Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

Finanse – ściąga w tabelce

plik Pobierz Finanse – sciaga w tabelce.doc

A

 

 

Aktywa

Majątek trwały i majątek obrotowy w bilansie

 

Akcja

Papier wartościowy stwierdzający udział w spółce akcyjnej.

 

 Aktywa przedsiębiorstwa

Środki gospodarcze wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w swojej działalności

 

Amortyzacja

Odtwarzanie wartości początkowej aktywów trwałych polegające na sukcesywnym wliczeniu w bieżące koszty działalności jednostki gospodarczej odpowiednio skalkulowanej części wartości początkowej tych aktywów.

 

Analiza fundamentalna

Badanie przyczyny zmiany kursów giełdowych

 

Analiza techniczna

Badanie skutków zmiany ceny kursów giełdowych.

 

Annuity

Płatność roczna występująca w formie przepływów pieniężnych w równej wysokości i w równych odstępach czasu

B

 

 

Bessa

Utrzymujący się przez dłuższy czas spadek cen akcji na giełdzie.

lub

Utrzymujący się przez dłuższy czas spadek kursów giełdowych

D

 

 

Deprecjacja

Obniżenie siły nabywczej pieniądza jako skutek postępującej inflacji i zmniejszenia jego wartości

 

Dom maklerski

Instytucja, za pośrednictwem której emitenci sprzedają papiery wartościowe na rynku pierwotnym a inwestorzy dokonują obrotu na rynku wtórnym.

 

Dywidenda

Dochód z akcji – zależny od wielkości osiągniętego przez spółkę zysku netto i przyjętych zasad jego podziału.

 

Dźwignia finansowa

Zmiana w wielkości zysku na akcję spowodowana użyciem dla finansowania działalności firmy walorów o stałym oprocentowaniu

lub

Stopień w jakim firma finansuje swoje przedsięwzięcia przez zaciągnięte pożyczki

F

 

 

Faktoring

Sprzedaż należności obejmująca nabycie należności przez pożyczkobiorcę, zwykle bez prawa regresu, co oznacza, że jeżeli nabywca towarów nie płaci za nie, to pożyczkodawca, a nie pożyczkobiorca ponosi stratę.

lub

Sprzedaż należności obejmująca nabycie należności przez pożyczkodawcę, zwykle bez prawa regresu wobec pożyczkobiorcy.

 

Fundusz powierniczy

Instytucja wyodrębniona finansowo, która zarządza funduszami pożyczonymi od indywidualnych inwestorów w szczególności przez lokowanie ich w papiery wartościowe.

G

 

 

Giełda

Najważniejsza część wtórnego rynku, na której handluje się dopuszczonymi do publicznego obrotu papierami wartościowymi

H

 

 

Hossa

Trwający dłuższy czas wzrost cen akcji na giełdzie.

K

 

 

Kalkulacja

Ogół czynności obliczeniowych zmierzających do ustalenia kwoty kosztów przypadających na produkt (usługę), składnik majątku lub zamierzenie

 

Kapitał obrotowy (netto)

Lokaty firmy w aktywa krótkoterminowe, środki pieniężne, zbywalne papiery wartościowe, zapasy, należności.

 

Koszt

Wyrażone w pieniądzu, niezbędne i normalne zużycie produkcyjne dóbr i usług na wytworzenie wyrobu.

 

Koszty stałe

Koszty kształtujące się w pewnym, niezbyt długim okresie w sposób niezależny lub tylko minimalnie zależny od rozmiarów produkcji.

M

 

 

Majątek

Środki gospodarcze wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w działalności.

lub

Aktywa bieżące pomniejszone o pasywa bieżące

 

Majątek obrotowy

Składniki majątku pozostające w stałym obrocie gospodarczym.

 

 

Majątek obrotowy netto

Ta część majątku obrotowego, która jest finansowana z kapitału stałego.

 

Majątek trwały

Składniki majątkowe na stałe zaangażowane w jednostce (praktycznie dłużej niż rok)

lub

Składniki, które ze względu na długotrwały okres używania lub wyłączenia z obrotu cechuje niski stopień płynności.

