Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]

plik Pobierz Finanse przedsiebiorstw - definicje i wzory [33 strony].doc

to tylko zajawka. całość w pliku do pobrania

Wartość pieniądza w czasie
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, metody pomiaru ryzyka, związek ryzyka z efektywnością
Pojęcie i organizacja gospodarki finansowej przedsiębiorstwa
Przychody i koszty przedsiębiorstwa, dźwignia operacyjna
Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa
Metody finansowe zasilania przedsiębiorstwa
Majątek przedsiębiorstwa
Źródła finansowania majątku
Inwestycje rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa
Zarządzanie majątkiem i kapitałem obrotowym
Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstwa na rzecz finansów publicznych
Elementy rozliczeń przedsiębiorstw za granicą

Wartość pieniądza w czasie
Pieniądz ma swoją wartość w czasie ze względu na koszt utraconych możliwości oraz preferencje inwestorów dotyczących rozkładu konsumpcji w czasie.
WARTOŚĆ PRZYSZŁA to wartość zainwestowanego przez nas kapitału w przyszłości. Początkowy kapitał powiększony jest o należne odsetki w okresie realizacji inwestycji.
WP = WB (1 + r)n
WP – wartość przyszła
WB – wartość bieżąca
n – liczba lat lub podokresów
r – stopa procentowa roczna lub dla podokresów
(1 + r)n – czynnik wartości przyszłej
Kapitalizacja odsetek oznacza dopisywanie odsetek do kapitału. Wyróżniamy kapitalizację:
Złożoną – jeżeli na końcu każdego okresu naliczono odsetki proste powiększają kapitał tworząc nowy, który z kolei może generować nowe odsetki w trakcie następnego okresu.
Prostą oznacza to, że doliczanie odsetek następuje na koniec okresu inwestowania
WP = WB (1 + nr)
Ciągłe
Jeżeli odsetki dodawane są do kapitału m razy w ciągu roku to wtedy wzór na wartość przyszłą po n latach ma postać:
WP = WB (1 + r/m)nm
Na wartość przyszłą kapitału wpływa:
Wartość bieżąca kapitału
Stopa procentowa
Okres inwestowania
Częstotliwość kapitalizacji odsetek (częstsza kapitalizacja odsetek powoduje większy przyrost wartości przyszłej)
WARTOŚĆ BIEŻĄCA jest to określenie dzisiejszej wartości kapitału, który uzyskujemy w przyszłości. Metodę polegającą na poszukiwaniu bieżącej wartości przy danej wartości przyszłej określa się jako dyskontowanie (aktualizacja)
WB = WP/(1+nr)
WB = WP * 1/(1+r)n
1/(1+r)n – czynnik wartości bieżącej
WB=WP * (1/(1+r/r)n*m) ® jeżeli odsetki są dodawane kilka razy w ciągu roku.

