Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka społeczna Wróć do kategorii

Polityka społeczna WYKŁAD 03

plik Pobierz Polityka spoleczna WYKLAD 03.doc

T: EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA.

Efektywność ekonomiczna – maksymalizacja założonych celów w odniesieniu do metod ich osiągania (nakłady, efekty, metody). Dotyczy działalności gospodarczej (ekonomiści stosują mierniki makro i mikroekonomiczne);próbują stosować mierniki matematyczne itp.; i zależy od:
Wysokości kosztów produkcji
Organizacji pracy
Wydajności pracy
Efektywność poza ekonomiczna
Podział określonych zasobów, które są ograniczone[np. budżet państwa] w taki sposób, że żadna realokacja [przemieszczenie] nie może poprawić sytuacji żadnej osoby bez pogorszenia sytuacji, co najmniej jednej innej osoby.
Np. zwiększona liczba uczniów w klasie – ograniczone zasoby

Efekt ekonomiczny w sensie Pareto oznacza najlepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów przy danych gustach ludzi. Odnosi się to zarówno do produkcji jak i podziału dóbr.
Optymalną wartością każdego dobra jest taka ilość, przy której wartość przypisywana przez społeczeństwo[MSU] równa jest jej kosztowi społecznemu [MSC]. Np.: mieszkalnictwo, zwiększenie społecznego kosztu mieszkań obniży ich dostępność, ale wartość przypisywana przez społeczeństwo w posiadaniu mieszkania nie zmieni się. Natomiast punkt optymalny efektywności będzie obniżony.

   Korzyść koszt   Y
 MSC

 MSC

 

                                                                         OPTIMUM w sensie Pareto


       MSU
 
                                                           X°     X’       X Produkcja dobra
 
Produkcja w optimum Pareto: prosty przypadek.
MSC – społeczny koszt krańcowy
MSV – społeczna wartość krańcowa
X’ – produkcja dobra na tyle efektywna, że MSC = MSU

T: PROBLEM INTERWENCJONIZMU PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ.

Interwencjonizm państwowy – aktywne, zmierzające do realizacji określonych celów oddziaływanie państwa (rządu) na procesy gospodarcze i społeczne. Może być realizowany:
W okresie długim (regulowanie stopy wzrostu gospodarczego, przemiany społeczno – gospodarcze, sprawy związane z postępem technicznym, ochrona środowiska)
Lub krótkim (zwalczanie bezrobocia, inflacja)
Nie wszystkie działania państwa są interwencjonizmem np. działalność sadownicza, administracyjna, obronna, porządku publicznego.

Cele interwencjonizmu:
Krótkookresowe
Przeciwdziałanie bezrobociu
Zwalczanie inflacji
Zapobieganie bieżącym wahaniom koniunktury
Dążenie do równowagi bilansu płatniczego (ograniczenie deficytu budżetowego)
Długookresowe
Regulowanie długookresowe stopy wzrostu gospodarczego
Przemiany strukturalne gospodarki
Oddziaływanie na kierunki postępu naukowo – technicznego
Ochrona środowiska

Zawodność rynku w przypadku polityki społecznej:
Rejestruje tylko te zjawiska, za którymi stoi siła nabywcza, nie reaguje na potrzeby ze względu na ich pilność, np. pomoc społeczna dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pomoc ubogim, pomoc w przypadku klęsk żywiołowych.
Rynek nie wpływa wyrównawczo na podział dochodu i działa jak rozwierające się nożyce, czyli nierówny dostęp do dóbr I usług może spowodować niezadowolenie społeczne. Zadaniem państwa będzie dokonywanie korekt dochodowych.
Rynek nie reaguje na prywatne I społeczne koszty np. zanieczyszczenie wód I powietrza. Do państwa należy wyegzekwowanie proekologicznych zachowań.
Rynek może być mechanizmem całkowicie nieefektywnym I niekonkurencyjnym w odniesieniu do dóbr publicznych (wspólnie użytkowanych). Gdyby nie interwencja państwa to dobra takie mogłyby w ogóle nie zostać dostarczone na rynek.

Sposoby interwencji państwa w gospodarce rynkowej.
Interwencja państwa poprzez:
Regulacje
Finansowanie
Produkcję państwową
Transfery pieniężne.

Regulacje, wydawanie często decyzji, zakazów, nakazów dotyczących regulacji. Mogą dotyczyć z jednej strony sfery jakościowej (podażowej) np. minimalne normy, konsumpcja, ochrona praw konsumenta; z drugiej strony sfery ilościowej (popytowej) np.: uczęszczanie do szkoły, składki ubezpieczeniowe – samochód.
Dotyczą kwestii społecznych a nie ekonomicznych np. regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu, pornografii, handlu w niedzielę, minimalnych norm budowlanych, ochrony konsumenta, jakości produkcji np. leków, wymogu chodzenia dzieci do szkoły.
Finansowanie, obejmuje dotacje (podatki) stosowane albo w odniesieniu do cen określonych towarów albo do dochodów ludności. Może być częściowe, całkowite np. akcyza. Formy finansowania mogą zmieniać ceny produktów.
Produkcja państwowa, chodzi o to, że państwo może przejąć stronę podażową poprzez produkowanie jakiś dóbr i usług w sytuacji, gdy gospodarka rynkowa nie jest w stanie ich zabezpieczyć.. Np. służba zdrowia, oświata itp. – nie sprawdza się. Np. szkolnictwo wyższe ekonomiczne – sprawdzają się, bo są tanie a np. politechnika nie sprawdzają się, bo są drogie np. warsztaty itp.
Transfery pieniężne, czyli subwencje dochodowe udzielane w postaci bezzwrotnych pomocy finansowych udzielanych przez państwo. Mogą być związane [zasiłki mieszkaniowe] lub nie [np. stypendia – nie muszą być ukierunkowane na określony wydatek w tym przypadku książki, ale mogą być wykorzystane na coś innego, zasiłki dla bezrobotnych] z określonymi rodzajami wydatków. Najczęściej mają formę ryczałtową. Transfery nie wpływają na cechy dóbr I usług, nie ingerują bezpośrednio w mechanizm rynkowy. Umożliwiają odbiorcom zakup dóbr według ich własnego wyboru. Interwencja państwowa w tym przypadku dotyczy zawodności rynku.

