Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

Finanse - ściąga

plik Pobierz Finanse - sciaga.txt

1. Finanse:

• stosunki ekonomiczne polegające na zgromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych.

• Zjawiska, procesy pieniężne

• Ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku działalność gospodarczą i społeczną człowieka

Finanse obejmują te zjawiska, która są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.

2. Zasoby pieniądza można porównać do wanny z wodą. Istnieją strumienie zasilające oraz odpływy ale zawsze w wannie jest woda. To jest zasób. Wielkość wagi zasobu zależy od siły strumieni zasilających oraz odpływających

3. Polityka finansowa i planowanie finansowe

Planowanie finansowe:

• Instrument kierowania przyszłym przebiegiem zjawisk i zawiera decyzje dotyczące osiągania przychodów pieniężnych, realizacji pieniężnych wydatków w takich obszarach i granicach, w których podmiot planujący posiada swobodę decydowania przy uwzględnieniu różnego rodzaju ograniczeń. Pozwala określić cel na przyszłość.

Polityka finansowa:

• Dokonywanie zarówno wyboru celów, które majką być osiągnięte w wyniku określonej gospodarki finansowej, jak również metod czy sposobów określania dla osiągnięcia wybranych celów.

Jak można określić cele polityki finansowej:

• Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa poprzez poprawę jakości produkcji

• Doskonalenie marketingu

• Inne działania zmierzające do umocnienia pozycji firmy na rynku, jak też przez maksymalizację zysku w dłuższym okresie.

Podstawowym celem polityki finansowej jest zwiększenie wartości produkcji.

4. Funkcje finansów

a. Stabilizacyjna

b. Alokacyjna (rozmieszczenie)

c. Redystrybucyjna

@ a. oddziaływanie na przebieg procesów gospodarczych w sferze rzeczowej w kierunku zachowania stałego zrównoważonego wzrostu w przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji dla zapewnienia społeczeństwu stałej poprawy warunków życia.

@ b. dokonywanie podziału materialnych i ludzkich czynników produkcji między sferę wytwarzania dóbr prywatnych i sferę wytwarzania dóbr publicznych, a następnie wewnątrz obu tych sfer między różnie działające gałęzie i przedsiębiorstwa wytwarzające dobra prywatne, jak też różne obszary i jednostki dostarczania dóbr publicznych.

@ c. dokonywanie wtórnego podziału dochodów, które powstały w wyniku pierwotnego podziału PKB na szczeblu jednostek wytwórczych pod wpływem mechanizmu rynkowego, czy też pod wpływem administracyjnych regulacji charakteru ogólnego.

5. Kryteria podziału zjawisk finansowych:

a. Przedmiotowe (tytuł operacji pieniężnej)

b. Podmiotowe (wskazujące na rodzaj jednostki gospodarczej, która dokonuje operacji pieniężnej)

@ a. Pozwala wyodrębnić dwa zasadnicze rodzaje pieniężnych przychodów i wydatków:

• Przychodów i wydatków rynkowych

• Przychodów wydatków nierynkowych

@ b. Pozwala wyróżnić:

• Finanse przedsiębiorstw

• Finanse gospodarstw domowych

• Finanse publiczne

• Finanse banków i innych instytucji kredytowych

• Finanse ubezpieczeń

• Finanse rynków finansowych

Pieniądz – powszechnie przyjmowany (akceptowany) środek regulowania wszelkiego rodzaju zobowiązań.

Współczesny pieniądz różni się od pierwotnego. Pierwotnym pieniądzem były towary. W Polsce pierwotnym pieniądzem był bursztyn.

Pieniądz pełni funkcje:

• Miernika wartości – wyraża się w nadawaniu towarom pieniężnej miary ich wartości, czyli cen.

• Środka wymiany – realizuje pieniądz w procesach gotówkowej sprzedaży towarów, kiedy przekazaniu towaru przez sprzedawcę towarzyszy równocześnie przekazanie pieniądza przez nabywcę. Pieniądz pełni w tym procesie funkcję środka wymiany tylko przy transakcji gotówkowej.

