Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Metody i narzędzia analizy ekonomicznej

plik Pobierz Metody i narzedzia analizy ekonomicznej.txt

 

Metody i narzędzia analizy ekonomicznej.

 


1.Metody i narzędzia.

2.Dane ekonomiczne , tabele i wskaźniki.

3.Zmienne ekonomiczne i zależności między nimi.

Metoda – jest sposobem stosowania i koordynacji narzędzi myślenia teoretycznego , praktycznego. Jest procedurą postępowania która umożliwia nam lepsze posługiwanie się danymi , środkami w celu poznania obiektywnej rzeczywistości.

Metody ekonomii: obserwacja rzeczywistości , analiza faktów i danych statystycznych , eksperyment (kontrolowany).

W dokonywanej przez ekonomistów analizie zjawisk i procesów gospodarczych możemy wyróżnic trzy etapy :

1. obserwacja zjawiska i formowanie problemu ( zaobserwowane fakty podlegają wstępnemu uporządkowaniu i analizie , interpretacji. Efektem jest przedstawienie hipotez roboczych).

2. budowy lub konstrukcji modelu teoretycznego ( model ten nie może uwzględniać wszystkich czynników wpływających na dane zjawisko , gdyż jego budowa zajęła by dużo czasu , a za tem musi koncentrować się na istocie badanego zjawiska tzn. uwzględniać najwyżej czynniki wpływające).

Procedury postepowania : Analiza ( polega ona na rozłożeniu na elementy zasadnicze procesu , przedmiotu , zjawiska gospodarczego , polega ono na myślowych wyodrębnieniach zjawiska). Synteza ( polega ona na zespalaniu elementów całość , polega ona w procesie badawczym na przechodzeniu od pojedynczych faktów do zjawisk i procesów). Metoda dedukcyjna analizy (punktem wyjścia analizy danego procesu lub zjawiska gospodarczego są pewne ogólne założenia i propozycje na podstawie których formowane są bardziej szczegółowe hipotezy i wnioski. Metoda indukcyjna (punktem wyjścia są szczegółowe konkretne dane i założenia poszczególnych jednostek lub grup ludzi oraz podmiotów i elementów gospodarowania na podstawie których formowane są uogólnienia odnoszące się do całego społeczeństwa lub gospodarki).

Weryfikacja hipotez i wniosków ( wynikających z danego modułu lub teorii , ekonomia wykorzystuje metody wypracowane przez statystykę i ekonometrię).

 


Dane w postaci szeregów czasowych pokazują jak wartość danej wielkości ekonomicznej zmienia się w czasie. Odstępy czasowe dobierane są w zależności od celu analizy. Szeregi czasowe ujmowane są najczęściej w postaci prostych tablic. Tablica zestawienie służące do prostej czytelnej , przejrzystej prezentacji danych ( powinny być ponumerowane , opatrzone tytułami , na dole musi być podane źródło danych).

Dane przekrojowe pokazują one w jaki sposób nastepuje rozkład danej wielkości ekonomicznej dla różnych elementów pewnej zbiorowości w określonym momencie.

Wielkości absolutne są to określone wartości wielkości ekonomicznych występujące w danym okresie czasu np.: bieżąca wysokość dochodu narodowego , wyrażona w mln. , liczba bezrobotnych , płaca jaką otrzymujemy.

Wskaźniki są to relacje ukazujące wartości pewnych zmiennych w danym czasie odniesione do wartości w okresie wcześniejszym ( traktowany jest jako okres wyjściowy lub bazowy). Wyróżnia się: łańcuchowy wskaźnik (index wzrostu) wyraża on stosunek poziomu wielkości ekonomicznej w roku bieżącym do jego poziomu w roku ubiegłym który przyjmujemy za 100 , tempo albo stopa wzrostu jest to stosunek wyrażany w % przyrostu danej wielkości ekonomicznej między rokiem danym a poprzednim w stosunku do roku poprzedniego.

Wielkości nominalne i realne

Wielkości nominalne są to wielkości obliczane lub wyrażone w celach bieżących występujące w danym czasie.

Wielkości realne wyrażane są za pomocą cen stałych by wyeliminować wpływ ceny na kształtowanie się danej wielkości. Jako ceny stałe przyjmuje się ceny z początku lub końca badanego okresu. Rok lub okres z którego brane są dane ceny do obliczeń nazywamy okresem bazowym.

Wielkości przeciętne to średnia arytmetyczna i średnia arytmetyczna ważona.

Inflacja – stały wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług nabywanych przez ludność.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online