Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Integracja Europejska Wróć do kategorii

Integracja Europejska 20 str.

plik Pobierz Integracja Europejska 20 str..doc

 
 
Instytucje i organy statutowe
Instytucje i organy Unii Europejskiej w ich obecnym kształcie powstały w procesie postępującej integracji europejskich państw i narodów.
Wraz ze zwiększaniem się zakresu odpowiedzialności wspólnotowej, rosła również ilość i wielkość instytucji unijnych.
Podczas pierwszych dwudziestu lat funkcjonowania Wspólnot Europejskich podział funkcjonalny był odmienny od obecnego - Komisja przedstawiała propozycje, Parlament doradzał, Rada Ministrów decydowała a Trybunał Sprawiedliwości interpretował.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat Parlament stał się wybieralny w wyborach bezpośrednich i zyskał nowe uprawnienia oraz znaczenie, pojawiły się Trybunał Rewidentów Księgowych, a także Europejski Bank Inwestycyjny jako główne źródło finansowania rozwoju ekonomicznego.
Zaczęły także funkcjonować organy doradcze takie jak Komitet Ekonomiczno - Społeczny, który skupia się na prowadzeniu debaty i współpracy pomiędzy partnerami zajmującymi się gospodarką (biznesem)i związkami zawodowymi oraz innymi podmiotami ze sfery socjalnej.
W ostatnim czasie utworzono Komitet Regionów, zajmujący się wspieraniem i prezentowaniem interesów poszczególnych regionów i władz lokalnych.
Organy Unii Europejskiej podzielone zostały na statutowe, tzn. te które uczestniczą w procesie podejmowania decyzji oraz mają prawo do występowania przez Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz organy pomocnicze, które mają charakter doradczy.
Prezydencja UE
Parlament Europejski
Rada Europejska
Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Rewidentów Księgowych

 


Organy Pomocnicze Wspólnot:
Prawo wspólnotowe przewiduje dwa typy instytucji europejskich: instytucje statutowe i organy pomocnicze.
Organy pomocnicze mają charakter doradczy lub wspomagający politykę wspólnotową i nie uczestniczą bezpośrednio w procedurze podejmowania decyzji.
W skład organów pomocniczych wchodzą dwie instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Centralny oraz dwa Komitety: Ekonomiczno - Społeczny i Komitet Regionów UE. Specjalną pozycję ma Rzecznik Praw Obywatelskich UE.
Każdy z organów pomocniczych Unii ma swoją specyfikę i ściśle określone zadanie albo obszar działania.
Europejski Bank Inwestycyjny udziela długoterminowych pożyczek na inwestycje , Europejski Bank Centralny współdziała z centralnymi bankami państwowymi w zarządzaniu walutą euro, Komitet Ekonomiczno-Społeczny grupuje pracodawców i pracowników i doradza w kwestiach gospodarczych, Komitet Regionów UE jest reprezentacją władz lokalnych i regionalnych i doradza we wszystkich kwestiach ich dotyczących, Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw obywateli Unii.
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Regionów
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Centralny
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Eurostat
Poza tym istnieje wiele innych organizacji pomocniczych i agencje Unii Europejskiej. Mają one charakter ściśle wyspecjalizowany i zajmują się ściśle określonymi sprawami.

 

Geneza Unii Europejskiej
Unia Europejska stanowi kolejny etap w procesie integracji politycznej i gospodarczej państw europejskich, który rozpoczął się po II wojnie światowej.
Do zasadniczych elementów, które legły u podstaw tego procesu można zaliczyć:

 

·         Doświadczenie wojny, która kosztowała życie wiele milionów ludzi i spowodowała ogromne zniszczenia majątku, a która wywołana została przez nacjonalizm i militaryzm państwowy.

·         Politykę Stanów Zjednoczonych w stosunku do Europy (Plan Marshalla), która proponowała pomoc pod warunkiem zgodnej współpracy państw europejskich.

·         Zrodzone w środowisku katolickich działaczy politycznych idee głoszące zasadę solidarności międzynarodowej

·         Obawę przed ZSRR i skutkami wywołanymi przez polityczny i militarny podział wpływów w Europie.

