Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka społeczna Wróć do kategorii

polityka społeczna

plik Pobierz polityka spoleczna.doc

POLITYKA SPOŁECZNA

Wśród prowadzących politykę społeczną i gospodarczą podmiotem najważniejszym jest suwerenne państwo. Zasięgiem swojej funkcji państwo obejmuje teren całego kraju oraz wszystkie grupy społeczne. Przedmiotem oddziaływania w dziedzinie regulowania problemów społeczno-gospodarczych jest gospodarka narodowa. Gospodarkę narodową określa się często mianem wielkiego systemu społecznego. Chcąc przez to podkreślić, że jest ona pewną całością składającą się z wielu sprzężonych elementów służących wspólnemu celowi zaspakajających potrzeby ludzi stanowiących społeczeństwo poprzez produkcję dóbr i usług oraz podział pomiędzy członków tego społeczeństwa.

W każdym systemie oprócz jego zewnętrznych relacji integrujących elementy zbioru, występuje także zespół relacji i sprzężeń zewnętrznych łączących system (zbiór) z otoczeniem.

Podobnie jest z gospodarką narodową, która integrując w granicach państwa różnego rodzaju gospodarstwa narodowe jest jednocześnie częścią gospodarki światowej (systemu). Poszczególne gospodarki narodowe mogą wchodzić w skład międzynarodowych wspólnot tworzonych przez państwa zainteresowane wzajemną współpracą. O poziomie zaspakajanie potrzeb Naroku rozstrzyga przede wszystkim stan gospodarki danego kraju.

Gospodarkę narodową ujmiemy w zakresie zasobności czynników produkcji społecznej i jej wzrostem.

P – potencjalne możliwości gospodarki narodowej (w rozumieniu zakresu produkcji)

N – zasoby naturalne

M – zasobność majątkowa (dobra materialne)

L – potencjalne czynniki pracy ludzkiej

P`=f(N,M,L)

Zasoby narodowe – naturalne i majątkowe oraz czynnik ludzki – L są w danym czasie zmiennymi niezależnymi. Należy je traktować jako wielkości dane. Znak f oznacza wszelkie działania jakie trzeba wykonać z N,M i L aby otrzymać wartość funkcji.

 

Główne uwarunkowania polityki ekonomicznej:

                                    

Uwarunkowania

Ustrojowo -systemowe - ustrój polityczno-społeczny - struktura państwa, administracji i społeczeństwa - rozwiązania instytucjonalno-systemowe w gospodarce

Zewnętrzne - sytuacja międzynarodowa (polityczna – stosunki z sąsiadami)- przynależność do międzynarodowych ugrupowań- międzynarodowa sytuacja gospodarcza- warunki tzw. wymiany (terms-of-trade)

Wewnętrzne - stan i struktura zasobów (naturalne lub przyrodnicze, ludzkie, majątkowe) - zagospodarowanie przestrzenne kraju i regionów - wewnętrzna sytuacja polityczna - stosunki wewnątrz narodowościowe - stosunek społeczeństwa do władzy - układ sił politycznych w kraju

 

Ustroje społeczno-ekonomiczne

System ekonomiczny kraju – jest to zbiór powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz zasad ogólnie akceptowanych regulujących postępowanie wszystkich uczestników procesu gospodarczego.

 

System ekonomiczny decyduje:

1. kto i jak decyduje o tym, które dobra powinny być wytwarzane i w jakich wielkościach

2. w jaki sposób wytwarzanie uzupełniających się produktów ma być koordynowane i bilansowane pod kątem zaspakajania różnorodnych potrzeb społeczeństwa

3. w jaki sposób ma być dokonany podział globalnego produktu społecznego pomiędzy członków społeczeństwa

Ustrój społeczno-gospodarczy – decyduje o nim całokształt stosunków ekonomicznych, w których za najważniejszą sprawę uważa się ustroje indywidualistyczne i kolektywistyczne. Dominuje wielkość państwa i podmiotów publiczno-prawnych. W ustroju indywidualistycznym dominuje własność jednostkowa, a osoby fizyczne decydują o zapotrzebowaniu społecznym.

1. Kapitalistyczna gospodarka mieszana – system regulacji i funkcje polityki gospodarczej:

W tym układzie państwo w odniesieniu do gospodarki pełni podstawowe funkcje w zapewnienia przestrzegania ustroju gospodarczego i systemowych zasad porządku, a zwłaszcza wolności gospodarczej, poszanowania własności publicznej i swobody przedsiębiorczości:

- wchodzi w to zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego,

- bezpieczeństwo wewnętrzne,

- utrzymanie systemu wymiaru sprawiedliwości

- utrzymanie szkolnictwa,

-          kształtowanie systemu pieniężnego.

