Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Geografia gospodarcza Wróć do kategorii

Migracja - wykład.

plik Pobierz Migracja - wyklad..doc

Temat: DEFINICJA, FORMY  I ROZMIARY MIGRACJI

 

MIGRACJA - zmiana miejsca pobytu na okres dłuższy niż 1 rok”.[1] 

        

W skali międzynarodowej zjawisko migracji możemy podzielić na 2 rodzaje: Emigracja - grupa ludzi opuszcza dotychczasowy kraj zamieszkania i osiedla się w innym kraju na stałe lub na dłuższy czas.

Imigracja - napływ ludzi zamieszkałych dotychczas na danym terytorium do nowego kraju.

         Do tego podziału dołączyć można także:

Reemigracje – powrót do opuszczonego kiedyś miejsca zamieszkania,

Reptriacje – przymusowy powrót do opuszczonego kiedyś dobrowolnie lub przymusowo miejsca stałego zamieszkania

Podstawowym kryterium podziału migracji jest czas jej trwania, który pozwala wyróżnić:

migracje stałe, trwające powyżej 1 roku, które socjolodzy wiążą z trwałą w zasadzie zmianą miejsca zamieszkania; migracje czasowe, trwające do 1 roku, które mogą ale nie muszą wiązać się ze zmianą miejsca zamieszkania; zalicza się do nich dojazdy i wyjazdy do pracy (także sezonowej) i nauki, wyjazdy sanatoryjne i urlopowe oraz wszelkiego typu delegacje pracownicze.

Z punktu widzenia cech biologicznych oraz uwarunkowań społecznych i ekonomicznych migrację preferują:

kobiety (zwłaszcza młode) osoby samotne lub rozwiedzione osoby o określonym wieku np. około 20-tego, 40-tego, i 60-tego roku życia, jednostki o skrajnych cechach społecznych np.ludzie bardzo wykształceni lub bez zawodu, osoby zamieszkałe w obszarach wiejskich lub słabo rozwiniętych gospodarczo, osoby wykonujące określone zawody np. związane z budownictwem

Masowe ruchy migracyjne są wynikiem wzajemnego oddziaływania wielu czynników wypychających (push factors) z jednego kraju oraz czynników przyciągających (pull factors) do kraju drugiego.[2]  Czynniki te możemy podzielić na następujące grupy:

1.      demograficzne, m.in. liczbę i strukturę ludności;

2.      o charakterze polityczno-prawnym, m.in. system polityczny, stabilność polityczna, przepisy prawne regulujące wjazdy i wyjazdy z kraju, prawa dla mniejszości narodowych;

3.      o charakterze społeczno-kulturowym, m.in. religia, język, styl życia, nadrzędne wartości, znaczenie rodzinne w życiu jednostki, tolerancja na inne kultury, tradycje emigracyjne;

4.      o charakterze geograficznym, m.in. odległość, klimat, stan środowiska naturalnego;

5.      ekonomiczne np. zarobki, bezrobocie,

Stąd typologia przyczynowa migracji obejmuje następujące jej grupy:

zasiedlenie (kolonizację), charakterystyczne dla terenów słabo zaludnionych lub słabo rozwiniętych gospodarczo, przesiedlenie, obejmujące zarówno wysiedlenie o charakterze dobrowolnym, administracyjnym (wymuszonym) oraz przymusowe np. repatriacja, migracje polityczne, obejmujące również przemieszczenie wywołane konfliktami zbrojnymi, zamieszkami i podbojami, migracje losowe, obejmujące wszystkie ruchy ludności (wymuszone i dobrowolne) związane z kataklizmami i katastrofami o charakterze naturalnym, migracje ekonomiczne, związane przede wszystkim z chęcią poprawy warunków i poziomu życia (nie tylko swojego, ale także najbliższej rodziny), migracje kulturowo-religijne, zarówno o charakterze dobrowolnym np. pielgrzymki, jak również przymusowym np. spowodowane zamieszkami na tle etnicznym lub religijnym na obszarze przenikania się różnych wpływów kulturowych.

