Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka gospodarcza Wróć do kategorii

Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej

plik Pobierz Polityka gospodarcza – wyklady z Politechniki Warszawskiej.txt

Wykłady - Politechnika Warszawska.

Ekonomia pozytywna, normatywna
Sfera działalności państwa jest jednocześnie dziedziną nauki.
Polityka - gr. ozn. sztuka rządzenia państwem np.: polityka obronna itp.
Polityka gospodarcza - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, a więc na dynamikę tej gospodarki, na jej strukturę, funkcjonowanie, na stosunki gospodarcze w kraju, na relacje kraju z zagranicą.
W tym pojęciu zawiera się formułowanie, określenie celów jak i stosowanie określonych narzędzi do realizacji tych celów (do jednych z celów należy pełne zatrudnienie) narzędziem na ten cel mogą być pieniądze z budżetu na roboty niepubliczne np: budowanie autostrad.
Ta polityka gospodarcza jest nauką normatywną. Na kierunki, na zakres i treść oddziaływania państwa na gospodarkę wywiera wpływ nie tylko nauka ale i doktryny ekonomiczne.
Doktryna – zbiór uporządkowanych w pewien sposób twierdzeń i poglądów dotyczących określonej dziedziny wiedzy i działalności (w doktrynie nawiązuje się do dorobku nauki, ale mamy tezy moralne, światopoglądowe dotyczące tego jak postępować)
Główne zespoły poglądów naukowych 18/19 wiek
Ekonomia klasyczna (A. Smith, D. Ricardo) gospodarka pozostawiona sama sobie jest w stanie w długich okresach czasu samoczynnie osiągać równowagę rynkową (nie ma problemów bezrobocia, inflacji) – gospodarka jest w stanie sama się uporać z takimi problemami.
Wnioski: w myśl tych poglądów ingerencja państwa w sprawy gospodarki powinna być zredukowana tylko do niezbędnego minimum (te poglądy to liberalizm gospodarczy)
„Państwo powinno być stróżem nocnym kapitalizmu”
Polityka liberalna – polityka, wg której im mniej państwo ingeruje w gospodarkę tym lepiej (J. K. Mikke)
1929 – 1933 – wielka depresja, wielki kryzys doszło do największego załamania gospodarki w historii gospodarki. Przedsiębiorstwa zbankrutowały, nędza i bezrobocie, nierównowaga gospodarki w skali dotąd nie spotykanej. Ten kryzys rozpoczął się na giełdzie papierów wartościowych (wielki krach). Wtedy pojawiły się nowe poglądy w funkcjonowaniu gospodarki
Keynes – napisał pracę „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”, gdzie wyłożył swoje poglądy na funkcjonowanie gospodarki. Zapoczątkował kierunek zwany keynesizmem, paradygmat keynesistowski. Gospodarka pozostawiona sama sobie nie jest w stanie sama uporać się z problemami nierównowagi tzn. nie jest w stanie sama zwalczyć bezrobocia i inflacji.
Keynes zaproponował zupełnie inne wnioski. Państwo powinno czynnie, aktywnie ingerować w sprawę i procesy gospodarcze, powinno próbować ją stabilizować. Walka z bezrobociem, inflacją zależy od państwa, zaprzeczenie klasycyzmu. W polityce gospodarczej zaczął dominować interwencjonizm państwowy - twórca Keynes.
Przemysł zbrojeniowy nakręcał koniunkturę i zakończył się wielki kryzys. Teoria Keynesa trwała do lat 70-tych. W latach 70-tych w gospodarce zaczęło gwałtownie rosnąć bezrobocie, pojawiła się inflacja w niespotykanej skali w wielu krajach. Narzędzia Keynesa okazały się nieskuteczne, nie doprowadziły do równowagi. Nastąpił wtedy nawrót do poglądów liberalnych i tzw. antyetatyzm - ruch przeciwko państwu. Liberałowie tych lat: Margaret Tatcher, Reagan w USA.
Podsumowanie:
Nie ma jednoznacznych rozwiązań w zakresie polityki gospodarczej, jakie narzędzia stosować. Jest to ciągłe ścieranie się koncepcji liberalnych z koncepcjami keynesistowskimi.
Partie socjaldemokratyczne - z idei Marksa proponują szeroki zakres interwencji państwa i nie lubią postępującej prywatyzacji, raczej nacjonalizacja, ale nie kwestionują własności prywatnej (jak Marks)
Partie prawicowe, konserwatywne - wystawiają postulat wzmocnienia własności prywatnej, niskie podatki, mały zakres interwencji państwa w gospodarkę.
Mikroekonomia – zajmuje się badaniem poszczególnych rynków funkcjonujących w ramach jednej gospodarki rynkowej.
Makroekonomia bada wielkie agregaty takie jak: dochód narodowy, popyt w skali kraju, zatrudnienie, płace. Analizuje i opisuje zjawiska rozwoju gospodarczego oraz funkcjonowania gospodarki jako całości.
Polityka mikroekonomiczna zajmuje się takimi zagadnieniami jak: co określa cenę jakiegoś dobra, co decyduje o wielkości produkcji danej firmy, co decyduje o wysokości płac, zysków. Może przejawiać się w wspieraniu jakiegoś rodzaju produkcji przez wprowadzanie ceł, promowanie małej przedsiębiorczości, udzielanie kredytów preferencyjnych, ulg inwestycyjnych dla określonej działalności (reguluje się pewną część gospodarki).
Podmiotem polityki gospodarczej są władze publiczne – władza państwowa i organy samorządu terytorialnego (np: rząd, bank centralny, urząd ochrony konkurencji i konsumenta). Aparat urzędniczy ma wpływ na treść podejmowanych decyzji, mimo że nie ma takiego prawa.

