Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Mikroekonomia 129 definicji

plik Pobierz Mikroekonomia 129 definicji.txt

1.Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe.

2.Ekonomia pozytywna - gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się światem takim jakim on jest, a nie takim, jakim powinien być. Zajmuje się jedynie konsekwencjami zmian warunków ekonomicznych lub też kierunków polityki ekonomicznej, nie wyraża sądów wartościujących.

3.Ekonomia normatywna - gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się sądami wartościującymi: jakie powinny być ceny, poziomy produkcji, dochody i kierunki polityki gospodarczej rządu.

4.Makroekonomia - jest badaniem pojedynczych rynków zboża, książek i tak dalej, które funkcjonują w ramach gospodarki narodowej

5.Mikroekonomia - jest badaniem gospodarki narodowej jako całości lub też badaniem jej znaczących części. Odnosi się do „ogólnego obrazu”, a nie szczegółów działalności gospodarczej danego kraju.

6.Polityka gospodarcza - to działalność państwa lub innego organu publicznego, zmierzająca do osiągnięcia konkretnych celów społeczno-ekonomicznych w ściśle określonych warunkach i czasie.

7.Istota społecznego podziału pracy.
Polega on na tym, że w społeczeństwie wyodrębniają się pewne grupy ludzi trudniące się określoną produkcją. Podział pracy pozwala każdej jednostce wytwarzać dobra lub świadczyć usługi, które potrafi ona wykonywać relatywnie najlepiej, a ponadto jest ona w stanie doskonalić te umiejętności. Podziałowi pracy musi towarzyszyć wymiana. Przełomowe znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej miały trzy wielkie społeczne podziały pracy: 1-wyodrębnienie  się rolnictwa z pasterstwa, 2-wyodr. się rzemiosła z rolnictwa, 3-wyodr. się klasy kupców i rozwoju handlu.

8.Rodzaje specjalizacji podziału pracy:
· spec. gałęzi przemysłu
· spec. firm
· spec. regionów (terytorialny podział pracy)
· spec. międzynarodowa

9.Przedsiębiorca - to osoba zajmująca się działalnością gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne możliwości, organizuje i kieruje przedsięwzięciami mającymi produktywny charakter.
 
 10.Istota gospodarki centralnej.
 Dominująca własność społeczna kapitału, zwłaszcza państwowa, zarządzanie centralne gospodarką.
 
 11.Istota ekonomicznego wyodrębnienia się producentów.
 Jest to drugi niezbędny warunek istnienia gospodarki towarowej. Występuje ono wówczas, gdy producent jest właścicielem środków produkcji. Odosobnionym producentem jest każdy, kto może dysponować wytworzonym przez siebie produktem.
 
 12.Formuła rozwiniętej produkcji towarowej.
 Rozwinięta gospodarka towarowa oparta jest na pracy najemnej siły roboczej, a jej celem jest zysk. Nieodzownymi warunkami istnienia gospodarki rynkowej jest kapitał, zysk, pieniądz, najemna siła robocza.
 
 13.Przesłanki powstania gospodarki towarowej.
 Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod. naturalnej, gdy zostały spełnione dwie przesłanki: społeczny podział pracy (wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, rzemiosła z rolnictwa i kupiectwa), odosobnienie producentów, czyli ekonomiczne wyodrębnienie się producentów na bazie prywatnej własności środków produkcji.
 
 14.Gosp. naturalna to typ gosp. w której producent wytwarza produkty w celu bezpośredniego zaspokojenia swoich potrzeb. Producent jest jednocześnie konsumentem, nie ma rynku ani wymiany.
 
 15.Gosp. towarowa to typ gosp. w której producenci wytwarzają produkty z przeznaczeniem na wymianę, czyli na sprzedaż.
 
 16.Wartość użytkowa towaru to jego zdolność do zaspokajania potrzeb człowieka, wynika ona z naturalnych właściwości rzeczy.
 
