Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Organizacje Międzynarodowe Wróć do kategorii

Fundusze Strukturalne

plik Pobierz Fundusze Strukturalne.doc

IV rok, Fundusze strukturalne, dr. Kwieciński

Fundusze Strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. W skład Unii wchodzą regiony dobrze rozwinięte, takie jak południowa Anglia, okolice Paryża, czy Holandia oraz te, których poziom rozwoju znacznie odbiega od "średniej europejskiej". Są nimi Grecja, Irlandia, Portugalia, Północna Skandynawia i Południowe Włochy. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.
Trzy cele na funkcjonowania funduszy strukturalnych są następujące:
Cel 1 - w ramach tego celu przyznawana jest pomoc regionom najsłabiej rozwiniętym, czyli takim w których dochód na jednego mieszkańca jest niższy niż 75% średniego dochodu w Unii Europejskiej. Z pomocy w ramach celu 1 mogą także skorzystać regiony o zaludnieniu poniżej 8 mieszkańców na km2.
Środki przeznaczone na ten cel wynoszą prawie 70% ogólnej kwoty przeznaczonej na fundusze strukturalne.
Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej celem tym zostanie objęte całe terytorium Polski.
Cel 2 - obejmuje pomoc regionom, na których występują problemy strukturalne związane dominacją nieefektywnych branży gospodarki. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 11% ogólnej kwoty przeznaczonej na fundusze strukturalne.
Cel 3 - obejmuje pomoc w zakresie restrukturyzacji rynku pracy poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia oraz poodnoszenie kwalifikacji pracowników.
Oprócz wyżej wymienionych celów środki mogą być także wydatkowane w ramach 4 inicjatyw wspólnotowych, czyli programów przeznaczonych dla określonych środowisk i grup społecznych. Są to:
INTERREG, wspomagająca transgraniczną, międzyregionalną I międzynarodową współpracę,
LEADER, promująca rozwój regionów wiejskich poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych,
EQUAL, mająca na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji I nierówności w dostępie do rynku pracy,
URBAN, wspomagająca społeczny I ekonomiczny rozwój miast powyżej 100 000 mieszkańców.

Funkcjonowanie funduszy strukturalnych oparte jest na 5 głównych zasadach:

Zasada pomocniczości (subsydiarności) - środki z funduszy strukturalnych mogą być jedynie uzupełnieniem dla projektów regionalnych lub krajowym, nie mogą ich całkowicie zastępować.
Zasada koncentracji - wydatkowanie środków jest skoncentrowane na ściśle określonych celach oraz regionach kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach tych celów.
Zasada partnerstwa - zarządzanie funduszami strukturalnymi opiera się na współpracy pomiędzy Komisją Europejską i odpowiednimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Taki system zarządzania umożliwia dostosowanie pomocy strukturalnej regionalnych potrzeb.
Zasada programowania - środki z funduszy strukturalnych wydatkowane są na podstawie programów opracowanych z myślą o rozwiązywaniu problemów regionalnych, strukturalnych lub krajowych.
Zasada współfinansowania - pomoc pochodząca z funduszy strukturalnych ma charakter jedynie dodatkowy w stosunku do środków krajowych.
Całkowita kwota zaplanowana na finansowanie funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności w latach 2000 - 2006 wynosi 213 mld. EURO. Poniższa tabela przedstawia zaplanowane wydatki w latach 2000 - 2006 w mln. EURO (w cenach z 1999r.)

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fundusze strukturalne 29 430 28 840 28 250 27 670 27 080 27 080 26 660
Fundusz spójności 2 615 2 615 2 615 2 615 2 515 2 515 2 510

Alokacja wydatków pomiędzy poszczególne cele jest następująca:

- Cel 1 - 69.7%, 135.9 mld. EUR
- Cel 2 - 11.5%, 22.5 mld. EUR
- Cel 3 - 12.3%, 24.05 mld. EUR
- Fundusz FIGF poza celem 1 - 0.5%, 1.1 mld.EUR

Środki przeznaczone na inicjatywy wspólnotowe wynoszą 5,35%, środki na wspieranie innowacyjności i pomoc techniczną 0,65%.

