Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

Finanse przedsiębiorstw - ściąga

plik Pobierz Finanse przedsiebiorstw - sciaga.doc

FINANSE OBEJMUJĄ 3 PODSTAWOWE OBSZARY:
1. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM (ŚRODKI FINANSOWE)
2. FINANSOWANIE (ZAOPATRZENIE W KAPITAŁ)
3. ZASTOSOWANIE KAPITAŁU = INWESTYCJE
WSKAŹNIKI OBEJMUJĄCE:
đ ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM  (AD 1)
1. ZYSK – (PRZYCHODY I KOSZTY ) NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI
2. PŁYNNOŚĆ – MOŻLIWOŚĆ REGULACJI ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH (CODZIENNE WPŁYWY I WYDATKI)
3. WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI – [ZYSK – PRZYCHODY > KOSZTY]
đ ZASTOSOWANIE KAPITAŁU (AD 3)
EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ – RACHUNEK EKONOMICZNEJ OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
đ FINANSOWANIE: (AD 2)
1. AKTYWNE – LOKOWANIE KAPITAŁU W INNYCH FIRMACH
2. PASYWNE – FINANSOWANIE SAMEGO SIEBIE (KREDYTY, POŻYCZKI)
FORMY FINANSOWANIA I ICH PODZIAŁ
FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE – WEDŁUG POCHODZENIA ŹRÓDŁA KAPITAŁU
ZEWNĘTRZNE – PRZEDSIĘBIORSTWO POZYSKUJE KAPITAŁ Z ZEWNĄTRZ CZYLI SPOZA FIRMY
1. OBCE (KAPITAŁ NIE FIRMY, NIE WŁAŚCICIELI) POCHODZI Z RYNKU PIENIĘŻNEGO ALBO KAPITAŁOWEGO
PIENIĘŻNY – KREDYTY I POŻYCZKI
KAPITAŁOWY – AKCJE I OBLIGACJE

AKCJE – WYEMITOWANE W PIERWOTNYM OBIEGU.
POSIADACZ AKCJI MA PRAWO DO DYWIDENDY JEŚLI JEST ZYSK, DECYDUJE O TYM RADA NADZORCZA. DECYDUJE – POSIADACZ PAKIETU WIĘKSZOŚCIOWEGO CO OZNACZA MOŻLIWOŚĆ ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ
2.WŁASNE – WNOSZENIE DO FIRMY WŁASNYCH WKŁADÓW LUB UDZIAŁÓW
 WEWNĘTRZNE
- PRZEKSZTAŁCENIE DÓBR RZECZOWYCH W ŚRODKI FINANSOWE NP. ZMIANA STRUKTURY KAPITAŁU, INWESTYCJE Z ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ALBO ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU POPRZEZ SPRZEDAŻ
- TWORZENIE DŁUGOTERMINOWYCH REZERW ZATRZYMANIE ZYSKÓW NA INWESTYCJE W FIRMIE.                                                                            
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
WŁASNE
1) ZWOLNIENIE KAPITAŁU PRZEZ PRZYŚPIESZENIE OBROTU KAPITAŁU,
SPRZEDAŻ ZAPASÓW, ŚCIĄGNIĘCIE NALEŻNOŚCI, PRZENIESIENIE ŚRODKÓW, SPRZEDAŻ ZBĘDNEJ CZĘŚCI MAJĄTKU, FINANSOWANIE Z AMORTYZACJI, WNIESIENIE NOWYCH KAPITAŁÓW DO FIRMY.
2) FINANSOWANIE Z  ZATRZYMYWANEGO ZYSKU.
OBCE
1) KRÓTKOTERMINOWE
· · ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE (DŁUGI),
· · KREDYT DOSTAWCY – FIRMA PRZESYŁA TOWAR NATOMIAST PIENIĄDZE PRZELEWA SIĘ PÓŹNIEJ NP. NA AGD
· · WSTRZYMANIE ZAPŁATY NP. ZWŁOKA PRACOWNIKOM
· · KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE ZWYKLE NA RACHUNKU  BIEŻĄCYM – WYNIKA TO Z UMOWY PROWADZENIA RACHUNKU – WARUNKI SPŁATY, ODSETKI,
· · KREDYT LOMBARDOWY = ZASTAWNY
- - ŚRODKI PŁYNNE: PAPIERY WARTOŚCIOWE, AKCJE, OBLIGACJE,

- - PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI,
- - RZECZY WARTOŚCIOWE.
2)ŚREDNIOTERMINOWE:
· KREDYTY INWESTYCYJNE DOSTAWCÓW NA URZĄDZENIA, LINIE TECHNOLOGICZNE, PATENTY,
· KREDYTY BUDOWLANE ŚREDNIOTERMINOWE (SĄ JEDNORAZOWE I WYMAGAJĄ PODPISANIA UMOWY KREDYTOWEJ, NIE POWTARZAJĄ SIĘ),
· KREDYTY INWESTYCYJNE O RÓŻNYCH OKRESACH SPŁAT + OKRES KARENCJI,
· DEBET – NARUSZENIE STANU KĄTA, CZYLI WYPŁATY SĄ WIĘKSZE OD PRZYCHODÓW – STRATA + ODSETKI KARNE,
· KREDYT – MOŻLIWOŚĆ POBRANIA PONAD STAN.

3)DŁUGOTERMINOWE:
· KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA ZAPŁACENIE NOWYCH TECHNOLOGII, PRZETRWANIE ZAKŁADU,
· POŻYCZKI (MOŻNA JE ZACIĄGNĄĆ OD BANKU LUB OD OSOBY PRYWATNEJ, ALBO

· PAŃSTWA, POŻYCZKODAWCA JEST W NAJLEPSZEJ SYTUACJI)

CECHY FINANSOWANIA KAPITAŁEM WŁASNYM I OBCYM:
KAPITAŁ WŁASNY
PODMIOT UZYSKUJE PRAWA WŁADCZE, BO WNOSI KAPITAŁ – PRAWA DO USTALANIA WYNAGRODZENIA, KIEROWNICTWA I RADY NADZORCZEJ, DO UDZIAŁU W PODZIALE ZYSKÓW – BRAK PRAWA DO ZWROTÓW KAPITAŁU I DO ODSETEK OD NIEGO.
W RAZIE LIKWIDACJI – PRAWO W PODZIALE MAJĄTKU, ALE RÓWNIEŻ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ODPOWIADA ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI.
· SPÓŁKA CYWILNA – ODPOWIADA SIĘ WŁASNYM MAJĄTKIEM ORAZ MAJĄTKIEM WSPÓŁMAŁŻONKA,
· SPÓŁKA AKCYJNA – GRONO AKCJONARIUSZY, KTÓRZY NIE ODPOWIADAJĄ ZA DŁUGI FIRMY
· SPÓŁKA Z.O.O. – ODPOWIADA ZA

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
KAPITAŁ WŁASNY MOŻE BYĆ UTRACONY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI, DLATEGO OSOBA GO WNOSZĄCA POWINNA BYĆ ZAINTERESOWANA RENTOWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA. CZASEM MUSZĄ ZREZYGNOWAĆ Z UDZIAŁU W PODZIALE ZYSKÓW, ABY ZACHOWAĆ PŁYNNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA.
PROWADZENIE WYMAGA ROZPATRZENIA:
- RYZYKO,
- OCZEKIWANA RENTOWNOŚĆ.
CZASEM LEPIEJ BYĆ WIERZYCIELEM I UDZIELAĆ PRZEDSIĘBIORSTWU POŻYCZEK KRÓTKOTERMINOWYCH, BO WTEDY OTRZYMUJEMY ODSETKI KARNE ALBO ZWYKŁE ALBO OPROCENTOWANE RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO POWINNA BYĆ WYŻSZA OD KAPITAŁU OBCEGO.
12% RENTOWNOŚCI CO NIE JEST MOŻLIWE – HANDEL BRONIĄ. ZWYKLE RENTOWNOŚĆ WYNOSI KILKA %. POLSKA 0,01=1%.
KAPITAŁ OBCY.
MUSI BYĆ ZWRÓCONY WŁAŚCICIELOWI, KTÓRY MA PRAWO DO ODSETEK LUB INNYCH PROFITÓW.