SYSTEM GOSPODARCZY – całość która jest złożona z elementów między którymi zachodzą oddziaływania zwrotne i sprzężone.
Rodzaje systemów gospodarczych – podstawą ich wyróżnienia jest struktura własności i mechanizmy koordynacji popytu i podaży.
Własność – skomplikowana ze strony ekonomicznej, wyznacza zakres swobody podmiotu gospodarczego albo jego uzależnienie od innych podmiotów. Właściciel decyduje o sposobie użycia zasobów wytwórczych, władza nad przedmiotem posiadania.
Własność:
- publiczna
- prywatna
Własność publiczna – jest to forma własności państwowej albo komunalnej np: ZKM należące do gminy.
Własność prywatna – własność osób fizycznych lub własność akcyjna.
Typy systemów:
1. Systemy nierynkowe – gospodarka centralnie planowana, nakazowo-rozdzielcza, gospodarka realnego socjalizmu. Dominacja własności państwowej. W zasadzie wolno było tworzyć i rozwijać tylko przedsiębiorstwa państwowe. Własności prywatnej nie było wcale albo była w małym stopniu.
Koordynacja popytu i podaży:
- mechanizm nakazowo-rozdzielczy – państwo przesądza co produkować, ile produkować, państwo rozdziela zasoby zgodnie z planem
- mechanizm rynkowy
2. Systemy rynkowe – kapitalizm rynkowy. Dominacja własności prywatnej nad państwową. Prawo dopuszcza tworzenie wszystkich rodzajów przedsiębiorstw (prywatnych, państwowych, komunalnych itd.). W gospodarce rynkowej istnieje także sektor publiczny -gospodarka mieszana. Mechanizmem koordynującym popyt i podaż jest mechanizm rynkowy. Rynek jest niezbędnym warunkiem racjonalnego wykorzystania zasobów, jest weryfikatorem potrzeb i dostosowywania do nich produkcji.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka gospodarcza [35]

 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Cele gospodarki rynkowej
 • podgląd pobierz opis Dobra publiczne
 • podgląd pobierz opis Dualny model rozwoju gospodarczego
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym
 • podgląd pobierz opis Główne cele polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Integracja polskiej gospodarki z UE
 • podgląd pobierz opis Kryzys ustrojowy w Europie Wschodniej
 • podgląd pobierz opis Plan sześcioletni H. Minca
 • podgląd pobierz opis Podmioty polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - zaliczenie
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza jako dyscyplina naukowa
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza_03
 • podgląd pobierz opis Polityka handlowa i celna
 • podgląd pobierz opis Polityka przemysłowa
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczno ekonomiczna – założenia doktrynalne i pragmatyzm
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online