Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Geografia gospodarcza Wróć do kategorii

Geografia gospodarcza – odp. na 52 pyt.

plik Pobierz Geografia gospodarcza – odp. na 52 pyt..txt

GEOGRAFIA GOSPODARCZA

 

1. Czym charakteryzują się kierunki geografii ekonomicznej: regionalny, ekologiczny i przestrzenny.

Kierunek regionalny -  Dostarcza uporządkowanego opisu zmiennego charakteru powierzchni ziemi w oparciu o wydzielone jednostki terytorialne o jednorodnym charakterze  i  zwarte przestrzennie.

Kierunek ekologiczny- Bada wzajemne oddziaływanie społeczeństwa i środowiska przyrodniczego

Kierunek przestrzenny-Bada przestrzenne struktury i ich ewolucję, procesy wzrostu o rozwoju oraz ich współzależności.

 

2. Co to jest system, podaj przykłady systemu społeczno-ekonomicznego.

                         System - jest to zbiór elementów i zbiór relacji zachodzących między tymi elementami. Systemy mają różną treść i skalę. O skali systemu decyduje jego złożoność a nie wielkość fizyczna. Mają pewną własność - tworzą układy hierarchiczne np. Górny Śląsk (górnicy-uwarunkowania społeczne i związane z tym ekonomiczne aspekty).

 

3. Co to jest struktura, podaj przykłady struktury przestrzennej z wybranego sektora gospodarki.

Struktura jest to układ klas danego zjawiska.

Sektory gospodarcze: I-rolnictwo, leśnictwo, rybactwo (działalność na b. dużych  obszarach) II-przemysł wydobywczy (pojedyncze zakłady produkcyjne) III-usługi, transport, telekomunikacja(człowiek działa wzdłuż-infrastruktura techniczna).

 

4. Co nazywamy środowiskiem geograficznym, podaj jego główne elementy.

Środowisko geograficzne jest to środowisko przyrodnicze przekształcone przez człowieka - miasta, gminy, obiekty gospodarcze (środowisko przyrodnicze + elementy antropogeniczne).

Środowisko geograficzne składa się z trzech elementów:

-podmiot środowiska (w środku)

-przedmiot środowiska (na zewnątrz)

-zbiór relacji zachodzących miedzy podmiotem a przedmiotami.

 

5. Jakie podstawowe elementy składają się na bazę zasobową świata.

Baza zasobowa jest to suma wszystkich komponentów środowiska geograficznego.

Elementy bazy zasobowej świata:

-zasoby naturalne - ożywione (zwierzęta, rośliny), nieożywione (klimat, krajobraz)

-zasoby ludzkie -cechy materialne, cechy duchowe

-zasoby kapitałowe - środki i warunki produkcji, elementy antropogeniczne.

 

6. Przedstaw podstawowe założenia klasycznej teorii statycznej dotyczącej zasobów.

Głosi ona że zasoby naturalne są wyczerpywalne i skończone. Mówi o konkretnych zasobach X, Y, Z. Ludność będzie wzrastała w tempie geometrycznym (2,4,8,16,32,64...)

a tempo przyrostu żywności w tempie arytmetycznym (1,2,3,4,5,.......).

Statystycznie biorąc, jeżeli zasoby żywności weźmiemy razem z zasobami ludzkimi to okaże się że tej żywności nie wystarcza.(to jest średnia)

 

7. Przedstaw podstawowe założenia klasycznej teorii dynamicznej dotyczącej zasobów.

Głosi ona, że zasoby są nieskończone ale ograniczone. Traktuje ona zasoby jako globalne (ogólne)-produkt ludzkiej wiedzy. To wiedza ludzka kreuje zasoby.

 

8. Co to jest przestrzeń geograficzna.

Przestrzeń jest to zbiór przedmiotów między którymi zachodzą pewne relacje natury geometrycznej. Jest to układ trójwymiarowy. Przestrzeń jest podstawą geografii ekonomiczno-gospodarczej.

