Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ubezpieczenia i ryzyko Wróć do kategorii

Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych

plik Pobierz Finanse ubezpieczen spolecznych i emerytalnych.txt

Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych

 

 

 

Zakres reformy

 

Zakres reformy według wieku ubezpieczonych

 

Reforma, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku, nie obejmuje wszystkich osób automatycznie i w pełnym zakresie; włączenie do nowego systemu zależy od wieku ubezpieczonego.

Pełen zakres zreformowanych ubezpieczeń obejmie:

a) obowiązkowo -urodzonych po 31 grudnia 1968 roku, co oznacza, że osoby te będą posiadały ochronę ubezpieczeniową składającą się z dwóch filarów:

- pierwszego, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz

- drugiego, prowadzonego przez towarzystwa funduszy emerytalnych;

b) w zależności od dobrowolnego wyboru osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1968 roku:

- jeżeli nie będą chciały skorzystać z drugiego filaru, ochrona ubezpieczeniowa będzie im zapewniona tylko w ramach pierwszego filaru (płacona przez nich składka ubezpieczeniowa w całości zostanie w pierwszym filarze, którym zarządza ZUS),

- jeżeli zdecydują się na wybór drugiego filaru, wtedy zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową z dwóch filarów, tak jak w przypadku osób, które wchodzą automatycznie do systemu, decyzja o przystąpieniu jest nieodwracalna;

c) osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku nie mają możliwości wyboru, pozostaną pod opieką starego systemu, gdzie całą składkę pozostawią w zreformowanym ZUS-ie.

Wiek ubezpieczonego stał się kryterium podziału bądź wyboru możliwości korzystania (uczestniczenia) z ochrony ubezpieczeniowej - emerytalnej z trzech filarów składających się na zreformowany system ubezpieczeń. Określenie filar ma właściwie swój sens w stosunku do ochrony emerytalnej, albowiem pozostała ochrona - z tytułu chorób, rent, wypadków zapewniona będzie ze składki wpłaconej do ZUS.

 

1.2. Zakres reformy według rodzaju i grup ubezpieczeniowych

 

Nowy system ubezpieczeń społecznych obejmuje cztery rodzaje ryzyka objętego ubezpieczeniem społecznym:

- ubezpieczenia emerytalne,

- rentowe,

- chorobowe,

- wypadkowe.

 

Ubezpieczenia rentowe i emerytalne

Obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym (art. 6 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r.; Dz.U. z 10 listopada 1998r., Nr 137, poz. 887.) podlegają w Polsce następujące osoby fizyczne:

1 ) pracownicy,

2) wykonujące pracę nakładczą,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, innych spółdzielni zaj­mujących się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych zajmujących się produkcją rolną, wykonujący pracę na rzecz tych spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarzający na jej rzecz produkty rolne w prowadzonych przez siebie gospodarstwach,

4) wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia zawartej na okres powyżej 14 dni oraz osoby z nimi współpracujące,

5) prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, to jest:

a) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie prze­pisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

b) twórcy i artyści,

c) wykonujący wolny zawód w rozumieniu przepisów o podatku docho­dowym od osób fizycznych,

6) posłowie i senatorowie pobierający uposażenie,

7) pobierające stypendium sportowe, z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących,

jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,

8) wykonujące odpłatnie prace na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

9) pobierające zasiłek dla bezrobotnych oraz absolwenci pobierający stypendium

w czasie odbywania szkolenia lub stażu, na które zostali skierowani przez odpowiedni urząd pracy,

10) duchowni,

11) żołnierze niezawodowi w służbie czynnej,

odbywający zastępcze formy służby wojskowej,

13) żołnierze zawodowi,

14) funkcjonariusze policji,

funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa,

16) funkcjonariusze Straży Granicznej,

funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,

18) funkcjonariusze Służby Więziennej,

19) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński,

20) pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu lub osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynikających z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,

pobierające zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek z pomocy społecznej.

Osoby wymienione w punktach: 13-18 podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym, gdy tylko podjęły one służbę po dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1.01.1999 roku.

Pracownicy (pkt 1), członkowie spółdzielni (pkt 3), osoby wymienione w punktach 12‑18 podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu niezależnie od tego, czy są zatrudnieni u jednego czy u kilku pracodawców, oraz bez względu na wymiar czasu pracy, czyli z tytułu każdej umowy o pracę. Obowiązkowo ubezpieczeniom tym podlegają nawet pracownicy mający ustalone prawo do emerytury lub renty (art. 9 ust. 4 ustawy), czyli emeryci zatrudnieni na umowę o pracę.

Ubezpieczeniom: emerytalnemu oraz rentowym podlegają również pracownicy polscy, zatrudnieni za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 8 ust. 14 ustawy).

Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym pracownicy będący obywatelami państw obcych, których pobyt w Polsce nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Oznacza to, że obywatele państw obcych zatrudnieni w Polsce w innych zakładach pracy niż wyżej wymienione, a więc na przykład w przedsiębiorstwach, przedstawicielstwach handlowych, podlegają w Polsce obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, jeśli umowy lub porozumienia międzynarodowe nie stanowią inaczej (art. 5 ust. 2 ustawy).

Pracownicy rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, a także żołnierze i funkcjonariusze wymienieni w punktach: pkt. 12-18, spełniający jednocześnie warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z innych tytułów, podlegają im tylko z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby. Mogą oni być dobrowolnie, na swój wniosek, objęci ubezpieczeniem również z innych tytułów.

Osoby spełniające warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym

i ubezpieczeniami rentowymi z kilku tytułów, czyli:

- wykonujące pracę nakładczą,

- wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub ,umowy zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

- prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, - posłowie i senatorowie pobierający uposażenie,

- duchowni.

podlegają obowiązkowo tym ubezpieczeniom tylko z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Mogą one jednak ubezpieczyć się dobrowolnie także z pozostałych tytułów, wszystkich lub wybranych, lub zmienić tytuł ubezpieczenia.

Osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierający zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia społecznego.

Duchowni, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym z tytułu tejże działalności, zaś nie z tytułu bycia duchownym.

Osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi mogą po ustaniu obowiązku tych ubezpieczeń kontynuować je z własnej woli. Gdy okres kontynuowania ubezpieczenia przekracza 10 lat, wówczas nie obowiązuje gwarancja minimalnego świadczenia w przypadku, gdy stan konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał (art. 10 ustawy).

Prawo do dobrowolnych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych przysługuje następującym osobom:

a) małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach specjalnych za granicą, w instytucjach, ośrodkach informacji i kultury za granicą;

b) osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, nic podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym z tytułów omówionych wyżej (art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 7);

c) obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą oraz obywatelom polskim wykonujących pracę w firmach zagranicznych w Polsce, jeżeli te firmy nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa; po ustaniu zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach mogą kontynuować ubezpieczenie społeczne na warunkach dobrowolności;

d) studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich - bez względu na wiek, jeżeli nie podlegają tym ubezpieczeniom z innego tytułu, a także słuchaczom seminariów duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom do ukończenia 25. roku życia.

Dobrowolnie, a więc na swój wniosek, ubezpieczeniom: emerytalnemu oraz rentowym z tytułu dodatkowych zajęć podlegają także osoby:

- pracujące, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych itp. (duchowni oraz żołnierze i funkcjonariusze), spełniające jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów;

- spełniające warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi z kilku tych tytułów. Dotyczy to osób wykonujących pracę nakładczą, pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia i osób z nimi współpracujących, osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, posłów i senatorów pobierających uposażenie, a także duchownych. Osoby te podlegają ubezpieczeniu z tytułu, który powstał najwcześniej, przy tym mogą one zmienić na swój wniosek tytuł, z którego chcą być objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, a także podać tytuły, z których chcą podlegać tym ubezpieczeniom dobrowolnie;

- wykonujące pracę nakładczą, pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące, posłowie i senatorowie pobierający uposażenie, osoby pobierające stypendium sportowe, duchowni, żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające zastępcze formy służby wojskowej, jeżeli osoby te mają ustalone prawo do emerytury lub renty (art. 9 ust. 5 ustawy).

Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

Ubezpieczeniu w razie choroby podlegają obowiązkowo (art. 11 ustawy):

1) osoby pracujące,

2) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych,

3) osoby odbywające zastępczą służbę poborowych.

Natomiast dobrowolnie (tylko na swój wniosek) w razie choroby ubezpieczeniu mogą podlegać następujące osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi:

a) wykonujące pracę nakładczą,

b) wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,

wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

e) duchowni.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają:

1) osoby pracujące,

2) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

3) osoby wykonujące pracę na ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ubezpieczenia i ryzyko [74]

 • podgląd pobierz opis Analiza portfela PRACA
 • podgląd pobierz opis Analiza ryzyka PRACA [21 stron]
 • podgląd pobierz opis Działalność lokacyjna ZU [31 stron]
 • podgląd pobierz opis Filar I - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar II - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Filar III - Omówienie
 • podgląd pobierz opis Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
 • podgląd pobierz opis Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • podgląd pobierz opis Fundusze inwestycyjne [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Funkcjonowanie PTE oraz OFE [9 stron]
 • podgląd pobierz opis Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Instytucje ubezpieczeniowe [17 stron]
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń
 • podgląd pobierz opis Marketing ubezpieczeń 2
 • podgląd pobierz opis Nadzór ubezpieczeniowy [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Narodowe Fundusze Inwestycyjne
 • podgląd pobierz opis Obliczanie awersji do ryzyka ZADANIA
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Ochrona ubezpieczeniowa [9 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online