 17.Wartość wymienna towaru
 - stosunek ilościowy (proporcja), w jakim jeden towar jest wymieniany na inny.
 X towaru A = Y towaru B

18.Zasoby - rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług.
Ziemia - obszar powierzchni ziemi i wszystko to co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji.
Praca - (siła robocza), każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana.
Kapitał - wszelki wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczony jest do późniejszego wykorzystania w procesie produkcyjnym
Technologia - wiedza, jak zasoby mogą być łączone w produktywny sposób.

19.Rzadkość - jest to fakt, że nie możemy mieć wszystkiego co chcemy przez cały czas. Nie ma wszystkiego w takiej ilości, żeby można było wszystko mieć.

20.Teoria ekonomiczna - uproszczone wyjaśnienie tego, jak gospodarka lub jej fragment funkcjonuje lub funkcjonowałby w określonych warunkach.

21.Alokacja - rozdział srodków pomiędzy różne konkurencyjne cele.

22.Koszt (alternatywny)- to wartość najbardziej cennej nie wykorzystanej alternatywy. Mierzony jest on wartością tej produkcji, której nie realizujemy lub z której rezygnujemy w tym celu, aby zwiększyć produkcję innych dóbr lub innych wartości.

23.Krzywa możliwości produkcyjnych - jest graficznym przedstawieniem różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytwarzane gdy wszystkie zasoby są w pełni efektywnie wykorzystane.

24.Dobro konsumpcyjne - wszelkie dobro wytworzone po to, by z niego korzystać i cieszyć się  nim bardziej lub mniej bezpośrednio po nabyciu go przez kupującego.

25.Podmiot - określona forma organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem

26.Ograniczenia realne - określone są przez warunki przyrodnicze, zasoby pieniężne, kapitałowe i kadrowe, wymagania technologiczne oraz popyt konsumpcyjny ludności.

27.Ograniczenia regulacyjne - są zwyczajowo lub prawnie ustalonymi normami postępowania.

28.Gospodarstwo domowe (konsument) to wyodrębniony ekonomicznie samodzielny mikropodmiot gosp. Postępujący zgodnie z zasadami racjonalnego gospod.
 Pełni funkcje: ekonomiczne (konsumpcyjne i produkcyjne), społeczne (reprodukcyjne i wychowawcze).
 
 29.Rachunek ekonomiczny - prowadzi go każde gospodarstwo domowe , polega na kalkulowaniu jak najkorzystniejszego stosunku nakładów do uzyskiwanych efektów.

30.Gospodarstwo rolne - to połączenie gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa produkcyjnego.

31.Przedsiębiorstwo (firma) to jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem techniczno produkcyjnym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym.

32.Celem działania firmy jest maksymalizacja zysku.

33.Korzyści skali - obniżka kosztu jednostkowego wywołana zwiększeniem wielkości produkcji, gdy zwiększa się zużycie wszystkich zasobów.

34.Dyzekonomie skali - przyrosty kosztów jednostkowych wywołane zwiększeniem wielkości produkcji, gdy zużycie wszystkich zasobów jest zwiększane.

35.Przewaga komparatywna - względnie niższy koszt produkcji lub zdolność do produkowania wyrobu po niższym koszcie, niż jest w stanie robić to konkurent, w sensie ilości dóbr, z wytworzenia których trzeba zrezygnować.

36.Zysk nadwyżka przychodów ze sprzedanej produkcji nad jej kosztami wytworzenia.

37.Spółki i ich rodzaje
· Cywilne
· Handlowe (jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne)
Mogą być też spółki z udziałem podmiotów zagranicznych, przedsiębiorstwa mieszane.
Spółki jawne i komandytowe - w znaczeniu prawnym są spółkami osobowymi, w których wspólnicy uczestniczą osobiście i ponoszą pełną i solidarną odpowiedzialność za ryzyko gospodarcze całym swoim majątkiem.
Spółki ciche, z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nazywane są spółkami kapitałowymi.