·         Politykę aliantów wobec Niemiec mająca na celu zapobieżenie jakimkolwiek możliwościom odtworzenia się idei narodowego socjalizmu w tym kraju


Już w 1944 r. Francuz Jean Monnet przedstawił ideę ponadnarodowej nacjonalizacji niemieckiego i francuskiego przemysłu stalowego i górniczego. Zarys tego pomysłu stał się później podstawą do opracowania Planu Schumana,(link do następnego "więcej") ale także do stworzenia przez Amerykanów Planu Marshalla.
Twórcą pierwszej spójnej koncepcji integracyjnej powojennej Europy był Wilston Churchill. W czasie swojego słynnego przemówienia w Zurychu w 1946 r. zaapelował o utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. Chodziło o stworzenie silnych więzi między Francją i Niemcami, co z jednej strony miało zapobiegać odradzaniu się jakichkolwiek nacjonalizmów, z drugiej zaś strony uchronić państwa Europy Zachodniej przed wpadnięciem w orbitę wpływów Związku Radzieckiego. Ciekawostką jest to, że Wielka Brytania miała się znaleźć poza tym tworem, gdyż, według Churchilla, jako mocarstwo światowe miała być pomostem między zjednoczoną Europą a Stanami Zjednoczonymi.
Kolejnym impulsem integracyjnym w Europie był amerykański Plan Marshalla, ogłoszony 5 czerwca 1947 r. Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy z tych środków było ustalenie wspólnego programu odbudowy i rozwoju gospodarczego oraz podziału pomocy między poszczególne kraje. Rzeczywiście ów plan spowodował powołanie, 16 kwietnia 1948 r. Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), która później nabrała jednak charakteru międzykontynetalnego, przybierając nazwę - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Warto wspomnieć jeszcze o jednym przedsięwzięciu, które jest uznawane przez wielu za prekursora Wspólnot Europejskich. Jest to Unia Krajów Beneluxu. Początki współpracy Holandii, Belgii i Luksemburga sięgają jeszcze okresu międzywojennego. W 1948 r. państwa te utworzyły unię celną. W 1954 r. zliberalizowano przepływ kapitału, a w 1956 r. ustanowiono wspólny rynek pracy dla swoich obywateli. Ukoronowaniem tych porozumień było ustanowienie Unii Gospodarczej w 1960 r.
Unia Beneluxu była drogowskazem dla tworzących się struktur Wspólnot Europejskich, a z czasem Unii Europejskiej. Rozwiązania przyjęte przez te kraje, stały się podwalinami całego procesu integracji gospodarczej.

HARMONIZACJA PRAWA

 

·         2
 
Zadaniem Wspólnot jest zbliżanie przepisów prawnych państw członkowskich w stopniu koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania wspólnego rynku. (art. 3h TR). Normy kompetencyjne w tym zakresie dla poszczególnych organów są przewidziane w art. 100 - 102 TR oraz w przepisach harmonizacyjnych odnoszących się do poszczególnych dziedzin.

Art. 100 TR:
Rada, działając jednomyślnie, na wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno - Społecznego, wyda dyrektywy o ujednoliceniu takich ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich, które bezpośrednio wpływają na utworzenie lub funkcjonowanie wspólnego rynku.

 

·         Organy Wspólnot mogą realizować zadanie zbliżania przepisów prawnych na dwa sposoby:

·         poprzez wydawanie rozporządzeń - tworzenie jednolitego prawa europejskiego, które podlega bezpośredniemu zastosowaniu i w danym zakresie ma pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi;

·         poprzez wydawanie dyrektyw - zobowiązywanie państw członkowskich do takiego wzajemnego dostosowywania systemów prawnych, aby usunąć lub zmniejszyć zakłócenia.