Ad. 3 STRUMIENIE PŁATNOŚCI
 Płatności – kwoty wpłacane regularnie w równych odstępach czasu (miesięcznie, rocznie itp.). przykłady: spłaty rat kredytu, czynsze, odsetki od obligacji, odsetki od depozytów bankowych.
Podział strumieni:
Płatności stałe – wpłaty są tej samej wysokości (renty);
Płatności zmienne – wpłaty są różnej wysokości.
Dwa rodzaje rent:
Renta regulowana z dołu – renta zwykła, płatność pod koniec każdego okresu;
Renta regulowana z góry – płatność realizowana jest na początku każdego okresu.
Wartość przyszła renty regulowanej z dołu
WPRND = R * {[(1 + r)n – 1]/r}
Wartość przyszła renty regulowana z góry
WPRNG = R * ((((1 + r) n + 1- 1)/r) – 1 )
WPRNG = WPRN * (1 + r)
Wzory na wartość bieżącą renty z dołu i z góry.
WARTOŚĆ BIEŻĄCA RENTY – to wartość obecna sumy płatności dokonanych w przyszłości. Wartość bieżącą otrzymujemy dyskontując wartość przyszłą renty współczynnikiem dyskonta, czyli 1/(1 + r)n. Wzór na wartość bieżącą renty:
WBRN = R * [(1- (1 + r) – n)/r]
WBRN ® wartość bieżąca renty płaconej przez „n“ okresów.
Wyrażenie w nawiasie kwadratowym określamy jako czynnik wartości bieżącej renty. Wartość bieżąca renty płaconej z góry wyraża się wzorem:
WBRNG = R * [((1 – (1 + r) – (n – 1) )/r)+ 1]
WBRNG ® wartość bieżąca renty płaconej z góry przez na okresów.
Wartość bieżąca renty regulowanej z góry będzie, więc równa wartości bieżącej renty zwykłej, pomnożonej przez (1 + r), ponieważ każda wpłata przynosi odsetki przez jeden okres więcej, czyli:
 WBRNG = WBRN * (1 + r)
Wyrażenie w nawiasie kwadratowym określa się jako czynnik wartości bieżącej regulowanej z góry.
WARTOŚĆ BIEŻACA RENTY WIECZYSTEJ
Renta wieczysta występuje w sytuacji, gdy wszelkie równe płatności są regulowane nie przez pewien ustalony okres, lecz zawsze (jest to nieskończony okres).
Przykładem takich płatności są: wieczysta dzierżawa oraz odsetki wypłacane posiadaczom obligacji perpetualnych (konsoli).
WZÓR dotyczący płatności bez wyprzedzenia:
 WBR W = R * 1/r
WBR W – wartość bieżąca renty wieczystej
R – wielkość renty (kwota stałej płatności)
R – stopa procentowa.
WZÓR dotyczący płatności z wyprzedzeniem:
 WBRWG = R * ((1+r)/r)
RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Ryzykiem nazywamy statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze negatywnym dla dotkniętego nim podmiotu. Występuje, gdy prawdopodobieństwo realizacji zamierzonego zadania dla spełnienia się określonych warunków zawiera się w granicach 0 < P(x) < 1, gdzie P(x) oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zmiennej losowej.
Statystycznym pojęciem ryzyka określa się sytuację, w której co najmniej jeden z elementów składającym się na nią jest, ale znane jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Jeśli ten parametr jest źle oszacowany lub pominięty, to ... decyzji może być katastrofalny.
Niepewność wystąpienia wtedy, gdy podejmujący decyzję wie, iż wszystkie dopuszczalne zdarzenia i wyniki są możliwe, ale nie jest możliwe określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia losowego. W niepewności brak jest parametrów dla oszacowania możliwości powstania zdarzenia losowego.
ŹRÓDŁA RYZYKA
A. Czynniki makroekonomiczne – niezależne od przedsiębiorstwa takie jak:
niekorzystna koniunktura w kraju
występowanie zjawisk inflacyjnych
zmiana sytuacji rynkowej:
- zmiana polityki fiskalnej i monetarnej,
- zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej i społecznej w kraju;
ograniczone skłonności do inwestycji,
zmiany w stosunkach z zagranicą,
polityka przyjęta przez banki,
wzrost kosztów obcych źródeł finansowania,
niestabilny lub nieskuteczny system prawny itp.
Czynniki mikroekonomiczne związane z sektorem, w którym działa przedsiębiorstwo oraz charakterystyczne dla przedsiębiorstwa:
zmiany struktury organizacyjnej i własności,
nieodpowiednie propozycje w źródłach finansowania majątku,
postępująca dekapitalizacja majątku i narastające zacofanie techniczne,
wzrost konkurencji,
dysproporcja w poziomie zmian technologii innowacyjnych,
niekorzystna struktura majątku przedsiębiorstw,
niewłaściwe decyzje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem itp.
Sposoby ograniczania ryzyka:
Rzetelna analiza koniunktury gospodarczej,
Wykorzystanie bieżących informacji dotyczących szeroko rozwiniętej polityki gospodarczej i społecznej,
Obserwacja rozwoju stosunków z zagranicą.
Sposoby zmniejszenia wielkości ryzyka. Przedsiębiorca:
Będzie uwzględniać opinię ryzyka,
Utworzy w przedsiębiorstwie rezerwy na pokrycie skutków niepomyślnych decyzji,
Skorzysta z usług towarzystwa ubezpieczeniowego.
Z punktu widzenia przedmiotu ryzyko można podzielić na:
Ryzyko inwestycyjne,
Ryzyko transakcyjne,
Ryzyko kredytowe,
Ryzyko papierów wartościowych,
Ryzyko kursu walutowego,
Ryzyko stopy procentowej,
Ryzyko płynności itp.
Przyjmując kryterium rodzajowe można wymienić między innymi:
Ryzyko gospodarcze,
Ryzyko polityczne,
Ryzyko rynkowe, w tym ryzyko handlu zagranicznego,
Ryzyko bankowe itp.
Przy uwzględnieniu zakresu oddziaływania ryzyka wyodrębnia się:
Ryzyko powszechne,
Ryzyko dotyczące sektora lub gałęzi,
Ryzyko przedsiębiorstwa.
RYZYKO OPERACYJNE – wpływa na możliwość aktywnego oddziaływania na sprzedaż cenę i koszty. Istotna jest struktura majątku, którym dysponuje dane przedsiębiorstwo. Jeżeli wzrasta udział majątku trwałego w strukturze majątku przedsiębiorstwa, to zwiększa się również ryzyko operacyjne prowadzonej działalności
AKTYWA
majątek trwały
majątek obrotowy
PASYWA
kapitał własny – kapitał stały
zobowiązania długoterminowe i bieżące – kapitał obcy.
RYZYKO FINANSOWE – zależy od struktury źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Jeżeli wzrasta udział funduszy (kapitałów) obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa to zwiększa się również ryzyko finansowe w przedsiębiorstwie. Jednocześnie w niektórych przypadkach wzrost udziału kapitałów obcych w finansowaniu przedsiębiorstwa może spowodować wzrost rentowności jego kapitału własnego ponadto rentowność kapitału ogółem w przedsiębiorstwie.
Jednakże nadmierny wzrost udziału funduszy obcych w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa może spowodować także brak płynności finansowej w przedsiębiorstwie, czyli brak zdolności do terminowego regulowania zobowiązań wobec swoich kontrahentów.
WSKAŹNIK ROI  stopy zysku = zysk operacyjny / majątek (wyrażony w % ® *100
WSKAŹNIK ROE stopy zwrotu z kapitału własnego (zyskowność kapitału własnego)
  = zysk netto / kapitał własny
WNIOSKI
Angażując kapitał obcy firma spodziewa się zysku
efekty dźwigni finansowe mogą być pozytywne i negatywne
efekty pozytywne występują wtedy, gdy stopa zysku (ROI)> od oprocentowania kredytu
im bardziej ROI przewyższa oprocentowanie kredytu, tym efekty dźwigni finansowej są wyższe
gdy ROI jest równe oprocentowaniu kredytu, wtedy wzrost zadłużenia nie ma żadnego wpływu na zmianę ROE
negatywny efekt wystąpi, jeżeli ROI < od oprocentowania kredytu
im bardziej ROI jest niższy od oprocentowania kredytu tym każde zwiększenie zadłużenia spowoduje coraz większy spadek ROE

