Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Międzynarodowe Stosunki Gosp. Wróć do kategorii

GATT – cele, funkcje i zasady

plik Pobierz GATT – cele, funkcje i zasady.txt

WTO - GATTOrganizacja międzynarodowa o profilu handlowym. Po wojnie w 47r. Rada Społeczno - Gospodarcza ONZ zwołała konferencję na temat handlu i zatrudnienia, komitet przygotowawczy tej konferencji napisał projekt statutu organizacji o profilu handlowym która miała nosić nazwę ITO. Statut ten podpisały 54 państwa a ratyfikowała ten statut jedynie Liberia, ze względu na trudną sytuację gospodarczą i sprzeczność interesów handlowych. Podczas drugiego spotkania komitetu przygotowawczego 23 kraje prowadziły negocjacje kolateralne (negocjacje między więcej niż między dwoma partnerami ) wyniki tych negocjacji zapisano w postaci koncesji taryfowych.

Zawiązano tymczasowy układ w sprawie taryf i ceł GATT. Karta ITO zwana również kartą Hawańską. Ten tymczasowy układ miał wygasnąć w momencie zawiązania ITO ale tak się nie stało. GATT zaczął działać na początku 48 r., wymóg istnienia ratyfikacja przez państwa które miały 85% wymiany handlowej.

Organy GATT

-          Organy plenarne - Konferencja i Rada Przedstawicieli

-          Konsultacyjna Grupa Osiemnastu - organ o ograniczonym składzie członkowskim

-          Panele Koncyliacyjne ( polubowne rozstrzyganie sporu ) - grupy ekspertów do rozstrzygania sporów między krajami członkowskimi.

Cele, zasady i funkcje GATT a obecnie WTO

Rozwój handlu międzynarodowego jego pełna liberalizacja, likwidacja dyskryminacji, ochrona rynku tylko przez taryfę celną, ustalenie zasad na których handel miałby się opierać.

Najważniejsze zasady wymiany handlowej

1.     Klauzula największego uprzywilejowania - klauzula niedyskryminacji i równości w traktowaniu partnerów . Wyjątki : Unia Celna i Strefa Wolnego Handlu.

2.     Zasada wzajemności - wzajemne korzyści i koncesje. Państwo nie musi udzielać takich koncesji i przywilejów jeśli nie korzysta z nich z drugiej strony. Wyjątek: Powszechny System Preferencji Generalnych

3.     Ochrona rynku przez taryfę celną. Wyjątki: przy ochronie bilansu płatniczego, przy ochronie zdrowia lub przepisów sanitarnych. Jednak główna zasada wymiana wszystkich barier pozataryfowych na cła.

4.     Klauzula Narodowa- towar importowany nie może być gorzej traktowany niż towar krajowy pod względem dystrybucji, zakupu, przewozu, podatków itp.

Funkcje GATT/WTO

·       Kontrolne - przeglądy i analizy stosowanych zasad przez kraje członkowskie i rozstrzyganie sporów pomiędzy krajami członkowskimi

·       Regulacyjne - forum konsultacji i wymiany badań

·       Pomoc techniczna krajom czlonkowskim

 

Na forum GATT toczy się negocjacje zwane rundami - było ich 8: 1 runda GATT Genewa; 49 - Amency; 51-Torquay; 56-Genewa; 62-Genewa;64-67 Genewa - Runda Kennedy'ego; 73-79 Runda Tokijska; 96-94 Runda Urugwajska.

Do Rundy Tokijskiej wszystkie negocjacje dotyczyły towarów przemysłowych, dopiero w dwóch ostatnich mowa była o artykułach rolno-spożywczych. Runda Kenediego- ustalono kodeks antydumpingowy , wprowadzono linearną metodę redukcji ceł - jednakowe cięcia na poszczególne listy towarowe. Z = (A-x) (A+x) z - stawka celna po redukcji; A - stawka celna przed redukcją; x - współczynniki. Nastąpiła więc znaczna redukcja ceł w stosunku do poprzednich. Runda Tokijska - dalsza redukcja ceł; harmonizacja- większa redukcja ceł wyższych mniejsza redukcja ceł niższych. Poruszono problematykę likwidowania przeszkód pozataryfowych - ustanowiono 9 kodeksów: Barier technicznych, subwencji, zakupów rządowych, procedur antydumpingowych itd. Runda Urugwajska - poruszono problem usług, towarów rolno- spożywczych, tekstyliów, handlowych aspektów inwestycji, prawa własności intelektualnych - ograniczenie nadużywania własności. Handlowe aspekty inwestycji - usuwanie barier.

Cztery okresy działalności GATT:

I od 48 do 73r. Tendencje liberalistyczne i wzrost otwartości gospodarek narodowych

II 73-86r. - okres mniejszego zainteresowania handlem międzynarodowym, wzrost presji protekcjonistycznej

III 86-94 r. - państwa uczestniczące w rundzie Urugwajskiej zobowiązały się do nie rozszerzania tendencji protekcjonistycznych

IV 95 r. Powstanie WTO i rozwój tendencji liberalistycznych

 

Zalety GATT/WTO

rozwój handlu międzynarodowego

redukcja wszelkich barier

liberalizacja handlu

hamowanie tendencji protekcjonistycznych

 

Wady GATT/WTO

niemoc organizacji wobec łamania zasad GATT przez państwa członkowskie

negocjacje w ramach GATT nie dotyczyły wszystkich artykułów i grup towarowych

nie uwzględniał potrzeb krajów słabo rozwiniętych

wielkie mocarstwa łamały zasady

powstanie korporacji utrudniających dostęp do rynku

 

Wszystkie zasady GATT, wyniki wysiłków liberalizacyjnych umowy wielostronne przejęła WTO jako sukcesorka GATT. Do końca 96 r. następowało wcielanie GATT przez WTO, członkami WTO wszyscy pierwotni członkowie GATT. WTO - tworzy jednolite ramy wymiany handlowej i jej nadzoru; jednolite ramy wymiany środków ochronnych, jednolite ramy rozstrzygania sporu i jednolite ramy dalszej liberalizacji handlu.

