Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ubezpieczenia i ryzyko Wróć do kategorii

Ochrona ubezpieczeniowa [27 stron]

plik Pobierz Ochrona ubezpieczeniowa [27 stron].doc

Ochrona ubezpieczeniowa dla wybranego podmiotu gospodarczego


SŁOWEM WSTĘPU

Niniejsza analiza ochrony ubezpieczeniowej dokonana została, dla działającej od 1998 r. na tarnowskim rynku firmy handlowej  „SKORPION” Sp. z o.o. Firma „SKORPION” w swej działalności zajmuję się detaliczną i hurtową sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego.

 W poniższej analizie ryzyka staramy się ustalić i przedstawić hierarchie istniejących zagrożeń, działań, zidentyfikować występujące ryzyka, oraz oszacować i określić prawdopodobieństwo ich realizacji. W swej pracy skupiliśmy się jedynie na zidentyfikowaniu najistotniejszych postaci ryzyka i zagrożeń, określając prawdopodobieństwo ich wystąpienia, oraz ukazując jego poszczególne czynniki składowe. Składowe czynniki ryzyka stanowią bowiem bazę zastosowania odpowiednich długoterminowych środków prewencyjnych.  Dokonana poniżej analiza oparta została o schemat działania prezentowany poniżej.


Rysunek 1. w pliku Schemat analizy ryzyka
Źródło: M Staniszak, Risk management w ubezpieczeniach majątkowych, Referat wygłoszony na III Kongresie Ubezpieczeniowców, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1997r, nr 11,12.

LOKALIZACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU


Siedziba  F.H. „SKORPION” Sp. z o.o. znajduje się w budynku stanowiącym  własność przedsiębiorstwa TARNOWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE, przy ulicy Mościckiego 5/7.
Powierzchnia zabudowy 285,55 m2
Powierzchnia użytkowa  248,00 m2
Kubatura budynku          845,90 m3
 Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Stanowi jeden z fragmentów zwartej zabudowy budynków produkcyjnych TARNOWSKICH ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH.  Elewacje budynku są nieotynkowane, wykończone są cegłą ceramiczną, pełną koloru ciemno–czerwono–bordowego , posiadają ornamentykę przestrzenną odpowiadającą budownictwu przemysłowemu z lat przedwojennych.
 Budynek przylega bezpośrednio od strony frontowej do ulicy Mościckiego, która stanowi jedną z głównych dróg tarnowskiego systemu komunikacyjnego. Frontowa i  zachodnia strona budynku dobrze oświetlona.
  Budynek wzniesiony został na terenie płaskim, dobrze skanalizowanym, w odległości 1 km od rzeki BIAŁA. W okresie ostatnich 50 lat teren ZAKLADÓW MECHANICZNYCH ani razu nie był dotknięty skutkami powodzi.  Poza tym w najbliższym otoczeniu budynku nie występują  żadne inne akweny wodne.
 

KONSTRUKCJA BUDYNKU

 Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej, fundamenty jak i ściany wykonane zostały z cegły ceramicznej, pełnej – prostokątnej, przy czym ściany o jednorodnej konstrukcji – dwuwarstwowe z cegły ceramicznej pełnej o gr. 60 i 80 mm – od wewnątrz pokryte tynkiem syntetyczno – wapiennym. Słupy żeliwne o średnicy 25 cm, wzmocnione betonem i zbrojeniem. Stropy – płyta żelbetowo-żebrowa na belkach stalowych i podciagach. Dach budynku żelbetowo – żebrowy, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Schody – biegi  i podesty żelbetowe i stalowo-żeliwne.
 Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, grzewczą,  wodno-kanalizacyjną, telefoniczną i odgromową. Stan instalacji dobry,  zwłaszcza instalacja odgromowa nie budzi żadnych zastrzeżeń.    
 
