Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Organizacje Międzynarodowe Wróć do kategorii

Główne tendencje w handlu międzynarodowym

plik Pobierz Glowne tendencje w handlu miedzynarodowym.doc

GŁÓWNE TENDENCJE W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM
W świetle teorii wymiany międzynarodowej.
Ř Zgodnie z tradycyjną teorią wyposażenia w czynniki wytwórcze (surowce, kapitał, praca i technologia) handel międzynarodowy bazował na zróżnicowanych strukturach kosztów wynikających ze zróżnicowanego wyposażenia w te czynniki. w latach 70 podstawowym czynnikiem decydującym o kierunkach instruktażowych handlu międzynarodowego stała się technologia, zdecydowała ona o zwiększającym się udziale wysoko rozwiniętych krajów w handlu międzynarodowym, udział ten od lat 70 do czasu obecnego pozostaje na poziomie ok. 70-72%.
Ř W ramach handlu w krajach wysokorozwiniętych ok. 2/3 eksportu tych krajów kierowane jest do krajów wysoko uprzemysłowionych i prawie 80% stanowią wymianę towarów przemysłowych na towary przemysłowe.
Ř Ponad 60% wymiany towarów przemysłowych na towary przemysłowe w skali świata jest handel wewnątrz gałęziowym (intra – industry trade), a z tego ponad 70% jest wymianą wewnątrz firm (intra – firm trade) czyli wymianę między przedsiębiorstwami macierzystymi a ich zagranicznymi filiami.
Ř Zaznaczają się procesy koncentracji, kapitału prowadzące do aliansów strategicznych przedsiębiorstw międzynarodowych co powoduje wzrost wielkości przedsiębiorstw i wzrost znaczenia wymiany wewnątrz gałęziowej między zmniejszającą się ilością coraz większych firm oraz między tymi firmami a ich zagranicznymi filiami.
Ř Struktury podaży i popytu krajów wysoko uprzemysłowionych staje się coraz bardziej do siebie upodobnione co stymuluje wzrost wymiany między nimi w ramach tych samych gałęzi przemysłu.
Ř Handel między krajami wysokorozwiniętymi a rozwijających się stanowi zaledwie ok.1/3 światowych obrotów handlowych, ale od połowy lat 90 obserwuje się tendencję do stopniowego wzrostu jego udziału dla krajów rozwijających się, a następnie eksportem dóbr i usług z tych krajów rozwijających się na rynek międzynarodowy.
Ř Od lat 80 rozpoczynają się procesy rozwoju tzw. handlu dachówkowego tzn. handlu równoległego związanego z nakładami na siebie struktur popytu w krajach bogatych i biednych, co wiąże się z nierównomierną dystrybucją dochodów w obu grupach kraju. część ludzi w krajach bogatych ma stosunkowo niskie dochody i odwrotnie, część ludzi w krajach biednych ma wysokie dochody, oznacza to, że handel między dwiema tymi grupami krajów rozwija się tym intensywniej im większa jest grupa nabywców o stosunkowo

 

DIK (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) wpływają na „przesunięcie” przewagą konkurencyjnych w eksporcie w kierunku od prostych pracochłonnych i surowcochłonnych towarów w kierunku towarów o wyższym wkładzie kapitałochłonności oraz wyższym udziale średniej i zaawansowanej technologii.

CELE RYNKU ROLNEGO: (traktat rzymski 1957, art.39)
- intensyfikacja rolnictwa (wzrost produkcji przez postęp techniczny)
- zapewnienie godziwego standardu życia ludności wiejskiej poprzez pilnowanie wzrostu dochodów rolniczych
- stabilizacja rynków (produktów rolnych)
- zagwarantowanie regularnych dostaw
- zapewnienie wspólnych cen dla konsumentów.