- UZALEŻNIONE OD STÓP PROCENTOWYCH BANKU CENTRALNEGO,
- OD RYZYKA BRANŻY
- INFLACJI
WIERZYCIEL (DOSTAWCA KAPITAŁU OBCEGO) NIE MA WPŁYWU NA DECYZJE PRZEDSIĘBIORSTWA, LECZ W PRAKTYCE BANKI MONITORUJĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE SĄ ICH DUŻYMI DŁUŻNIKAMI. ISTOTNE ZNACZENIE MA SYSTEM PODATKOWY. KAPITAŁ WŁASNY JEST OBCIĄŻONY PODATKIEM (DOKŁADNIE PROFILE KW – ZYSK JEST OBCIĄŻONY).
PODATKI PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZNACZONE NA ODSETKI BANKOWE OD KAPITAŁU OBCEGO ZMNIEJSZAJĄ ZYSK, A ZATEM PODSTAWĘ OPODATKOWANIA.
ROSZCZENIA DOTYCZĄCE KAPITAŁU OBCEGO SĄ ZASPAKAJANE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI, POTEM KAPITAŁU WŁASNEGO.
OBLIGACJE 10% REALNEGO ZYSKU.
W KRAJACH O NISKIEJ STOPIE PROCENTOWEJ I O TANICH KREDYTACH – KAPITAŁ OBCY JEST

TAŃSZY OD WŁASNEGO. ROZBUDOWAĆ WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWA MOŻNA ZACIĄGAJĄC KREDYT OBCY.
IM WYŻSZY UDZIAŁ KAPITAŁU OBCEGO, TYM WIĘKSZE KOSZTY Z ODSETEK – RYZYKO BANKRUCTWA. KAPITAŁ OBCY WYMAGA ZABEZPIECZEŃ, GWARANCJI I OPŁAT MANIPULACYJNYCH.
GRUPY DAWCÓW KAPITAŁU OBCEGO:
1) ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI: KOOPERANCI, DOSTAWCY, CZASEM ODBIORCY – BARDZO NIEBEZPIECZNE
2) NIE ZWIĄZANE Z FIRMĄ BANKI
METODY FINANSOWANIA:SAMOSPŁATA ZAKUP SRODKA TRWALEGO, KTÓRY BĘDZIE SPLACAL DLUG NP. LISING KAPITAŁ-KWOTE MOŻNA ZALICZYC W KOSZTY DO WYSOKOSCI AMORTYZACJI SAMOFINANSOWANIE OSIAGANE PRZYCHODY INWESTOWANE W MAJĄTEK, PRZEDSIĘBIORSTWO, ROZRÓŻŃIA SIĘ SZEROKIE I WĄSKIE-3 ŹRÓDŁA POCHODZENIA WOLNYCH ŚRODKÓW*ZYSK*AMORTYZACJA*ROZWIĄZANIE OFERTY DOTACJE, RYNEK KAPITAŁOWY, KREDYTY POŻYCZKI
DŹWIGNIA FINANSOWA.
UDZIAŁ KAPITAŁU OBCEGO JEST UZALEŻNIONY OD RELACJI MIĘDZY STOPĄ RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, A RYNKOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ = PRZECIĘTNA W BANKACH DLA KREDYTÓW HANDLOWYCH.
STOPA % RYNKOWA JEST NIŻSZA OD STOPY RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA TO BĘDZIE POSŁUGIWAĆ SIĘ KAPITAŁEM OBCYM. W WIĘKSZYM ZAKRESIE, JEGO