• Środka płatniczego - pieniądz jest instrumentem regulowania wszelkiego rodzaju zobowiązań zarówno z tytułu zakupu towarów i usług na warunkach kredytowych, jak też z tytułu zatrudniania pracowników opłacanych po wykonaniu pracy („z dołu”), jak też z tytułu obowiązkowych świadczeń na rzecz systemu finansowego państwa, a także z innych tytułów. Pieniądz w tej funkcji spełnia ją tym lepiej, im trwalsza i mocniejsza jest waluta, im większa jest jego siła nabywcza.

• Środka przechowywania wartości (środka tezauryzacji) – pieniądz służy do magazynowania siły nabywczej czy tez abstrakcyjnego bogactwa, które może być wykorzystane dla pokrywania przyszłych wydatków o charakterze konsumpcyjnym czy produkcyjnym.

Pieniądz międzynarodowy – podkreśla się rolę pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych (np.: euro, dolar).

Proces tworzenia pieniądza określa się mianem kreacji pieniądza.

Kreacja pieniądza – symboliczny, niewymienialny na słoto pieniądz jest kreowany przez banki przede wszystkim w trybie operacji kredytowych. Powstaje udziale banków. Największy udział w kreacji pieniądza ma bank centralny. Bank centralny kreuje pieniądz w formie emisji pieniądza, czyli drukowania banknotów (za pośrednictwem wytwórni papierów wartościowych).

Banki komercyjne – są to wszystkie instytucje finansowe, których celem jest maksymalizacja zysku oraz szerokie zaspokojenie usług społecznych. Do banków komercyjnych zaliczają się wszystkie banki, które nie są bankiem centralnym. Określane są także mianem banków operacyjnych lub handlowych.

Banki komercyjne:

• Uniwersalne – świadczą wszystkie usługi wszystkim rodzajom klientów.

• Spółdzielcze – świadczą usługi producentom rolnym, ale też innym grupom

• Hipoteczne – specjalizują się w udzielaniu kredytów mieszkaniowych pod zastaw hipoteki budynku

• Kasy oszczędnościowe (ale nie SKOK Stefczyka)

• Specjalne – tworzone do określonego celu (najczęściej do obsługi eksportu i importu – eximbanki)

Kreacja pieniądza odbywa się na dwóch szczeblach:

• Na szczeblu banku centralnego

• Na szczeblu banków komercyjnych.

Bank centralny prowadzi działalność kredytową i depozytową, a także rozliczenia wyłącznie z bankami komercyjnymi oraz z jednostkami sektora publicznego (organu władzy oraz instytucje administracji publicznej itd.)

Kreacja pieniądze w banku centralnym dokonuje się przez operacje kredytowe do zasilania banków komercyjnych w pieniądz rezerwowy i przez zakup od banków komercyjnych walut obcych i innych wartości dewizowych.

Pieniądz rezerwowy – depozyty na rachunkach w banku centralnym.

Bank centralny udziela kredytu bankom centralnym i te kredyty są określane mianem kredytu refinansowego. Kredyty refinansowane dzielą się na 3 rodzaje:

• Redyskontowy

• Lombardowy – udzielany pod zastaw papierów wartościowych

• Celowy

Wysokość kredytu refinansowego stanowi podstawę do oprocentowania innych kredytów. Kredyty udzielane przez banki komercyjne będą oprocentowane na poziomie różnym lub wyższym od oprocentowania kredytu refinansowego.

Polityka finansowa – dokonywanie wyboru celów, które mają być osiągnięte w wyniku gospodarowania finansami, jak i też metod i sposobów osiągania tych celów.

POLITYKA FINANSOWA:

Państwa posiada charakter makroekonomiczny

gospodarstw domowych posiada charakter

przedsiębiorstw mikroekonomiczny

Cele polityki finansowej:

• Zapewnienie stabilizacji gospodarki

1. dążenie do zapewnienia możliwie stałego zrównoważonego wzrostu potencjału ekonomicznego.

2. Optymalne wykorzystanie tego potencjału - zewnętrznym objawem jest stała poprawa poziomu życia społeczeństwa.

3. Redystrybucja dochodów między poszczególnymi grupami społecznymi dla korekty proporcji podziału wynikających mechanizmu rynkowego.

1. Rynek finansowy- rynek składa się ze wszystkich potencjalnych kielntów mających określoną potrzebę lub pragnienie, którzy w celu ich zaspokojenjia są gotowi i są w stanie dokonać wymiany.

