stosunek do władzy instytucjonalnej i organizacji społecznych. Mały dystans cechuje akceptacja odpowiedzialności, zaś duży dystans władzy – zdyscyplinowanie. Dla Polski jest to mały dystans władzy.
Odporność na niepewność – to narodowe atrybuty, charakteryzujące tendencję zachowań społecznych w sytuacji stresu niepewności, ryzyka i dwuznaczności. Słabe unikanie niepewności wiąże się z innowacyjnością, zaś silne unikanie niepewności wiąże się z precyzyjnością działania.
Męskość – to stereotyp społeczny, podkreślający takie cechy narodowe jak asertywność zachowań, zdobywanie pieniędzy i dóbr osobistych, nieliczenie na wsparcie innych oraz dążenie do wysokiego poziomu życia. Męskością charakteryzują się kraje preferujące produkcję masową, przemysł ciężki, chemię przemysłową itp.
Kobiecość – stereotyp społeczny pozostający w opozycji do „męskości”, gdyż charakteryzujący narodowe tendencje do preferowania zachowań kładących nacisk na poprawne stosunki społeczne, koncentracji na innych oraz jakości życia. Kobiecością cechują się takie kraje, które nastawione są na obsługę klientów, rolnictwo, biochemię itp.

_______________________________________________
więcej materiałów i notatek na  www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Psychologia [74]

 • podgląd pobierz opis 01 Moralność i Etyka
 • podgląd pobierz opis 02 Światopogląd aksjologiczny
 • podgląd pobierz opis 03 Relacje pojęć moralność i etyka
 • podgląd pobierz opis 04 Dziedziny i zadania refleksji etycznej
 • podgląd pobierz opis 05 Zycie gosp a nauki ekonom i etyka
 • podgląd pobierz opis 06 Wartość i moralność pracy
 • podgląd pobierz opis 07 Spory wokół kwestii stosunków własnościowych
 • podgląd pobierz opis 08 Zasada sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis 09 Prawa do zysku i bogactwa
 • podgląd pobierz opis 10 Podział pracy i zróżnicowanie moralności
 • podgląd pobierz opis 11 Czy biznes jest zawodem
 • podgląd pobierz opis 12 Czy możliwa jest etyka biznesu
 • podgląd pobierz opis 13 Zarys historyczny etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 14 Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 15 Podstawowe zakresy etyki biznesu
 • podgląd pobierz opis 16 Etos Biznesu
 • podgląd pobierz opis 18 Pracodawca - Pracownicy
 • podgląd pobierz opis 19 Etyka kupiecka
 • podgląd pobierz opis 20 Uczciwa konkurencja
 • podgląd pobierz opis 21 Praktyki korupcyjne
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online