Europejska emigracja, zapoczątkowana w XV-XVI w., w związku z wielkimi odkryciami geograficznymi, nabrała rozmachu z początkiem XVII w. i osiągnęła kulminacyjny punkt na przełomie XIX i XX w. Szacuje się, iż w wyniku zakończenia zagospodarowywania kontynentów pozaeuropejskich, rewolucji przemysłowej i rozwoju transportu, w latach 1820 — 1914 wyemigrowało z Europy około 50 mln ludzi, a do końca zeszłego stulecia liczba emigrantów osiągnęła 70 mln osób. Początkowo wywodzili się oni z takich krajów jak: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy i kraje skandynawskie. Z biegiem lat trend ten uległ zmianie i zaczęli dominować emigranci z Włoch, Portugalii oraz Europy Środkowej, w tym również z ziem polskich.

Tabela 1. Udział poszczególnych krajów w zbiorowości imigrantów europejskich w latach 1800-2000 (w %)

KRAJ

Udział procentowy

Niemcy

20

Anglia

15

Włochy

15

Irlandia

13

Rosja (strumień tym kraje byłego ZSRR) oraz obywatele monarchii austro-węgierskiej

19

Skandynawia

7

Źródło: Popularna Encyklopedia Powszechna; Kontynenty i Państwa; Europa t. I, praca zbiorowa pod red. R. Mydel, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2000, s. 140.

 

Początek XX w. przyniósł masową emigrację:

do Ameryki Południowej (Argentyna, Brazylia), gdzie łącznie w okresie 1850 – 1990 napłynęło około 15 mln europejskich przesiedleńców. do Kanady i Australii, co jest zrozumiałe, jeżeli zważy się ich ciągle zbyt małą, w stosunku do powierzchni i potencjalnych możliwości rozwojowych, liczbę ludności. W latach 1900 - 1920 do Kanady przybyło około 3 mln osób, pośród których 40 stanowili Brytyjczycy, a w latach późniejszych (1941 - 1970) przybyło kolejnych 2 mln ludzi. Z końcem lat 70-tych kończy się okres dominacji przybyszów z Europy w globalnym napływie imigrantów do tego kraju. Ostatnie lata wieku XX dowodzą, iż europejscy emigranci zostali zdominowani przez Azjatów (ok. 65). Jeśli zaś chodzi o Australię, to od zarania jej kolonizacji aż po dzisiejszy dzień pozostaje miejscem dominacji imigrantów z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Niemniej znamiennym pozostaje fakt, iż od początku lat 70-tych XX w. w ramach polityki tzw. białej Australii (White Australia), od 95 (lata 20-te) do 75 (lata 70-te) ogólnej liczby przybyszów legitymowało się europejskim  rodowodem[3].

W migracji światowej zaobserwowano następujące zjawiska:

w latach 50-tych masowa emigracja Włochów do Francji i Szwajcarii. Do Francji napłynęło w tym czasie także wielu obywateli państw Afryki Północnej; silny napływ imigrantów z Azji, Ameryki Łacińskiej np. z Meksyku i krajów środkowoamerykańskich do USA, silne ruchy interregionalne w Ameryce Łacińskiej, przepływy ludności  z Boliwii, Paragwaju, czy Urugwaju do Argentyny, z Kolumbii do Wenezueli, silne ruchy interregionalne w Azji, z Pakistanu, Bangladeszu, Sri Lanki, Indii, Filipin w kierunku krajów wydobywających ropę naftową i wysoko rozwiniętych gospodarczo np. Japonia, Tajwan, Hongkong, Malezja, Singapur oraz do takich krajów afrykańskich jak: RPA, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej.