Cechy przestrzeni: odległość, kierunek, przepływ kapitału, zwartość, rozproszenie.

 

9. Jakiego rodzaju podprzestrzenie tworzą przestrzeń geograficzną?

1.      Przyrodnicza -                  podłoże geologiczne

                   warunki klimatyczne

                  stosunki wodne

                  świat roślinny

                  świat zwierzęcy.

2.      Społeczno-gospodarcza - rolnictwo

            przemysł

                  sieć komunikacyjna

                  sieć usług

                  stosunki demograficzne

                  zasoby kapitałowe i finansowe

                  sieć osadnicza

3.  Kulturowa                           zasoby kultury materialnej i duchowej

                                             zasoby intelektualne

                                             aspiracje społeczne i poziom wykształcenia.

 

10. Z jakich cech wynika ograniczoność przestrzeni?

Ograniczoność przestrzeni wynika z cech:

-          skończoność  ( podaż powierzchni ziemi jest stała)

-          zróżnicowanie ( pustynie, tereny pustynne)

-          wypełnienie ( rośnie liczba obiektów antropogenicznych w przestrzeni wypierając elementy przestrzeni przyrodniczej)

Przestrzeń ograniczoną trzeba traktować jako dobro ekonomiczne.

 

11. Co to jest gospodarka przestrzenna?

Gospodarka przestrzenna oznacza działanie praktyczne, które prowadzi do zagospodarowania, kształtowania i przekształcenia przestrzeni antropogenicznej (czyli przestrzeni powstałej przez człowieka).

Gospodarkę przestrzenną można traktować jako pewien aspekt gospodarki narodowej i wówczas ta gospodarka będzie stanowiła podsystem gospodarki narodowej.

Gospodarka przestrzenna funkcjonuje w dwóch sferach:

-          materialnej

-          regulacji

Podmiotem gospodarki przestrzennej jest społeczeństwo, przedmiotem- przestrzeń, celem - zaspokojenie potrzeb społecznych.

 

12. Co to jest region ekonomiczny?

Region ekonomiczny jest to część większej całości zdecydowanie się z niej wyodrębniająca. Jest to obszar geograficznie zwarty o wyraźnie ukształtowanych układach ekonomicznych, którego elementy powiązane są ze sobą i ze środowiskiem przyrodniczym.

 

13. Podaj typy regionów ekonomicznych.

Wydzielamy trzy typy regionów ekonomicznych:

-region strefowy - zwany powierzchniowym (regiony rolnicze)

-region węzłowy - jest to obszar tzw. ciążeń który posiada ośrodek centralny (np. miasto) i do niego ciążą inne ośrodki (np. gminy)

-region kompleksowy- ma wyraźnie ukształtowany układ produkcyjny (terytorialnie) jedno lub wielokierunkowej specjalizacji produkcji ( kiedyś Górny Śląsk)

Są trzy znaczenia regionów:

-jako narzędzie badania np. region statystyczny

-jako narzędzie działania (region wyznaczony administracyjnie)

-jako narzędzie poznania (np. region demograficzny).

Wspólną cechą jest to, że region jest wydzielony z wielkiej przestrzeni.

 

14. Co nazywamy regionalizacją?

Regionalizacja jest to procedura podziału lub klasyfikacji przestrzeni (jest to wydzielanie regionu).

Klasyfikacja - grupuje zjawiska polegające na podobieństwie

Podział - poszukiwanie różnic i na podstawie różnic wydzielamy region.

 

15. Co to jest polityka regionalna?

Polityka regionalna to świadome oddziaływanie na rozwój w sposób współzależny z najważniejszymi rzeczami strategii w rozwoju regionu. Polityka więc jest to świadome działanie w trakcie którego wyznaczone są cele a do ich osiągnięcia przydzielone są środki. Politykę prowadzi władza ponieważ ma pieniądze.

 

16. Co to jest polityka inter i intraregionalna?

Polityka interregionalna jest to oddziaływanie na regiony przez rząd centralny i przez wojewodę.