Istnieją cztery Fundusze Strukturalne:
- Europejski Fundusz Społeczny
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

- Fundusz Spójności, (instrument polityki strukturalnej)
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
(ESF - European Social Fund)
 
EFS jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL poświęconej przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności szans na rynku pracy.
Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia, w ramach których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje działania spełniające kryteria kwalifikujące się do objęcia pomocą strukturalną.

Europejska Strategia Zatrudnienia

Zwiększenie zatrudnienia i wzrost udziału osób aktywnych zawodowo jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. W czerwcu 1997 roku podpisany został Traktat Amsterdamski, który wprowadził do Traktatu Rzymskiego nowy rozdział, dotyczący zatrudnienia. Są to podstawy prawne Europejskiej Strategii Zatrudnienia (European Employment Strategy). Zawarto tam postanowienie, że Kraje Członkowskie określając i realizując politykę zatrudnienia zmierzać będą do realizacji wspólnych celów określonych w Strategii Zatrudnienia. Rada Europejska zobowiązana jest, aby co roku dokonać oceny sytuacji w zatrudnieniu (na podstawie Wspólnego Raportu o Zatrudnieniu) i określić wytyczne w sprawie zatrudnienia (Employment Guidelines). Na podstawie tych Wytycznych każdy Kraj Członkowski jest zobowiązany opracować Narodowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia (National Action Plan for Employment—NAP). Co roku każdy kraj winien złożyć raport z realizacji polityki zatrudnienia, co jest podstawą przygotowania przez Komisję Europejską kolejnego Wspólnego Raportu o Zatrudnieniu. Rada uzyskała uprawnienia do kierowania do krajów członkowskich zaleceń dotyczących realizowanej przez nie polityki.

Pierwsze Wytyczne w sprawie zatrudnienia przyjęte zostały podczas Szczytu Luksemburskiego w Sprawie Zatrudnienia (listopad 1997). Oparte zostały one na czterech tzw. filarach, które stanowią trzon Europejskiej Strategii Zatrudnienia:
poprawa zdolności do uzyskiwania i utrzymania poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich,
rozwój przedsiębiorczości,
poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników,
wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy.
Rada Europejska wytyczyła strategiczne cele unijnej polityki zatrudnienia. Ustalono, że   do   roku   2010 osiągnięte    zostanie   w Unii pełne zatrudnienie, co wyrażać się ma osiągnięciem wskaźnika  zatrudnienia na   poziomie   70% (60%  w przypadku kobiet).  Zwrócono  przy  tym  uwagę  na szczególne  znaczenie kwalifikacji zawodowych,  mobilności  i dostępu do szkolenia ustawicznego oraz  na  potrzebę wzmocnienia działań na rzecz umożliwienia kobietom łączenia funkcji zawodowych i rodzinnych.


W czerwcu 2003 roku zakomunikowano nowe wytyczne w sprawie Zatrudnienia. Ustalono następujące cele Europejskiej Strategii zatrudnienia na lata 2004 – 2010:
pełne zatrudnienie,
poprawa jakości i produktywności pracy,
wzmocnienie spójności społecznej i integracji.


Państwa członkowskie powinny w swych politykach uwzględniać:
Aktywne i zapobiegawcze działania w stosunku do bezrobotnych i biernych zawodowo
Tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość
Promocję adaptacyjności i mobilności na rynku pracy
Promocję rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia się przez całe życie
Wzrost podaży pracy i promocja aktywnego starzenia się
Równość płci
Wspieranie integracji i zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Uczynienie pracy płatną
Przekształcanie nielegalnej pracy w regularne zatrudnienie.
Zmniejszanie regionalnych zróżnicowań w zatrudnieniu
Sformułowano ponadto podstawowe zasady zarządzania Europejską Strategią Zatrudnienia:
włączenie parlamentów, partnerów społecznych i innych odpowiednich aktorów,
zapewnienie, by usługi były świadczone w sposób efektywny i skuteczny,
przeznaczenie adekwatnych środków finansowych.
Obszary wsparcia EFS

Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS.
Obejmują one:
Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim.
Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.
Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.
Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.
Ponadto,   w     ramach  EFS  wspierane  są  kwestie    horyzontalne   (wspólne   dla   całego  obszaru   Unii  i  jej   poszczególnych   członków)    dotyczące   rozwoju   lokalnego,   równości    szans,   rozwoju     społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.

Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.


WSPARCIE PHARE DLA EFS
Wykorzystanie  środków   Europejskiego Funduszu   Społecznego (EFS) wymaga   od   każdego   kraju    członkowskiego   przygotowania odpowiednich struktur administracyjnych. W   Polsce przygotowania te wspomagają   projekty    Phare    realizowane w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS). Dzięki nim m.in. urzędnicy, przygotowujący wdrażanie EFS w Polsce, mogą korzystać z doświadczeń przedstawicieli odpowiednich instytucji w krajach członkowskich, a osoby zainteresowane przygotowaniem projektów mogą korzystać ze szkoleń.

Pierwszy  z  tych  projektów to  Phare  2001 „Rozwój kompetencji w zakresie programowania  i  zarządzania  Europejskim Funduszem Społecznym”, realizowany od lipca 2002 r. do marca 2004 r.

Główny  cel  projektu  to   opracowanie   spójnego   systemu   zarządzania EFS. By to ułatwić projekt jest realizowany poprzez współpracę bliźniaczą. Przygotowania w MGPiPS wspierane są przez ekspertów z Ministerstwa Pracy Finlandii i Ministerstwa Pracy i Emerytur Wielkiej Brytanii. Wsparcie ekspertów pozwoliło m.in. opracować „Poradnik dla projektodawcy EFS”. Oprócz tego pracownicy polskiej administracji centralnej i regionalnej zaangażowani we wdrażanie ESF mogą  się przyjrzeć pracy  w instytucjach krajów członkowskich UE podczas wizyt studyjnych i staży. W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt komputerowy dla Wojewódzkich Urzędów Pracy, w celu wsparcia ich struktur administracyjnych we wdrażaniu EFS. Trwają też prace nad stworzeniem Podsystemu Monitorowania EFS.

Kontynuacją Phare 2001 będzie projekt Phare 2002 „Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym”. W ramach projektu realizowana będzie umowa o współpracy bliźniaczej z konsorcjum brytyjsko-fińskim.    Prowadzone   też   będą   inwestycje,   które pozwolą na   rozwój sieci informatycznej    i   przyłączenie   do   niej  Beneficjentów   Końcowych. Umożliwi to  sprawne  gromadzenie      i    wprowadzanie danych o realizacji   projektów   współfinansowanych   z  EFS.  Zostanie   również    rozpisany konkurs     na       instytucje,      które        będą     pełniły   rolę   Regionalnych  Ośrodków   Szkoleniowych EFS   (ROS z EFS).     Rolą  ROS z EFS      będzie organizowanie szkoleń   dla   potencjalnych projektodawców w regionach kraju.   Realizację    tego    projektu   planuje   się     na   okres   od   czwartego kwartału 2003r. do drugiego kwartału 2005r.

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Organizacje Międzynarodowe [62]

 • podgląd pobierz opis Aktualne problemy gospodarki światowej [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Akty jednostronne
 • podgląd pobierz opis Alternatywne źródła energii
 • podgląd pobierz opis Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Budowa stalinowskiego modelu socjalistycznego w Polsce
 • podgląd pobierz opis Co to jest globalizacja
 • podgląd pobierz opis Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
 • podgląd pobierz opis Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą
 • podgląd pobierz opis EKSPORT I IMPORT DANE OGÓLNE DLA LAT 1994-2005
 • podgląd pobierz opis Euro Referendum w Wielkiej Brytanii - prezentacja
 • podgląd pobierz opis Euro Waluta UE
 • podgląd pobierz opis Formy handlu zagranicznego
 • podgląd pobierz opis Fundusze Strukturalne
 • podgląd pobierz opis Globalizacja - szanse i zagrożenia - referat
 • podgląd pobierz opis Główne problemy stosunków międzynarodowych w okresie międzywojennym 1919...
 • podgląd pobierz opis Główne tendencje w handlu międzynarodowym
 • podgląd pobierz opis Gospodarka Europy i Polski w wiekach średnich - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Gospodarka otwarta, gospodarka zamknięta [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online