 Budynek w całości jest dzierżawiony przez F.H. „SKORPION” Sp. z o.o. W budynku wyróżnić możemy trzy części; część biurową, sklepową  i część magazynową. Na terenie budynku z godnie z przepisami BHP rozmieszczony jest lekki sprzęt gaśniczy, sprzęt ten stanowią; przeznaczone do gaszenia pożarów grupy B i C gaśnice śniegowe – w  pomieszczeniach należących do części magazynowej i gaśnice proszkowe w pomieszczeniach biurowych. Warto przy tej okazji  dodać, że przy TARNOWSKICH ZAKŁADACH MECHANICZNYCH, w ramach jej struktur działa jednostka Zakładowej Straży Pożarnej, co w znaczącym stopniu skraca czas niezbędny na dotarcie jednostki gaśniczej.
 Do budynku prowadzą trzy drogi dojazdowe, przy czym jedna z nich, podchodząca do budynku od strony zachodniej, jest wewnętrzną drogą zakładową.  Do siedziby firmy „SKORPION” prowadzą dwoje drzwi, zarówno drzwi frontowe jak i drzwi znajdujące się w tylniej części budynku są drzwiami stalowo – drewnianymi. Drzwi posiadają zamki przeciw włamaniowe, atestowane przez  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KG Policji. Wewnątrz budynku, część magazynowa jest również oddzielona stalowo - drewnianymi  drzwiami od pozostałych części. Do zabezpieczeń antywłamaniowych zaliczyć należy ponadto zainstalowany w całym budynku bezprzewodowy, dźwiękowy system alarmowy firmy „SOKÓŁ”. 
 Naprzeciw ulicy Mościckiego wychodzą duże wystawowe okna drewniano – aluminiowe, wyposażone w szyby zespolone wykonane z niskoemisyjnego i odpornego na uderzenia szkła oraz okucia antywłamaniowe. Z tyłu budynku dwoje okien okratowanych .


CZYM WŁAŚCIWIE DYSPONUJE FIRMA HANDLOWA „SKORPION” ?

 Firma „SKORPION” na podstawie umowy dzierżawy, zawartej pomiędzy TARNOWSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI a FIRMĄ „SKORPION” dzierżawi budynek przy ulicy Mościckiego 5/7. W firmie pracuje obecnie 8 pracowników, trzech stanowi obsługę części sklepowej budynku, jeden kierowca i czterech pracowników administracji. Do wyposażenia budynku należy zaliczyć:
- będące na wyposażeniu części sklepowej;
ü standardowe regały pułkowe  (sztuk 8)
ü kasa fiskalna (sztuk 1)
ü inne meble sklepowe (sztuk 3)
- będące na wyposażeniu części biurowej;
ü meble biurowe,
a) metalowe szafki ubraniowe  (sztuk 3)
b) metalowe szafki na  dokumenty (sztuk 4)
c) biurka (sztuk 4)
d) fotele obrotowe (sztuk 4)
e) szafa pancerna (sztuk 1)
f) meble gabinetowe  (sztuk 4)
ü Stacjonarny sprzęt elektroniczny;
a) telefaks termiczny (sztuk 1)
b) kserokopiarka (sztuk 1)
c) drukarka igłowa (sztuk 1)
d) drukarka atramentowa (sztuk 1)
e) drukarka laserowa (sztuk 1)
f) aparat telefoniczny (sztuk 3)
g) komputery typu PC (sztuk 2)
- będące na wyposażeniu części magazynowej ;
ü regały magazynowe wysokiego składowania (sztuk 10)
ü platformy transportowe (sztuk 2)
ü akumulatorowe wózki widłowe (sztuk 1)
Ponadto firma posiada będący na  wyposażeniu sklepu i magazynu towar tj. sprzęt AGD o wartości netto 200.000 tyś złotych. Do mienia firmy zaliczyć  należy również środek transportu, jakim jest dostawczy samochód ciężarowy matki INVECO . Ze względu na  prowadzoną działalność gospodarczą w siedzibie firmy zwykle przechowuje się pewne sumy pieniędzy – czasem  znaczące – lecz z reguły jednak nie przekraczające wartości 100.000 zł.  

 

 


IDENTYFIKACJA, OCENA I POMIAR RYZYK


 Kluczowym problemem dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą jest określenie, gdzie, jakie  i w jakim rozmiarze w przypadku jego działalności występuje ryzyko. Brak odpowiedniej identyfikacji możliwych do wystąpienia ryzyk, a co za tym idzie, brak ich eliminacji bądź ograniczenia, może mieć w przyszłości dla przedsiębiorcy  katastrofalne skutki. Zawsze zachodzi obawa, że ryzyko, które zostało zignorowane, w niedalekiej przyszłości może stać się przyczyną szkody lub – co gorsza – wielu szkód prowadzących organizację do bardzo trudnej sytuacji lub nawet zapaści. Nie trzeba chyba dodawać, że firma nie znająca zagrożeń na które jest narażona , a co się z tym wiąże nie planująca  we właściwy sposób podjęcia tych ryzyk, mówiąc obrazowo nie zna swojego dnia ani godziny. 
 Warto dodać przy tej okazji, że sama techniczna wiedza, a wiec wiedza na temat konstrukcji budynku, stosowanych zabezpieczeń, jakości urządzeń itp., w tym przypadku jest niewystarczająca. Analizując ryzyko należy zwrócić również uwagę na strukturę całej organizacji oraz na zachodzące w niej procesy. Ktoś mógłby więc powiedzieć, że w takim razie najlepiej ubezpieczyć się od wszystkiego, określić sumę ubezpieczenia, opłacić składkę, i problem możliwości wystąpienia szkody w zasadzie zostaje rozwiązany. Problem jednak w tym, że trudno określić to „wszystko”, a po drugie po co mam płacić za coś czego w cale nie potrzebuje.
  
