Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami

plik Pobierz Konkurencja doskonala - TEST z odpowiedziami.zip

PYTANIA TESTOWE - Konkurencja doskonała

 

1. Na rynku polipolu :

a. nie ma barier wejścia i wyjścia,

b. popyt rynkowy ma przebieg negatywny,

c. istnieje kilka firm,

d. producent nie ma wpływu na poziom ceny.

 

2. Cena równowagi długookresowej dla firmy, w warunkach wolnej konkurencji jest określana przez równość:

a. P = MC = ATC (min),

b. P = MC = AVC (min),

c. P = ATC,

d. P = MC = AFC.

 

3. Punkt zaniechania produkcji przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest wyznaczany przez:

a. przecięcie się ceny i krzywej kosztu marginalnego,

b. przecięcie się krzywej kosztu marginalnego i przeciętnego kosztu zmiennego,

c. przecięcie się krzywej ceny i przeciętnego kosztu całkowitego,

d. przecięcie się krzywej kosztu marginalnego i utargu marginalnego

 

4. Skutkiem odpływu firm z gałęzi wolnokonkurencyjnych jest

a. wzrost stopy zysku i spadek ceny równowagi,

b. wzrost stopy zysku i wzrost ceny równowagi,

c. spadek stopy zysku i wzrost ceny równowagi,

d. niemożliwe do określenia na podstawie podanych informacji.

 

5. W warunkach konkurencji doskonałej przesunięcie krzywej popytu w górę powoduje:

a. obniżkę ceny równowagi,

b. wzrost ceny równowagi,

c. brak zmiany ceny równowagi,

d. spadek wytwarzanej produkcji.

 

6. Jeżeli funkcje kosztów marginalnych (powyżej krzywej AVC) i utargu marginalnego w firmie polipolu mają postać: MC= 100+10P i MR=111-P to kombinacja produkcji optymalnej i ceny optymalnej wynosi:

a. P=1 Q=100,

b. P=1 Q=110,

c. P=10 Q=100,

d. żadna z powyższych.

 

7. Firma uczestnik polipolu:

a. jest cenobiorcą,

b. sprzedaje produkty heterogeniczne,

c. stoi w obliczu nieelastycznej krzywej popytu na swoje wyroby - krzywej, która jest zarazem krzywą MR (utargu krańcowego) tej firmy,

d. cieszy się całkowitą swobodą wejścia i wyjścia z gałęzi (rynku),

e. jest opisana przez wszystkie powyższe stwierdzenia,

 

8. Firma wolnokonkurencyjna minimalizująca straty krótkookresowe kontynuuje produkcję do momentu, kiedy:

a. cena równa się przeciętnym kosztom całkowitym,

b. cena przewyższa przeciętny koszt całkowity,

c. cena przewyższa przeciętny koszt zmienny

d. cena równa jest przeciętnym kosztom stałym,

 

9. Wzrost stopnia konkurencyjności na danym rynku oznacza, że:

a. produkcja spada i popyt spada,

b. produkcja spada i cena rośnie,

c. produkcja rośnie i cena spada,

d. produkcja rośnie i cena rośnie.

 

10. Krzywa popytu firmy na rynku wolnokonkurencyjnym:

a. przebiega pionowo,

b. pokrywa się z krzywą MR,

c. ma przebieg negatywny,

d. przebiega poziomo.

 

11. Firma wolnokonkurencyjna osiąga równowagę długookresową, gdy cena:

a. osiąga najwyższy poziom ATC,

b. osiąga najniższy poziom ATC,

c. wyznacza zerowe zyski ekonomiczne,

d. osiąga poziom minimalnych AVC.

 

12. Zysk przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego osiąga maksimum, wówczas gdy:

a. przychód marginalny jest równy kosztowi marginalnemu, a koszt marginalny jest rosnący,

b. przychód marginalny jest równy kosztowi marginalnemu, a koszt marginalny jest malejący,

c. przychód marginalny jest wyższy od kosztu marginalnego,

d. przeciętny koszt całkowity jest równy zeru.

 

13. Kontrola nad ceną w warunkach wolnej konkurencji jest:

a. absolutna,

b. ograniczona współzależnością cenową

c. ograniczaną chłonnością rynku,

d. niemożliwa.

 

14. Firma wolnokonkurencyjna jest narażona na realizację strat ekonomicznych, jeżeli:

a. przeciętne koszty stałe są większe od przeciętnych kosztów całkowitych,

b. przeciętne koszty całkowite są większe od ceny rynkowej,

c. przeciętne koszty zmienne są większe od ceny rynkowej,

d. koszty całkowite są większe od utargów konkurentów.

 

15. Optymalność produkcji w wolnej konkurencji zapewnia relacja:

a. D=MC i P=MR,

b. P>MC i P= MR,

c. P=MC i P=ATC,

d. żadna z powyższych.

 

16. W którym przypadku kierownictwo firmy powinno podjąć decyzję o zaniechaniu produkcji:

a. P > SRATC,

b. TC > P > SRAVC,

c. P < SRAVC,

d. P > LRATC,

P < LRATC.

