Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zagr. Polityka Ekonomiczna Wróć do kategorii

Narzędzia polityki handlowej

plik Pobierz Narzedzia polityki handlowej.txt

Narzędzia polityki handlowej

 Narzędzi polityki handlowej można podzielić na:
1. taryfowe 
2. parataryfowe 
3. pozataryfowe1.

 Do narzędzi taryfowych należy cło. Jest to najstarszy instrumenty polityki handlowe państwa. Przez pojęcie cło należy rozumieć podatek, który nakłada się na towary przechodzące przez granicę celną państwa. Należy podkreślić, że mamy do czynienia z granicą celną państwa, a nie z granicą władzy suwerennej, która niejednokrotnie różni się od granicy celnej. Klasyfikacji ceł można dokonać według trzech kryteriów: przeznaczenia towaru (miejsca jego sprzedaży), podstawy wymiaru ceł i motywu ich wprowadzenia. 

Cło tranzytowe stanowią opłaty za wwóz do określonego kraju towarów, które nie będą zbywane na jego terytorium. Rola tego cła w ostatnich latach znacznie zmalała. Przyczyną ograniczonego stosowania tego cła jest fakt, że brak ceł przewozowych może stać się czynnikiem skłaniającym do wyboru tranzytu właśnie przez dany kraj, który z kolei może uzyskać poważne wpływy z udostępniania swojej sieci transportowej lub środków transportu.2 

Cło eksportowe stosuje się na towary krajowe będące przedmiotem sprzedaży za granicą. Cła te mają zazwyczaj charakter fiskalny i są nakładane głównie przy eksporcie towarów masowych przez kraje gospodarczo słabiej rozwinięte. Ponadto stosowane są w celu ograniczenia wywozu towarów (najczęściej surowców), które stanowią podstawę innej produkcji, ważnej dla danego kraju. W praktyce stosuje się je jedynie w niektórych krajach rozwijających się o monokulturowym charakterze gospodarki oraz eksportu. Cło to może zastąpić podatki, których pobieranie wymagałoby tworzenia kosztownego systemu podatkowego.

Cło importowe, czyli opłata pobierana przy imporcie danego towaru. Stanowi zdecydowaną większość ceł stosowanych obecnie w gospodarce światowej. Uznaje się, że w interesie kraju leży ograniczanie importu niektórych towarów. 

Cło specyficzne- podstawą wymiaru tego cła jest jednostka wagi lub miary określonego towaru. Tego rodzaju cła dominowały we wszystkich starych taryfach celnych. Korzystną stroną tych ceł była prostota w posługiwaniu się taryfą przez władze celne. Negatywna strona tych ceł polega na tym, że wymagają one szczegółowej bardzo rozbudowanej taryfy, gdyż tylko towary jednorodne można łatwo oclić na podstawie wagi bądź innej jednostki miary. Przy tym sposobie ustalania stawki ostateczna wielkość należności celnej nie zależy od ceny danego towaru. 

Cło ad valorem jest obliczane w procencie od wartości (ceny) towarów. Jest cłem najczęściej stosowanym, a stawka celna jest podawana jako wskaźnik procentowy. Wartość cła zatem jest ustalana jako odsetek od ceny towaru. Jego relatywne znaczenie jest niezależne od wahań cen i nie wymaga skomplikowanej taryfy celnej. 

Cło mieszane jest kombinacją cła specyficznego i cła ad valorem. Stosuje się je w sytuacjach, gdy cło ad valorem nie wystarcza do osiągnięcia zamierzonego efektu ochronnego. 

Cło ruchome jest szczególną odmianą cła mieszanego. Charakteryzuje się tym, że obciążenie nimi zmienia się w odwrotnym kierunku i w tempie szybszym niż zmiany cen na rynku światowym. Ma to szczególne znaczenie dla ochrony krajowej produkcji rolniczej, której ceny ulegają znacznym i częstym wahaniom. 

Cło wychowawcze ma zapewnić warunki rozwoju "młodych" gałęzi produkcji. 

Cło antydumpingowe ma wybitnie ochronny charakter, który chroni produkcję krajową przed niedozwoloną w świetle reguł GATT konkurencją zagraniczną. 

Cło retorsyjne jest to środek odwetu za użyte przez inne kraje środki protekcji.

Cło prohibicyjne - mamy do czynienia z tym cłem wtedy, gdy stawka cła jest celowo ustalana na poziomie zniechęcającym do eksportu lub importu określonych towarów.

Cło bojowe jest stosowane w celu zmuszenia partnera do określonych ustępstw celnych na towary eksportowe. 

Narzędzia parataryfowe zagranicznej polityki ekonomicznej są to ograniczenia nie będące cłami, a powodujące skutki identyczne jak cła. Prowadzą one do wzrostu ceny importowanego towaru zmniejszając przy tym jego konkurencyjność na rynku wewnętrznym. W porównaniu z cłami narzędzia parataryfowe odznaczają się większą skutecznością. Znaczna część tych narządzi jest stosowana w sposób niejawny co utrudnia ich egzemplifikację oraz zwiększa niepewność we wzajemnych stosunkach. Jako najważniejsze narzędzi parataryfowe wymienia się opłaty wyrównawcze i subwencje.3 

 
 

Licencje importowe są to zezwolenia wydawane przez władze państwowe przedsiębiorstwom na przywóz określonej ilości konkretnego towaru. Licencje na ogół towarzyszą kontyngentom importowym. Czasami wydawane są importerom w warunkach braku ograniczeń ilościowych (chodzi o kontrolę importu przez państwo). W sytuacji, gdy są stosowane ograniczenia ilościowe importu, suma licencji wydanych nie może przekroczyć kontyngentu ilościowego. 