-          

Państwo podejmuje działania w zakresie:

- koordynowania słabości i eliminowania niedostatków mechanizmów rynku pod kątem:

* podnoszenia efektywności gospodarki w skali ogólnospołecznej,

* ograniczania nadmiernych nierówności w podziale produktu społecznego,

* stabilizowanie gospodarki (zapobieganie szybszemu skracaniu się cyklu koniunkturalnego).

2. System realnego socjalizmu (Kuba) – bezpośrednie kierowanie gospodarką przez administrację, aparat państwowy i partyjny. W wyniku tego ustroju zakładano upaństwowienie nie tylko państw, lecz także każdej formy działalności gospodarczej.

3. System socjalistyczny częściowo zreformowany (system hybrydowy), w tym, systemie utrzymuje się dominacja własności państwowej, niemniej przedsiębiorstwom państwowym przyznaje się samodzielność w dziedzinie planowania działalności bieżącej i żąda się uzyskiwania wyników dodatnich w postaci zysków (zysku realnego). Wprowadza się samorząd pracowniczy, który ma kompetencje kontrolno-stanowiące. Istotny wpływ ma możliwość przekształcania przedsiębiorstw państwowych  w spółki z o.o. i akcyjne. Umożliwia się powstawanie przedsiębiorstw z kapitałem mieszanym.

 

Przedsiębiorstwa:

1. Koncepcja przedsiębiorstwa – dla ekonomi społecznej przedsiębiorstwo jest organem, w którym sprawdza się komu służy gospodarowaniu, czyj interes społeczny się realizuje. Istnieją dwie koncepcje odnośnie przedsiębiorstwa:

1) nadaje mu wyłącznie funkcję gospodarczą, czyli jest to przedsiębiorstwo o charakterze ekonomicznym.

2) druga koncepcja nakłada na zakład zadania opiekuńcze, jest to przedmiot o charakterze opiekuńczo-społecznym.

Zakład pracy bez względu na formę własności jest wspólnotą pracowników o charakterze gospodarczym, socjalnym i kulturowym. Pracownik jest podmiotem gospodarowania, jest gospodarzem bez względu na formę własności zakładu. Zakład pracy nie może być tylko i wyłącznie miejscem zatrudnienia w zakresie wytwarzania dóbr i uzyskania wynagrodzenia, który jest pozbawiony nawet warunków ochrony zdrowia pracowników. Zatrudnienie pracownika nie jest wyłącznie sprawą zakładu pracy. To także sprawa obywatelska i społeczna. Zakład pracy tworzy specyficzną społeczność, jest to społeczność gospodarująca, która zaspakaja potrzeby ludności na zasadach otrzymywania w zamian zysku.

Organizacja przedsiębiorstwa.

W przedsiębiorstwie władza menedżerska składa się z rady nadzorczej, zespołu zarządzającego (zarządu) oraz dyrektorów. Rada nadzorcza spełnia funkcję kontrolną i funkcję konstytuującą. Zarząd sprawuje władzę wykonawczą wraz z dyrektorem.

W przedsiębiorstwie występuje władza gospodarcza i społeczna. Władzą gospodarczą jest kierownictwo menedżerskie, a społeczną jest rada pracownicza i związki zawodowe, jeśli owe są w przedsiębiorstwie. Związki zawodowe zakładają pracownicy i rejestrują. Rada jest obligatoryjna dla dużych przedsiębiorstw. Władza gospodarcza dba o efekty ekonomiczne, a rada pracownicza o przestrzeganie interesu społecznego oraz dobro pracowników. Priorytet należy do władzy gospodarczej, bowiem tylko ona ponosi skutki finansowe i materialne decyzji. Chodzi o to, aby była zgodność pomiędzy władzą gospodarczą a władzą społeczną, a nie konflikty.

Typy zespołów pracowniczych:

- solidarnościowy

- etyczny – poziom moralny pracowników w zakładzie pracy tworzy podstawę kultury współżycia pracowniczego. Pod poziomem moralnym rozumiemy w uproszczeniu przestrzeganie przez nich zasad etycznych, które zapewniają zachowanie norm sprawiedliwego i życzliwego traktowania pracowników. Efektem przestrzegania norm moralnych jest zwiększenie sumienności pracy, wzrost uświadomionej dyscypliny pracy, sprawiedliwa ocena pracy i słuszne za nią wynagrodzenie.