ZWIĄZEK RYZYKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ

efektywność     c
x2
   b      premia za ryzyko
x1


a      ryzyko=0

 


  y1  y2  ryzyko

a, b, c – linia rynkowego bezpieczeństwa inwestycji. Wyznacza ona minimalną efektywność dla rozważanych przez firmę projektów inwestycyjnych przy założonym poziomie ryzyka.
a – związek między efektywnością a ryzykiem; obligacje Skarbu Państwa
b – obligacje państwowe o ustalonej pozycji finansowej i rynkowej
c – akcje tych przedsiębiorstw.
Podsumowanie:
występowanie wyższego ryzyka przy dążeniu do osiągnięcia wyższej korzyści;
zwiększenie ryzyka oznacza możliwość wzrostu;
granica racjonalnej decyzji z punktu widzenia ryzyka wyznacza przedsiębiorstwo poniesienia straty odpowiednio co do swej wartości możliwej do uzyskania korzyści
SPOSOBY LICZENIA RYZYKA:
oszacowanie oczekiwanej stopy zwrotu. Inwestor oczekuje pewnej stopy zwrotu, ale jest to uzależnione:
stopa zwrotu przyjmuje różne wartości
Ŕ = S Ri pi
S - różne możliwości stopy zwrotu
pi – prawdopodobieństwo osiągnięcia różnych możliwości stopy zwrotu.
Inwestor powinien wybrać inwestycje dla których współczynnik zmienności jest najmniejszy.
Przykład.
Poniżej przedstawiono różne stopy, dochody, projekty i związane z nimi prawdopodobieństwo dla akcji A i B.
Stan pogody Prawdopodobieństwo stóp Stopa dochodu z projektu A Stopa dochodu z projektu B
Pogoda chłodna 0,2 -10% -20%
Pogoda przeciętna 0,5 +10% +14%
Pogoda upalna 0,3 +20% +20%