"Dobrowolne" ograniczenie eksportu (VER) są wprowadzane przez kraj eksportujący w stosunku do własnych eksporterów w celu ograniczenia sprzedaży niektórych towarów na rynkach określonych krajów importujących. Mają one taki sam charakter i efekt jak ograniczenia ilościowe importu. Przyczyną, dla której się je wprowadza jest obawa, że w przypadku nie podjęcia takich kroków danych kraj importujący zastosuje środki, które w większym stopniu ograniczą możliwości eksportowe na danym rynku. Ograniczenia te dotyczą głównie produktów pracochłonnych eksportowanych przez kraje o relatywnie taniej sile roboczej. Zasady funkcjonowania "dobrowolnych" ograniczeń eksportu polegają na tym, że kraj importujący uzgadnia z eksporterem (lub kilkoma eksporterami) porozumienia, w których limituje on dostawy swego towaru. Limity takie wyrażone są głównie ilościowo. 

Bariery techniczne- w handlu międzynarodowym muszą być przestrzegane przepisy, które poszczególne państwa wprowadzają w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony środowiska oraz w związku z wymaganiami technicznymi dotyczącymi wytwarzanych produktów. Istnienie tego rodzaju przepisów jest pożądane i nie powinno budzić zastrzeżeń. Zdarza się jednak, że przepisy ochronne i normy odgrywają rolę środków protekcji, jeśli są nadużywane bądź sformułowane w taki sposób, że prowadzą do ograniczenia konkurencji ze strony producentów zagranicznych. Na wymianę działają ograniczająco zwłaszcza normy obligatoryjne, do których zagraniczni dostawcy muszą się dostosować, ponosząc w związku z tym dodatkowe koszty. Towarzyszą temu często uciążliwe procedury certyfikacyjne. W takich sytuacjach mówi się o stosowaniu barier technicznych.

Zakupy rządowe mogą stać się barierą wtedy, gdy agencje rządowe i instytucje publiczne danego państwa, dokonując wyboru między identycznymi produktami krajowymi i zagranicznymi wyraźnie preferują towary wytwarzane przez rodzimych producentów. Często krajowych producentów preferuje się nawet wtedy, gdy oferują oni towary droższe lub gorszej jakości niż producenci zagraniczni. Nierzadko zamówienia rządowe są realizowane bez przetargów bądź celowo nie publikuje się o nich informacji. Firmy zagraniczne zniechęca się także do składania ofert poprzez stawianie im dyskryminujących warunków technicznych bądź finansowych. 

Zmienne opłaty importowe są rodzajem obciążeń, których wysokość odpowiada różnicy między krajową ceną towaru a niższą ceną oferowaną przez zagranicznego dostawcę. Opłaty te są z jednej strony stabilizatorem cen krajowych, z drugiej natomiast regulatorem ilości wwożonych towarów, co upodabnia je do kontyngentu importowanego. Różnica między cłem wwozowym a opłatą importową polega na tym, że uchwalone w formie ustawy stawki celne są stałe w określonym czasie, natomiast opłaty importowe mogą zmieniać się nawet codziennie. Ponadto cło pobierane jest regularnie a opłata zmienna tylko wtedy, gdy cena krajowa różni się od ceny oferowanej przez zagranicznych dostawców. Zmienne opłaty importowe są instrumentem protekcjonizmu nie tylko z racji ochrony krajowych producentów, lecz również dlatego, że wywołują u producentów zagranicznych niepewność co do kalkulacji ceny i planowania wielkości sprzedaży. 
 Bariery pozataryfowe były szeroko wykorzystywane przez kraje wysoko rozwinięte, czego najlepszą ilustracją niech będą następujące fakty: w latach 1966 - 1986 udział importu Wspólnot Europejskich podlegającego oddziaływaniu środków pozataryfowych wzrósł z 20% do 53%, w przypadku USA z 37% do 45% i Japonii z 31% do 43%.
1 E. M. Pluciński, "Ekonomia gospodarki otwartej", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, s. 238.
2 A. Budnikowski, "Międzynarodowe stosunki gospodarcze", Wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s.166.
3 Z. W. Puślecki, "Ochrona handlowa wspólnoty europejskiej", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1994, s. 434.


www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zagr. Polityka Ekonomiczna [23]

 • podgląd pobierz opis 25 pyt i odp z ZPE
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Definicja protekcjonizmu i wolnego handlu
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - Wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Narzędzia polityki handlowej
 • podgląd pobierz opis Narzędzia pozataryfowe
 • podgląd pobierz opis odp do pytań z ZPE
 • podgląd pobierz opis Ograniczenia ilościowe
 • podgląd pobierz opis Opłaty wyrównawcze
 • podgląd pobierz opis Podstawowe założenia koncesji ekonomicznych monetaryzmu
 • podgląd pobierz opis polityka wolnego handlu - argumenty - protekcjonizm
 • podgląd pobierz opis Protekcjonizm w Unii Europejskiej, USA i Japonii
 • podgląd pobierz opis Raport-2008
 • podgląd pobierz opis Rodzaj ceł w tabeli
 • podgląd pobierz opis Schemat klasyfikacji różnych rodzajów środków pozataryfowych
 • podgląd pobierz opis Subsydia eksportowe
 • podgląd pobierz opis Współczesne formy i metody interwencjonizmu państwowego
 • podgląd pobierz opis Zagraniczna polityka ekonomiczna
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online