Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ubezpieczenia i ryzyko Wróć do kategorii

Instytucje ubezpieczeniowe [17 stron]

plik Pobierz Instytucje ubezpieczeniowe [17 stron].doc

SPIS TREŚCI

 

Część pierwsza – wstęp

 

Podstawowe pojęcia

Cena usługi ubezpieczeniowej

Funkcje ubezpieczeń

Klasyfikacja ubezpieczeń

Klienci firm ubezpieczeniowych

 

Część druga – Firmy na rynku polskim

 

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych oferowane przez firmy ubezpieczeniowe

Giganci polskiego rynku

Sytuacja na rynku ubezpieczeń

Fundusze emerytalne

 

Załączniki

 

Tabela radz. ub.

udział w rynku poszczególnych funduszy emerytalnych – wykres

ubezpieczenia majątkowe – raport

ubezpieczenia na życie – raport

  

 

 „FIRMY UBEZPIECZENIOWE”

 

 

 

Ubezpieczenie – to multiregulator procesów rozwoju gospodarki narodowej zakłócanych przez zdarzenia losowe – klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub fizyczne) korzystające z tego regulatora.

Ubezpieczony – to osoba, której majątek, życie, zdrowie i zdolność do pracy są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczający – to osoba prawna lub fizyczna, występująca w stosunku ubezpieczenia, która zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia lub świadczenia ubezpieczeniowego w razie nastąpienia określonego zdarzenia losowego.

Składka ubezpieczeniowa – to, należność, którą ubezpieczony lub ubezpieczający są zobowiązani zapłacić ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę.

 

II. Cena usługi ubezpieczeniowej:

         Cena to następny element, który należy wziąć pod uwagę i dokładnie określić przed wprowadzeniem produktu czy usługi na rynek. O cenie usług ubezpieczeniowych, czyli wysokości składki, decydują między innymi: ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych okoliczności czy szkody, od których klient chce się ubezpieczyć, rodzaj ubezpieczenia w niektórych ofertach ubezpieczeń, wiek ubezpieczającego. Najczęściej jednak firmy ubezpieczeniowe wykorzystują taryfy ubezpieczeń jako jedno z narzędzi konkurowania z innymi firmami oferującymi takie same usługi. Przykładem może być proponowanie dogodniejszych, niż to robią konkurenci, zniżek w ubezpieczeniach samochodów przy jeździe bezkolizyjnej, począwszy już do pierwszego roku użytkowania pojazdu,(PZU – Zielona Karta „gratis”), lub niższych taryf od każdego miliona przy ubezpieczaniu mieszkań. Zniżki w podstawowej składce udziela się więc np. za szczególne cechy ubezpieczonego dobra (np. za system alarmowy w mieszkaniu), cechy użytkownika danego dobra (np. wiek, płeć), czy też lojalność wobec firmy ubezpieczeniowej.

         Wysokość składki ustala się na podstawie stopy składki, stanowiącej należność – zazwyczaj za roczny okres ubezpieczenia – od każdego 1000 lub 100 jednostek pieniężnych (np. złotych) sumy ubezpieczenia. W pierwszym przypadku stopa składki zostanie wyrażona w promilach, w drugim – w procentach.

         Metody ustalania składek ubezpieczeniowych różnią się w zależności od rodzaju ubezpieczeń. W niektórych rodzajach ubezpieczeń składka ubezpieczeniowa może być np. ustalona ryczałtowo od każdego ubezpieczonego obiektu lub grupy obiektów. W długo terminowych ubezpieczeniach osobowych można ustalić składkę jednorazowo za cały okres ubezpieczenia itp. Firma ubezpieczeniowa dla każdego rodzaju ubezpieczeń opracowuje taryfę składek, zawierającą uporządkowany zbiór stóp składek odpowiadających wszystkim typowym rodzajom ryzyka występującym w danym rodzaju ubezpieczeni. Ponadto w taryfie składek są m.in. przewidziane:

wysokość rabatów (bonusów), które odlicza się od składki, jeśli są zachowane np. specjalne warunki ubezpieczenia zmniejszające stopień zagrożenia ubezpieczonych obiektów;

wysokość dodatków (malusów), które dolicza się do składki, jeśli dane ryzyko jest wyższe od przeciętnego;

sposoby obliczania składek za ubezpieczenia krótkoterminowe, tj. trwające krócej niż jeden rok.

