Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ubezpieczenia i ryzyko Wróć do kategorii

Marketing ubezpieczeń

plik Pobierz Marketing ubezpieczen.doc

Marketing ubezpieczeń

 

Działalność ubezpieczeniową w Polsce regulują postanowienia Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a prowadzenie tej działalności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Ministra Finansów.

Wniosek o zezwolenie powinien zawierać:

·         Nazwę, siedzibę, obszar i rzeczowy zakres działania zakładu ubezpieczeń,

·         Określenie wysokości kapitału akcyjnego lub kapitału zakładowego,

·         Określenie założycieli zakładu ubezpieczeń,

·         Formę organizacyjną działalności,

·         Określenie wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie administracji zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci przedstawicielstw,

·         Imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej oraz osoby wykonujące czynności w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystki (aktuariusza), jeżeli obowiązek wykonywania przez tę osobę przypisanych jej czynności wynika z ustawy.

 

Do wniosku o zezwolenie należy ponadto dołączyć

·         Plan działalności,

·         Dowód posiadania własnych środków wolnych od obciążeń w wysokości równej zakładanemu kapitałowi akcyjnemu (zakładowemu) i funduszowi organizacyjnemu wraz z oświadczeniem o przeznaczeniu ich na pokrycie kapitału akcyjnego (zakładowego) i funduszu organizacyjnego,

·         dane o kompetencjach osób, o których mowa w ust. 2 (członkowie rady nadzorczej, zarządu itd.)

·         statut zakładu ubezpieczeń,

·         ogólne warunki ubezpieczenia określone we wniosku.

 

Zakład ubezpieczeń nie może jednocześnie prowadzić działalności w dziale ubezpieczeń na życie i w dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych. .Spółki z kapitałem zagranicznym oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń, których coraz więcej pojawia się na polskim rynku, mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową na terenie RP po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zasadach podobnych jak polskie zakłady ubezpieczeń. Działalność ta może być prowadzona jedynie przez główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Najwyższą władzą TUW jest walne zgromadzenie jego członków. Status towarzystwa może przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa, pod warunkiem, że osoby te będą płaciły stałe składki, przy czym suma składek od osób nie będących członkami towarzystwa nie może przekroczyć 10% składki zebranej przez towarzystwo.

 

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

 

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej powołała do życia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników, oraz w przypadku umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50% wierzytelności ( nie więcej jednak niż 30 000 EURO)

Dochodami Funduszu są

·         wpłaty zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników.

·         Dochody z lokat środków Funduszu

·         Wpływy z tytułu opłat

·         Wpłaty zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale I (ubezpieczenia na życie) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu prowadzącego działalność w tym zakresie.

 

POLSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

 

Zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego, w razie objęcia zakresem tego ubezpieczenia obszarów poza granicami kraju zrzeszają się w PBUK. Przynależność ta jest obowiązkowa. Działalność PBUK jest finansowana przez członków. Głównym zadaniem PBUK jest organizowanie likwidacji lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium RP przez pojazdy z zagraniczną rejestracją posiadające ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura ubezpieczeń komunikacyjnych, po wypłacie odszkodowania za jednego ze swoich członków Biuro może dochodzić od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania.

 

PAŃSTWOWA IZBA UBEZPIECZEŃ

 

PIU ma następujące, określone przez kodeks zadania:

·         reprezentowanie zakładów ubezpieczeń wobec organów administracji państwowej oraz ochrona ich interesów

·         opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń

·         polubowne i pojednawcze rozstrzyganie sporów między członkami PIU

·         sprawowanie pieczy na d przestrzeganiem uczciwej konkurencji na rynku ubezpieczeniowym

 

PAŃSTWOWY URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ

 

PUNU może badać działalność i stan majątkowy zakładu ubezpieczeń, żądać wyjaśnień i informacji dotyczących zakładu ubezpieczeń i jego gospodarki finansowej i zarządzać przekazywanie wymaganych danych, wydawać zlecenia do wykonania przez zakład ubezpieczeń, nakładać kary. Ponadto towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przekazywania organowi nadzoru ubezpieczeniowego wzory umów ubezpieczeniowych i wniosków o ubezpieczenie, tekstów ogólnych warunków oraz innych formularzy używanych przez niego przy zawieraniu umów ubezpieczeniowym w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia ich do obrotu.

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY

 

Broker ubezpieczeniowy jest doradcą w zakresie ryzyk występujących w życiu (dla osób fizycznych) lub w prowadzonej działalności (dla organizacji). Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Broker przygotowuje i pośredniczy w plasowaniu na rynku możliwie optymalnego dla swojego klienta programu ubezpieczeniowego. Powinien też prowadzić obsługę tego programu: doubezpieczenia, likwidację szkód, nadzór nad jego poprawnością.

Według Ustawy o działalności ubezpieczeniowej działalność brokerska może być prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne . Aby zostać brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym należy uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Zezwolenie takie wydaje PUNU – Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego.

 

Organ nadzoru wydaje wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej na wniosek osoby fizycznej, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

·         Posiada miejsce zamieszkania na terytorium RP,

·         Ma pełną zdolność do czynności prawnych,

·         Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno0skarbowe,

·         Zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,

·         Daje rękojmię należytego prowadzenia działalności brokerskiej,

·         Zawarła umowę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność brokerską nie może pozostawać w stosunku pracy z zakładem ubezpieczeń, nie może być członkiem władz tego zakładu oraz nie może być stroną umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których przedmiotem jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu zakładu. Osoba fizyczna lub prawna, która otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej jest obowiązana ją rozpocząć w ciągu sześciu miesięcy od daty uzyskania zezwolenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zezwolenie wygasa zgodnie z art. 37j ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 

Rodzaje brokerów:

·         Broker reasekuracyjny – zawiera i wykonuje umowy reasekuracyjne w imieniu zakładu ubezpieczeń lub pośredniczy przy zawieraniu umów reasekuracyjnych na rzecz zakładu ubezpieczeniowego)

·         Broker ubezpieczeniowy – zawiera i wykonuje umowy ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczy przy zawieraniu umów na rzecz ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego.

·         Broker pełnomocnik – ma umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniodawcy

·         Broker pośrednik – ma kompetencje do dokonywania czynności faktycznych na rzecz zleceniodawcy

·         Broker stały – powiązany jest ze zleceniodawcą umową agencyjną (gdy działać będzie za wynagrodzeniem otrzymywanym od dającego zlecenie) lub umową na warunkach zlecenia (gdy działać będzie w imieniu lub na rzecz dającego zlecenie bez wynagrodzenia)

·         Broker ad hoc – z dającym zlecenie łączy go umowa zlecenie lub umowa na warunkach zlecenia

 

AGENT UBEZPIECZENIOWY

 

Agentem ubezpieczeniowym w rozumien ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ubezpieczenia i ryzyko [74]

 • podgląd pobierz opis Analiza portfela PRACA
 • podgląd pobierz opis Analiza ryzyka PRACA [21 stron]
 • podgląd pobierz opis Działalność lokacyjna ZU [31 stron]
 • podgląd pobierz opis Filar I - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar II - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar III - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
 • podgląd pobierz opis Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Funkcjonowanie PTE oraz OFE [9 stron]
 • podgląd pobierz opis Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Instytucje ubezpieczeniowe [17 stron]
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń 2
 • podgląd pobierz opis Nadzór ubezpieczeniowy [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Narodowe Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Obliczanie awersji do ryzyka ZADANIA
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [9 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online