·         Zgodnie z Układem Europejskim ustanawiającym stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi istotnym warunkiem wstępnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotami jest zbliżenie przyszłego i istniejącego ustawodawstwa polskiego do ustawodawstwa wspólnotowego.
Do najistotniejszych dziedzin, których dotyczyć musi zbliżenie przepisów prawnych polskich i wspólnotowych są dziedziny związane z gospodarką:

·         zasady prowadzenia działalności gospodarczej,

·         zasady funkcjonowania i powstawania spółek, spółdzielni i przedsiębiorstw publicznych,

·         zasady postępowania upadłościowego,

·         zasady funkcjonowania i powstawania banków i zakładów ubezpieczeń,

·         zasady świadczenia usług finansowych,

·         zasady dotyczące rachunkowości i kwestii podatkowych,

·         zasady ochrony własności intelektualnej,

·         zasady ochrony przed nieuczciwą konkurencją,

·         prawo antymonopolowe,

·         prawo celne,

·         prawo transportowe i telekomunikacyjne,

·         zasady ochrony praw konsumenta,

·         zasady ochrony środowiska.

 

Prawo europejskie - czy prawo Wspólnot Europejskich?

O prawie europejskim możemy mówić w dwóch ujęciach.
Prawo europejskie w ujęciu szerokim obejmuje prawa wszystkich zachodnioeuropejskich organizacji międzynarodowych.
Prawo europejskie w ujęciu wąskim oznacza prawo Wspólnot Europejskich:
prawo Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,
prawo Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (obecnie Wspólnota Europejska),
prawo Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (prawo wspólnotowe).
Acquis communautaire
Porządek prawny UE
Zasady prawne
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
Procedury decyzyjne
Rodzaje procedur
Instytucje uczestniczące w podejmowaniu decyzji
Podstawowe swobody
Harmonizacja prawa

 

Acquis communautaire - dorobek prawny Wspólnot Europejskich
Zasada poszanowania tego dorobku została podkreślona w postanowieniach traktatu z Maastricht. Każde nowo przyjęte w poczet członków Unii Europejskiej państwo musi bezwzględnie i w całości tą zasadę zaakceptować. Również Polska, z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej, musi przyjąć acquis communautaire w całości.
Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej nie stworzył odrębnego systemu prawnego, jak i nie powołał (poza wyjątkami) nowych instytucji dla realizacji wyznaczonych dla Unii zadań. Traktat zaadaptował dla swych potrzeb funkcjonujący dotychczas we Wspólnotach system instytucjonalny i prawny.
Tytuł I art. C Traktatu o Unii Europejskiej stanowi:
"Unia ma do swojej dyspozycji jednolite ramy instytucjonalne, zapewniające konsekwencje i ciągłość działań podejmowanych dla osiągnięcia jej celów, z jednoczesnym poszanowaniem i w oparciu o dorobek Wspólnoty (acquis communautaire)..."
Nadrzędność prawa wspólnotowego (europejskiego) stanowi o istocie Wspólnot Europejskich i umożliwia realizację ich celów.
Zasada prymatu prawa wspólnotowego (europejskiego) nad prawem państw członkowskich nie została w traktatach sformułowana wprost. W praktyce zasada ta funkcjonuje. Określa wzajemne stosunki państw członkowskich i organów wspólnotowych. Jej rangę wzmocniło także odpowiednie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.

3
 
 

 


Procedury decyzyjne
Procedura podejmowania decyzji we Wspólnotach Europejskich przebiega odrębnie w każdej z trzech Wspólnot. Traktat o Unii Europejskiej wprowadził w tym zakresie istotne zmiany jedynie w stosunku do Wspólnoty Europejskiej (dawnej EWG), zaś w pozostałych dwóch wspólnotach proces podejmowania decyzji nie zmienił się w porównaniu z wcześniejszymi zapisami.
Procedura podejmowania decyzji we Wspólnotach Europejskich przebiega wieloetapowo i wielopłaszczyznowo - zarówno na poziomie Wspólnot, jak i na poziomach krajowych państw członkowskich.
Mechanizmy podejmowania decyzji najistotniejszą rolę odgrywają w praktyce procedury podejmowania decyzji we Wspólnocie Europejskiej, jako organizacji o najszerszym przedmiotowo zasięgu.
Jakie występują rodzaje procedur?
Jakie instytucje uczestnicząw podejmowaniu decyzji?

 

Podstawowe swobody
Postanowienia Traktatu Rzymskiego (z wyjątkiem swobody przepływu kapitału) obowiązują w znacznej mierze bezpośrednio, wyłączając działanie stojącego z nimi w sprzeczności prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich.
Podstawowe swobody są elementem "Wspólnego rynku" i ich urzeczywistnienie jest wiążącym celem działań Wspólnoty (art. 2 oraz art. 7a ust. 2 TR).
Zgodnie z tymi postanowieniami Wspólnota dąży do:

·         całkowitego zniesienia wewnątrz wspólnotowych kontroli granicznych - usunięcie barier materialnych tzn. kontroli osobowych na granicach

·         całkowitego zniesienia tzw. barier technicznych - odmiennych regulacji poszczególnych państw członkowskich dotyczących produkcji i umieszczania towarów na rynkach oraz świadczenia usług

·         całkowitego zniesienia barier fiskalnych - zwrot podatków pośrednich przy eksporcie z kraju pochodzenia i ściąganie ich przy imporcie przez kraj docelowy


Podstawowe swobody są urzeczywistniane dla stworzenia stanu, w którym towary i usługi - jeśli odpowiadają wymaganiom stawianym przez należący do UE kraj pochodzenia (zasada kraju pochodzenia) - mogą być oferowane we wszystkich pozostałych państwach członkowskich.
Traktat Rzymski o Wspólnocie Europejskiej przewiduje cztery podstawowe swobody:

swobodny przepływ towarów (art. 9 - art. 37 TR),
swobodny przepływ osób:
·         swoboda przepływu pracowników ( art. 48 - art. 51 T.R.),

·         swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (art. 52 - art. 58 T.R.),

swobodny przepływ usług (art. 59 - art. 66 TR),
swobodny przepływ kapitału i płatności (art. 73a - 73g TR). Swobodny przepływ płatności określany jest jako pomocnicza lub piąta swoboda Wspólnoty.
 

Porządek prawny UE
Na porządek prawny Unii Europejskiej składają się:

·         Pierwotne źródła europejskiego prawa wspólnotowego (tzw. prawo pierwotne - primary law, droit primaire, primares Recht)

·         Pochodne źródła europejskiego prawa wspólnotowego (tzw. prawo pochodne - secondary law, droit derive, sekundares Recht)

·         Umowy międzynarodowe z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

·         Umowy zawierane między państwami członkowskimi UE

Pierwotne źródła europejskiego prawa wspólnotowego (tzw. prawo pierwotne - primary law, droit primaire, primares Recht)
Prawo pierwotne - to prawo wspólnotowe ustanawiane bezpośrednio przez państwa członkowskie, konstytuujące Wspólnoty. Pierwotne prawo wspólnotowe znajduje się na szczycie systemu prawnego WE.
Katalog źródeł pierwotnego prawa wspólnotowego obejmuje następujące akty prawne Wspólnoty:

a. Traktat założycielski, ustanawiający Europejską Wspólnot ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Integracja Europejska [60]

 • podgląd pobierz opis 15 pytań do
 • podgląd pobierz opis ‘za’ i ‘przeciw’ UE
 • podgląd pobierz opis COREPER
 • podgląd pobierz opis Deklaracja Schumana
 • podgląd pobierz opis dyrektywa
 • podgląd pobierz opis EBC
 • podgląd pobierz opis EFTA
 • podgląd pobierz opis Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Fundusze strukturalne UE
 • podgląd pobierz opis Gezeza i rozwój koncepcji integracyjnych w EU
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej 16 str
 • podgląd pobierz opis Historia Wspólnot Europejskich
 • podgląd pobierz opis Instytucje UE
 • podgląd pobierz opis Integracja
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska 20 str.
 • podgląd pobierz opis Integracja gospodarcza.
 • podgląd pobierz opis Komisja Europejska
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online