Polityka intraregionalna jest to oddziaływanie władz samorządowych regionu na procesy rozwoju społ -gospodarczego.

 

17. Podaj główne zadania infrastruktury ekonomicznej i społecznej.

Zadania infrastruktury ekonomicznej:

-          zapewnienie właściwego funkcjonowania poszczególnych działów gospodarki

-          integracja układów przestrzenno-ekonomicznych(spajanie, scalanie układów)

Zadania infrastruktury społecznej:

-          zaspokajanie potrzeb cywilizacyjnych człowieka.

 

18. Podaj główne cechy infrastruktury.

-          ma charakter służebny - obsługa sfery produkcyjnej i konsumpcyjnej

-          niepodzielność (bryłowatość) - oznacza że ze względów technicznych i ekonomicznych należy zbudować cały obiekt

-          wysoka kapitałochłonność - oznacza że zaistniała konieczność ponoszenia wysokich nakładów przez długie lata

-          skokowy sposób powstawania kosztów - wynika on z niepodzielności urządzeń infrastrukturalnych

-          długowieczność urządzeń infrastrukturalnych

-          imobilność - bezwład urządzeń przestrzennych.

 

19. Wyjaśnij związek infrastruktury z procesami gospodarczymi.

Ma charakter sprzężeń zwrotnych. Rozwój poszczególnych sektorów gospodarki, ale również sieci osadniczej uzależniony jest od poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego ( przemysł, rolnictwo, usługi).

 

20. Wyjaśnij przyczyny dysproporcji w przestrzennym rozmieszczeniu sieci kolejowej w Polsce.

Istniejący współcześnie układ przestrzenny sieci transportowej, powstał w historycznym procesie rozwoju pod wpływem czynników ekonomicznych, społecznych, politycznych czy fizjograficznych.

Sieć kolejowa rozdzielona została dawnym podziałem przez zaborców (na części pruskiej bardzo rozwinięta, na rosyjskiej mniej).

Na części zaboru rosyjskiego linia ciągnięta była po linii prostej – służyła do przerzucania żołnierzy po jak najkrótszej drodze. Jest to czynnik historyczny.

Kolejną przyczyną było usytuowanie złóż i kopalń pozyskiwanych i wytwarzanych w południowej części kraju, a następnie ekspediowanych na odległość setek kilometrów do portów nad Bałtykiem.

 

21. Wymień najważniejsze skupiska ludności świata i czynniki, które spowodowały ich powstanie.

Najważniejsze skupiska ludności świata:

a)     Azja południowo-wschodnia (dwadzieścia parę % ludności świata),

b)     Subkontynent indyjski (ok. 20% ludności świata),

c)      Europa (ok.10% ludności świata),

d)     Wschodnie wybrzeże USA oraz region wielkich jezior Kanadyjsko-Amerykańskich (kilka % ludności świata).

Głównymi przyczynami zróżnicowania rozmieszczenia ludności świata są:

a)     bariera świetlna ( ilość światła dochodząca do danego obszaru)

b)     bariera termiczna ( skrajne temperatury)

c)      bariera grawitacyjna (wysokość nad poziomem morza)

Wszystkie te bariery składają się na ostatnia z barier – barierę ekonomiczną (żywicielską) danego obszaru i jest to możliwość wyżywienia ludności w danym obszarze.

 

22. Omów fazy transformacji demograficznej.

Istnieje 5 faz transformacji demograficznej.

Faza I – wskaźnik urodzeń i wskaźnik zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie. Przyrost naturalny jest bardzo mały. Przeciętna długość życia w tej fazie wynosi ok. 45 lat. Żadne państwo nie kwalifikuje się do tej fazy. 

Faza II – stopa urodzeń jest w dalszym ciągu wysoka, natomiast spada stopa zgonów. Jest to faza początku eksplozji demograficznej. Do tej fazy należą kraje Azji – muzułmańskie, zakaukazkie, większość krajów afrykańskich poza Ameryką Północną (Gwinea, Etiopia).

