Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Mikroekonomia - ściąga

plik Pobierz Mikroekonomia - sciaga.doc

DEFINICJE EKONOMII

DEF . 1

EKONOMIA – zachowanie ludzi dążących do określonych celów z wykorzystaniem ograniczonych środków (zasobów) mających alternatywne zastosowanie.

Wyjaśnienie – człowiek w ekonomii jest przedmiotem i podmiotem, dąży do coraz lepszego zaspokajania potrzeb. Musi wytwarzać produkty lub świadczyć usługi: materialne, niematerialne.

PRACA – jest działaniem celowym i świadomym zbliżającym do rosnących potrzeb człowieka. Praca składa się na produkcję.

OGNIWA PROCESU GOSP:

-produkcja,-podział,-wymiana rynkowa,  -konsumpcja.

ZASOBY – naturalne, -ludzkie,               -kapitałowe, -a) rzeczowe, -b)finansowe Środki produkcji: -przedmioty pracy – tworzywa z których powstają produkty, zaliczamy tu: surowce i półprodukty -środki pracy – rzeczy którymi oddziałujemy na przedmioty pracy i możemy oddziaływać bezpośrednio narzędziami a pośrednio urządzeniami)   Narzędzia pracy: -proste, -złożone,        -urządzenia pomocnicze.               Wyrób ekonomiczny – wymaga spełnienia: - zasady racjonalności,              -zasady optymalności.

 

Na podstawie def 1 ekonomię dzielimy na: -mikroekonomię, -makroekonomię.

Mikroekonomia – zajmuje się pojedynczymi zjawiskami, pojedynczymi rynkami, pojedynczymi podmiotami.

Makroekonomia – bada makro zjawiska takie jak: dochód narodowy, bezrobocie rynki globalne,handel zagraniczny, instytucje ponadnarodowe, bilans płatniczy, politykę gosp.

 

DEF.2

Ekonomia – bada i odkrywa prawa ekonomiczne, formuje teorie i wskazuje na ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej głównie poprzez politykę gosp.

PRAWO EKONOMICZNE – jest to stały, powtarzający się związek między zjawiskami ekonomicznymi.

Weryfikacja dokonuje się na podstawie 3 zasadniczych zasad:

1)obiektywność praw ekonomicznych i przyrodniczych co oznacza, że prawa te są niezależnie od naszej świadomości i woli;

2)historyczny praw ekonomicznych

-prawa ogólne, -prawa wspólne, -prawa specyficzne;

3)statystyczność praw ekonomiczny – prawa ekonomiczne działają w masie statystycznej poprzez matematyczne prawo wielkich liczb, instrumentem badawczym jest tu rachunek prawdopodobieństwa formułowany  w statystyce matematycznej.

 

Teoria ekonomii przedstawia uproszczony opis rzeczywistości gosp. lub jej części. Podstawą tego opisu jest prawo ekonomiczne lub prawa ekonom. Np: teoria rynku oparta jest na prawach rynkowych, a teoria cen na prawie popytu.

 

Def. 3

EKONOMIA – bada gospodarkę traktując ją jako całość czyli system gosp. o określonych: strukturze i  sposobie działania.

Metody analizy ekonomicznej:

-ogólne: m.Dialektyczna, m.Systemowa

-szczegółowe:m.dedukcyjno-indukcyjna,

m.abstrakcji, m.anologii, m.ekonometryczna, m.behawioralna, m.modelowa.

Narzędziami analizy stosowane są również w rachunku ekonomicznym jako informacje statystyczne, tabele = tablice, wykresy, równania, modele, mierniki.

 

 

OGÓLNA CHARAKERYSTYKA GOSP. RYNKOWEJ

 

TOWAR – produkt pracy ludzkiej przeznaczony na wymianę.

 

PIENIĄDZ – porównuje wartość towaru przy wymianie (jest ekwiwalentem).

