Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

Faktoring jako źródło finansowania majątku

plik Pobierz Faktoring jako zrodlo finansowania majatku.doc

tabele w pliku do pobrania


1. Faktoring jako źródło finansowania majątku.

Pojęcie faktoringu.

Faktoring (z angielskiego factoring – przekazywanie, pośredniczenie) przekazanie wyspecjalizowanej firmie (faktorowi) wszystkich niezbędnych uprawnień do prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa (w tym ściąganie wierzytelności i prowadzenie sporów z klientami).4
Faktoring jest formą finansowania krótkoterminowego dla podmiotów udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich odbiorców. Dla zachowania płynności finansowej podmioty muszą uzyskać wydłużone terminy płatności od swoich dostawców, aby rotacja należności i zobowiązań utrzymywała się na stałym poziomie. Problem powstaje w sytuacji, gdy podmiot musi stosować kredyt kupiecki wobec swoich odbiorców, ale jednocześnie jego dostawca nie udziela mu takiego kredytu. Istota faktoringu polega na sprzedaży wierzytelności za określoną cenę przez dostawców towarów lub usług na rzecz faktora (tj. banku lub innej wyspecjalizowanej jednostki finansowej). W stosunku prawnym faktoringu występują trzy podmioty prawne:
faktorant – dostawca towarów lub usług, który dokonuje sprzedaży przysługującej mu wierzytelności wobec dłużnika;
dłużnik – odbiorca towarów lub usług zobowiązany do zapłaty;
faktor – bank lub inna jednostka finansowa.
Faktoring jest operacją bankową czynną, która w swojej treści nawiązuje do dyskonta weksli lub do inkasa. Uczestniczący w tej operacji bank – faktor podejmuje się wyegzekwowania należności handlowych (wynikających z kontraktów gospodarczych), nawet w przypadku wystąpienia trudności płatniczych u dłużników. Zależnie od umowy faktoringu bank może spłacać wierzyciela jeszcze przed ściągnięciem długu – wtedy niejako w rolę instytucji kredytującej. Bank ma stosowne predyspozycje – organizacyjne, kadrowe, kapitałowe – do roli egzekutora długów. Ze względu  na ryzyko i złożoność takiej operacji, bank pobiera odsetki dyskontowe oraz stosunkowo wysoką, umowną prowizje, wynoszącą często 10 – 20 % kwoty kontraktu handlowego, które mają kompensować udział w ryzyku, wcześniejsze dostarczenie środków pieniężnych wierzycielowi oraz koszt innych czynności (np. ewidencjonowanie rozliczeń), co różni istotnie faktora od ubezpieczyciela kontraktu.
Przed podpisaniem stosownej umowy bank analizuje możliwości płatnicze dłużnika. Umowa taka często obejmuje okres kilkuletni, a nawet bywa bezterminowa, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron. Ocena możliwości egzekwowania długów, oparta na analizie sytuacji finansowej i prawnej dłużnika, jest czynnością autonomiczną banku i nie podlega negocjacjom, podobnie jak ocena zdolności kredytowej. Bank nabywając wierzytelność przejmuje prawa wierzyciela z tą wierzytelnością związane, a ponadto wierzyciel – na żądanie banku – ma obowiązek przekazać posiadane instrumenty, służące wyegzekwowaniu długu.
Umowa faktoringu łączy faktora (bank) i faktoranta (posiadacza wierzytelności). Może występować w obrocie krajowym i zagranicznym. Bankowi jako faktorowi służy prawo zwrotnego dochodzenia względem faktoranta. Oznacza to, że jeżeli dłużnik odmówi zapłaty należności nabytej przez bank, to faktorant ma obowiązek zwrócenia bankowi kwot otrzymanych na poczet tejże należności.
Faktoring ściśle  łączy się z przelewem wierzytelności. Polega na przelewie ich na faktora oraz świadczenie usług z tym związanych. Usługi grupują się zgodnie z funkcjami faktoringu, którym służą.
Podstawowe funkcje faktoringu to:
funkcja administracyjna,
funkcja zabezpieczająca,
funkcja finansowa.
Usługi związane z funkcją administracyjną to rozliczenia, monitorowanie spłat oraz ściąganie należności. Faktor sporządza poza tym dla faktoranta, w celach informacyjnych, zestawienia dotyczące płatności dokonywanych przez dłużników. Zwykle są one opracowywane w odstępach tygodniowych lub miesięcznych, w zależności od potrzeb faktoranta.
Korzystanie z funkcji administracyjnej faktoringu jest formą ograniczania pracochłonności obsługi wierzytelności w firmie. Wiąże się to z obniżeniem kosztów zatrudnienia, możliwością skierowania wysiłków kadry zarządzającej na sferą produkcji i sprzedaży, a przez to ze zwiększeniem efektów finansowych w firmie.
Funkcja zabezpieczająca faktoringu polega na przejęciu przez faktora ryzyka wypłacalności dłużnika, czyli ryzyka kredytowego. Jest to funkcja delkredere (del credere).
W Polsce ta funkcja faktoringu ma największe znaczenie. Prawdopodobnie potęguje to jeszcze fakt, że faktoringiem u nas zajmują się głównie banki, których działalność nieodłącznie kojarzy się z finansowaniem. Z funkcją zabezpieczenia ściśle związane są pozostałe funkcje. W przelewaniu wierzytelności na faktora i jej zaliczkowaniu niezbędna staje się funkcja administracja. Faktorant traci kontrolę nad wierzytelnościami dłużników. Jednocześnie, aby mógł sprawnie zarządzać swoją firmą, a przede wszystkim sprzedażą, musi wiedzieć, czy jego kontrahentem płaci terminowo. Ma to znaczenie w przypadku faktoringu pełnego, jak i niepełnego, gdyż:
nieterminowe wywiązywanie się przez dłużnika z płatności może wynikać z trudnościami w jego firmie lub ze specyfiki jego działalności;
przy utrzymujących się opóźnieniach należy ograniczyć współpracę z kontrahentem;
przy utrzymującym się braku płatności faktorant powinien wstrzymać dalsze dostawy;
stała kontrola płatności zapobiega rozluźnieniu się więzi między dostawcą i odbiorcą, czyli dłużnikiem.
Korzystanie z funkcji delkredere faktoringu jest formą zmniejszania ryzyka działalności firmy, alternatywną wobec ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 2 Funkcje faktoringu i usługi z nim związane.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online