Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka gospodarcza Wróć do kategorii

Gospodarcza - wykłady

plik Pobierz Gospodarcza - wyklady.doc

POLITYKA GOSPODARCZA

WYKŁAD 18.02.2008

 

Przedmiot i części składowe polityki gospodarczej.

 

Polityka gospodarcza – to sztuka oddziaływania na procesy gospodarcze przez odpowiednie podmioty polityki gospodarczej (ośrodki decyzyjne)

 

Podmioty polityki gospodarczej

Władze państwowe

Władze samorządowe

Władze firm

Władze ponadnarodowe (np. UE, ONZ)

 

Podmioty te działają każdy na swoim obszarze. Obszar działania przedsiębiorstwa jest z reguły niewielki, państwa większy, org. ponadnarodowych największy.

 

Podmioty działające na niższych szczeblach hierarchicznych drabiny są podporządkowane pomiotom działającym na wyższych szczeblach i w związku z tym , który jest autentycznie podmiotem swojego obszaru jest podmiotem oddziaływania wyższego szczebla.

 

Na szczeblu wojewódzkim władza samorządowa to sejmik wojewódzki – marszałek. Na szczeblu powiatu – rada powiatu, na szczeblu gminy – rada gminy.

Wojewodę wyznacza rząd, starostów i wójtów wybiera samorząd.

 

Przedmiot polityki gospodarczej

 

Przedmiotem polityki gospodarczej jest tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych i finansowych w celu efektywnego działania przedsiębiorstw w danym kraju, w ramach danego regionu albo wewnątrz firmy.

Warunki te tworzą odpowiednie pod:

Władze ponadpaństwowe – dla danego regionu

Władze państwowe – dla danego państwa

Władze samorządowe – w ramach swojego obszaru

Władze firm – wewnątrz swojej firmy.

 

Wyróżniamy dwa podstawowe modele polityki gospodarczej na szczeblu państwa:

Polityka bezpośrednia – polega na tym, że władza państwowa bezpośrednio kieruje działalnością gospodarczą w danym kraju i odbywa się to z reguły w tzw. gospodarkach centralnie planowanych, jaką była gospodarka socjalistyczna.

Polityka pośrednia – polega na tym, że władze państwowe tylko oddziałują na przedsiębiorstwa, ale nie kierują bezpośrednio produkcją. Ta polityka występuje w krajach gospodarki rynkowej (kapitalistycznych).

 

W krajach typu kapitalistycznego bywają okresy, że sięga się po instrumenty polityki bezpośredniej np. w czasie wojny czy kryzysu.

Wśród krajów socjalistycznych były kraje (Jugosławia), które sięgały po instrumenty polityki pośredniej.

 

Nazwa polityka gospodarcza odnosi się zarówno do praktycznej działalności podmiotów jak i przedmiotu nauczania.

Instrumenty polityki gospodarczej

Informacja ze strony podmiotów polityki gosp.

Normy prawne ( ustawy, rozporządzenia itd.)

Instrumenty finansowe (podatki, ulgi podatkowe, dotacje)

 

Części składowe polityki gospodarczej

Części składowe polityki gosp. to poszczególne jej segmenty. Wyróżniamy:

Politykę makroekonomiczną

         - pieniężną

         - fiskalną

Politykę mikroekonomiczną

         - przemysł

         - rolnictwo

         - budownictwo

         - transport

 

Ustrojowe i doktrynalne uwarunkowanie polityki gospodarczej

 

Ustrojowe – oznacza, że inaczej prowadzi politykę gospodarczą w ustroju kapitalistycznym i inaczej w ustroju socjalistycznym.

Doktrynalne – to zależność tejże polityki od doktryny wyznaczonej w danym kraju.

 

Doktryna to zespół idei i ideałów przyjętych przez daną partię, grubą społeczna. Wyróżniamy doktryny:

Liberalna (USA)

Chrześcijańska

Socjaldemokratyczna (Szwecja)

 

W dzisiejszym świecie kraje angolskie stosują głównie politykę liberalną polegającą na tym, ze każdy indywidualnie odpowiada za swój los, swoboda ma być dla działania jednostki, pojedynczego przedsiębiorstwa i minimalna rola państwa w życiu gosp.

 

Polityka socjaldemokratyczna – większa rola państwa w życiu gospodarczym, większa opiekuńczość do obywateli, większa rola finansów publicznych. Głównie w krajach skandynawskich.

