Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka gospodarcza Wróć do kategorii

Polityka gospodarcza_03

plik Pobierz Polityka gospodarcza_03.txt

Polityka gospodarcza

 

CO TO JEST ENDOGENNY ROZWÓJ SEKTORA PRYWATNEGO?

Endogeniczny – oparty o wewnętrzne zasoby; jest to rozwój sektora prywatnego nie dzięki przejmowaniu (prywatyzacji), ale dzięki budowie od podstaw.

Endogeniczny – to oparty o wewnętrzne przesłanki

To taki rozwój, który polega na tym, że prywatne przedsiębiorstwa powstały na nowym miejscu od początku są prywatne a nie zostały przekształcone z sektora publicznego, bo gdyby zostały przemienione to byśmy powiedzieli, że jest to egzogeniczny rozwój.

Egzogeniczny – na zewnątrz.

 

 

POLSKA POLITYKA WŁASNOŚCIOWA NA TLE EUROPY WSCHODNIEJ

W wielu krajach europy wschodniej przekształcenia wartościowe polegały na tzw. prywatyzacji obywatelskiej, czyli rozdawano kupony wszystkim dorosłym obywatelom, za które to kupony mogli otrzymać własności przedsiębiorstwa.

W Polsce ta forma też wystąpiła, ale w niewielkim zakresie. Reszta została sprywatyzowana w oparciu o sprzedaż tych przedsiębiorstw a nie o rozdawnictwo to jest podstawowa różnica prywatyzacji w Polsce i innych krajach europy wschodniej.

 

 

JAK MOŻNA OKREŚLIĆ GŁÓWNE CZYNNIKI WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘĆ OŻYWIENIA POLSKIEJ GOSPODARKI OD 1992R.

92 – to pierwszy rok ożywienia po załamaniu transformacji (89-92); od półrocza rozpoczął się wzrost gosp.;

wzrost gosp. rozpoczął się głównie w sektorze prywatnym;

wzrost realizował się dzięki wzrostowi wydajności pracy, a nie zatrudnieniu, bo to ciągle spadało;

był to okres spontanicznego ruchu z drobnym handlem (handel w plecakach).

 

 

JAK MOŻNA OKREŚLIĆ SPOŁECZNE KOSZTY TRANSFORMACJI W POLSCE?

1/ Wzrost bezrobocia 18 – 18,5%

2/ Rozwarstwienie w dochodach i zasobach majątkowych,

3/ Pewne elementy patologii społecznej: korupcja, przestępczość itp.

 

 

NA CZYM POLEGA RESTRUKTURYZACJA POLSKIEGO PRZEMYSŁU.

1/ restrukturyzacja z punktu widzenia własności, czyli zmiana form własności z państwowych na prywatne

2/ restrukturyzacja rzeczowa lub technologiczna, czyli zmiana w strukturze przemysły odchodzenie od przemysłu wydobywczego na rzecz przemysłu przetwórczego.

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ POLITYKA ROLNA.

Polityka Rolna jest częścią składową Polityki Gospodarczej. Podmiotami Polityki Rolnej są władze państwowe i samorządowe. Przedmiotem Polityki Rolnej jest oddziaływanie tych władz na wielkość produkcji rolnej i jej strukturę oraz kształtowanie podmiotów  gospodarczych w rolnictwie.

Reprezentantem polityki rolnej  i podmiotem na szczeblu centralnym jest Ministerstwo Rolnictwa na szczeblach niższych odpowiednie wydziały.

 

SPOŁECZNA I AGRARNA SPECYFIKA POLSKIEGO ROLNICTWA.

Co to jest struktura agralna?

1/ własnościowa?

2/ co do wielkości gospodarstw

3/ rzeczowa produkcji rolnictwa

 

W Polsce na każde 100 osób czynnych zawodowo w rolnictwie pracuje 26 osób. Wskaźnik ten jest czterokrotnie niższy dla krajów Unii. Spore są jednak różnice w poszczególnych państwach. Różnice w zatrudnieniu wiążą się z różnicami w wydajności pracy. W polskim rolnictwie produkcję o wartości 100 tys. ECU wytwarza 25 osób, a w Holandii, Danii czy Belgii - 2 osoby. Gorszy wskaźnik niż Polska ma tylko Portugalia.