 

Ustalenie wysokości składek oparte jest na kalkulacjach matematyczno-statystycznych, którymi zajmuje się dział matematyki stosowanej, określanej jako matematyka ubezpieczeniowa. Obliczanie wysokości składek w ubezpieczeniach majątkowych i w osobowych różni się od siebie. Wynika to stąd, że w ubezpieczeniach na życie istotny jest czynnik czasu. Najczęściej są to ubezpieczenia długoterminowe i jako takie rządzą się innymi prawami. Polega to na tym, że jeśli klientem jest np. osoba 20-letnia, która chce zawrzeć umowę ubezpieczenia na wypadek śmierci, to składki nie ustala się według faktycznego ryzyka w danym roku, ale według ryzyka w całym (wieloletnim) okresie ubezpieczenia.

         Ustalenie składki według faktycznego ryzyka w danym roku powodowałoby, że wynosiłaby ona np. przy wieku 20 lat – 0,1% sumy ubezpieczeniowej, przy wieku 50 lat – 1% sumy, a przy wieku 78 lat – 10%. Opłacanie tak wysokiej składki przez ludzi starszych byłoby niemożliwe i ubezpieczenia takie nie miałyby powodzenia. Ubezpieczaliby się tylko ludzie młodzi, i to o dużym indywidualnym ryzyku śmierci. Dlatego też istnieje jednakowa składka, którą ubezpieczony płaci przez całe życie.

         Ustalając jednakową składkę płaconą przez całe życie lub określoną liczbę lat, zakładamy z góry, że w pierwszym okresie jest ona zbyt duża w stosunku do ryzyka. Nadpłacenie części składki stanowi pewną formę oszczędzania, pozwalającą na płacenie składki zbyt małej w stosunku do ryzyka w późniejszych latach.

         Równocześnie część składek w tych ubezpieczeniach pozostaje przez dłuższy czas w dyspozycji firmy ubezpieczeniowej i jest lokowana w bankach, w papierach wartościowych, dzięki czemu przynosi uwagę w kalkulacjach dotyczących ubezpieczeń na życie.

         Inaczej jest w ubezpieczeniach majątkowych, gdzie okres trwania ubezpieczenia jest krótki, a oprocentowanie niewielkie, i dlatego może być pominięte w kalkulacjach ubezpieczeniowych.

 

III. FUNKCJE UBEZPIECZEŃ

 

            Ubezpieczenia pełnią kilka funkcji:

ochronną, polegającą na wyrównywaniu powstałych szkód w wyniku zdarzeń losowych,

finansową, polegającą na tworzeniu funduszy i rezerw, które mogą być wykorzystywane do rozwoju firmy lub całej gospodarki narodowej,

prewencyjną, obejmującą zapobieganie występowaniu szkód losowych

wychowawczą, polegającą na wybieraniu umiejętności przewidywania i systematycznego oszczędzania.

 

Wszelkie zdarzenia losowe burzą ład społeczno-gospodarczy jednostek i kraju. Hamują również postęp, niższą stabilizację społeczeństwa. Z tych przyczyn usługi ubezpieczeniowe są bardzo ważne. Umożliwiają bowiem likwidację powstałych zakłóceń przez rekompensatę zaistniałych strat.

        

IV. KLASYFIKACJA UBEZPIECZEŃ

 

         Podział ubezpieczeń na działy, rodzaje, grupy i podgrupy według pewnych cech ułatwia planowanie oraz badanie rozwoju ochrony ubezpieczeniowej, ocenę popytu, określenie segmentów, ustalenie promocji.