 

Oprócz ustrojowej i doktrynalnej istnieją jeszcze inne uwarunkowania

Zależność od sytuacji międzynarodowej

Zależność od tradycji kulturowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKŁAD 04.03.2008

 

 
 1990
 1995
 1998
 2000
 2002
 2004
 1990-2004
 
Skomercjalizowane w jednoosob. Spółki Skarbu Państwa
 58
 246
 79
 43
 6
 26
 1555
 
Skomercjalizowane w spółki z udziałem wierzycieli
 -
 -
 6
 2
 -
 -
 8
 
Objęte prywatyzacja bezpośrednia

W tym skomercjalizowane
 44
 113
 124
 149
 43
 54
 2090
 
15
 127
 127
 144
 55
 54
 2015
 
Poddane likwidacji

W tym zlikwidowane
 28
 133
 55
 59
 49
 27
 1852
 
3
 108
 70
 47
 41
 53
 961
 

 

 

Polityka własnościowa

 

Polityka własnościowa jest częścią składową polityki gospodarczej. Jej podmiotem są władze państwowe, samorządowe, firm. Przedmiotem jest kształtowanie struktury własnościowej na podstawowe czynniki produkcji.

 

Formy własności

prywatna

państwowa

samorządowa

instytucji: spółdzielnie, zrzeszenia

 

Można je ująć w dwa sektory: publiczny (władza państwowa i samorządowa) i prywatny (władze spółdzielni, zrzeszeń itp.)

 

Struktura własnościowa jest podstawą systemu społeczno -….. w poszczególnych krajach. Cały system zawiera jeszcze dwa elementy

system władzy politycznej

system ideałów wyznawanych przez grupy społeczne

własność czynników produkcji

 

Jeżeli dominuje prywatna własność, indywidualistyczny system wartości, demokratyczny wielopartyjny system władzy to wszystko tworzy ustrój kapitalistyczny.

Jeżeli dominuje państwowa forma własności, jednopartyjny system władzy politycznej, socjalistyczny system władzy to mamy ustrój socjalistyczny.

 

System wartości – zespół ideałów.

W większości krajów mamy różne partie polityczne. Wyróżnia się kolektywistyczny i indywidualistyczny system wartości.

We współczesnym świecie dominuje prywatna własność czynników produkcji, bo dominuje ustrój kapitalistyczny (socjalistyczny jedynie w Chinach, Korei Płn., Kubie). Są kraje, gdzie sektor prywatny dominuje tak, że 90% PKB wytwarza sektor prywatny np. USA; ( w Polsce ok. 75% PKB). Są to tradycje tych krajów.

W Europie Wsch. prywatyzacja następuje przez ostatnie 15 lat (w krajach dawnego ustroju socjalistycznego).

Te wielkości liczbowe są zmienne w czasie. Od 1908 r. w całym świecie biegnie proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ponieważ przed tym rokiem w większości krajów panował sektor prywatny to przyrost jest niewielki ok. 3-4%. W państwach socjalistycznych przyrost jest duży (rewolucja własnościowa).

 

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w Europie Wsch.

 

Po 19.. roku wystąpiła głęboka zmiana w strukturze własności z tego powodu, że w Europie Wsch.  od 1945 – 1990 r (a w ZSRR 1918-1990) panował ustrój socjalistyczny i dominowała państwowa władza.

W 1989-1991 kolejno w poszczególnych krajach Europy Wsch. nastąpił upadek ustroju socjalistycznego i tworzenie nowego. Zmiana władzy państwowej na prywatną. Proces ten jest długotrwały od początku lat 90 do dnia dzisiejszego.

W większości występowała obywatelska (powszechna) prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Oznacza to że każdy obywatel stawał się współwłaścicielem majątku państwowego i otrzymywał zaświadczenie którym mógł dysponować (sprzedać) lub przetrzymać je i później zamienić na akcję przedsiębiorstwa państwowego.

W Polsce ta forma objęła ok. 500 przedsiębiorstw spośród ok. 8000, które od początku lat 90 do prywatyzacji przeznaczono. Forma obywatelska dominowała w większości krajów. Pozostałe przedsiębiorstwa były sprzedawane (w Polsce tzw. prywatyzacja kapitałowa).

 

Formy prywatyzacji

 

komercjalizacja – polega na tym, że wybrane przedsiębiorstwa państwowe zamieniano w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa; w ustawie przewidziano na 2 lata (trzeba było w tym czasie wycenić przedsiębiorstwo, wydrukować akcje i je sprzedać) np. FSO, Polska Miedź. Nazwa bierze się stąd, że od strony formalnej była to już forma spółki(zarząd, kapitał), ale właściciel pozostawał jeden tj. Skarb Państwa. W latach  1990-2004 powstało 1555

prywatyzacja bezpośrednia – sprzedaż firm państwowych; w latach 1990-2004 objęło 2015 firm

likwidacja – 1852 firm

 

Były firmy, które ni nadawały się do samodzielnej działalności, ich majątek sprzedano, a firmę zlikwidowano.