Rynek pierwotnie oznaczal miejsce gdzie zbierali się nabywcy i sprzedawcy, aby dokonać wymiany swoich towarów.

Ekonomiści pojęcie rynek odnoszą do zbioru nabywców i spredających, którzy dokonują transakcji określonego produku.

Nowoczesne gospodarki funkcjonują na zasadzie podziału pracy, gdzie każda jednostka specjalizuje się w produkcji czegoś, otrzymuje zapłatę, a w ten sposób pozyskane środki przeznacza na nabycie innych dóbr i usług. W nowoczesnych gospodarkach występuje zatem całe mnóstwo rynków.

2. Producenci kierują się ku rynkom zasobów dokonują zakupu zasobów przekształcają je w towary i usługi, sprzedają pośrednikom, którzy z kolei sprzedają je konsumentom.

3. Konsumenci sprzedają swoją siłę roboczą, za którą otrzymują środki finansowe przeznaczając je na zapłatę za nabyte dobra i usługi.

4. Oferent jest to zatem osoba poszukująca możliwości uzyskania zasobów od innej osoby i gotowa zaoferować w procesie wymiany coś przedstawiającego dla niej wartość. Oferent oczekuje reakcji drugiej strony w postaci sprzedaży bądź kupna czegoś.

Inaczej mówiąc: oferent może być sprzedającym bądź nabywcą

5. System finansowym w gospodarce rynkowej to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarcymi, w skład którego wchodzą instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe oraz Zasady określające sposób ich funkcjonowania.

Podstawowym zadaniem systemu finansowego jest współuczestniczenie w tworzeniu powszechnie akceptowanego środka dokonywania transakcji oraz umożliwienie jego przemieszczania się między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi.

System finansowym składa się z czterech elementów:

1. instrumenty finansowego- zobowiązania finansowe,czyli roszczenia dotyczące majątku jednych podmiotów gospodarczych w stosunku do drugich; korzystanie z tych instrumentów ma charakter kredytowy, co niesie za sobą posiadanie zasobu zabezpieczającego przed zmianą cen.

generalny podział instrumentów finansowych:

• charakter długu

• udział w majątku podmiotu gospodarczego

Inny podział:

– według czasu:

– krótkoterminowe

– średnioterminowe

– długoterminowe

– według generowania dochodów:

– instrumenty przynoszące stały dochód(np.lokata bankowa)

– instrumenty przynoszące zmienny dochód (np.akcje)

– według charakteru emitenta

– bezpośrednie instrumenty finansowe (środki zgromadzone z udziałem emitenta w zależności od rodzaju emitenta- finansowa i niefinansowa)

– pośrednie (instrumenty niefinansowe)

– rzeczywiste(bazowe)

– pochodne (pozabilansowe)

2. rynki finansowe – miejsce, na którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe;

1. podział:

1. rynek pierwotny-dochodzi do emisji instrumentu finansowego

2. rynek wtórny - na którym następuje odsprzedaż instrumentu finansowego

b) Inny podział:

3. Rynek otwarty- na ktorym występuje sprzedaż na zasadzie aukcji

4. rynek zindywidualizowanych transakcji- na którym do powstania instrumentu finansowego dochodzi w wyniku bezpośrednich, osobistych negocjacji między nabywającym a sprzedającym.

• Kolejny podział:

• Rynki hurtowe- rynki dużych transakcji, głównie dokonywanych między instytucjami finansowymi oraz z przedsiębiorstwamia

• Rynki detaliczne- rynek małych transakcji finansowych dokonywanych z gospodarstwami domowymi

3. instytucje finansowe- firmy świadczące usługi związane z utrzymywaniem instrumentów finansowych i dokonywaniem transakcji nimi, co znajduje odbicie w strukturze majątkowej tych instytucji;

cechy charakterystyczne:

1. przedmiotem ich działalności jest utrzymywanie instrumentów finansowych i dokonywanie transakcji tymi instrumentami.