 

 


T: ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE.

Dotyczy tylko części polityki społecznej.
Realna działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego obywateli, czyli zabezpieczenie wolności od niedostatku.
Zabezpieczenie społeczne stanowią różne formy ochrony ludności organizowane dla konkretnych ryzyk życiowych i konkretnych grup ludności pracowniczej, są to formy gwarantowane przez państwo. Obejmuje również pomoc rzeczową lub finansową dla jednostek, rodzin czy gospodarstw domowych, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z uzyskaniem dochodów (środków finansowych) na własne utrzymanie oraz opłatę obowiązkowych świadczeń.
Zabezpieczenie społeczne polega na realnej pomocy tym, którzy nie mogą sobie poradzić finansowo.
Zabezpieczenie społeczne organizowane jest dla zdarzeń losowych pociągających za sobą dużą utratę dochodów indywidualnych oraz duże i niespodziewane wydatki związane z tymże zdarzeniem losowym.

Polityka społeczna
ß
Zabezpieczenie społeczne
ß
Ubezpieczenia społeczne (renty, emerytury)

Ryzyka socjalne.
W polityce społecznej wymienia się ogólnie zdarzenia losowe:
Starość [emerytura]
Śmierć żywiciela rodziny [zasiłek pogrzebowy]
Choroba [zasiłek chorobowy]
Inwalidztwo [renta]
Macierzyństwo [zasiłki]
Bezrobocie [zasiłki] itp.


Zabezpieczenie społeczne

 Zaspokajanie potrzeb socjalnych ludności
 [bezpieczeństwo socjalne]     Efektywność ekonomiczna
         [zabezpieczenie społeczne realizowane
 Utrzymanie pokoju społecznego     przez różne techniki]


Różnice w poszczególnych modelach:
Wielkość zaangażowanych środków finansowych
Prawa socjalne obywateli (dostępność i wysokość świadczeń)
Rozwiązanie instytucjonalne np. zakres świadczeń ubezpieczeniowych.

Strategie technik zabezpieczenia społecznego:
Poprzez technikę ubezpieczeniową
Poprzez technikę zaopatrzeniową
Poprzez technikę opiekuńczą

Rysunki w pliku

UBEZPIECZENIOWA Ma wyłączne charakter świadczeń pieniężnych.
Technika gdzie świadczenia wypłacane są na podstawie wcześniej opłacanych składek np. emerytura powinna być związana z wysokością wcześniej uzyskiwanych dochodów z pracy, jest ustawowo określona wg obiektywnych kryteriów i nabycie praw do świadczeń ubezpieczeniowych następuje w momencie ustaleń prawnych a nie zależy od rzeczywistych potrzeb. Te świadczenia mają formę pieniężną. Przykład: renty, emerytury

Technika zaopatrzeniowa
  ô
Praca Ţ podatki (składka ubezpieczeniowa) Ţ budżet państwa Ţ zabezpieczenie społeczne
  ß
           ZUS

ZAOPATRZENIOWA Ma wyłącznie charakter świadczeń pieniężnych
Tu wyłącznie liczy się wola ustawodawcy. Jest finansowana z finansów publicznych z podatków i budżetu państwa np. zasiłki macierzyńskie, bezrobotne, mieszkaniowe. Wysokość świadczeń jest jednolita, jednakowa dla danej grupy (np. macierzyński). Technika nie zależy od potrzeb, ale od warunków przewidzianych przez ustawodawcę.
OPIEKUŃCZA Ma charakter: pomocy finansowej, rzeczowej.
Jest to technika uznaniowa zależy od warunków życiowych danej osoby. Ta technika może mieć charakter pomocy finansowej, materialnej jak i rzeczowej. Jest ona finansowana z wydatków publicznych [finansowane z budżetu] oraz z budżetów lokalnych, czyli gminnych.

Cechy zabezpieczenia społecznego:
Uczestnictwo w ubezpieczeniach społecznych jest obowiązkowe, ponieważ jesteśmy mało przezorni
Wyeliminowanie takiego zjawiska, że ktoś nie będzie płacił składek ubezpieczeniowych
Solidaryzm społeczny – tworzenie wspólnych funduszy społecznych na pokrycie ryzyka socjalnego (płacą wszyscy a otrzymują tylko ci, którzy zostali objęci ryzykiem)

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka społeczna [16]

 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Polityka spoleczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis polityka społeczna
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 03 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 05 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 06 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 07 WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online