Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Międzynarodowe Stosunki Gosp. Wróć do kategorii

MFW

plik Pobierz MFW.txt

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (IMF)

Organizacja finansowa, najbardziej typową funkcją to działalność operacyjna związana z kredytowaniem. W latach trzydziestych powstała potrzeba organizacji zajmującej się uregulowaniem rynku finansowego i walutowego. Keyns - propozycja unii płatniczej i w przyszłości posługiwanie się wspólną jednostką płatniczą. Na konferencji w BretonWoods w 1944 spotkały się 44 państwa i zaakceptowały jeden ze statutów o utworzeniu MFW. Warunki ratyfikacji były trudne (musiały go ratyfikować państwa które posiadał 80% kapitału zakładowego. Do grudnia tego roku nie zrobił tego ZSRR. III 1946 przerwa.

Pod koniec lat pięćdziesiątych działalność operacyjna się rozwinęła.

Na początku lat sześćdziesiątych - były niekorzystne tendencje dla rozwoju gospodarki światowej, deficyt w bilansach, inflacje, kryzys w gospodarce, zaczęło się te ż wyczerpywać złoto. W 1969 r. Postanowiono wyemitować nowy pieniądz jakim były SDR - Specjalne Prawa Ciągnienia. Zdecydowano o powiększeniu widełek wahań kursów walut do +/- 2.25%. System z BretonWoods - sztywne kursy walut załamał się w 1973. Wówczas sprowadzono płynne kursy walut oparte na walucie wymienialnej lub SDR wahały się na zasadzie popytu i podaży. Zniesiono oficjalną cenę złota a głównym środkiem gromadzenia rezerw stały się SDR-y. Siedzibą Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest Waszyngton.

 

Zmiany statutu MFW1969 r. - w związku z emisją SDR; 78 r. W związku z wyrównaniem płynnych kursów; 92 r. Ze względu na problem nie płacenia składek członkowskich - organ plenarny może zawiesić państwo członkowskie w prawach do głosowania (podejmowania decyzji) większością 70% głosów organu plenarnego.

Obecnie w MFW jest 181 państw.

Przypadki wystąpienia z MFW: 50r. Polska, 54 r. Czechosłowacja, 64 r. Kuba. W 1992 r. Do MFW wstąpiła Szwajcaria.

 

CzłonkostwoCzłonkiem MFW może zostać kraj wypełniające obowiązki wynikające ze statutu i na jego kandydaturę musi wyrazić zgodę organ plenarny. W organie plenarnym decydujący głos mają kraje najbogatsze. Każdy kraj otrzymuje 250 głosów + 1 głos za każde 100 tys. SDR. Zachodzi głosowanie ważone. Kwota-składka członkowska: od niej zależy ilość głosów i wielkość możliwego do zaciągnięcia kredytu. Kwota jest zmieniana co 5 lat przez organ plenarny. Kwota składa się z dwóch części. :

22,7% (1) + 77,3 % - takie proporcje zachodzą od 92 roku

ad. 1 - część wpłacana w SDR lub walucie wymienialnej - transza rezerwowa

ad. 2 - część wpłacana w walucie krajowej

USA - 17,8 % całego kapitału zakładowego

Japonia 9%

Niemcy, Francja, WB, Arabia Saudyjska

 

ORGANY?     Organem plenarnym (najważniejszym) jest rada gubernatorów złożona z gubernatorów i ich zastępców czyli 2x181 osób. Gubernatorami mogą być ministrowie finansów lub prezesi banków centralnych:

-          zatwierdzają zmiany statutu

-          zajmują się sprawami członkowskimi

-          zajmują się sprawami budżetowymi (zatwierdzanie wysokich kredytów i ich oprocentowania).

