Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Geografia gospodarcza Wróć do kategorii

Infrastruktura

plik Pobierz Infrastruktura.txt

Temat: Teorie wyczerpywalności zasobów.

Klasyczna teoria stateczna – zasoby naturalne są wyczerpywalne (skończone); mówi o konkretnych zasobach x, y czy z. Wywodzi się z koncepcji Malcusa, który twierdził, że ludność świata rośnie w tempie geometrycznym, a tempo przyrostu żywności jest tylko w tempie arytmetycznym (wzrost ludności spowodował niepokój o przyszłość żywności)
Klasyczna teoria dynamiczna – zasoby sa nieskończone ale ograniczone (teoria traktuje zasoby jako ogół – produkt ludzkiej wiedzy (wiedz ludzka kreuje zasoby)
ZASÓB – (drożejąca ropa naftowa) popyt większy niż podaż a gwałtowny wzrost cen; 110 lat temu ropa nie była zasobem, węgiel motorem prod. przemysłowej.

 

 

Temat: Infrastruktura

 

Infrastruktura – to podstawowe urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne dla funkcjonowania poszczególnych działów gospodarki i zapewniające odpowiednie warunki bytu ludności.

Infrastruktura dzieli się na dwa działy:

techniczno – ekonomiczna (tworzy w przestrzeni układy liniowe)
Przykłady:

komunikacyjna (transport i łączność)
energetyczna
wodno – sanitarna
informatyczna
 

społeczna (tworzy w przestrzeni układy punktowe (sądy, szkoły, urzędy, szpitale))
 

zadania infrastruktury techniczno – ekonomicznej:

zapewnienie właściwego funkcjonowania poszczególnych działów gospodarki
integracja układów przestrzenno – ekonomicznych (spajanie, scalanie układów)
 

zadania infrastruktury społecznej:

zaspokajanie potrzeb cywilnych człowieka
 

cechy infrastruktury:

-         charakter służebny (obsługa sfery produkcyjnej i konsumpcyjnej)

-         niepodzielność (bryłowatość) urządzeń

oznacza to, że ze względów techniczno – ekonomicznych należy zbudować  cały obiekt ponieważ dopiero wtedy może on zapewniać działanie założonych projektów

przykład: Trasa Siekierkowska – dojazd tylko do Gocławia

 

-         wysoka kapitałochłonność, oznacza to konieczność ponoszenia wysokich nakładów przez długie lata często na wyrost

przykład: uzbrajanie terenów w miastach (teren nieuzbrojony w mieście jest nic nie warty)

 

-         skokowy sposób tworzenia (powstawania) kosztów, wynika z niepodzielności urządzeń infrastrukturalnych (kawałek autostrady w szczerym polu to przykład paranoi)

-         długowieczność urządzeń infrastrukturalnych

+ dalsze zastosowanie (trasa WZ)

-         wyrzucona kasa

 

-         immobilność czyli bezwład przestrzennych urządzeń (autostrady nikt nie przesunie)

 

związek infrastruktury z procesami rozwoju gospodarczego między jednym, a drugim występuje sprzężenie zwrotne, rozwój poszczególnych sektorów gospodarki (trzy sektory: przemysł, rolnictwo i usługi) ale również sieci osadniczej, czyli wsi i miast uzależniony jest od poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego.

Poziom zagospodarowania infrastrukturalnego zależy od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju (biedny kraj nie posiada infrastruktury, bo jest biednym krajem – zaklęty krąg-)

 

Wśród wielu układów infrastrukturalnych bardzo ważną rolę odgrywają systemy transportowe powstałe w historycznym procesie rozwoju pod wpływem czynników ekonomicznych, społecznych, politycznych czy fizjograficznych (tory kolejowe mamy jeszcze z zaborów – różnica zachodniej/ pruskiej części kraju, a wschodniej)

(6 mln euro kosztuje 1 km autostrady), (PKP)

 