Uświadomiona dyscyplina pracy – np. używanie telefonów służbowych, określony limit.

 

Przeludnienie:

Człowiek może żyć tylko w społeczeństwie, społeczeństwo go uczłowiecza, a on uczłowiecza społeczeństwo. Nakłada to na człowieka prawa i obowiązki, człowiek przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, a ono do rozwoju człowieka.

Eksplozja demograficzna:

Pogłębia się sprzeczność pomiędzy możliwościami bytowymi ludzi, ludności, a ich liczbą. Im większa liczba ludności, tym mniejsze możliwości bytowe. Pomimo postępu technicznego i agrotechnicznego założenia zmniejszających się w/w sprzeczności ziemia nie zapewni bytu nieograniczonej liczbie ludności. Dobrobyt ludzi zależy nie tylko od możliwości wydajności gospodarczej, lecz także od skąpstwa przyrody.

Koncepcje ludnościowe:

1)   Tomasz Malthus (1766-1834) – siła wzrostu ludności jest większa aniżeli zdolność ziemi do produkowania środków utrzymania. W przypadku nie występowania przeszkód ludność wzrastałaby w postępie geometrycznym (1,2,4,8), a środki żywnościowe w postępie arytmetycznym (1,2,3,4). Ludność nie może powiększać się jeśli nie posiada dostatecznej możliwości pozyskania środków utrzymania. Przekroczenie tej zasady grozi nędzą i występkiem.

2) Sismond de Sismondi (1773-1842) – miarę wieku ludności w ostatniej instancji jest popyt na pracę. Łączył on teorię z ustrojem kapitalistycznym, konkurencję na rynku z postępem technicznym.

3) Zofia Daszyńska (1866-1934) – ogólny przyrost ludności jest korzystny dla społeczeństwa bowiem pozwala na dalej idący podział pracy, zwiększa liczbę konsumentów, ułatwia rozszerzenie skali produkcji. Dla każdego kraju i epoki istnieje optimum zagęszczenia ludności. Jeżeli zaludnienie spada poniżej w/w optimum powoduje to obniżenie poziomu dobrobytu. Jeśli zaś je przekracza występuje migracja, pojawia się nędza. Punkt optymalny wznosi się w miarę doskonalenia metod produkcji.

Wpływ przeludnienia na społeczeństwo:

Przeludnienie:

- osłabia więzi społeczne

- wywołuje konflikty między ludźmi

- rozszerzenie biedy

- obniżenie poziomu zdrowotności społeczeństwa

- masowo rozwija się przestępczość

- obniżają się normy moralne

- powoduje zwiększenie czynnika postępu ze względu na trudniejsze warunki życia.

Przeludnienie w wielkich miastach powoduje pojawienie się talentów we wszystkich obszarach życia społecznego decydującego o postępie.

Ograniczenie wzrostu ludności:

Zasadniczą przyczyną konieczności ograniczenia liczby ludności jest skąpstwo przyrody, którego wyrazem jest potrzeba żywności i energii technologicznej.

Optimum liczby ludności – w perspektywie kraju liczba ludności dostosowuje się do ekspansji gospodarczej, społecznej i kulturowej. Elementem tego dostosowania się jest osłona socjalna, a tym samym sprawa ustroju społecznego. W tym kontekście optimum ludności zależy od:

- słusznej polityki ludnościowej w zakresie kształtowania optymalne wielkości rodziny

- sprawiedliwego podziału dochodu narodowego, który zapewnia wzrost gospodarczy przy jednoczesnym wzroście poziomu dobrobytu i osłony socjalnej.

Wyzwania wobec ludności:

1)ludzkość przechodzi od społeczeństwa późnoprzemysłowego do społeczeństwa informacyjnego funkcjonującego w gospodarce światowej.

2)ludzkość staje wobec wyzwań odnoszących się do niedorozwoju techniczno-ekonomicznego wielu krajów, dysonansu ekonomicznego i demograficznego.

3)     ludzkość staje wobec wyzwań przerostu urynkowienia, monetaryzacji życia społecznego, rozwoju technologii, rozrostu urbanizacyjnego.

4)rozpadają się tradycyjne formy życia zorientowane na wspólnoty klasowe i religijne.

5)eksplozja egoizmu w dążeniu do maksymalizacji zaspokojenia potrzeb materialnych

6)utrata ludzkich więzi, zniewolenie organizacyjne związane z rozwojem wielkich miast

7) zwycięstwo reklamy nad rozumem

8) blagi nad argumentem – ludzkość zmierza do cywilizacji wieku planetarnego

9)   odradzają się postawy człowieczeństwa, świat prowadzi politykę globalną, ogólnoświatową

10) przechodzi się od kultury wojen do kultury pokoju

11) nauka i oświata powoduje transformacje świata.