Organ ten spotyka się raz do roku - dokonuje przeglądu sytuacji finansowej na rynku międzynarodowym, Sesje nadzwyczajne mogą być zwołane na życzenie 15 członków lub członków dysponujących 25 % głosów. Kworum stanowi 2/3 ilości głosów. Sesje odbywają się w siedzibie w Waszyngtonie ale co 3 sesja odbywa się w innym kraju członkowskim

?     Rada wykonawcza (administracyjna) to organ o ograniczonym składzie członkowskim - 24 dyrektorów generalnych i 24 ich zastępców (zastępcy mają prawo do głosowania gdy nie ma dyrektorów). 6 dyrektorów jest stałych z państw o największych kwotach, a 18 jest wybieranych na dwa lata; oni posiadają głosy wszystkich państw które poparły daną kandydaturę. Rada wykonawcza zbiera się tak często jak jest to niezbędne, zajmuje się bieżącymi sprawami organizacji.

?     Komitet tymczasowy - powstał do ingowania zmian w statucie. Składa się z 24 członków w randze ministrów, każdy z nich ma 7 współpracowników, gdy nie ma potrzeby zmiany statutu komitet ocenia sytuację finansową. Zbiera się dwa razy do roku.

?     Komitet rozwoju - strukturę ma jak komitet tymczasowy, sesje w tym samym czasie. Ma za zadanie opracowywanie i zalecanie środków zmierzających do udzielenia pomocy krajom słabo rozwiniętym

?     Sekretariat - na czele z dyrektorem generalnym wybieranym raz na 5 lat z prawem reelekcji. Dyrektor generalny jest kierownikiem personelu, uczestniczy w sesjach organu, zatwierdza raport i reprezentuje organizację. Jest on funkcjonariuszem międzynarodowym (osoba zatrudniona na tym stanowisku jest niezależna od swojego państwa, niezależna politycznie, działa tylko dla organizacji, posiada wszystkie immunitety, nie może pełnić żadnych innych funkcji po zakończeniu swojej kadencji, otrzymuje stałą emeryturę). W sekretariacie dominują prawnicy i ekonomiści.

?     Departamenty - zajmujące się organizacją operacyjno - finansową

 

Mechanizm podejmowania decyzji:

85% głosów wymagają najważniejsze decyzje (statut, sprawy członkowskie, sprawy budżetowe)

70% głosów (zawieszenia państwa członkowskiego w prawach do głosowania, ustalanie oprocentowanie od kredytu, ustalanie oprocentowania od sum utrzymywanych na koncie MFW)

zwykła większość głosów

 

Cele MFW:-          stworzenie form konsultacji negocjacji oraz badań w dziedzinie finansów międzynarodowych

-          utrzymywanie stabilności kursów walut oraz zasad polityki finansowej

-          podtrzymywanie i dążenie do stworzenia wielostronnego systemu płatności i rozliczeń bieżących

-          eliminowanie ograniczeń wymiany walutowej

-          dostarczanie odpowiednich środków finansowych w celu przede wszystkim wyrównania nierównowagi w bilansie płatniczym

 

Funkcje MFW

-          kadrowa - nadzorowanie czy członkowie wykonują normy statutowe, czy stosują się do reguł postępowania na rynkach finansowych, kontrola polega na misjach ekspertów badających czy wszystko jest w porządku

-          operacyjna - dostosowanie środków finansowych krajom członkowskim w celu przestrzegania wszystkich reguł i zasad statutowych.

-          regulacyjna

 

Regulacyjna - stworzenie forum negocjacji, konsultacji i badań w dziedzinie finansów międzynarodowych.

 

Na czym polegają funkcje organizacyjne?

MFW- udziela pożyczek bezwarunkowych i warunkowych

bezwarunkowe-pożyczki na każde żądanie kraju członkowskiego nieograniczone do wysokości transzy rezerwowej.

Warunkowe - reszta pożyczek

 

Mechanizm:

Kraj członkowski kupuje za własną walutę ekwiwalentną (taką samą wartość ) waluty obcej lub SDR, zwiększa się ilość waluty pożyczonej a zmniejsza waluty krajowej ale suma wartości walut pozostaje nie zmieniona. Jeśli jest to pożyczka warunkowa to trzeba jeszcze zapłacić procent. Pożyczki są udzielane przede wszystkim do przywracania równowagi bilansu płatniczego.