         W teorii i praktyce spotyka się podział rynku ubezpieczeń na dwie sfery działania, tj. na:

ubezpieczenia gospodarcze

ubezpieczenia społeczne (inaczej socjalne), którymi zajmuje się ZUS

Ubezpieczenia gospodarcze ze względu na przedmiot, który może być dotknięty przez określone zdarzenie losowe, dzieli się na:

 

ubezpieczenia majątkowe

ubezpieczenia osobowe.

 

Podział ubezpieczeń na te dwa działy jest spowodowany istotnymi różnicami organizacyjnymi i techniczno-ubezpieczeniowymi (np. w odniesieniu do ustalania sum Ubezpieczeń, ustalania i zaspakajania roszczeń).

         Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. O działalności ubezpieczeniowej zniosła ubezpieczenia ustawowe z mocy prawa i wprowadziła podział ubezpieczeń gospodarczych na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

         Do ubezpieczeń obowiązkowych należą:

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,

ubezpieczenia budynków, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

inne ubezpieczenia przewidziane z mocy obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotów eksploatujących urządzenia jądrowe, odpowiedzialności cywilnej armatorów morskich za tzw. szkody olejowe, ubezp. odpowiedzialności cywilnej osób zagranicznych wykonujących roboty budowlane lub montażowe związane z prowadzeniem tych robót.

 

Natomiast do podstawowych ubezpieczeń dobrowolnych (umownych) zalicza się:

ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem,

ubezpieczenie mienia w transporcie,

ubezpieczenie autocasco (AC),

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wybranych zawodów.

 

Poza wymienionymi istnieją jeszcze ubezpieczenia majątkowe mniej popularne i rzadko stosowane. Są to: ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie OC za wady produktu, ubezpieczenie kredytów eksportowych, ubezpieczenie hodowli pszczół oraz innych.

         Należy również wymienić podział ubezpieczeń na ubezpieczenia majątku i transakcji w obrocie krajowym oraz ubezpieczenia majątku i transakcji w obrocie zagranicznym.

 

Ubezpieczenia majątkowe dzieli się na ubezpieczenia rzeczowe, których przedmiotem są określone obiekty materialne, oraz ubezpieczenia majątkowe sensu stricto, których przedmiotem ochrony jest interes majątkowy ubezpieczającego, czyli jego sytuacja finansowa (np. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia kredytów eksportowych).

         Ubezpieczenia majątkowe możemy również dzielić według rodzaju przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową. Na podstawie tego kryterium ubezpieczenia majątkowe w polskim systemie dzieli się na:

ubezpieczenia budynków

ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

ubezpieczenia upraw ziemiopłodów i zwierząt gospodarczych

ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (jest to świadczenie „kombinowane”)

Z kolei ubezpieczenia osobowe dzieli się na: ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia życiowe oraz ubezpieczenia posagowe.

 

Do ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków zalicza się przede wszystkim różnego rodzaju grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w wojsku, w straży pożarnej, członków związków sportowych i innych organizacji, dzieci w przedszkolach, młodzieży szkolnej i akademickiej itp.). Oprócz ubezpieczeń grupowych istnieją jednostkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków o różnych warunkach ofert ubezpieczeniowych, w zależności od życzeń osób się ubezpieczających.

 

Ubezpieczenie życiowe dzieli się na ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie rent. W przypadku ubezpieczenia na życie występują różne warianty, na przykład ubezpieczenie na całe życie, gdzie wypłata świadczenia następuje w chwili śmierci ubezpieczonego, oraz ubezpieczenie okresowe ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ubezpieczenia i ryzyko [74]

 • podgląd pobierz opis Analiza portfela PRACA
 • podgląd pobierz opis Analiza ryzyka PRACA [21 stron]
 • podgląd pobierz opis Działalność lokacyjna ZU [31 stron]
 • podgląd pobierz opis Filar I - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar II - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar III - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
 • podgląd pobierz opis Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Funkcjonowanie PTE oraz OFE [9 stron]
 • podgląd pobierz opis Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Instytucje ubezpieczeniowe [17 stron]
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń 2
 • podgląd pobierz opis Nadzór ubezpieczeniowy [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Narodowe Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Obliczanie awersji do ryzyka ZADANIA
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [9 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online