 

Sektor rolny – prywatyzacja

 

W rolnictwie działały państwowe gospodarstwa rolne, które po 1990 r. uległy likwidacji. Majątek ten przejęła Państwowa Agencja Własności Rolnej. Sprzedano inwentarz żywy, ziemię itd.

Sprzedaż inwentarza żywego, maszyn, urządzeń przebiegła sprawnie. Została ziemią, którą rozdysponowano w następujący sposób

dzierżawiono

sprzedano

darowano instytucjom (PAN) na cele naukowe

 

Wśród dzierżawców byli także studenci.

Proces prywatyzacji dobiega w Europie Wsch. końca. W Polsce ok. 77-80% PKB wytwarza sektor prywatny. Państwowe zostały koleje, górnictwo.

W Chinach – ustrój socjalistyczny, władza w rękach jednej partii, ale kapitał, prywatyzacja. Taka sytuacja sprawia, że wzrost PKB wynosi tam ok. 9-10%. Dla porównania w UE 2-3%

 

WYKŁAD 18.03.2008

 

Polityka pieniężna

 

Autonomia BC to niezależność banku od władzy wykonawczej.

Polityka pieniężna jest częścią składowa całej polityki gospodarczej.

Podmiotami polityki pieniężnej są władze państwowe a dokładnie władze BC.

Bank Centralny jest niezależny od władzy wykonawczej, ale zależny od władzy ustawodawczej.

Prezesa BC wybiera Sejm na wniosek Prezydenta. Bank samodzielnie ocenia sytuację gospodarczą w kraju i na tej podstawie prowadzi własną politykę pieniężną.

 

Przedmiotem polityki pieniężnej

kształtowanie systemu pieniężnego w kraju – tj.

- rodzaj obowiązującego znaku pieniężnego

- zasady emitowania znaku pieniężnego

- relacje między BC a bankami komercyjnymi i innymi instytucjami

prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej

 

Bank Centralny pełni kilka funkcji

jest bankiem państwa czyli emituje pieniądz

jest bankiem banków

obsługuje budżet państwa tzn. żę wszelkie wypłaty z budżetu przechodzą przez BC, jeśli płaci się podatki to płaci się je przez oddziały NBP

 

ad. 2 Bank Centralny ma uprawnienia do kontroli banków komercyjnych.

W Polsce bankiem centralnym jest NBP, jest bankiem państwowym i należącym wyłącznie do państwa. Banki komercyjne są bankami prywatnymi

Bank Centralny jest bankiem ostatniej instancji czyli pożyczkodawcą dla banków komercyjnych. BC nie udziela pożyczek jakimkolwiek przedsiębiorcom 9niekiedy jeśli przepisy prawne pozwalają BC może odstąpić od tego jeżeli sytuacja gospodarcza kraju tego wymaga).

W ramach funkcji BC posługuje się pewnymi instrumentami.

 

Instrumenty Banku Centralnego:

 Stopy procentowe od kredytów udzielanych bankom komercyjnym

Rezerwy obowiązkowe w bankach komercyjnych (rezerwy obowiązkowe to część dochodów banków komercyjnych, które na polecenie BC są wyłączane z obiegu)

Operacje otwartego rynku – kupno i sprzedaż papierów wartościowych.

 

Ad. 1 i 2 wynika z uprawnień BC

Ad. 3 odbywa się na zasadach handlowych

 
to tylko zajawka. ciąg dalszy w pliku

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka gospodarcza [35]

 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Cele gospodarki rynkowej
 • podgląd pobierz opis Dobra publiczne
 • podgląd pobierz opis Dualny model rozwoju gospodarczego
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Generalne relacje między sektorem publicznym i prywatnym
 • podgląd pobierz opis Główne cele polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Integracja polskiej gospodarki z UE
 • podgląd pobierz opis Kryzys ustrojowy w Europie Wschodniej
 • podgląd pobierz opis Plan sześcioletni H. Minca
 • podgląd pobierz opis Podmioty polityki gospodarczej
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza - zaliczenie
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza – wykłady z Politechniki Warszawskiej WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza jako dyscyplina naukowa
 • podgląd pobierz opis Polityka gospodarcza_03
 • podgląd pobierz opis Polityka handlowa i celna
 • podgląd pobierz opis Polityka przemysłowa
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczno ekonomiczna – założenia doktrynalne i pragmatyzm
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online