2. instrumenty finansowe są zazwyczaj dominującym składnikiem majątku podmiotu

4. zasady funkcjonowania

6. Rynek kapitałowy dzieli się na:

1. rynek giełdowy – transakcje na giełdzie papierów wartościowych, których rolą jest usporawnianie (organizowanie) obrotu instrumentami rynku kapitałowego

2. rynek pozagiełdowy- transakcje instrumentami o charaktrzerze kapitałowym dokonywane są bezpośrednio między instyrucjami finansowymi (głównie biurami maklerskimi)

7. Podział rynków ze względu na walutę

1. Rynek instrumentów denominowanych w walucie krajowej

2. rynek walutowy(dewizowy)

8. Kolejne kryterium podziału rynków:

1. Rynki pieniężne i kapitałowe-obejmują transakcje instrumentami finansowymi o pierwotnym terminie wykupu do 1 roku

2. rynki kapitałowe – obejmują transakcje instrumentami finansowymi o terminie wykupu powyżej 1 roku

9. Podział ze względu na...no nie wiem jakiego kryterium, ale taki podział jest:

1. rynek międzybankowy- rynek transakcji między bankami komercyjnymi a także między bankami komercyjnymi a bankiem centralnym

2. rynek pozabankowy – obejmujący transakcje instrumentami finansowymi między podmiotami niefinansowymi oraz między podmiotami niefinansowymi a sektorem banków.

10. Podział instytucji:

1. Kryteria grupowania instytucji

1. instytucje tworzące instrumenty finansowe są to instytucje, które pośredniczą w przepływie siły nabywczej w sposób aktywny tzn. W procesie tym zmieniają włąściwości instrumentów finansowych.

2. Instytucjami, które nie tworzą instrumentów finansowych, są to instytucje biernie pośredniczące w obrocie instrumentami finansowymi.

2. Kryterium powstawania pieniądza:

1. instytucje powstawania pieniądza NBP

2. instytucje nie tworzące pieniądza (fundusze inswestycyjne, venture capital itd.)

11. Rynek pieniężny – wykorzystywany jest głównie do zarządzania płynnością.

Podmioty rynku pieniężnego:

1. przedsiębiorstwa

2. banki

3. towarzystwa ubezpieczeniowe

4. inne:

1. fundusze inwestycyjne

2. fundusze emerytalne

Na rynku pieniężnym pożycza się i lokuje środki na tzw. krótkie terminy.

12. Segmenty rynku pieniężnego:

1. rynek lokat międzybankowych

2. rynek bonów skarbowych

3. rynek krótkoterminowych papierów komercyjnych

13. Rynek lokat międzybankowych- banki pożyczają sobie wzajemnie płynne rezerwy, a więc środki, które banki komercyjne posiadają na rachunkach bieżących w banku centralnym. Płynne rezerwy banków pełnia rolę środka płatniczego w rozrachunkach międzybankowych. Bieżące zarządzanie płynnością polega na wykorzystywaniu rynku lokat międzybankowych w celu wyrównywania co dzień niedostosowań wielkości bieżących wpłat i wypłat banku, które są trudne do przewidzenia. Rynek lokat międzybankowych służy do zarządzania bieżącą plynnością a ponadto jest to:

1. źródło środków do kreacji tzw. instrumentów terminowych

2. źródło finansowania krótkoterminowych operacji arbitrażowych (tanio kupię drogo sprzedam) i spekulacyjnych( kombinuję kiedy wartość moich środków wzrośnie i dopiero sprzedam.

Lokalizacja płynnych rezerw w jednym miejscu umożliwia natychmiastowe dokonywanie płatności i w konsekwencji dynamiczny rozwój rynku lokat międzybankowych.

14. Wzrost plynności rynku lokat międzybankowych widoczny jest gdy zwężeniu ulegają spready.

SPREAD- rozpiętość pomiędzy stopami oprocentowania, które banki oferują przyjmując depozyty oraz stopami oprocentowania, których banki żadają udzielając krótkoterminowych pożyczek.

WIBID – Warsaw Interbank Bid

WIBOR – Warsaw Interbank Borrowing Offered Rate

SPREAD na rynku międzybankowym odzwierciedla koszty zarządzania płynnością.

Im szerszy SPREAD tym relatywnie większe sa koszty zaciągania krótkoterminowych pożyczek w porównaniu z dochodami, jakie daje lokowanie środków na rynku.

_______________________________________________

więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online