 

Rodzaje pożyczek

Bazowa polityka pożyczkowa - najbardziej typowa pożyczka; udzielanie pożyczki w ramach 4 transz , każda jest ekwiwalentem 25% kwoty. Aby uzyskać taką pożyczkę należy przedstawić projekt jej wykorzystania i program. Jest to pożyczka krótkoterminowa przeważnie do 5 lat musi być spłacona. Często zdarza się że 100% kwoty jest niewystarczające.

Pożyczka w ramach rozszerzonych ułatwień - zasady są te same jak w bazowej polityce pożyczkowej, ale przy tych pożyczkach jest stosowany zestaw środków stand-by - w zamian za zastosowanie się do zaleceń MFW co do posunięć w sferze wewnętrznej polityki gospodarczej kraj kredytobiorca będzie miał dostęp do kolejnych części kredytu bez dokonywania okresowych kontroli realizacji projektu

Finansowe ułatwienia kompensacyjne - kredyt udzielany producentom dotkniętym trudnościami spowodowanymi na skutek obniżenia wpływów eksportowych bądź spadków przekazów z zagranicy. Kredyt ten udzielany jest dla danego producenta w państwie do  95% kwoty.

Ułatwienia finansowe przy tworzeniu zapasów buforowych  - kredytowanie tworzenia zapasów surowców ich wykorzystanie  i refinansowanie długów powstałych w wyniku powstania tych zapasów do 45% kwoty.

Ułatwienia dostosowań strukturalnych - kredyt udzielany najbiedniejszym krajom członkowskim na wyrównanie bilansu płatniczego bądź transformację gospodarczą  ( poprawę wskaźników ekonomicznych ) Jest to bardzo korzystny kredyt bo jest on bardzo nisko oprocentowany, udzielany w trzech transzach tylko do 50% kwoty  25%, 30%, 25%. Pożyczka ta nie jest udzielana z budżetu lecz z funduszu powierniczego - fundusze powstały w latach 76-80 w wyniku sprzedaży złota na aukcjach.

Wzmocnione ułatwienia dostosowań  strukturalnych - jest ustalona lista 61 państw, którym kredyt ten może być przydzielany. Jest to do 190% kwoty, pieniądze pochodzą również z funduszu powierniczego. Udzielane nie tylko na wyrównanie bilansu płatniczego i systemowej transformacji ale też na łagodzenie skutków kryzysowych powstałych z przyczyn zewnętrznych ( np. wojna w Zatoce Perskiej ).

 

Państwo maksymalnie może pobrać 550%kwoty kredytu.

W związku z tym co roku ilość kredytów nie spłaconych jest większa niż udzielonych

 

MFW pełni również rolę pośrednika pomiędzy tymi co pożyczają  i tymi co chcą pożyczyć.

Utrzymuje pewne sumy na swoich kontach - rola bankiera. Pełni też rolę gwaranta, udziela też pomocy technicznej.

 

Okres kryzysu w MFW po 71r. Po roku 82 brak funduszy.

 

86r. Polska ponownie wstąpiła do MFW - korzyści z wstąpienia:

n     uczestnictwo w międzynarodowych rynkach finansowych

n     -kredyty

n     -ułatwienie rozmów z Klubem Paryskim na temat naszego długu.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Międzynarodowe Stosunki Gosp. [32]

 • podgląd pobierz opis GATT – cele, funkcje i zasady
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
 • podgląd pobierz opis ICSID
 • podgląd pobierz opis IDA
 • podgląd pobierz opis IFC
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis International Telecommunications Union
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów - geneza, cele i działalność
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o1
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o2
 • podgląd pobierz opis MFW
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje_ściąga_03 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis MIGA
 • podgląd pobierz opis O.M. - praca
 • podgląd pobierz opis ONZ
 • podgląd pobierz opis Org.międzynarodowe_wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Organizacja międzynarodowa i jej cechy
 • podgląd pobierz opis Organizacja Narodów Zjednoczonych – cele i zadania
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online