 

Płaca i dobrobyt społeczny:

Teoria Karola Marksa – zasoby kapitału rosną szybciej od funduszy płac, tym samym akumulacja kapitału powoduje bezrobocie oraz spadek realnej płacy, a więc tzw. pauperyzację ludności pracującej. Pauperyzacja absolutna – obniżenie realnej płacy, a pauperyzacja względna – realizacja podziału dochodu narodowego na niekorzyść pracowników. Akumulacja bogactwa kapitalistycznego jest przyczyną pauperyzacji ludności pracującej. Płaca jest niesprawiedliwa bowiem wyraża wyzysk pracy najemnej

Tomasz z Akwinu – płaca przedstawia wynagrodzenie za najem siły roboczej. Wielkość pracy i płacy zależy od ilości wydatkowanego trudu oraz stopnia kwalifikacji pracy czyli od gotowości społecznej zawodu.

Dawid Ricardo – płaca naturalne kształtuje się na poziomie umożliwiającym bytowanie robotnikom i ich rodzinom, ale przy założeniu ich stałej liczny. Praca rynkowa – odchyla się od naturalnej pod wpływem popytu i podaży na prace.

Fryderyk Skarbek – płaca jako zysk robotnika, płaca – zarobek jest dochodem czystym po potrąceniu kosztów utrzymania robotnika i jego rodziny. Zarobek oznacza wartość większą od minimalnych kosztów utrzymania rodziny robotnika. Płaca humanitarna – humanitarne podejście do płacy.

Stefan Zalewski – płaca technologiczna; wysokość płacy można wyznaczyć w stosunku do potrzeb robotnika oraz do jego wydajności pracy. Pierwsze podejścia w stosunku do potrzeb robotnika ma charakter teologiczny, bowiem uwzględnia cel jakim jest byt robotnika. II część tej wydajności ma cechy zależności wielkości płacy od wkładu pracy robotnika (podejście kauzalne). Płaca o charakterze teologicznym udziela bezwarunkowych praw podmiotowych niemniej nie podaje środków do ich realizacji poza odwoływaniem się do miłości i braterstwa. Przeważają w niej elementy etyczne, w większości wypadków sprzeczne z ekonomicznymi. W płacy kauzalnej pierwszeństwo otrzymuje czynnik ekonomiczny. W ogólności płaca jest tym bardziej sprawiedliwa im dokładniej bywa przystosowana do osobistego wysiłku i wyniku pracy. Nie można jej wysokości ustalić rachunkowo, decyduje o tym rynek pracy.

Dla realizacji zasady sprawiedliwości społecznej istotne jest ustalenie tzw. płacy minimalnej, która odpowiada minimum środków utrzymania pracownika. Niejasne jest pojęcie minimum środków i że można je ustalić w przybliżeniu w stosunku do wyżywienia nie biorąc pod uwagę innych czynników, które są niemożliwe do ustalenia nie biorąc pod uwagę wyżywienia.

Wyrazem sprawiedliwość społecznej jest ustalenie płacy maksymalnej w gospodarce. Otrzymujący płacę maksymalną pobierają część zysków, które im nie przypadają z tytułu efektów ich pracy. Przeciętna płaca w kraju zależy od wypracowanego dochodu narodowego, od dochodu narodowego pozostałego do podziału. Sprawiedliwa płaca zależy od słusznej pracy.

Potrzeby społeczne zaspakajane przez gospodarkę:

1. Wpływ edukacji na gospodarkę – edukacja wychowuje do pracy, uczy pracowitości, sumienności i sprawności. Przygotowuje do pracy zawodowej najpierw pod względem cech charakteru (tzn. wychowuje człowieka twórczego, rozumiejącego interes własny i wspólny)

2. Kształcenie intelektualnych umiejętności jest kolejną powinnością edukacji, uczy ona przede wszystkim rozumowań, bez których nie można osiągać przedsiębiorczego działania.

3. Edukacja kształci zawodowo, daje wychowankom kwalifikacje zawodowe.

4. Szkolnictwo daje gospodarce wykwalifikowane kadrę do wykonywania zadań operacyjnych, menedżerskich i koncepcyjnych. Gospodarka daje szkolnictwu środki na jego funkcjonowanie. Im więcej gospodarka przeznacza środków, tym szko ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka społeczna [16]

 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Polityka spoleczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis polityka społeczna
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 03 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 05 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 06 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 07 WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online