38.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jest pośrednim typem własności między spółką jawną i akcyjną. Właściciele kapitału nie są anonimowi, ich udziały są imienne, nie mogą być odsprzedane osobą z zewnątrz bez zgody pozostałych wspólników, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki tylko do wysokości udziałów.
Spółki ciche występuje w niej ograniczona odpowiedzialność za długi firmy do wysokości udziałów, nie mogą sprzedawać swoich akcji szerokiej publiczności, udziały mogą byc odsprzedane tylko za zgodą innych udziałowców.

39.Spółki akcyjne - występuje w niej ograniczona odpowiedzialność za długi firmy do wysokości udziałów, mogą sprzedawać akcje  szerokiej publiczności, w każdym momencie bez zgody innych udziałowców, są zwykle dużymi firmami.
Spółka akcyjna – (korporacja) to forma organizacji przemysłowej będącej własnością wielu pojedynczych posiadaczy akcji. Ma ona osobowość prawną, może we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedawać, kupować, produkować, produkować dobra i świadczyć usługi oraz zawierać kontakty.
Organy korporacji – walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, rada nadzorcza i komisja rewizyjna jako organy nadzoru.
Źródła zwiększenia kapitału korporacji:
· Wewnętrzne (amortyzacja, zyski pozostałe po wypłacie dywidendy)
· Zewnętrzne (kredyt bankowy, pożyczki hipoteczne, fuzje, emisja akcji i obligacji)

40.Akcja – jest najczęściej papierem wartościowym na okaziciela, można ją więc sprzedawać w dowolnej chwili i dowolnej osobie, emitowane są przez korporacje i lokowane najczęściej za pośrednictwem banku na rynku papierów wartościowych

41.Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści.

42.Przedsiębiorstwa komunalne
są własnością władz lokalnych, organizowane są w dziedzinach użyteczności publicznej.

43.Przed. Samorządowe - tworzone są w celu obrony interesów pracowniczych (akcjonariat pracowniczy).

44.Przed. Spółdzielcze - funkcjonują w sferze produkcji rolnej, rolno-spożywczej i handlu.

45.Bank - przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo różnego rodzaju operacjami pieniężnymi.
 
 46.Weksel to dokument kredytowy zobowiązujący wystawcę (dłużnika) do zapłacenia wierzycielowi w określonym miejscu i czasie wymienionej na nim sumy pieniędzy. Mogą być proste i trasowane.
 
 47.Czek bankowy to dokument, w którym wystawca zleca swojemu bankowi wypłatę określonej sumy pieniężnej okazicielowi albo osobie, której nazwisko wypisane jest na czeku.
 
 48.Barter  to wymiana bezpośrednia – bezpieniężna.

49.Standing jest miarą rzetelności przedsiębiorstwa i jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych.
50.Giełda - jest instytucją tworzącą specjalny rynek, na którym spotykają się sprzedający i kupujący

MIKROEKONOMIA

 51.Rynek – współcześnie oznacz całokształt transakcji kupna i sprzedaży wraz z warunkami i urządzeniami umożliwiającymi ich dokonanie.
 
 
 
 52.Podz. rynku ze względu na zasięg terytorialny:
· rynki lokalne
· rynki regionalne
· krajowe
· międzynarodowe
· światowe
 
 53.Podz. rynku ze względu na przedmiot obrotu
· dóbr i usług konsumpcyjnych
· czynników wytwórczych
 
 54.Podz. rynku ze względu na wpływ państwa na funkcjonowanie rynku:
· rynek wolny
· rynek sterowany
 
 55.Podz. rynku ze względu na zgodność z normami prawa:
· rynek legalny
· półlegalny
· rynek nielegalny (tzw. szara strefa)
 
 56.Podz. w zależności od syt. rynkowej:
· rynek zrównoważony
· rynek niezrównoważony
 
 57.Podz. w zależności od liczby podmiotów:
· wolnokonkurencyjny
· oligopolistyczny
· monopolistyczny

58.Popyt to relacja między ceną dobra (usługi) a jego ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w danym czasie, przy założeniu ceteris paribus. Dzieli się na: p. potencjalny (nie mający poparcia w sile nabywczej) oraz popyt efektywny (poparty siłą nabywczą). Czynnikami określającymi popyt są: potrzeby, dochód i cena.
 