WYKORZYSTANIE DAJE WZROST RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO.
TO EFEKT DŹWIGNI FINANSOWEJ.
DZWIGNIA FINANSOWA WSPOMAGANIE DŁUGIEM FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, WYWOŁUJĄCE W PEWNYCH WARUNKACH WZROST WARTOŚCI STOPY ZWROTU I KAPITAŁU WŁASNEGO
STRUMIENIE  FINANSOWE
RACHUNEK PROWADZI SIĘ MIN. DO OPISU STRUMIENI FINANSOWYCH. SPRAWOZDANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPIERA SIĘ NA 3 ZASADACH
1) PRZYCHODY I KOSZTY EWIDENCJONUJE SIĘ W MOMENCIE WYSTAWIENIA FAKTURY (KTÓRĄ NALEŻY ZARAZ ZAKSIĘGOWAĆ) NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY PIENIĄDZE WPŁYNĘŁY CZY NIE.
2) DO PRZYCHODÓW WLICZA SIĘ WARTOŚĆ W DNIU SPRZEDAŻY
3) KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW MUSZĄ UWZGLĘDNIAĆ WYDATKI ZWIĄZANE TYLKO ZE SPRZEDANĄ PRODUKCJA (NIE KAŻDY WYDATEK JEST KOSZTEM O ILE NIE WIĄŻE SIĘ TO Z  UZYSKANIEM PRZYCHODÓW (W HOTELARSTWIE PODOBNIE JAK W BP ZA KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU MOŻNA UZNAĆ PRAWIE WSZYSTKO
PRZYCHODY A WYDATKI – (KATEGORIE PIENIĘŻNE)
n  PRZYCHÓD  MA ZWIĄZEK Z KOSZTEM,
n WPŁYW KOJARZY SIĘ Z WYDATKIEM
· ZE SPRZEDAŻY = PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY
· ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU, ZAPASÓW, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
· POWIĘKSZENIE KAPITAŁU FIRMY PRZEZ DOPŁATY UDZIAŁOWCÓW LUB EMISJI AKCJI
· ZACIĄGANIE KREDYTÓW
· DOTACJE I SUBWENCJE
n WYDATKI TO ODPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (ZAKUPY) ZARÓWNO CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH JAK I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, AKCJI, ZAKUP UDZIAŁÓW W INNYCH FIRMACH, SPŁATA DŁUGÓW I ODSETEK, UDZIELANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK, ZAPŁATA PODATKU DOCHODOWEGO, VAT, LOKALNEGO (NP. OPŁATA KLIMATYCZNA),WYPŁATA DYWIDENDY
n KOSZTY ą WYDATKI NIE KAŻDY WYDATEK JEST KOSZTEM I NIE KAŻDY KOSZT JEST WYDATKIEM NP. AMORTYZACJA. NIE WSZYSTKIE WPŁYWY SĄ NATYCHMIAST PRZYCHODAMI NP. PRZYROST ZOBOWIĄZAŃ (DŁUGÓW). SĄ TEŻ PRZYCHODY, KTÓRE NIE SĄ WPŁYWAMI NP. ZAFAKTUROWANA SPRZEDAŻ, ZA KTÓRĄ NIE MAMY JESZCZE ZAPŁATY. KOSZTA PODATKOWE TO NAJPROSTSZA FORMA EWIDENCJI - RAZ TYLKO ROCZNY RYCZAŁT JEST PŁACONY
KREDYT A POŻYCZKA
POŻYCZKA POLEGA NA PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI, PIENIĘDZY, RZECZY ITP. BIORĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZWRÓCIĆ W OKREŚLONYM TERMINIE TO SAMO (RZECZY TEGO SAMEGO RODZAJU GATUNKU JAK I ILOŚCI). JEST REGULOWANA PRZEZ PRAWO CYWILNE
KREDYT BANKOWY JEST REGULOWANY PRZEZ PRAWO BANKOWE. BANK ZOBOWIĄZUJE SIĘ ODDAĆ DO DYSPOZYCJI KREDYTOBIORCY OKREŚLONĄ KWOTĘ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (NA PODSTAWIE UMOWY) Z PRZEZNACZENIEM NA USTALONY CEL (OKREŚLONY W UMOWIE) A KREDYTOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z NIEJ WG UMOWY ORAZ ZWROTU WYKORZYSTANEGO KREDYTU WRAZ Z ODSETKAMI