 

 

UDZIAŁ ROLNICTWA W PKB I W KRAJOWYM ZATRUDNIENIU (NA TLE INNYCH KRAJÓW)

Rolnictwo ma bardzo zróżnicowany wkład do PKB w poszczególnych krajach. W Polsce udział rolnictwa w PKB to około 5-6 %. W krajach wysoko rozwiniętych 2,5 – 3 %. Zatrudnienie w rolnictwie w Polsce stanowią 25 % wszystkich zatrudnionych. W innych krajach 2-3 % zatrudnionych. Wyniki gospodarki polskiej wskazują, że pomimo zauważalnych przesłanek zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego, Polska nadal należy do krajów o wysokiej dynamice rozwoju. Porównując gospodarki różnych krajów, jak również dokonując oceny pojedynczej gospodarki, często wskazuje się na wartość i dynamikę Produktu Krajowego Brutto (PKB), jako głównego barometru sytuacji makroekonomicznej.

Wartość PKB uzależniona jest od szeregu czynników, do których zaliczyć należy przede wszystkim :poziom inflacji, wielkość popytu, produkcję przemysłową i produkcję sprzedaną, poziom nakładów inwestycyjnych, wielkość handlu zagranicznego, poziom zatrudnienia.

 

 

CO OBEJMUJE POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA.

Przedmiotem polityki finansów jest tworzenie systemu finansowego w kraju oraz realizacja tego systemu w codziennej praktyce.

SYSTEM FINANSOWY ZAWIERA CZĘŚCI:

Finanse publiczne – to finanse państwa i finanse samorządów

Finanse prywatne - to -finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

W ramach finansów państwowych najistotniejszym elementem jest budżet państwa jest to zestawienie dochodów i wydatków państwowych w jakimś okresie czasu /okres roczny/.

Od strony prawnej budżet jest to ustawa parlamentarna, jest to akt normatywny

Od strony ekonomicznej jest to zestawienie dochodów i wszelkich wydatków.

DOCHODY = WYDATKI  <=  BUDŻET ZRÓWNOWAŻONY

DOCHODY > WYDATKI  <=  BUDŻET Z NADWYŻKĄ /NADWYŻKA/

WYDATKI > DOCHODY  <=  DEFICYT BUDŻETOWY

 

 

CO TO JEST DŁUG PUBLICZNY, JAK POWSTAJE I Z CZEGO SIĘ SKŁADA.

Dług publiczny.

Rząd zaciąga kredyty, wprowadza i sprzedaje obligacje żeby pokryć ten dług. Powstaje dług publiczny, czyli dług instytucji publicznej

Skumulowany deficyt nazywany bywa długiem publicznym, czyli zadłużeniem budżetu państwa wobec świata zewnętrznego tj. banków i innych podmiotów gospodarczych.

Dług publiczny określa się jako finansowe zobowiązanie władz publicznych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Jest najczęściej skutkiem zobowiązań państwa powstałych w wyniku: zaciągnięcia bezpośrednich pożyczek oraz kredytów; emisji papierów wartościowych, które są również specyficzną formą zaciągania pożyczek pieniężnych; nieregulowania przez jednostki sektora publicznego wymagalnych zobowiązań. Najważniejszą przyczyną powstawania długu publicznego jest jednak zaciąganie pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego. Pożyczki nie mogą być zaliczane do dochodów budżetowych i stanowią część wpływów

 

KTO PROWADZI POLITYKĘ PIENIĘŻNĄ.

Politykę fiskalną w ramach rządu prowadzi minister finansów

Politykę pieniężną prowadzi Bank centralny.