Oszacujemy ryzyko dla projektu A
Ŕ = (-10%*0,2)2 + (10%*0,5) + (20%*0,3) = 9%
δ2 = (-10%*9%)2 * 0,2 + (10%*9%)*0,5 + (20%*9%)2 * 0,3 = 109
δ = 10,44%
V = 10,44% : 9% = 1,16
Oszacujemy ryzyko dla projektu B
Ŕ = (-20%*0,2) + (14%*0,3) + (20% * 0,3) = 9%
δ2 = (-20%*9%)2*0,2 + (14%*9%) * 0,5 + (20%*9%)2*0,3 = 217
δ = 14,73%
V = 14,73% : 9% = 1,64
Wskazujemy na realizację projektu A ze względu na niższy współczynnik zmienności, gdyż jest mniejsze ryzyko inwestowania.
Przedstawiony sposób oparł się na znajomości możliwych do zrealizowania stóp zwrotu oraz prawdopodobieństw wystąpienia różnych stanów.
W sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie tego typu informacji chcąc obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu oraz odchylenie standardowe wykorzystujemy dane historyczne.
II sposób przy danych historycznych
oczekiwana stopa dochodu:
Ř = (ΣRt)*1/12
ΣR – stopa w przeszłości
1/12 – liczba okresów z których pochodzą informacje
δ2 = Σ(Rt – Ř)2 / ? – 1

przykład.
Stopy zwrotu z akcji A w ostatnich 5 okresach kształtowały się następująco:
Okres z którego pochodzą informacje Stopy dochodowe
I 10%
II 5%
III 0%
IV -5%
V -1,5%

Ř = 25% * 1/5 – 5%
δ2 = Σ(5% - 5%)2 / (5-1)   δ = 7,91%
Akcja A dawała w ciągu 5-ciu ostatnich okresach średnią stopę zwrotu 5%, a  jej rozproszenie wokół wartości średniej wynosiło 7,91%
Elementy teorii portfela papierów wartościowych.
Wzór na oczekiwany poziom stopy zwrotu całego portfela papierów wartościowych:
Ř–p = Σ xi * Ri
Σ xi – udział i – tej akcji w portfelu
Ri – oczekiwana stopa zwrotu dla i – tej akcji
Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym portfeli dwóch papierów wartościowych.

δ2 = x21 * δ2 + x22 * δ2 + 2x1 * x2 * δ1 * δ2 * q
współczynnik kategorii (q) dwóch papierów wartościowych określa:
siłę
kierunek powiązania stóp dochodu tych akcji
Wartość bezwzględna wskazuje na siłę powiązanych stóp dochodu akcji. Znak współczynnika określa kierunek powiązania stóp dochodowych akcji.
GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA – czynności polegające na racjonalnym uruchomieniu strumieni pieniężnych oraz ich oszczędzaniu, czyli tworzeniu oszczędności z uwzględnieniem opłacalności związanej z „nie uruchomieniem” pewnego, większego lub mniejszego zasobu pieniądza. Jest to mechanizm ciepłego, odpowiednio zorganizowanego procesu gromadzenia przychodów dla realizacji wydatków.
Przykłady rozliczeń występujących w teorii funkcjonowania gospodarki finansowej przedsiębiorstw
– kryterium przedmiotowe:
pozyskiwanie kapitału własnego i obcego realizowane na podstawie prowadzonego rachunku opłacalności i dostępności źródeł finansowania; np. wydatki przeznaczone na inwestycje o charakterze rzeczowym i finansowym, zakup surowców, wypłaty i wynagrodzenia pracowników, świadczenia podatkowe i quasi podatkowe (nie podatkowe ® obligatoryjne: dywidenda, oprocentowanie kapitału)
kryterium podmiotowe:
procesy rozliczeń z pracownikami
procesy rozliczeń z instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami, budżetem, dostawcami, odbiorcami, giełdą papierów wartościowych
Gospodarka Finansowa – to prowadzenie nieustającej działalności w ofercie operacji pieniężnych. Jest to działanie w ciągłym ruchu. Dlatego też, rozpatrujemy ją w ujęciu dynamicznym, a nie statycznym. Procesy wchodzące w gospodarce finansowej można przedstawić jako działania występują w trzech następujących po sobie etapach (fazach):
faza przygotowawcza ® faza pewnych czynności poprzedzających działania docelowe; chodzi o przygotowanie operacji pieniężnych obsługujących pożądane przez przedsiębiorcę procesy, ich prognozowanie, planowanie oraz podejmowanie decyzji z uwzględnieniem czasu i ryzyka
faza realizacji ® czynności związane z rzeczywistą realizacją operacji pieniężnych (podmiotowe i przedmiotowe kryterium)
faza ewidencji, analizy i wnioskowania ® zapis operacji finansowych mający miejsce w przeszłości i ich analiza oraz wnioskowanie, które służy ukształtowaniu tych zjawisk w przyszłości.
Gospodarka finansowa,  a cele przedsiębiorstwa:
dążenie do uzyskiwania wzrostu efektywności rozumianej jako stosunek przydatnej kategorii nadwyżki (zysk, dochód czysty) do zaangażowanego kapitału;
zwiększenie wartości przedsiębiorstwa – wartość przedsiębiorstwa to szereg ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online