 

17. Krzywa popytu firmy na rynku wolnokonkurencyjnym:

a. przebiega pionowo,

b. pokrywa się z krzywą MC,

c. ma przebieg o elastyczności ujemnej,

d. przebiega poziomo.

 

18. Krzywa podaży w okresie krótkim przedsiębiorstwa uczestnika polipolu jest:

a. krzywą AVC (przeciętnych kosztów zmiennych),

b. krzywą ATC (przeciętnych kosztów całkowitych),

c. fragmentem krzywej AR (kosztów marginalnych) powyżej punktu minimum krzywej AVC,

d. fragmentem krzywej AR powyżej punktu minimum MR,

e. żadna z powyższych,

 

19. Cenobiorczość producenta oznacza, że:

a. producent ustala wielkość produkcji lecz nie ma wpływu na jej cenę,

b. producent dyktuje cenę, wielkość produkcji wyznacza rynek,

c. producent dostosowuje poziom produkcji do ceny dyktowanej przez rynek,

d. producent wyznacza cenę, wielkość produkcji jest zależna od chłonności rynku.

 

20. Produkt na rynku konkurencji doskonałej jest:

a. standardowy,

b. homogeniczny,

c. zróżnicowany,

d. żadna z powyższych.

 

21. Efektywność modelu konkurencji doskonałej zapewnia relacja:

a. P=MC i P=MR,

b. P=MC i P=ATC,

c. P>MC i P=MR,

d. żadne z powyższych.

 

22. Firma wolnokonkurencyjna w długim okresie osiąga równowagę, gdy cena:

a. osiąga najwyższy poziom ATC,

b. osiąga najniższy poziom ATC,

c. kształtuje się powyżej AVC,

d. osiąga poziom minimalnych AVC.

 

23. Długookresowy efekt krótkookresowych strat to:

a. firmy ponoszące straty wykazują tendencję do wyjścia z gałęzi, przesunięcie kapitału do bardziej dochodowych,

b. krańcowe korzyści zrównają się z przychodami z ostatniej wyprodukowanej jednostki,

c. większe zróżnicowanie cen oferowanych towarów i usług w zależności od ilości sprzedaży-zakupu,

d. żadne z powyższych.

 

24. Długookresowym efektem krótkookresowych zysków jest w gałęzi o strukturze wolnej konkurencji

a. napływ kapitału do gałęzi,

b. wzrost ceny równowagi,

c. spadek zysku ekonomicznego,

d. wszystkie powyższe.

 

25. Jeśli na doskonale konkurencyjnym rynku firmy ponoszą straty to:

a. kiedy firma opuszcza rynek, jej straty są równe kosztom stałym,

b. w długim okresie spodziewać się można wzrostu podaży rynkowej,

c. w długim okresie można się spodziewać , że firmy pozostające na rynku zmniejszą produkcję,

d. w długim okresie można spodziewać się, że straty te zanikną,

e. mogą wystąpić wszystkie powyższe sytuacje.

 

26. Na rynku konkurencji doskonałej wzrost produkcji poszczególnych firm w skali całego rynku powoduje:

a. przesunięcie krzywej podaży w lewo,

b. przesunięcie krzywej podaży w prawo,

c. przesunięcie krzywej popytu w lewo,

d. przesunięcie krzywej popytu w prawo.

 

27. Poziom zysku firmy w konkurencji wolnokonkurencyjnej w krótkim okresie zależy od:

a. stopnia elastyczności podaży i ceny,

b. stopnia elastyczności podaży i ilości firm na rynku,

c. poziomu ceny rynkowej i stopnia elastyczności popytu,

d. poziomu ceny rynkowej i ilości firm konkurencyjnych na rynku.

 

28. Horyzontalne położenie indywidualnej krzywej popytu dla firmy wolnokonkurencyjnej wiąże się z :

a. cenodawstwem producenta,

b. równością P = MC,

c. doskonałą elastycznością popytu indywidualnego,

d. wszystkie powyższe.

 

29. Jeżeli krzywa popytu jest pozioma to spełniony jest warunek:

a. MC=MR,

b. P=AR,

c. P=MR,

d. wszystkie powyższe.

 

30. Krzywa podaży w krótkim okresie czasu w polipolu to:

a. część MC powyżej przecięcia z SAVC,

b. część MC powyżej przecięcia z SATC,

c. część MC poniżej przecięcia z SAVC,

d. krzywa MC.

 

ODPOWIEDZI - Konkurencja doskonała

 

1. A,B,D

2. A

3. B

4. B

5. B

6. B

7. A,D

8. C

9. C

10. B,D

11. B,C

12. A

13. D

14. B

15. D

16. C

17. D

18. E

19. C

20. A,B

21. A

22. B

23. A

24. A,C

25. A,D

26. B

27. D

28. C

29. B,C

30. A


_______________________________________________________________________
                            www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online