PSE – Producer Subsidy Equivalent – ekwiwalent subsydiów dla producenta, % wskaźnik udziału subsydiów w przeciętnych dochodach rolników np. w Japonii PSE = 70%; w UE 45%; w USA 40%.

W jaki sposób wspiera się dochody rolnictwa UE?
Mechanizm wspierania cen rolnych: (mechanizm krajowy)
- podstawą tego mechanizmu jest ustalenie kilku rodzajów cen, wprowadzenie ceny docelowej oraz zagwarantowanie ceny minimalnej dla producenta. Określa się obszar zmian ceny (widełki). To gwarantuje, że ceny nie będą wyższe od ceny docelowej ani niższe od ceny minimalnej. Tam gdzie się produkuje, ceny mają tendencję do spadku. Rolnicy sprzedają produkt (zboże) w celu magazynowania (agencja rolna). Jeśli cena rośnie, to zapasy się sprzedają.

Instrumenty graniczne:
- cła i opłaty wyrównawcze
- subsydia eksportowe i importowe, podatki, import – eksport
- bariery weterynaryjne i fitosanitarne
- embargo, umowy międzynarodowe.

TEORIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ – wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

Ozawa prześledził wpływ BIZ na rozwój gospodarki japońskiej w okresie ostatnich 50 lat i wyróżnił w rozwoju struktury przemysłowej Japonii 4 podstawowe fazy:

1. Okres (faza) lat 50 do połowy 60 – charakteryzował się ekspansją pracochłonnych przemysłów (głównie tekstylny i drobnej wytwórczości) o niskich kosztach siły roboczej. Etapowi temu towarzyszył selektywny import towarów kapitałochłonnych o prostej standardowej technologii oraz zakup licencji rozpowszechniających w Japonii technologię z krajów………………
Okres ten charakteryzuje się lokowaniem się w Japonii inwestycji zagranicznych poszukujących taniej siły roboczej w standaryzowanych, pracochłonnych przemysłach, z których stopniowo w miarę rozwoju gospodarczego i podnoszeniu się kosztów płac kapitał zagraniczny oraz japoński stopniowo odpływał do innych krajów azjatyckich (tygrysów I i II generacji uprzemysłowienia).
2. Faza – okres od połowy lat 50 do wczesnych lat 70 – charakteryzowała się modernizacją przemysłu ciężkiego i chemicznego bazującego na ekonomii skali produkcji w przemyśle stalowym, stoczniowym, petrochemicznym i włókien syntetycznych. Etapowi temu towarzyszyła syntetyczna adaptacja w przemyśle japońskim zaawansowanych zachodnich technologii przez zakup licencji, przyciąganie kapitału zagranicznego i wchodzenie w spółki z inwestorami zagranicznymi. Procesy te następowały w przemyśle maszynowym, petrochemicznym, chemicznym i w budownictwie. Towarzyszył im wpływ kapitału z Japonii w przemyśle wydobywczym i obrabiarkowym i „ucieczki” tego kapitału głównie do Korei Płd.; Singapuru i Tajlandii.
3. Faza – późne lata 60 do końca lat 80 – charakteryzowała się masową produkcją trwałych dóbr konsumpcyjnych bazujących głównie na montażu w takich dziedzinach jak samochody, urządzenie elektryczne, elektronika użytkowa. Następowała stała adaptacja i doskonalenie w oparciu o importowaną technologię w własne krajowe środki na B + R. W miarę podnoszenia poziomu rozwoju technologicznego następował wpływ inwestycji zagranicznych z Japonii oraz inwestycji japońskich do USA i Europy zach. oraz azjatyckich krajów nowo uprzemysłowionych. Dotyczyło to głównie takich dziedzin jak przemysł samochodowy, elektryczny, elektroniczny, przemysł produkcji części i podzespołów oraz sektora usług bankowych.
4. Okres od połowy lat 80 do dziś – charakteryzuje się rozwojem przemysłów bazujących na najnowszych generacjach urządzeń elektronicznych (głównie komputerów) o krótkich seriach wysoce zróżnicowanych, innowacyjnych produktach o wysokim wkładzie hi – tech: produkcje nowych materiałów i mas plastycznych oraz nowych gatunków stali dla przemysłu kosmicznego i lotniczego, produkcja kostek elektronicznych, mikroprocesorów oraz optoelektroniki i niektórych rodzajów farmaceutyków. Etap ten charakteryzował się odpływem z Japonii kapitału do dziedzin o wyższym zaawansowaniem technologicznym do USA, Europy zach. i azjatyckich krajów nowo uprzemysłowionych, gdzie firmy japońskie zakładały swoje filie omijając w ten sposób bariery dla towarów hi – tech występujące w handlu międzynarodowym.