RÓŻNICA KREDYT  POŻYCZKA:
-KREDYT MUSI BYĆ UDZIELONY PRZEZ BANK, JEST  NA OKREŚLONY CEL NP BUDOWA DOMU I NIC INNEGO Z TĄ KWOTĄ ZROBIĆ NIE MOŻNA. PROWADZONA JEST KONTROLA WYDATKOWANIA KWOT KREDYTU NP. GDY JEST BRAK PRZESTRZEGANIA SPŁAT KREDYTU.
-POŻYCZKOBIORCA DOSTAJE PIENIĄDZE A KREDYTOBIORCA DOSTAJE BEZGOTÓWKOWY PIENIĄDZ BANKOWY
-POŻYCZKI NIE MUSZĄ MIEĆ OKREŚLONEGO PRZEZNACZENIA, KREDYT PRZEZNACZONY ZOSTAJE NA CELE WSKAZANE W UMOWIE
-KREDYT ZWYKLE JEST ODPŁATNY, RÓŻNY W ZALEŻNOŚCI OD BANKU I STOPY % BANKU CENTRALNEGO. POŻYCZKA MOŻE BYĆ ODPŁATNA LUB NIEODPŁATNA
-UMOWA KREDYTOWA JEST ZAWSZE NA PIŚMIE WG KC. POŻYCZKA JEST WTEDY NA PIŚMIE JEŚLI PRZEKRACZA 500 PLN DOTACJA NIE WPŁYWA NA  EFEKT FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA. PRZYZNAJE JE PAŃSTWO, GMINY Z BUDŻETU RYZYKO KREDYTOWE WYNIKA Z NIEPRZEWIDZIANEGO OPÓŹNIENIA LUB ZANIECHANIA SPŁATY KREDYTU, NIESOLIDARNOŚCI DŁUŻNIKÓW, RECESJI, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, SIŁY WYŻSZEJ. RYZYKO KREDYTOWE JEST NADZWYCZAJNE
RYZYKO HANDLOWE JEST NORMALNĄ RZECZĄ DZIAŁALNOŚCI GOSP. KOŃCZY SIĘ UPADKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA TO ZDOLNOŚĆ DO SPŁATY KREDYTU. WARUNKUJE ONA UZYSKANIE KREDYTU, A JEJ OCENA JEST DOMENĄ KREDYTODAWCY
RODZAJE KREDYTÓW BANKOWYCH
OBROTOWE JEGO CELEM JEST SFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH POTRZEB ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, NP. ZAKUP SUROWCÓW NIEZBĘDNYCH DO ROZPOCZĘCIA LUB KONTYNUOWANIA PRODUKCJI
INWESTYCYJNE CELEM JEST SFINANSOWANIE NAKŁADÓW POTRZEBNYCH DO POWIĘKSZENIA LUB STWORZENIA ZASOBÓW ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z KREDYTU INWESTYCYJNEGO MOGĄ BYĆ FINANSOWANE INWESTYCJE MATERIALNE (ZAKUP NIERUCHOMOŚCI, MASZYN), NIEMATERIALNE (ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, PATENTÓW, LICENCJI) ORAZ FINANSOWE (ZAKUP AKCJI W SPÓŁCE).
OKRES KREDYTOWANIA KRÓTKOTERMINOWY(ROK) ŚREDNIOTERMINOWY (1-3)
DŁUGOTERMINOWY (WIELE LAT)- DROGIE BO DŁUGO ROŚNIE RYZYKO
FORMY KREDYTU
1.NA RACHUNKU BIEŻĄCYM, POZAWALA „ZDEBETOWAĆ” SALDO RACHUNKU (MOŻEMY WZIĄĆ Z RACHUNKU WIĘCEJ NIŻ MAMY SALDO)
A) DO OKREŚLONEJ KWOTY NP. 10000 MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ ŚRODKI , ALE NIE JEST TO DEBET W ROZUMIENIU PRAWA BANKOWEGO. ELASTYCZNY KREDYT, ŚREDNIO OPROCENTOWANY. CELEM PODSTAWOWYM KREDYTU JEST UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.
B) KREDYT KASOWY UDZIELANY GOTÓWKOWĄ. SŁUŻY DO UZUPEŁNIANIA CHWILOWYCH NIEDOBORÓW W KASIE, GŁOWNIE DO WYPŁAT. UZYSKANIE KREDYTU JEST B. TRUDNE , TYLKO ZNANI I WIARYGODNI KREDYTOBIORCY MOGĄ GO UZYSKAĆ.
2.NA RACHUNKU KREDYTOWYM POWSTAJE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU . WYRÓŻNIA SIĘ TU LINIĘ KREDYTOWĄ –MOŻNA POWTARZALNIE WYKORZYSTYWAĆ NA POWTARZALNE TRANSAKCJE. OTWIERA SIĘ SPECJALNY