 

Współczesną globalizację charakteryzuje istotne zróżnicowanie w podejściu do kapitału, towarów i pracy. Coraz mniej kontrolowanym przepływom kapitału i towarów towarzyszą liczne ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się ludzi-zasobów pracy. Globalny eksport towarów obejmuje obecnie około 1/3 światowej produkcji, a zagraniczne inwestycje bezpośrednie stanowią około 1/5 inwestycji brutto, natomiast globalne rozmiary migracyjnych zasobów pracy obejmują niewiele ponad 2% ludności świata[4]. Obecnie zasoby pracy nie są tak mobilne jak inne czynniki produkcji.  Należy się spodziewać, wzmacniania tendencji wzrostowej ruchów migracyjnych z powodu urbanizacji, zmian technologicznych i integracji gospodarczej świata.[5]

 

Można wyróżnić trzy czynniki, które stymulują wzrost przepływu siły roboczej na świecie:

rozwój bardzo wpływowego i wysoce zorganizowanego „przemysłu” i rekrutowania pracowników w krajach eksportujących siłę roboczą. W konsekwencji tego przepływy siły roboczej, szczególnie tej niewykwalifikowanej i nielegalnej stały się wysoce zinstytucjonalizowane. nowoczesny transport i komunikacja, które znacznie ułatwiły z jednej strony migrację, z drugiej – rozprzestrzenianie się informacji o możliwościach pracy w innych krajach. złagodzenie w wielu krajach imigracji, bariery ograniczających przepływy siły roboczej, szczególnie wykwalifikowanej.[6]

 

Analizując grupy imigrancyjne, można je podzielić w następujący sposób:

·         nielegalni imigranci bez ważnych dokumentów (ich wyjazd i pobyt może być tolerowany przez kraj przyjmujący lub nie);

·         ubiegający się o azyl po przybyciu do kraju docelowego (prześladowani np. z powodów politycznych, religijnych, rasowych, religijnych, rasowych itd.);

·         uchodźcy uznani za takich na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o uchodźcach z 1951 roku[7].

 

Ze względu na to jakie czynniki ekonomiczne motywują jednostkę do migracji, można wyróżnić dwie kategorie migrantów ekonomicznych. Jedna dotyczy tych, którzy zmuszani są do przemieszczania się z powodu skrajnej biedy; są to tzw. „migranci przeżycia”. Pochodzą zwykle z rozwijających się krajów Afryki i Azji, a w kraju imigracji wykonują zawody wymagające niskich kwalifikacji, mało płatne i o niskim statusie społecznym. Do drugiej grupy zaliczyć należy „migrantów mobilnych”, którzy nie są motywowani w ogóle lub tylko biedą. Ich decyzja o migracji jest odpowiedzią na sygnały międzynarodowego rynku pracy, a  grupy tę stanowią między innymi pracownicy-goście oraz personel wysoko kwalifikowany, menedżerowie, specjaliści.[8]

Teoretycznie międzynarodowa migracja zasobów pracy może być korzystna dla wszystkich krajów. W skali całego świata transfer zasobów z kraju mniej efektywnego (wydajnego) do bardziej efektywnego (wydajnego, ale zarazem droższego), powoduje bowiem wzrost łącznej wielkości produkcji.[9]

Ruchy migracyjne powodują istotne skutki ekonomiczne. Mają one wyraźny wpływ  zarówno na kraj eksportujący siłę roboczą, jak i ją importujący. Konsekwencje te w odniesieniu do całego świata ilustruje rysunek 1.

 

Rysunek 1.  Skutki międzynarodowej migracji.

 

KRAJ EKSPORTUJĄCY SIŁĘ ROBOCZĄ

KORZYŚCI:

Þ       Zmniejszenie bezrobocia, poprzez odpływ nadmiaru siły roboczej;

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Geografia gospodarcza [12]

 • podgląd pobierz opis Geografia - przegląd zagadnień
 • podgląd pobierz opis Geografia Ekonomiczna - POJĘCIA
 • podgląd pobierz opis Geografia fizyczna świata
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Geografia gospodarcza – odp. na 52 pyt.
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza Świata
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa
 • podgląd pobierz opis Infrastruktura
 • podgląd pobierz opis Klimat [34 strony]
 • podgląd pobierz opis Migracja - wykład. WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Uprawy
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online