Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka społeczna Wróć do kategorii

Polityka społeczna WYKŁAD 02

plik Pobierz Polityka spoleczna WYKLAD 02.doc


T: GENEZA I EWOLUCJA POLITYKI SPOŁECZNEJ.
Polityka społeczna bardzo mocno związana jest z rozwojem przemysłu.
1601 r Anglia – Ustawa o Prawie Ubogich.
Na skutek industrializacji polityka społeczna dopiero tak naprawdę zaistniała. Duże zapotrzebowanie na pracę ludzką. Rozwój przemysłu, walka o godziwe warunki pracy, najpierw zaistniały prawa socjalne.
Ewolucja polityki społecznej jest ściśle związana z rozwojem społeczno – ekonomicznym społeczeństw.
Stworzenie godziwych warunków pracy.

Istotny wpływ na rozwój polityki społecznej miała industrializacja (rozwój przemysłu). Zapoczątkowała ona klasę robotniczą, która w II połowie XIX wieku walczyła o swoje prawa. Pojawili się marksiści i tworzyły się związki zawodowe. To spowodowało zaistnienie polityki społecznej i problemów z nią związanych. W 1601 r. w Anglii została wydana Ustawa o Prawie Ubogich. Nastąpiło umiędzynarodowienie polityki społecznej, zaistnienie przesłanek humanitarnych i ekonomicznych, wprowadzenie ochrony pracy emigrantów.

Tendencje sił polityki społecznej (Grupy wspierające rozwój polityki społeczniej):
Postępowi przemysłowcy o nastawieniu patrymonialnym i humanitarnym (Anglia, Francja) – ograniczenie pracy dzieci i kobiet, zapobieganie działaniom rewolucyjnym
Politycy, działacze społeczni i intelektualiści o nastawieniu socjalistyczno – reformistycznym, często o nastawieniu katolickim – ustawodawstwo pracy i wprowadzenie okresowych badań lekarskich.
Rządy niektórych państw Europy Zachodniej. ( Niemcy, Szwajcaria). Z inicjatywy tych rządów zaczęto wprowadzać próby międzynarodowe.
Ruch robotniczy (związki zawodowe, marksiści)
1919 r powstała Międzynarodowa Organizacja Pracy.
Polska przystępuje jako z pierwszych krajów do tej organizacji.

 


Okres międzywojenny.
Kryzys ekonomiczny, niekorzystne zjawiska społeczne, bieda, niedostatek, brak pracy, bezrobocie.
W Polsce powstaje w 1920 r Instytut Gospodarstwa Społecznego (miał diagnozować problemy społeczne)
Przedstawiciele główni członkowie instytutu:
Ludwik Krzywicki (1895 – 1941) – socjolog, publicysta; chciał, aby skupić się na kwestiach społecznych tj. sprawach mieszkaniowych, bezrobociu.
Konstanty Krzeczkowski (1897 – 1939) – ekonomista, statystyk; mówił o procesach społecznie ogólnych.
Stanisław Rychliński (1903 – 1944) – socjolog, ekonomista; próbował do spraw związanych z polityką społeczną wprowadzić wartości.
Funkcjonuje do dzisiaj.

Po 1945 r.
Do 1957 r polityka społeczna nie rozwijała się przede wszystkim ze względów ideologicznych, politycznych. Uważano, że ustrój państwa sam rozwiąże problemy zabezpieczenia społecznego. Państwo przyjmuje na siebie wiele obowiązków socjalnych (szkoły, przedszkola, podręczniki – za darmo). Potem zaczęła być tworzona teoria polityki społecznej. Politykę społeczna przestrzegano jako odbudowę kapitalizmu.

Okres transformacji (lata 90 – te)
Do 1993 r realizacja polityki społecznej odbywała się w oparciu o korekty dotychczasowych rozwiązań. Od 1993r. zaczęto wprowadzać nowe akty prawne.
W 1999r weszły 4 reformy gospodarcze:
Edukacja
Służba zdrowia
Emerytalna
Administracyjna

Następuje w latach 90 – tych następuje kryzys wartości intelektualnych, pro - społecznych. Pieniądz staje się czynnikiem motywacyjnym. Nastawienie na indywidualny zysk, ale nie tylko pieniężny. Nastąpiło rozwarstwienie dochodowe bogatych i biednych. Nasiliły się zjawiska bezrobocia, ubóstwa, nędzy.
Aktualnie są problemy związane ze wstąpieniem Polski do UE np. Migracja za granicą itp.


T: ZWIĄZKI POLITYKI GOSPODARCZEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

      RZĄD
  ß   ß
 POLITYKA    POLITYKA
GOSPODARCZA  SPOŁECZNA
ß   ß
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ( W TYM EKOLOGICZNY)

Ý   Ý
ß   ß
 POTRZEBY    POTRZEBY
 GOSPODARCZE   SPOŁECZNE
      RYNEK

 

Obie polityki równoważą się.
Polityka gospodarcza jej celem jest zapewnienie odpowiedniego miejsca danemu społeczeństwu w międzynarodowym podziale pracy, zapewnienie konkurencyjności i racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej.
Polityka społeczna ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych.
W zależności od polityki państw różnie jest postrzegana polityka społeczna. Działania osłonowe – czy można ignorować interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej.