RACHUNEK KREDYTOWY I BANK ZA  KAŻDĄ DOSTAWĘ PŁACI I ODNAWIA LINIE I ZNÓW MOŻEMY PŁACIĆ
3.KREDYT DYSKONTOWY BANK PRZYJMUJE WEKSLE, KTÓRE W OPERACJI DYSKONTA BANKOWEGO ZOSTAJĄ PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ KREDYT BANKOWY W NATYCHMIAST DOSTĘPNY PIENIĄDZ. WEKSEL MOŻE ZDYSKONTOWAĆ ZARÓWNO JEGO WYSTAWCA JAK I KAŻDY NASTĘPNY JEGO POSIADACZ. BANK DYSKONTUJĄC WEKSEL NIE PŁACI JEGO PEŁNEJ SUMY WEKSLOWEJ LECZ POTRĄCA Z GÓRY ODSETKI, ZWANE DYSKONTEM. NISKIE KOSZTY UZYSKANIA KREDYTU
4.KREDYT LOMBARDOWY = ZASTAWNY UDZIELANY  ZWŁASZCZA FIRMOM, POD ZASTAW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, RUCHOMOŚCI (NP. SAMOCHODY, MASZYNY) I NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY, BUDYNKI). CHARAKTERYZUJE SIĘ NIŻSZĄ STOPĄ OPROCENTOWANIA NIŻ KREDYT ZWYKŁY
PODATKI BEZPOŚRENIE PLACIMY SAMI I JEST ZWIĄZANY Z PRZEDMIOTEM OPODATKOWANIA:POD. OD OSÓB FIZYCZNYCH I POD. DOCHODOWY OD OS. PRAWNYCH. P.POŚREDNI KTO INNY JEST PŁATNIEKIEM PODATKU A KTO INNY PODATNIKIEM P. KOSZTOWY OBCIĄZAJĄ KOSZTY ; P. LOKALNE, P.ŚTERODKA TRANSPORTU, OŁ. SKARBOWA. PODATKI MOGĄ ZMIENIAC SIĘ PROGRESYWNIE, DEGRESYWNIE,  BYĆ REGULOWANE ZE WZROSTEM DOCHODU AKREDYTYWA, JEDNA Z FORM ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH POMIĘDZY PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, GWARANTUJĄCA TERMINOWE OTRZYMANIE PIENIĘDZY PRZEZ BENEFICJENTA,ORAZ UŁATWIENIE DYSPONOWANIA PRZEZ NIEGO TYMI PIENIĘDZMI. KARTA KREDYTOWA PLATNOSC BEZGOTOWKOWA, KARTA CZEKIEM, LUB WYPLATA Z BANKOMATU. OZNACZONY LIMIT. MOŻNA PRZEKROCZYC LIMIT WSKAZNIKI *W. PŁYNNOSCI BIEZĄCEJ *W. PODWYŻSZONEJ PLYNNOSCI *W. ROTACJI ZAPASÓW-RELACJA M-ZY WARTOSCIA ROCZNEJ SPRZEDAZY A WARTOSCIA ZAPASOW *PRZECIETNY OKRES INKASOWANIA NALEZNOSCI *w. WYKORZYSTANIA AKTYWOW TRWALYCH *w. ROTACJI AKTYWOW OGÓŁEM **W ZADLUZENIA PRZEDSIEBIORSTWA *W. POKRYCIA AKTYWOW DLUGIEM *W. WIELKOSCI ZYSKU WZGLĘDEM O% **W. RENTOWNOSCI  MIERNIKI OCENY DZIALALNOSCI GOSP. *W. ZYSKOWNOSCI ZPRZEDAZY *W. SILY ZAROBKOWEJ AKTYWOW *W. ZYSKOWNOSCI AKTYWOW *W. ZYSKOWNOSCI KAPITALOW WLASNYCH

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online