 

Główne założenia modelu gosp. rynkowej (systemu rynkowego):

1)wiodąca rola własności prywatnej i przedsiębiorczości indywidualnej;

2)organizacja działalności gosp. oparta jest na koordynacyjnej roli rynku;

3)współzależność wszystkich podmiotów co uruchamia strumienie rzeczowe (towarowe) przekształcające się w strumienie finansowe. Nazywamy to ruchem okrężnym dochodów i wydatków ludności. Uczestniczą w tym podstawowe podmioty: przedsiębiorstwa i gosp. domowe które łączą dwa podstawowe rynki: rynek czynników produkcji i rynek towarów i usług.

4)istotna rola i znaczenie konkurencji dla efektywności gospodarowania.

5)istotna rola ekonomicznych mechanizmów samo regulacji wykształtowanych pod wpływem działania praw ekonomicznych.

 

Rynek – jego rodzaje:

1)rynek dóbr i usług

2)rynek pracy

3)rynek finansowy

a)rynek pieniężno-kredytowy i walutowy

b)rynek kapitałowy

-rynek czynników produkcji i nieruchomości

-rynek pap. wartościowych

a)rynek giełdowy

b)rynek pozagiełdowy

 

STRUKTURA RYNKU – pozwala opisać zachowanie nabywców i sprzedawców na tym rynku.

 

R. DOSKONALE KONKURENCYJNY:

to taki rynek, na którym zarówno sprzedający jak i kupujący uznają że ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie wpływają na poziom ceny rynkowej, musi składać się z wielu nabywców i wielu sprzedawców. Przedsiębiorstwa działające w gałęzi doskonale konkurencyjnej napotykają płaską czyli poziomą krzywą popytu.

Bez względu na to, ile przedsiębiorstwo sprzedaje uzyskuje dokładnie cenę rynkową. Z jednej strony gdyby chciało sprzedać swój produkt po cenie wyższej od Po wówczas niczego by nie sprzedało. Nabywcy przejdą do jednej z wielu innych firm, których produkt jest równie dobry. Z drugiej strony, ponieważ przedsiębiorstwo może sprzedać dowolną ilość produktu po cenie Po ustalenie ceny niższej niż Po nie ma sensu.

Dla rynków doskonale konkurencyjnych najbardziej charakterystyczne są założenia: -wielu kupujących; -wielu sprzedających; -identyczność produktów; -swoboda wejścia i wyjścia z rynku; -doskonała informacja.

 

KONKUR. MONOPOLISTYCZNA

( NIEDOSKONAŁA) –odnosi się do tych rynków, na których swoją działalność gospodarczą prowadzi względnie duża liczba firm oferujących na sprzedaż podobne, ale nie identyczne produkty.

Konkurencja monopolistyczna ma swoje cechy charakterystyczne: -względnie duża liczba sprzedających; -zróżnicowanie produktów; -konkurencja niecelowa.

 

CZYSTY MONOPOL –mianem tym określamy rynek na którym znajduje się tylko jeden jedyny sprzedawca.

Na takim rynku kupujący mogą konkurować z sobą o rzadki produkt, ale nie ma żadnej konkurencji producentów. Monopolista w wypadku monopolu nieregulowanego, czyli takiego na działanie którego nie ma wpływa rząd – może wyznaczyć cenę swego produktu i wytwarzać wybraną ilość produkcji. Kupujący mogą co najwyżej nie kupować dobra. Monopol ma cechy charakterystyczne z których najważniejsze to: -jeden sprzedający;    -brak  bliskich substytów;

-cenotwórstwo; -zablokowane wejście.

 

OLOGLOPOL – jest gałęzią, w której działa wielu producentów. Każdy z nich stwierdza, że osiągana przez niego cena zależy nie tylko od wielkości jego produkcji, lecz także od działań konkurentów z tej gałęzi.

POPYT- zapotrzebowanie na towary i usługi.

-potencjalny; -efektywny (zrealizowany)

 

Czynniki określające popyt efektywny(determinanty):

1)cena danego dobra – czyli suma pieniędzy jaką należy zapłacić za jego jednostkę. To jak dużo danego produktu chcemy kupić zależy między innymi od jego ceny. Ogólnie stwierdzamy że ilość naszych zakupów jest związana z ceną kupowanego dobra, przy czym wielkości te (ilość zakupów i cena) działają w przeciwne strony. Przy niskich cenach kupujemy więcej, a przy wysokich mniej.