 Poznać ryzyko to wskazać nie tylko możliwe bezpośrednie skutki jego realizacji, ale przede wszystkim możliwe przyczyny oraz wszystkie – bliższe i dalsze – efekty wystąpienia konkretnego zdarzenia. Skupmy się więc teraz na wyszukaniu obszarów , w których firma handlowa „SKORPION” narażona jest na stratę bądź szkodę, i określmy możliwe zdarzenia prowadzące do wystąpienia takiej straty bądź szkody. 

Analiza zdarzeń losowych  wywołanych działaniem sił przyrody.
  Firma „SKORPION” w swej działalności gospodarczej wykorzystuje na podstawie tytułu prawnego, jakim jest zawarta z TARNOWSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI umowa dzierżawy, budynek przy ulicy Mościckiego 5/7. budynek ten – oraz jego wyposażenie w postaci regałów sklepowych, mebli biurowych , sprzętu elektronicznego itp., narażony jest na szereg zdarzeń losowych będących efektem działania sił przyrody. Sama możliwość wystąpienia takiego zdarzenia jest w  zasadzie niezależna od rodzaju prowadzonej działalności, to też budynek przy ulicy Mościckiego, jest tak samo narażony na wystąpienie niekorzystnego zdarzenia losowego jak każdy inny budynek w jego otoczeniu. Wobec powyższego możemy przyjąć, że do interesujących nas zdarzeń należy zaliczyć: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, powódź, zalanie, huragan, deszcz nawalny, zaleganie śniegu lub lodu, zapadanie lub osuwanie się ziemi. Być może występuje również możliwość wystąpienia innych zdarzeń losowych,  które przez nas na tym etapie nie zostały  zidentyfikowane.
Bezsporne jest, że wymienione wyżej zdarzenia losowe, ze względu na swą wagę zaliczyć należy do podstawowych zagrożeń dla naszego przedsiębiorcy. Waga tych zdarzeń opiera się bowiem na dwóch niezwykle istotnych przesłankach: po pierwsze – niemożliwe jest  w praktyce wyeliminowanie takich zdarzeń, a po drugie skutki takich zdarzeń są często katastrofalne gdyż obejmują całą dotkniętą zdarzeniem lokalizację.  To sprawia, że jedyną skuteczną metodą ochrony przed tego typu zdarzeniami jest transfer ryzyka – najczęściej poprzez ubezpieczenie. My również w przypadku firmy „SKORPION” nie możemy sobie pozwolić na bezkarne zatrzymanie u siebie wszystkich ryzyk będących następstwem działania sił przyrody.
Przy tej okazji warto spojrzeć na załączone poniżej rysunki.  Jak widać skutki wynikające z zaistnienia niekorzystnego zdarzenia losowego, w przypadku firmy A , (jak również w przypadku każdej innej firmy),  przy braku ubezpieczenia  są znacznie dotkliwsze niż w przypadku firmy B. Koszty ubezpieczenia zmniejszają co prawda nieznacznie dynamikę wzrostu firmy – dlatego wartość firmy na Rysunku 2 rośnie troszkę wolniej niż na Rysunku 1, ale za to uodporniają ją na szkody losowe. Ubezpieczenia stanowią więc swego rodzaju szczepionkę .

to tylko zajawka. ciąg dalszy w pliku

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ubezpieczenia i ryzyko [74]

 • podgląd pobierz opis Analiza portfela PRACA
 • podgląd pobierz opis Analiza ryzyka PRACA [21 stron]
 • podgląd pobierz opis Działalność lokacyjna ZU [31 stron]
 • podgląd pobierz opis Filar I - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar II - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar III - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
 • podgląd pobierz opis Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Funkcjonowanie PTE oraz OFE [9 stron]
 • podgląd pobierz opis Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Instytucje ubezpieczeniowe [17 stron]
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń 2
 • podgląd pobierz opis Nadzór ubezpieczeniowy [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Narodowe Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Obliczanie awersji do ryzyka ZADANIA
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [9 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online