 59.Rozmiary popytu to konkretna ilość dobra jaką chce i może nabyć konsument przy danej cenie.
 
 60.Rynkowe determinanty popytu:
 cena, dochód, poziom cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych, oczekiwania co do zmian cen i dochodów w przyszłości, potrzeby,
 
 61.Poza rynkowe determinanty popytu:
 Czynnik demograficzny, klimatyczny, sytuacja polityczna.
 
 62.Cenowa elastyczność popytu to stopień reakcji wielkości popytu na określone dobro lub usługę na zmianę ceny tego dobra.
 D popytu: popytu
 D ceny : ceny
 Najważniejszym czynnikiem decydującym o elastyczności popytu jest substytucyjność danego dobra. Towary, które są łatwo zastępowane przez liczne substytuty charakteryzują się z reguły wysoką elastycznością, natomiast towary, które nie mają substytutów cechuje niska elastyczność. Również poziom ceny ma wpływ na elastyczność. Przy wysokich cenach reakcja konsumenta na zmianę ceny jest na ogół wyższa niż przy niskim poziomie ceny. Rozróżniamy popyt: elastyczny (E>1), nieelastyczny (E<1), sztywny (E=0 lekarstwo, sól),nie elastyczny (0<E<1) doskonale elastyczny (E=Ą dobra luksusowe)

63.Prawo popytu - funkcjonalna zależność między wysokością popytu na dany towar a poziomem ceny rynkowej. Gdy cena rośnie popyt zmniejsza się i na odwrót.

64.Współczynnik c.e.p. - informuje nas o reakcji konsumenta na rynku na zmieniające się ceny towarów.

65.Rodzaje popytu
· sztywny
· doskonale elastyczny


66.Elastyczność mieszana popytu - jest miarą względnej zmiany wielkości popytu na dobro1 pod wpływem względnej zmiany ceny dobra 2

67.Dochodowa elastyczność popytu - jest stosunkową zmianą popytu na dane dobro podzieloną przez stosunkową zmianę dochodu.

68.Podaż to relacja pomiędzy ilością dóbr i usług dostarczonych na rynek, a ich cenami w określonym czasie
 
 69.Rozmiar podaży to konkretna ilość dóbr i usług, jakie producent jest w stanie  wyprodukować i zaoferować do sprzedaży przy konkretnej cenie.
 
 70.Determinanty podaży
 cena, koszt produkcji, przewidywania producentów co do zmiany cen i popytu w przyszłości, interwencjonalizm państwowy, rozmiary importu i eksportu, warunki naturalne, sezonowość, czynniki losowe, realizowane inwestycje (czynnik czasu), liczba przedsiębiorstw w branży.
 
 71.Cenowa elastyczność podaży jest to reagowanie wielkości podaży na zmianę ceny. Miara cenowej elastyczności podaży jest stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Podział jak w popycie. Może być mierzona jak popyt dwoma sposobami: jako elastyczność punktowa i łukowa.

72.Prawo podaży - to związek pomiędzy  poziomem ceny a wielkością podaży określonego dobra. Jeśli cena rośnie podaż również rośnie i na odwrót.
 
 73.Prawo Engla - w miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie popyt ogólny, ale zmienia się również jego struktura. Zmniejsza się procentowy udział wydatków na żywność i inne dobra niższego rzędu, a rośnie na dobra wyższego rzędu.
 
 74.Paradoks Giffena – (nędzy) dotyczy dóbr podstawowych. Robert Giffen badając konsumpcję niezamożnej ludności stwierdził, że „im kartofle są droższe, tym więcej się ich spożywa”. Zjawisko to spowodowane było faktem, że przy szybkim wzroście cen wszystkich artykułów żywnościowych kartofle stały się substytutem innych, relatywnie droższych dóbr  żywnościowych (np. mięsa).
 
 75.Paradoks Vablena polega na tym, że mimo wzrostu cen następuje zwiększenie popytu. Przykładem może być nabywanie mimo wzrostu ceny – dóbr luksusowych, w celu dowartoś ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online