Model Ozawy wpływu inwestycji na handel w kraju rozpoczynającym uprzemysłowienie:

1. Niskie płace i bogate wyposażenie w tanią siłę roboczą (przy sprzyjającej polityce państwa umożliwiającej napływ kapitału zagranicznego z krajach wyżej rozwiniętych powodują „przyciąganie” inwestycji zagranicznych do prostych pracochłonnych przemysłów, w których potęgują one istniejącą już wcześniej przewagę konkurencyjną. Warunkiem utrzymania tej konkurencyjności jest stabilizacja płac na stosunkowo niskim poziomie, czemu sprzyja stały napływ siły roboczej z obszarów wiejskich (w warunkach niskiego poziomu industrializacji i słabe rozwoju poziomu gospodarczego).
Siła robocza jest przyciągana do firm zagranicznych relatywnie wyższym poziomie płac w tych firmach niż w rodzinnych warsztatach rzemieślniczych.
Stopniowo dochodzi do rozwoju eksportu tych pracochłonnych towarów głównie w ramach handlu intra – firm. Odbywa się to również w ramach procesu uszlachetniającego pod warunkiem istnienia krajowych firm w pracochłonnych przemysłach.

2. W miarę rozwoju gospodarczego dochodzi do stopniowego wyczerpania się zasobów taniej siły roboczej, a w konsekwencji tego pojawia się presja na wzrost płac.
Rosnące płace i stopniowo wyższa produktywność pracy owocują wzrostem dochodów w rodzinach i stopniowym wzrostem dochodu całego kraju.
Następuje wzrost skłonności do oszczędzania pod warunkiem istnienia odpowiedniej liczby instytucji bankowych i ubezpieczeniowych.
Wzrasta więc skłonność do inwestycji, jako pochodna wzrostu skłonności do oszczędzania.
Następuje presja na podnoszenie kwalifikacji, doszkalanie personelu, co powoduje też dotychczasowe krajowe wyposażenie w czynniki wytwórcze przekształca się w kierunku siły roboczej coraz wyżej kwalifikowanej, zatrudnionej przy coraz to bardziej doinwestowanym stanowiskom pracy.
Konsekwencją tego procesu jest pojawienie się niezgodności pomiędzy dotychczas planowanymi przemysłami eksportującymi opartymi na taniej sile roboczej a nowymi specjalizacjami eksportowymi ujawniającymi się w dziedzinach kapitałochłonnych wymagających zarówno wysokiego wkładu kapitału fizycznego, jak i kapitału ludzkiego.
Następuje więc etap stopniowego „przesuwania się” przewagi konkurencyjnej  w eksporcie tego kraju od towarów pracochłonnych w kierunku towarów kapitałochłonnych.
Dążenie do podnoszenia kwalifikacji powoduje presję na zdobywanie wiedzy zarówno w dziedzinie technologii produkcji, zarządzania oraz marketingu i odbywa się na poziomie lokalnym krajowym a następnie przez internacjonalizację uczenia się pojawiają się pozytywne efekty rozprzestrzeniania się wiedzy (tzw. Externalities). Pojawia się więc presja na produkcję i eksport wyrobów o wyższym wkładzie technologii i kapitału ludzkiego i stopniowo przewaga konkurencyjna tego kraju przesuwa się w kierunku innowacyjnym towarów o zaawansowanej technologii.
Wyraża się to uzyskiwaniem przewagi komparatywnej w eksporcie  takiego kraju w towarach należących do zaawansowanej technologii.