2)ceny innych dóbr – na nasze decyzje o zakupie jakiegoś dobra wpływają ceny innych dóbr i usług dostępnych na rynku. Szczególnie ważne są tu ceny substytutów i dóbr komplementarnych.

3)dochód- czyli suma pieniędzy przeznaczonych na zakupy na danym rynku w danym okresie oraz na oszczędności.

4)gusty, moda, postęp cywilizacyjny- natura naszych potrzeb zmienia się wraz z upływem czasu i zmianą warunków, w jakich żyjemy. Również zmieniająca się moda i postęp w nauce i technice wpływa na to co kupujemy.

5)liczba kupujących- na wielkość zakupów na jakimś rynku wpływ ma liczba konsumentów, którzy chcą zrobić zakupy, przy czym zależność ta jest na ogół jednokierunkowa, czyli wzrost konsumentów powoduje oczywiście wzrost wielkości zakupów i odwrotnie w wypadku zmniejszenia się liczby kupujących.

6)pozostałe czynniki- właściwie wszystko może mieć wpływ na dokonywanie przez nas zakupy. Przyczyna zakupu może być najdziwniejsza i zupełnie nieoczekiwana.

 

WIELKOŚĆ POPYTU

qdn/t = d (Pn, P1 ... Pn-r, r, W, U, e, E)

 

d- popyt

Cena – pieniężne wyrażenie wartości towaru Pn

Cena dóbr subsumbcyjnych– P1 ... Pn-1

Dochód – r

Jakość – U (użyteczność)

Majątek – W

Oczekiwania cenowe – e

Czynnik losowy- E

 

ZASADA CETERIS PARIBUS – w tych samych nie zmiennych warunkach okolicznościowych (oznacza stałość i niezmienność składników)

Przesunięcie krzywej popytu z punktu

B do A oznacza, że ze wzrostem ceny ilość nabywanego dobra maleje.

Przesunięcie krzywej popytu z punktu

A do B oznacza, że ze spadkiem ceny ilość nabywanego dobra rośnie.

Przesunięcie krzywej popytu d1 do d2 obrazuje wzrost popytu przy danej cenie.

 

Wzrost popytu następuje zawsze wtedy, gdy:

-zdarzy się coś, co czyni dane dobro atrakcyjniejszym dla konsumentów. W efekcie są oni gotowi kupić po każdej cenie większą ilość tego dobra niż przedtem;

-wzrosną dochody konsumentów;

-ceny innych dóbr wzrosną czy zmiana jakiejkolwiek innego czynnika zwiększająca zainteresowanie danym dobrem, że wielkość popytu na to dobro rośnie przy każdej cenie.

 

WZROZST POPYTU PRZEDSTAWIAMY JAKO PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ POPYTU NA PRAWO

 

Przesunięcie krzywej popytu d1 do d3 obrazuje spadek popytu przy danej cenie.

 

Spadek popytu następuje zawsze wtedy, gdy:

-zdarzy się coś co czyni dobro mniej atrakcyjnym, wskutek tej zmiany konsumenci są gotowi kupić po każdej cenie mniej danego dobra niż przednio

-spadek dochodów ludności;

-ceny innych dóbr spadają lub zmiana jakiegokolwiek czynnika zmniejszającego zainteresowanie danym powoduje, że wielkość popytu

na to dobro maleje przy każdej cenie.

 

SPADEK POPYTU PRZEDSTAWIAMY JAKO PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ POPYTU W LEWO

 

ELASTYCZNOŚĆ POPYTU:

Pojęcie służące mierzeniu siły z jaką wielkość popytu reaguje na zmieniającą się cenę. Wyróżniamy:

-elastyczność cenową- jest to stopień reakcji wielkości popytu na określone dobro lub usługę, na zmianę ceny.

            % Ù Q Dx

Ep  = --------------------

            % Ù PxCiąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online