Faza III – stopa urodzeń obniża się, stopa zgonów stabilizuje się na stosunkowo niskim poziomie.

Przeciętna długość życia to ok. 60-65 lat. Jest to faza wychodzenia z eksplozji demograficznej. Należą do niej kraje Ameryki Południowej ( Brazylia, Meksyk, Kolumbia).

Faza IV – stopa urodzeń w dalszym ciągu obniża się aby z czasem dojść do ustabilizowanego poziomu stopy zgonów. Jest to faza początku starzenia się społeczeństwa. Przyrost naturalny jest kilku promilowy albo bliski zeru. Państwa należące do tej fazy to Japonia, Polska.

Faza V – stopa urodzeń w tej fazie obniża się poniżej stopy zgonów, występuje ujemny przyrost naturalny. Państwa należące do tej fazy to Niemcy, Węgry, Bułgaria, Białoruś, Ukraina i Rosja.

 

23. W jakiej fazie transformacji demograficznej powstaje zjawisko eksplozji demograficznej?

Eksplozja demograficzna występuje w fazie II ponieważ przyrost naturalny jest bardzo duży.

Eksplozja demograficzna – jest to przyrost naturalny ludności spowodowany gwałtownym przyrostem urodzeń żywych.

 

24. Wymień czynniki różnicujące rozmieszczenie ludności.

Wyróżniamy dwa podstawowe czynniki:

-          ekonomiczne

-          pozaekonomiczne

Czynniki ekonomiczne – maja charakter indywidualny i dobrowolny (poziom rozwoju gospodarczego, typ gospodarki, charakter rolnictwa).  Im wyższy poziom rozwoju gospodarczego danego obszaru, tym większą rolę w kształtowaniu rozmieszczenie ludności na tym terenie odgrywają czynniki ekonomiczne a rola czynników związanych ze środowiskiem geograficznym maleje.

 

Czynniki pozaekonomiczne:

- religijne – dobrowolne ( pielgrzymki do miejsc świętych), ucieczki ( przed prześladowaniem)

- polityczne

- społeczne (obyczajowe) np. mniejszości seksualne.

 

25.Omów typowe modele piramidy wieku.

Model progresywny – jest charakterystyczny dla II i III fazy transformacji (ludność poniżej 15 roku życia tworzy dużą grupę).

Model zastojowy – charakterystyczny dla IV fazy ( do 15 lat jest dość duża, powyżej 65 lat tworzy się półokrągła)

Model regresywny – charakterystyczny dla końca fazy IV i fazy V (liczba ludności młodej maleje, a starszyzna jest większością)

 

26. Podaj przyczyny i skutki eksplozji demograficznej.

Jest głównie konsekwencją gwałtownego spadku stopy zgonów pod wpływem poprawienia warunków życia ludności oraz odmłodzenie społeczeństwa w wyniku długo trwałego utrzymywania się wysokiej stopy urodzeń. Skutki: odmłodzenie kultury wiekowej, przyspieszenie procesu zaludnienia ziem Zachodnich. Oprócz pozytywnych skutków powoduje poważne trudności społeczno-ekonomiczne (kłopoty z wyżywieniem, słaby wzrost stopy życiowej).

 

27. Co to jest przyrost rzeczywisty ludności?

Przyrost ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Geografia gospodarcza [12]

 • podgląd pobierz opis Geografia - przegląd zagadnień
 • podgląd pobierz opis Geografia Ekonomiczna - POJĘCIA
 • podgląd pobierz opis Geografia fizyczna świata
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Geografia gospodarcza – odp. na 52 pyt.
 • podgląd pobierz opis Geografia Gospodarcza Świata
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - wykład WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Gospodarka światowa
 • podgląd pobierz opis Infrastruktura
 • podgląd pobierz opis Klimat [34 strony]
 • podgląd pobierz opis Migracja - wykład. WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Uprawy
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online