Przedstawiony powyżej model jest możliwy do realizacji przy aktywnej roli państwa w gospodarce takiego kraju, co wyraża się strategią ukierunkowaną na otwarcie gospodarki, aktywne przyciąganie kapitału zagranicznego oraz uprawianie aktywnej polityki promocji eksportu na rynkach zagranicznych. W tym celu stosowany jest pakiet instrumentów finansowego wspierania eksportu, do których należą:
- dopłaty do stałej stopy
- gwarancje i ubezpieczenia kredytów oprocentowania kredytów eksportowych niwelujące eksportom koszty zmian kursu walutowego eksportowych
- cały zestaw instrumentów promocji eksportu jak: targi, wystawy, biuletyny itp.

KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA W HANDLU.

Korzyść komparatywna – zdolność gospodarki do produkowania określonego towaru bardziej efektywnie niż w innych gospodarkach i wyraża się ona w kierunkach specjalizacji eksportowej i importowej kraju. Jest ona określana przez wyposażenie w czynniki wytwórcze (pracę, kapitał) oraz w technologie. Zależy ona również od struktury i tendencji popytu w handlu międzynarodowym (na rynkach różnych krajów) oraz korzyści ze wzrostu skali produkcji oraz zdolności do dywersyfikowania (różnicowania) dóbr.

Korzyść konkurencyjna – wynika z relatywnej siły danej gospodarki lub jej gałęzi w stosunku do zagranicznej konkurencji dostarczającej towary na rynki międzynarodowe. Konkurencyjność tą determinują czynniki makro i mikroekonomiczne:
1. Czynniki makroekonomiczne:
a) polityka gospodarcza rzędu:
- makroekonomiczna dotycząca inflacji, bezrobocia, podatków oraz kursu walutowego (polityka w dziedzinie wzrostu gospodarczego)
- polityki sektorowe: handlowe, rolne, przemysłowe, technologiczna, ochrony środowiska, w zakresie rynków kapitałowych.
2. Czynniki mikroekonomiczne – czyli zdolności produkcyjne firm, ich wyposażenie w czynniki wytwórcze (kapitał rzeczowy i ludzki) i zdolność do innowacji, zarządzanie firmą, strategie marketingowe, koszty produkcji, stosunki pracy.

Definicje konkurencyjności ekspertów UE:
- konkurencyjność jest definiowana jako zdolność do sprostania konkurencji międzynarodowej i utrzymania wysokiego tempa krajowego popytu bez pogorszenia bilansu obrotów bieżących, a na rynku międzynarodowym wyraża się ona akceptacją wyrobów danego kraju o powiększaniem się jego udziałów w rynkach eksportowych.
Konkurencyjność kraju zależy od zdolności do zachwiania równowagi na rynku krajowym między importem a produkcją krajową.
- Drugie podejście – szersze podkreśla długookresowy wymiar zdolności kraju do konkurowania i obejmuje następujące czynniki: zasoby naturalne, infrastrukturę gospodarczą, kapitał, technologie, kapitał ludzki, zdolność do przetworzenia innowacji jak również efektywnego na nie oddziaływania.

Definicja ekspertów OECD:
Konkurencyjność oznacza zdolność firm, przemysłów, regionów, narodów lub ponad narodowych ugrupowań do sprostania międzynarodowej konkurencji oraz zapewnienia relatywnie wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego poziomu zatrudnienia na trwałych podstawach.
W długim okresie wzrost konkurencyjności prowadzi do wzrostu globalnej produktywności wykorzystania zasobów, co jest szczególnie istotne na rynkach otwartych na międzynarodową konkurencję.
Celem tych działań jest doprowadzenie do długofalowej poprawy jakości życia i kreacji nowych miejsc pracy. Wzrost produktywności prowadzi do lepszego wykorzystania przewag konkurencyjnych oraz do konkurencji na światowym rynku towarów i usług.