 

Polityka Pieniężna - jest częścią składową podmiotami są władze państwowe reprezentowane przez bank Centralny

Przedmiotem jest całokształt stosunków pieniężnych czyli emisja pieniądza ilość pieniądza w obiegu

Bank centralny zachowuje daleko idącą autonomię czyli niezależność od rządu , prezes Banku Centralnego nie jest członkiem rządu czyli nie podlega premierowi.

 

CZY STRUKTURY MONOPOLISTYCZNE MOGĄ POWODOWAĆ ZAWODNOŚĆ RYNKU, A JEŻELI TAK TO DLACZEGO.

Monopol jest to rynek, na którym działa nie zagrożony inwazją innych przedsiębiorstw jedyny dostawca produktu w gałęzi. Monopolista nie boi się konkurencji, bo chronią go bariery wejścia.

Monopolista w odróżnieniu od przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest dawcą ceny, a nie jej biorcą. Brak konkurentów sprawia, ze kontroluje on całą podaż rynkową i przez to uzyskuje wpływ na cenę. Aby jednak zwiększyć sprzedaż, musi przystać na obniżkę ceny. Osiągnięty zysk monopolistyczny nie zanika w długim okresie, ponieważ na rynek nie mogą wejść konkurenci.

Monopol wielozakładowy jest najczęściej spotykanym rodzajem monopolu. Składa się z wielu zakładów wytwarzających taki sam produkt.

Monopol naturalny (jednozakładowy) to monopol, gdzie produkcja pewnego dobra jest skoncentrowana w jednym miejscu. Z powodów czysto technicznych podział urządzeń wytwórczych między samodzielne jednostki gospodarcze jest niemożliwy (np. w przypadku sieci wodociągowej).

 

CZY REGULACJĘ RYNKOWĄ NALEŻY UZNAĆ ZA WYSTARCZAJĄCĄ W FUNKCJONOWANIU CZYNNIKA PRACY.

Nie, czynnik pracy jest jednym z tych, który nie w pełni poddaje się regulacji rynkowej, tzn. że jest potrzebna ingerencja państwa ze względu na społeczną wagę tego zagadnienia.

 

 

CO TO JEST POLITYKA MAKROEKONOMICZNA I MIKROEKONOMICZNA?

Polityka makroekonomiczna
I.  Podział z uwagi na cele

1.Polityka systemowa – polega na wprowadzaniu zmian określonego systemu gospodarczego

2. Polityka strukturalna – polityka ingerencji państwa w różnego rodzaju proporcje gospodarcze.

3.Polityka fiskalna.

4. Polityka stabilizacyjna:

a) antyinflacyjna

b) zatrudnienia

c) zrównoważonego budżetu

d) zrównoważonego bilansu płatniczego

II.

1.     Polityka budżetowa (związana z kształtowaniem przychodów i wydatków państwa).

2.     Polityka monetarna.

3.     Polityka dochodowa.

4.     Polityka handlu zagranicznego.

Polityka mikroekonomiczna
1. Przemysłowa.

2. Rolna.

3. Edukacyjna.

4. Zdrowotna.

 

NA CZYM POLEGA POLITYKA OCHRONY KONKURENCJI I JAKIE SĄ JEJ GRANICE.

Prawie w każdym współczesnym kraju istnieje ustawodawstwo ochrony konkurencji konsumenta oraz urzędy zajmujące się właśnie ochroną konkurencji i konsumenta. Działania zmierzające do ochrony konkurencji i konsumenta są jednocześnie skierowane jako działania anty monopolowe. W niektórych krajach urzędy zajmujące się tym nazywamy urzędami anty monopolowymi.

W Polsce po 90 roku był urząd anty monopolowy dziś przekształcono go w urząd ochrony konkurencji i konsumenta.

Konkurencja ma to do siebie, że potrafi zanikać w wyniku monopolizacji rynku. Konkurencja jest to walka pojedynczych podmiotów, w tej walce zwycięża najsilniejszy, ten najsilniejszy staje się monopolistą.

 

CO TO JEST ROLA ”STRÓŻA PORZĄDKU” JAKO JEDNEJ Z FUNKCJI PAŃSTWA W GOSPODARCE.