Temat: Zasoby ludnościowe świata

Człowiek znalazł się na etapie korzystania z przestrzeni, która jest dobrem rzadkim. W przyspieszonym tempie wzrostu zagęszczenie ludności na wielu obszarach np. w miastach w krajach III świata. Kurczy się równocześnie przestrzeń dostępna dla naszej ekspansji w związku z powyższym powstaje pytanie – jak dalece wzrost liczby ludności świata będzie wpływał na możliwości np. rozwoju gospodarczego.

dynamika ludności świata
w I w. ne. Ludność świata liczyła 300 mln. z tego w Indiach i Chinach ok. 230 mln. Na podwojenie tej liczby trzeba było czekać, aż do wieku XVII . kolejne podwojenie nastąpiło w XIX wieku. Około 1960 r. Liczba ludności świata osiągnęła 3 miliardy, dziś ma 6,4 miliarda

rozmieszczenia ludności świata (nierównomierne)
Azja poł – wsch ok. 23%

Subkontynent Indyjski ok. 20 %

Europa ok. 14%

Wschodnie wybrzeże USA + region Wielkich Jezior kilka %

 

Powszechnie przyjętą miarą określającą stopień koncentracji ludności jest wskaźnik gęstości zaludnienia liczony ilością osób/km2.

Ludność świata nie tylko jest nierównomiernie rozmieszczona ale również występują olbrzymie różnice w gęstości zaludnienia.

Przykład: w Hong-Kongu czy Singapurze mieszka ok. 5-6 tys./km2

w Polsce 123 osoby/km2

w Holandii 400 osób/km2

 

wskaźnik gęstości zaludnienia nie jest miarą najbardziej doskonałą dlatego, że uzależniony jest w dużym stopniu od wielkości obszaru jakiego dotyczy (jest tym bardziej wiarygodny im dotyczy mniejszego obszaru)

 

Przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia ludności świata.
Główną przyczyną są różnego rodzaju bariery:

Bariera ekonomiczna czyli żywicielska danego obszaru.

bariera świetlna (ilość światła dochodząca do danego obszaru)
termiczna (skrajne temperatury są barierą)
grawitacyjna (wysokość nad poziomem morza)
wraz ze wzrostem ilości ludności świata oraz występowaniem różnego rodzaju barier zmniejsza się ilość ziemi uprawnej na 1 mieszkańca globu. Dodatkowym czynnikiem negatywnym wpływającym na zmniejszenie się areału ziemi uprawnej jest jej erozja, zanieczyszczenia chemiczne, zasolenia. (dziś na 1 mieszkańca przypada ok. 0,3 hektara ziemi uprawnej)

Przyrost naturalny i rzeczywisty
-         zmiany liczby ludności (dynamika wzrostu)

tak w poszczególnych krajach jak i regionach jest rezultatem dynamiki przyrostu naturalnego oraz ruchów migracyjnych.

Przyrost naturalny w danym okresie czasu to różnica pomiędzy liczbą urodzeń, a zgonów. Różnica ta podawana jest najczęściej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – wskaźnik w promilach.

Przyrost rzeczywisty to przyrost naturalny powiększony o saldo migracji.

Stopa przyrostu naturalnego jest ściśle uzależniona od poziomu rozwoju gospodarczego oraz uwarunkowań społecznych i jest zmienna w czasie.

 

Wszystkie kraje przechodzą przez tzw. proces transformacji demograficznej, w którym można wyróżnić 5 zasadniczych faz:

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Geografia gospodarcza [12]

 • podgląd pobierz opis Geografia - przegląd zagadnień
 • podgląd pobierz opis Geografia Ekonomiczna - POJĘCIA
 • podgląd pobierz opis Geografia fizyczna świata
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Geografia gospodarcza – odp. na 52 pyt.
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza Świata
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa
 • podgląd pobierz opis Infrastruktura
 • podgląd pobierz opis Klimat [34 strony]
 • podgląd pobierz opis Migracja - wykład. WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Uprawy
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online