Miary konkurencyjności i pozycji konkurencyjnej.
- Konkurencyjność mierzyć można wielkością udziałów w imporcie danego kraju zajmowaną przez firmę eksportową lub przez inny kraj. Można to mierzyć w odniesieniu do towaru (na rynku towarowym importowym) albo w imporcie ogółem.
- Inną miarą konkurencyjności jest miara stopnia penetracji rynku towarowego innego kraju przez import z innego kraju albo z firmy zagranicznej.
- Miarą wzrostu konkurencyjności jest również wzrost udziału w światowym eksporcie oraz tendencja do zmniejszenia różnicy między PBK liczonym wg kursu walutowego a PBK liczonym wg parytetu siłę nabywczej walut.

Wskaźniki konkurencyjności

Wskaźnik penetracji importowej (tzw. import penetration natio) mierzy się jako udział importu z danego kraju A do tzw. konsumpcji rzeczywistej (apparent consumtion) odnoszonego do jednego rynku towarowego lub do rynku ogółem (rynku wszystkich towarów).
Apparent consumtion = produkcja P + import I – eksport E
Import penetration…=  IiA / Pib + Iib – Eib

Wskaźnik konkurencyjności eksportowej jest najczęściej przedstawiony jako wskaźnik tzw. ujawnionej przewagi komparatywnej – RCA (revelaed comparative advantape)
Wzory:

Wskaźnik RCA może przybierać wartości:
Od 0 do nieskończoności – jeżeli jego wartość jest mniejsza os jedności (0,1) to wskazuje na brak przewagi komparatywnej w eksporcie tego towaru z danego kraju na rynek j. Im jego wartość jest większa od 1, tym przewaga jest mniejsza.
Twórcą tego wskaźnika jest Bela Balassz (angielska ekonomistka poch. Węgierskiego).

Wskaźnik krajowej konkurencyjności DRC.
DRC = Ai / Bi
DRC – jest to wskaźnik kosztów krajowych zasobów wyrażony w cenach światowych. We wskaźniku tym mierzy się stosunek wartości dodanej liczonej przy zastosowaniu cen krajowych (Ai) do wartości dodanej wyrażonej w cenach światowych (Bi).
Ai – obejmuje nakłady czynników produkcji (kapitału i siły roboczej) liczone w cenach krajowych, przy czym wartość Ai jest na ogół dodatnia z wyjątkiem sytuacji, kiedy występują dotacje lub subwencj ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Organizacje Międzynarodowe [62]

 • podgląd pobierz opis Aktualne problemy gospodarki światowej [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Akty jednostronne
 • podgląd pobierz opis Alternatywne źródła energii
 • podgląd pobierz opis Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Budowa stalinowskiego modelu socjalistycznego w Polsce
 • podgląd pobierz opis Co to jest globalizacja
 • podgląd pobierz opis Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
 • podgląd pobierz opis Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą
 • podgląd pobierz opis EKSPORT I IMPORT DANE OGÓLNE DLA LAT 1994-2005
 • podgląd pobierz opis Euro Referendum w Wielkiej Brytanii - prezentacja
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Formy handlu zagranicznego
 • podgląd pobierz opis Fundusze Strukturalne
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - szanse i zagrożenia - referat
 • podgląd pobierz opis Główne problemy stosunków międzynarodowych w okresie międzywojennym 1919...
 • podgląd pobierz opis Główne tendencje w handlu międzynarodowym
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Europy i Polski w wiekach średnich - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Gospodarka otwarta, gospodarka zamknięta [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online