Rola stróżów prawa sprowadza się do funkcji – ustalenia przepisów prawnych. Doktryna liberalna jest zwolennikiem takiej roli państwa, która powinna się wyłącznie sprowadzać do ustalania przepisów prawnych.

 

JAK MOŻNA PORÓWNYWAĆ WIELKOŚCI PKB W RÓŻNYCH OKRESACH CZASU.

1/ absolutne wielkości PKB np. PKB w 2000 r. i 2003 r.

2/ można porównywać PKB przeliczony na jednego mieszkańca, np. PKB w 2000 i 2003 r.

3/ porównanie PKB w czasie z reguły dokonuje się podanego w wielkościach cen stałych.

 

JAK MOŻNA OKREŚLIĆ RELACJE POMIĘDZY PKB A ZATRUDNIENIEM I WYDAJNOŚCIĄ PRACY.

 

Jeżeli PKB podzielimy przez liczbę zatrudnionych w danym kraju = PKB przeliczona na 1 mieszkańca

1/

         PKB 2000 r. = 100 mln

         Liczba pracujących = 50 mln.

         100 : 50 = 2

 

2/

PKB 2003 r. = 150 mln

         Liczba pracujących = 50 mln

         150 : 50 = 3

 

Porównując 2000 r. = 2 i 2003 r. = 3

Wzrost PKB na 1 mieszkańca wzrósł o 50% wydajności pracy, czyli ilość PKB przypadającego na 1 mieszkańca

 

 

JAKIE SĄ RELACJE MIĘDZY CEFTA A UE.

CEFTA środkowo europejskie stowarzyszenie wolnego handlu, porozumienie podpisane w 1992 r przez Słowację, Czechy, Polskę i Węgry. Dotyczy powołania do życia sfery wolnego handlu pomiędzy krajami członkowskimi. Zawiera harmonogram redukcji stawek celnych i barier pozataryfowych (subsydia, embargo, podatki importowe itd.) we wzajemnym handlu.

Problemy związane są jedynie z liberalizacją handlu w zakresie towarów rolno – spożywczych wynikające z silnych działań w zakresie ochrony własnych rynków żywnościowych. Kraje CEFTA wspierają się wzajemnie w dążeniu do przyjęcia do unii europejskiej. W 95 do CEFTA przystąpiła Słowenia a w 97 Rumunia.

 

CO OZNACZA GOSPODARKA OTWARTA (JEJ PRZECIWIEŃSTWO).

Jeśli przepływ jest swobodny, mamy do czynienia z gospodarką otwartą. Jej przeciwieństwem jest gospodarka autarkiczna, czyli zamknięta. Otwarta i zamknięta to dwa skrajne modele gospodarek. W praktyce nie ma w pełni gospodarek zamkniętych, tylko są mniej lub bardziej otwarte. Stopień otwartości gospodarek mierzy się udziałem eksportu towarów i usług w PKB danego kraju. W Polsce – ok. 20%. Belgia – ponad 60-65%. USA – 10%.Kraje małe, zwłaszcza te, które nie mają własnych surowców i wyspecjalizowały się w pewnych dziedzinach produkcji, mają duży eksport i import. Kraje duże z własnym, rozległym rynkiem wewnętrznym i dużym zasobem własnych surowców, mają mały udział swojego eksportu w PKB.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka gospodarcza [35]

 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Cele gospodarki rynkowej
 • podgląd pobierz opis Dobra publiczne
 • podgląd pobierz opis Dualny model rozwoju gospodarczego
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym
 • podgląd pobierz opis Główne cele polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Integracja polskiej gospodarki z UE
 • podgląd pobierz opis Kryzys ustrojowy w Europie Wschodniej
 • podgląd pobierz opis Plan sześcioletni H. Minca
 • podgląd pobierz opis Podmioty polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - zaliczenie
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza jako dyscyplina naukowa
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza_03
 • podgląd pobierz opis Polityka handlowa i celna
 • podgląd pobierz opis Polityka przemysłowa
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczno ekonomiczna – założenia doktrynalne i pragmatyzm
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online