N

 

 

Należności

Kwoty pieniężne należne jednostce gospodarczej od osób trzecich (prawnych i fizycznych), głównie z tytułu sprzedaży produktów, robót i usług.

O

 

 

Obligacja

Dogodna forma lokowania kapitału, zapewniająca stabilny, z góry określony dochód, niezależnie od wyników działalności emitenta.

lub

Papier wartościowy stwierdzający wierzytelności pieniężne

 

Obligacje produkcyjne

Zinstytucjonalizowana forma kredytu długoterminowego, będąca dla pożyczkobiorcy papierem wartościowym rynku kapitałowego o stałym przychodzie.

 

Odsetki

Cena, jaką trzeba zapłacić za pożyczenie określonej kwoty pieniędzy

 

Odsetki skapitalizowane

Odsetki obliczane na bieżąco w okresach bazowych, nie wypłacane wierzycielowi okresowo, lecz powiększające kapitał początkowy

 

Okres zwrotu

Czas niezbędny do odzyskania nakładów poniesionych na realizację zadania z osiąganych nadwyżek finansowych.

P

 

 

Papiery wartościowe

Dokumenty o różnej postaci, dające ich posiadaczom prawo otrzymywania stałych bądź zmiennych korzyści finansowych (listy zastawne, weksle)

 

Pasywa

Kapitał własny i kapitał obcy w bilansie

 

Podstawowe równanie w rachunkowości

Równość, która odzwierciedla podstawową zasadę obowiązującą w rachunkowości, że każdej pozycji aktywów odpowiada zobowiązanie czy to wobec akcjonariuszy, czy też kredytobiorcy.

 

Portfel inwestycyjny

Wszystkie papiery wartościowe będące w posiadaniu inwestora

 

Pozytywny efekt dźwigni

Sytuacja, gdy zastosowanie długu w strukturze kapitałowej powoduje wzrost zysku na akcję.

 

Pożyczka terminowa

Umowa zawierająca zgodę pożyczkobiorcy (przedsiębiorstwa) na spłacenie zarówno kwoty pożyczonej, jak i odsetek i będąca wynikiem bezpośrednich negocjacji między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą

lub

Umowa zawierająca zgodę pożyczkobiorcy na spłacenie zarówno który pożyczki, jak i odsetek

 

Procent

Dochód, jaki właściciel środków pieniężnych czyli kapitału otrzymuje za czasowe odstąpienie prawa dysponowania tymi środkami – stanowi cenę kapitału pożyczkowego.

 

Procent prosty

Sposób oprocentowania wypożyczonych środków pieniężnych, przy którym roczny przychód z tytułu oprocentowania środków nie jest doliczony w roku następnym do kwoty stanowiącej podstawę jego naliczeń.

 

Procent składany

Sposób oprocentowania wypożyczonych środków pieniężnych, przy którym roczny dochód z tytułu oprocentowania tych środków jest doliczony w roku następnym do kwoty stanowiącej podstawę jego naliczania.

 

Progowa (krytyczna) wielkość produkcji

Wielkość produkcji, przy której uzyskane przychody równają się kosztom poniesionym na tę produkcję

 

Przychody

Wpływy ze sprzedaży efektów prowadzonej działalności, z operacji finansowych oraz z wszelkich innych tytułów.

R

 

 

Realna stopa procentowa

Stopa procentowa skorygowana o inflację.

lub

Stopa procentowa nominalna skorygowana o stopę inflacji

 

Renta wieczysta

Strumień równych płatności mogących trwać przez nieograniczony czas.

 

Rynek kapitałowy

Umożliwia tworzenie długoterminowych kapitałów pożyczkowych lub działowych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, a także służących finansowaniu deficytów budżetowych.

lub

Rynek kapitałów średnio- i długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

 

Rynek pierwotny

Część rynku kapitałowego, na którym emitent papierów wartościowych zbiera kapitał.

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online