Według statutu WTO jego celem jest: podwyższanie standardów życiowych, dążenie do pełnego zatrudnienia, wzrost dochodów realnych, dążenie do efektywnego popytu, rozwój handlu międzynarodowego przy optymalnym wykorzystaniu zasobów zgodnie z zasadami ekologii i ochroną środowiska, pomoc krajom słabo rozwiniętym

 

Funkcje WTO

Regulacyjne - forum negocjacji dotyczące wymiany handlowej i wszelkie przeglądy polityki handlowej

Kontrolne - strzeżenie zasad i procedur wymiany handlowej, zarządzanie mechanizmem rozstrzygania sporów miedzy krajami członkowskimi.

Na forum międzynarodowym WTO współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi przede wszystkim z MFW, BOR itd.

 

Organy WTO

Organy plenarne 1. Konferencja Ministerialna złożona z ministrów wszystkich krajów członkowskich zbierają się raz na dwa lata - podejmuje decyzje związane z wielostronnymi porozumieniami handlowymi, zmianą statutu, prowadzi współpracę z innymi organizacjami. 2. Rada Generalna ( zastąpiła Radę Przedstawicieli GATT) - składa się ze wszystkich krajów członkowskich; zbiera się w razie potrzeby jest odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów, pełni funkcję Konferencji Ministrów gdy ona nie pracuje, zatwierdza budżet, ustala składki i inne sprawy członkowskie. Pod kierownictwem rady działają: Rada do spraw handlu towarami; Rada do spraw usługami; Rada do spraw handlowych aspektów praw intelektualnych. Skład tych rad jest otwarty dla wszystkich członków, mogą one powoływać organy pomocnicze

Konferencja Ministerialna powołała:

-          Komitet ds. Handlu i Rozwoju

-          Komitet Finansów Administracji i Budżetu

-          Komitet ograniczeń wprowadzonych dla ochrony bilansu płatniczego

Komitety są otwarte dla wszystkich członków, zbierają się w razie potrzeby i mogą powoływać organizacje pomocnicze.

 

Sekretariat: na czele z Sekretarzem Generalnym - wybieranym prze Konferencje Ministerialną, która określa jego zadania i czas kadencji. Jest on odpowiedzialny za sprawozdania z działalności organizacji, za opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu WTO, reprezentuje WTO na zewnątrz , jest kierownikiem personelu. Nie ma określonej z góry długości kadencji czy na 5 czy na 6 lat. Siedziba WTO jest w Genewie wcześniej było tam GATT. Sekretariat jest organem administracyjnym. W skład sekretariatu wchodzą : Sekretarz Generalny - najwyższy rangą urzędnik- funkcjonariusz międzynarodowy ( działa w interesie organizacji, nie może przyjmować innego stanowiska, przysługują mu wszystkie immunitety jest zatrudniany przez organizację i musi być całkowicie niezależny )

Mechanizm podejmowania decyzji w WTO:

Konsensus

Zwykła większość głosów

2/3 liczby głosów ( sprawy związane z członkostwem )

Jak państwo nie płaci składek traci prawo do głosowania.

3/4 liczby głosów potrzebne do interpretacji statutu, zawieszenie zobowiązań wobec jakiegoś państwa członkowskiego lub innego porozumienia wielostronnego.

 

?     WTO, IMBOR, GATT, MFW itp. Są to organizacje zaliczane do rodziny narodów zjednoczonych.

?     Składka członkowska w WTO jest kombinacją składki ONZ i udziału państwa w handlu światowym.

?     WTO w odróżnieniu od GATT posiada osobowość prawną to znaczy może być stroną w sporze, może zbywać lub nabywać przedmioty ruchome i nieruchome.

 

Co Polska musiała zrobić aby stać się pełnoprawnym członkiem WTO:

n     znacznie obniżyć stawki celne ( opracowanie list koncesji taryfowych ) 36% art. Rolno- spożywcze i 33% przemysłowe

n     zmiany barier poza taryfowych na stawki celne

n     podnieść efektywność administracji, zlikwidować ( zmniejszyć ) korupcję i biurokrację, wprowadzić SAD i system komputerowy, zmiana mentalności pracowników urzędów.

n     dostosować polskie prawo w dziedzinie wymiany do prawa zachodniego, doprowadzić do zgodności prawa celnego z prawem ogólnoświatowym.

n     stosować się do zasad GATT/WTO

n     uruchomić informacje dla dostawców zagranicznych na temat norm technicznych przepisów sanitarnych

n     zadeklarować się o stosowaniu przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnych.

 

 

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Międzynarodowe Stosunki Gosp. [32]

 • podgląd pobierz opis GATT – cele, funkcje i zasady
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
 • podgląd pobierz opis ICSID
 • podgląd pobierz opis IDA
 • podgląd pobierz opis IFC
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis International Telecommunications Union
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów - geneza, cele i działalność
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o1
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o2
 • podgląd pobierz opis MFW
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje_ściąga_03 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis MIGA
 • podgląd pobierz opis O.M. - praca
 • podgląd pobierz opis ONZ
 • podgląd pobierz opis Org.międzynarodowe_wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Organizacja międzynarodowa i jej cechy
 • podgląd pobierz opis Organizacja Narodów Zjednoczonych – cele i zadania
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online