Obie te polityki powinny być jednakowo realizowane. Obie te polityki realizuje rząd w imieniu państwa i całego społeczeństwa. Obie polityki nie mogą być rozpatrywane oddzielnie i żadna dziedzina nie powinna dominować. Wtedy funkcjonuje zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy.

Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy
To taki stan gospodarki i podziału jej wytworów, w którym gospodarka zachowuje zdolność do konkurencji na rynkach międzynarodowych a poziom i sposób zaspokajania potrzeb społeczeństwa nie powoduje ostrych kwestii społecznych.

Najważniejszą kwestią dla ekonomistów jest element efektywność ekonomicznej.

Czynniki powodujące nierównowagę:
Ograniczenie wolnej gry rynkowej może zostać wprowadzone na rzecz uznanych za ważne celów społecznych
Zachowanie rozwoju gospodarczego i brak środków finansowych może powodować ograniczenie zaspokojenia potrzeb społecznych


T: SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA.

Wiąże się z równością czy nierównością w dostępie do dóbr i usług w sferze gospodarowania. Najbardziej dostrzegalna w przypadku pracy człowieka (wartościowanie pracy człowieka I przeliczanie jej na jego płacę). Nie daje się jej poddać żadnym miernikom.
Ekonomiści na ogół nie lubią tej dziedziny.
J. Rawis „Teoria sprawiedliwości”
Sprawiedliwość w sferze gospodarowania wiąże się najczęściej z równością (czy nierównością) w podziale dóbr i usług.
Sprawiedliwość społeczna to problematyka ze sfery – socjalnej, filozofii, etyki.
W ekonomii - J Rawis (teoria sprawiedliwości)- sprawiedliwość społeczna jest postrzegana jako sfera gospodarcza, wiąże się najczęściej z równowagą (nierównowagą) w podziale dostępu do dóbr ii usług. Związana jest najczęściej z 3 wymiarami równości:

3 wymiary (rodzaje) równości:
Równość miar
Równość wobec prawa [jednakowe prawa obywatelskie dla wszystkich], stosować jednakowe miary w stosunku do jednakowych osób., brak dyskryminacji religijnej, równe miary wobec mężczyzn i kobiet, brak dyskryminacji rasowej, jednakowe kryteria oceny takich samych kategorii pracowników.
Równość szans
Wszyscy powinni mieć równe szanse w dostępie do kształcenia, w dostępie do korzystania z dóbr publicznych, realizacji podstawowych praw obywatelskich, realizacji uzdolnień, aspiracji I rozwoju osobowości.
Równość sytuacji.
Równość dotycząca sytuacji majątkowej, w dostępności do stanowisk, w zakresie pozycji społecznej (występuje tu najwięcej kontrowersji).
Biedny – bogaty;
Rolnik polski – Rolnik UE

Egalitaryzm – pogląd społeczno – polityczny dotyczący sprawiedliwego ustroju, w którym stosuje się zasadę równości warunków życiowych, praw i dochodów ludności.
Żeby zasadę egalitaryzmu realizować politycy społeczni mówią o podziale dóbr materialnych (dystrybucja).
Dystrybucja (podział) dóbr i usług – ci, którzy mają dużo powinni podzielić się z tymi, co mają mało (egalitaryzm) jest potrzeba w imię egalitaryzmu.

Problematyką sprawiedliwości społecznej zajmowali się A. Okun i J. Rawis „Teorie sprawiedliwości”. A. Okun (doradca ekonomiczny w rządzie J. Kennedy’ego) uważał, że w warstwie politycznej wszyscy obywatele w USA są równi, mają jednakowe prawa I jednakowy sposób traktowani są przez władze państwowe. Gospodarka rynkowa zapewnia efektywną gospodarkę (społeczeństwo może być bogate), ale powoduje nierówności: nierówny dostęp do praw obywatelskich, do pieniądza, umieralność niemowląt wśród ubogich, nierówność w dostępie do mediów.
Ekonomiści ograniczają swoje rozważania do kwestii sprawiedliwości dystrybucyjnej (podział dóbr materialnych między członków społeczeństwa). Uważają oni, iż model redystrybucyjny jest nieefektywny. Porównują go do „dziurawego wiadra”, z którego ciągle coś wykapuje. Przyczyną tego jest rozbudowana administracja (koszty administracyjne), osłabienie bodźców do pracy, brak motywacji do oszczędzania.
A. Okun – w USA
W polityce gospodarczej wszyscy są równi,
Jednakowo są traktowani przez władze państwowe.
Natomiast rynek zapewnia efektywną gospodarkę. Nierówny dostęp do pieniądza owocuje w nierównym dostępie do prawa obywatelskiego
Mówi, że w rodzinach biedniejszych umieralność jest większa.
Odpłatny dostęp do mediów daje większe szanse na rozgłos

Sprawiedliwość społeczna.
Sprawiedliwość społeczna pozioma
Oznacza identyczne traktowanie identycznych osób, wyklucza dyskryminację rasową, wyklucza dyskryminację seksualną osób, których pozycja ekonomiczna i dokonania nie różnią się w porównaniu z innymi ludźmi.
Sprawiedliwość społeczna pionowa
Dotyczy zakresu redystrybucji dochodu, konsumpcji lub majątku od bogatych do ubogich (propozycja progresywnego systemu podatku) była najczęściej kwestionowana przez bogatych.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka społeczna [16]

 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Polityka spoleczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis polityka społeczna
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 03 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 05 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 06 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 07 WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online