Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Historia gospodarcza Wróć do kategorii

Gospodarka światowa w II połowie XX w

plik Pobierz Gospodarka swiatowa w II polowie XX w.txt

Gospodarka światowa w II połowie XX w W 1948r kraje Europy Zachodniej /Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia i Luksemburg/ utworzyły Unię Zachodnio-Europejską, by jednocząc się łatwiej mogły się bronić przed agresywną ekspansją ZSRR. Z inicjatywy Francji i Niemiec w 1951r. powstaje Unia Węgla i Stali dla kilku krajów Europy Zachodniej. W 1967r. trzy wspólnoty /Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej i Europejska Wspólnota Gospodarcza/ zostały formalnie połączone 1 lipca 1967r. w Wspólnotę Europejską. W pierwszych latach integracja następowała bardzo szybko. Wielkie przemiany w rolnictwie dokonały się w latach 70-tych, znacznie zmniejszając zatrudnienie poprzez mechanizację i powiększenie gospodarstw. W 1969r postanowiono wspólnie finansować politykę rolną i dążyć do unii gospodarczo-walutowej. Wielka Brytania, nie należąc do Unii stworzyła nową organizację Stowarzyszenie Wolnego Handlu /dla kilku krajów europejskich/, ale w 1972r. wstąpiła do unii razem z Danią, Norwegią i Irlandią. W 1974r. powstał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służący do usunięcia przepaści między państwami członkowskimi. Powstała również Rada Europejska. W 1986r. unia liczyła już 12 członków /weszła Hiszpania i Portugalia, a wcześniej Grecja/. Problemem były stosunki wspólnoty z krajami Trzeciego Świata. W 1963r. wspólnota podpisała konwencję oferującą osiemnastu krajom czarnej Afryki /głównie byłe kolonie francuskie i belgijskie/ współpracę handlową, techniczną i finansową. Natomiast w 1975r. podpisano konwencję z 46 krajami Afryki, rejonu Morza Karaibskiego i regionu Pacyfiku przyznającą im swobodę handlu międzynarodowego oraz pomoc przemysłową i finansową. W 1979r. konwencja została odnowiona i rozszerzona do 58 krajów, a w 1984r. rozszerzono ją ponownie, obejmując w sumie 65 krajów. Wspólnota zawarła tez porozumienie z Izraelem /1975/, Tunezją, Algierią, Marokiem /1976/ oraz Egiptem, Syrią, Jordanią i Libanem /1977/. Odpowiedzią na plan Marshalla było utworzenie w 1949r. Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej dla ZSRR, Polski, Rumunii, Węgier, Albanii i NRD. Celem jej było zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego, ale z czasem stała się dla ZSRR narzędziem wpływu na gospodarki państw socjalistycznych. W drugiej połowie 1989r. w Europie Wschodniej seria wydarzeń spowodowała obalenia komunistycznych reżimów. Drogę wskazała Polska i Węgry. Podstawowym powodem upadku reżimu było społeczne niezadowolenie z efektów działalności gospodarczej. W roku 1991 RWPG zostało rozwiązane, a państwa Europy Środkowej i Wschodniej zaczęły starać się o przystąpienie do Unii Europejskiej. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX w. przyniosły rozszerzenie w świecie ideologii uznającej konkurencję i liberalizację gospodarki. Upadek kolektywizmu był wielkim tryumfem systemu rynkowego. Występują nowe tendencję w gospodarce światowej; globalizacja procesu ekonomicznego i polaryzacja rozwoju oraz potencjału gospodarczego na trzech obszarach: Ameryka Północna, Europa Zachodnia, Daleki Wschód i południowa Azja. Umacnianiu konkurencyjności miało służyć przekształcenie systemów ekonomicznych idących w kierunku liberalizacji; gospodarka jest poddawana prywatyzacji i deregulacji, pojmowane jako ograniczenie ingerencji państwa. Prywatyzacja ułatwia ekspansję wielkich grup kapitałowych; deregulacja zwiększa swobodę działania firm prywatnych. Ideologia konkurencyjności – uznająca prawo silniejszych do dominacji nad słabszymi. Problemem globalizacji są państwa rozwijające się, których zaludnienie szybko rośnie i rozwój gospodarczy nie jest konkurencyjny, co powoduje niedożywienie ludności. Natomiast w krajach wysokorozwiniętych powstają nadwyżki żywności, jak również wzrost bezrobocia. Europejski System Walutowy /ERM/ został ustanowiony w 1979r. W roku 1999r. miała powstać wspólna waluta, ale kryzys w 1992r. spowodował wystąpienie Anglii i Włoch z ERM, co spowodowało opóźnienia w realizacji. W 1993r. utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego /połączenie Wspólnoty Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – bez Szwajcarii/ - Unia Europejska. W 1994r. Austria, Finlandia i Szwecja przystąpiły do Unii Europejskiej. W 1991r. UE podpisała z Polską, Czechosłowacją i Węgrami umowy stowarzyszeniowe, w następnych latach podobne umowy były podpisywane z byłymi krajami komunistycznymi. Stworzono Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju by pomóc tym krajom. UE boryka się z wieloma problemami, unia walutowa nie jest w pełni akceptowana, pomoc nowym “biedniejszym” członkom budzi niechęć, struktury Rady Europejskiej nie są w pełni dostosowane do większej ilości członków, przygotowuje się je do 24 członków. Rywalizacja USA ze Związkiem Radzieckim o dominację na świecie, rozwój wielkich przedsiębiorstw i zwiększenie wpływu państwa na gospodarkę /interwencjonizmu/ pomogło przez plan Marshalla integracji zarówno krajów europejskich jak i krajów Ameryk. W 1994r. utworzono Północnoamerykański Obszar Wolnego Handlu – NAFTA/. W skład weszły: USA, Kanada i Meksyk, później jeszcze inne państwa /w sumie 34 kraje obu Ameryk/. W 1989r powstał Asia-Pacific Economic Cooperation /APEC/, obecnie grupuje 21 krajów Azji i Pacyfiku. Na wzór Rady Europejskich w 1995r. utworzono podobną stałą radę. Natomiast kraje Afryki już od 1958 zaczęły proces integracji. W 1981r powstała Preferencyjna Strefa Gospodarcza /PTZ/ przekształcona w 1994 w organizację COMESA, która grupuje 21 krajów Afryki Południowo-Wschodniej. Obecnie państwa świata nadal są podzielone na kraje wysokouprzemysłowione, postkomunistyczne, rozwijające się. Gospodarka tych państw w większym lub mniejszym stopniu jest regulowana przez państwo, a nie tylko zdana na wolny rynek. Najbardziej rozwiniętym krajem jest USA, które koordynuje politykę ekonomiczną i ma największy wpływ na gospodarkę światową. Rosja natomiast po przemianach politycznych i rozpadzie stała się krajem, który ma wielkie problemy gospodarcze /w szczególności w rolnictwie/ - jednak poprzez rozwój techniki w kierunku energii atomowej nadal liczy się prawie na równi z USA.      

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Historia gospodarcza [65]

 • podgląd pobierz opis Budowa stalinowskiego modelu socjalistycznego w Polsce
 • podgląd pobierz opis Dualizm agrarny w Europie
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczne przesłanki upadku socjalizmu
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczne znaczenie wielkich odkryć geograficznych
 • podgląd pobierz opis Globalizacja gospodarki kapitalistycznej w końcu XX w
 • podgląd pobierz opis Gospodarcze podstawy imperiów starożytnych
 • podgląd pobierz opis Gospodarka feudalna w średniowiecznej Polsce
 • podgląd pobierz opis Gospodarka folwarczno- pańszczyźniana w Polsce
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Francji po epoce napoleońskiej.
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Francji w XVII w. Polityka Calberta J.B.
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Hiszpanii w XVI wieku.
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Holandii w XVII w.
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Japonii w II połowie XX w
 • podgląd pobierz opis Gospodarka średniowiecza
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa w II połowie XX w
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa w okresie międzywojennym
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Niemiec na przełomie XIX i XX w
 • podgląd pobierz opis Gospodarka państw socjalistycznych po II wojnie światowej
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Polski po II wojnie światowej
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Polski po II wojnie światowej
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka