Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

Faktoring [14 stron]

plik Pobierz Faktoring [14 stron].doc

tabele w pliku do pobrania

1. ISTOTA FAKTORINGU

 Powszechnie stosowany w krajach Europy Zachodniej instrument finansowy, jakim jest faktoring, służący przede wszystkim poprawie płatności firm, w szybkim tempie nabiera coraz większego znaczenia w Polsce.
ISTOTA FAKTORINGU polega na tym, że dostawca (faktorant) na podstawie umowy przenosi na bank (faktora) swoją wierzytelność wynikającą z faktury obciążającej (płatnika), a bank natychmiast wypłaca faktorantowi kwotę należności określaną na fakturze pomniejszoną o odpowiednie dyskonto i/lub prowizję należną faktorowi (dyskonto pobierane za okres od momentu przedstawienia faktury do wykupu, do momentu upływu terminu płatności określonego na fakturze), płatnik zaś otrzymuje pożądany termin płatności.
Faktoring jest instrumentem finansowym, który polega na odpłatnej odsprzedaży nie przeterminowanych i niespornych płatności przysługujących wierzycielowi od dłużnika z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i wykonanych usług w celu przyspieszenia cyrkulacji kapitału.
Będące przedmiotem faktoringu wierzytelności pochodzą z umów kupna-sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży rzeczy przeznaczonych do użytku osobistego lub rodzinnego w ramach gospodarstwa domowego nabywcy. Są to wierzytelności pieniężne związane z obrotem gospodarczym, najczęściej krótkoterminowe, które powinny być uregulowane w ciągu 14 do 210 dni.
Faktoring jest formą finansowania tworzoną, by pomagać rozwiązywać problemy          z przepływem gotówki, które pojawiają się wraz z wydłużeniem płatności bądź brakiem możliwości zaproponowania swoim odbiorcom odpowiednich terminów płatności. Może być więc jednocześnie formą finansowania należności, jak również gwarancją zabezpieczającą przedsiębiorstwa przed ryzykiem ich ściągania, a także operacją rozliczeniową polegającą na inkasowaniu należności.
Faktoring jest formą współpracy przynoszącą wszystkim stroną, które w nim uczestniczą, wymierne korzyści. Bank (faktor) otrzymuje prowizję i odsetki. Dłużnik może negocjować dłuższe terminy płatności, a wierzyciel (faktor) otrzymuje dostęp do należnych mu z tytułu zrealizowanych dostaw lub usług środków finansowych przed terminem płatności określonym w umowie.

Z punktu widzenia małego czy średniego przedsiębiorstwa faktoring to trzy usługi dla potrzeb właściciela, który:
 - chce mieć zapewnioną wypłacalność odbiorcy;
 - nie chce marnować czasu na ściąganie należności;
 - chce móc dysponować środkami na rachunku bieżącym, gdy ma taką potrzebą.
 

ISTOTA DZIAŁANIA FAKTORINGU
    
DOSTAWCA-FAKTORANT A ODBIORCA-PŁATNIK
 B 
     E
     
     
BANK FAKTORANTA D FAKTOR
   

A - Faktorant dostarcza towar dla odbiorcy, co potwierdzone jest fakturą, na której jest określony odroczony termin płatności.
B - Po sprawdzeniu prawidłowości wystawienia faktury płatnik potwierdza ją i zwraca faktorantowi. Na fakturze musi być ściśle określony termin płatności oraz wymagane umową klauzule np.zgodnie z umową faktorowania należności. Jako miejsce zapłaty musi być wskazany rachunek banku faktoranta.
C - Faktorant potwierdzoną fakturę przedstawia faktorowi (bankowi) do wykupu.
D - Faktor przekazuje na rachunek bieżący faktoranta kwotę faktury, pomniejszoną      o odsetki i prowizję.
E - Płatnik (odbiorca) w dni płatności faktury, ściśle określonym na fakturze, dokonuje zapłaty na rachunek faktora. Powoduje to uwolnienie określonego dla danego płatnika limitu i umożliwia faktorantowi przedstawienie kolejnych faktur.

Motywami skorzystania z usług faktoringowych są:
- możliwość dopasowani terminów płatności do czasu zwrotu kapitału              z wcześniej zakupionego towaru;
 - występowanie sezonowych wahań sprzedaży;
 - możliwość zwiększania jednorazowych zakupów;
 - utrudniony dostęp do kredytów bankowych;
 - ryzyko podwyżki cen towarów;
 - chęć posiadania pełnego asortymentu towarów;
 - chęć zwiększenia obrotów;
 - konieczność dokonania określonej inwestycji.

Korzyści dla odbiorców:
 - zyskanie u dostawcy terminów płatności dochodzących nawet do 90 dni;
- w okresach zwiększonego popyt możliwość dokonania większego zakupu bez konieczności angażowania dodatkowych środków obrotowych;
- w okresach spadku popytu brak konieczności natychmiastowej zapłaty za zakupiony towar;
- oszczędności na kosztach transportu;
- uzyskanie kredytu kupieckiego u dostawcy bez konieczności przedstawienia materialnych zabezpieczeń;
- uniknięcie podwyżki cen u dostawców poprzez zakup większej partii towarów;
- możliwość posiadania w swej ofercie trudniej zbywalnego towaru dzięki odroczonemu terminowi płatności;
- utrzymanie pełnego asortymentu towarów co przyciąga większe rzesze klientów;
- możliwość wycofania własnego kapitału obrotowego i zastąpienie go kapitałem instytucji finansowej.

Korzyści dla dostawców:
- zwiększenie płynności finansowej firmy przez skrócenie spływu należności do maksimum dwóch dni;
- zwiększenie sprzedaży bez angażowania dodatkowych środków finansowych;
- polepszenie konkurencyjności na rynku poprzez możliwość wydłużenia terminów płatności dla swoich najlepszych płatników;
- pozyskanie taniego źródła finansowania kapitału obrotowego firmy;
- uwolnienie własnego kapitału obrotowego i przeznaczenie go np. na budowę sieci dystrybucji lub inwestycje długoterminowe (wyeliminowanie konieczności zaciągania kredytów inwestycyjnych);
- poszerzenie własnej oferty handlowej dzięki uzyskaniu możliwości współpracy z nowymi dostawcami poprzez wydłużenie terminów.

Korzystanie z usług faktoringu posiada- widzenia przedsiębiorstwa (faktoranta)- wiele istotnych zalet do których można zaliczyć:
- szybszy wpływ środków pieniężnych za dostarczone towary/usługi, dzięki czemu można je natychmiast włączyć do obrotu gospodarczego, zwiększając obrót oraz zysk;
- możliwość finansowania firm, które nie mają szans na uzyskanie kredytu         z powodu krótkiego okresu działalności lub braku odpowiednich zabezpieczeń prawnych, mimo posiadania dobrej oferty z uwzględnieniem rozwoju technicznego, jakości i ceny;
- prostsza niż przy kredycie procedura załatwiania formalności, a co się z tym wiążę- szybkość uzyskania środków pieniężnych;
- wzrost samofinansowania w firmie;
- możliwe zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych                               z monitoringiem odbiorców, telekomunikacyjnych, kadrowych, związanych                        z dochodzeniem odsetek karnych za okres opóźnienia;
- zmniejszenie kosztów obsługi należności;
- skuteczne zarządzanie należnościami;
-możliwość właściwego kształtowania struktury zapasów;
- poprawę płynności finansowej (krótsze blokowanie pieniędzy w postaci należności)- wpływa pozytywnie na relacje pomiędzy aktywami i pasywami bieżącymi;           
- zabezpieczenie się przed zwłoką w zapłacie;
- możliwość przeniesienia ryzyka spłaty faktorowanej wierzytelności na faktora, w przypadku faktoringu właściwego;
- przyspieszenie obiegu kapitału obrotowego;
- zmniejszenie rotacji odbiorców, co umożliwia długofalowe planowanie produkcji i obrotów;
-umowa faktringu nie podlega opłacie skarbowej ani opodatkowaniu podatkiem VAT;
-możliwość zaliczenia opłat faktoringowych do kosztów uzyskania przychodów;
- alternatywa wobec kredytu zwłaszcza dla małych i średnich firm; efektem faktoringu jest poprawa wielu wskaźników ekonomicznych- płynności                   i zadłużeni, przede wszystkim przez zmiany w strukturze finansowej                    i bilansowej firmy;
- skuteczniejsze zarządzanie finansami firmy;
- skuteczne narzędzie w walce z konkurencją- umożliwia wydłużenie terminów płatności odbiorcom bez pogorszenia płynności finansowej firmy.

Oprócz niewątpliwych korzyści ta forma finansowania posiada także wady, do których zalicza się:
 - jest droższym źródłem finansowania od kredytu obrotowego;
- często jest postrzegany jako „pożyczkodawca w ostateczności”, tylko dla słabych finansowo przedsiębiorstw, które nie są w stanie skorzystać                   z tańszych źródeł finansowania; taka opinia może przyczynić się do pogorszenia reputacji firmy;
- często właściciele przedsiębiorstw źle rozumieją faktoring traktując go jako rozwiązanie na pojawiające się problemy w firmie, głównie z dostępem do gotówki;
- uzależnienie od firmy faktoringowej;
- może osłabić więź przedsiębiorstwa z klientami (odbiorcami), którzy poprzez obsługę faktoringową nie mają już możliwości przedłużenia terminu spłaty zobowiązań.

a) Prawne uwarunkowania faktoringu
Faktoring jest realizowany na podstawie pisemnej umowy, która jest umową nie nazwaną, której regulacji dotychczas w polskim prawie brak. Określenie umowy mianem faktoringu zgodnie z wyrokiem NSA z dn. 30.07.1975 nie zmienia faktu, że pozostaje ona umową sprzedaży wierzytelności i tak należy ją traktować.
W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach brak jest regulacji dotyczących tego rodzaju umów. Zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego „Strony zawierające umowę mogą ułożyć sobie stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadą współżycia społecznego”. W praktyce do umowy faktoringu stosuje się przepisy dotyczące innego rodzaju umów.
Istoty faktoringu nie można sprowadzić tylko do cesji wierzytelności bowiem zawiera ona w sobie elementy takich umów, jak: umowa pożyczki, dyskonta, a przede wszystkim łączy się ze świadczeniem przez instytucję finansową (faktora) wielu dodatkowych usług na rzecz faktoranta takich jak min: prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa w zakresie należności, ściąganie należności od dłużników, kierowanie upomnień od dłużników, okresowe sprawdzanie stanu wypłacalności dłużników, prowadzenie ksiąg handlowych i finansowych przedsiębiorcy.
Do zawarcia umowy faktoringu może dojść w ciągu całego okresu trwania stosunku dostawy, przy czym umowa ta musi być zawarta na piśmie i ma na ogół charakter formularzowy.

Stronami zawierającymi umowy faktoringu są:
- faktor- wyspecjalizowana instytucja nabywająca wierzytelność potwierdzoną fakturą z tytułu sprzedaży towaru, usługi oraz świadcząca dodatkowe usługi na rzecz faktoranta
- faktorant- dostawca uprawniony na mocy umowy kupna- sprzedaży do   świadczenia pieniężnego ze strony dłużnika, sprzedający wierzytelność faktorowi. Inaczej mówiąc, jest to podmiot, który wystawia fakturę                        i przedstawia ją do wykupu bankowi przelewając na bank wierzytelność z jej tytułu.

Dłużnik (płatnik)jako zobowiązany do świadczenia pieniężnego na rzecz dostawcy,       a więc faktoranta, jest trzecim podmiotem faktoringu jednakże nie jest stroną umowy. Dłużnik nie ma wpływu na dojście do skutku faktoringu przy czym należy przestrzegać jego praw, a mianowicie:
 - jego sytuacja nie może pogorszyć się na skutek cesji wierzytelności
- jeżeli dłużnik w umowie z faktorantem zastrzegł, że wierzytelność nie może być zbywana osobie trzeciej, wówczas nie może dojść do zawarcia umowy faktoringu.

Z reguły umowa faktoringu jest realizowana w ten sposób, że faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę (ok. 70-80%), a pozostałą część faktorant otrzymuje po uregulowaniu należności przez odbiorcę (płatnika), która pozostaje pomniejszona         o prowizję faktora na pokrycie przez niego kosztów jego działalności i zapewnienia zysku. W praktyce działalności gospodarczej koszty te dzielą się na trzy grupy obejmujące: prowizję operacyjną faktora, marżę faktoringową oraz odsetki faktoringowe.


b) Rodzaje i sposoby obsługiwania faktoringu

W Polsce w ramach faktorowania i handlu wierzytelnościami- ze względu na kryterium odpowiedzialności faktora banki proponują:
- faktoring pełny (faktoring właściwy) - polegający na tym, że faktorant przenosi definitywnie wierzytelność na faktora, który przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Oznacza to, iż przelana wierzytelność nie powraca już nigdy do faktranta i nie musi się on obawiać, że zostanie obarczony ryzykiem ściągnięcia wierzytelności od dłużnika.
- faktoring niepełny (faktoring niewłaściwy) - kiedy to faktorant przenosi wierzytelność na faktora, ale bez przejęcia przez niego ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Oznacza to, że jeżeli dłużnik nie zapłaci to wierzytelność wraca do faktoranta, a on zobowiązany jest do zwrotu faktorantowi wcześniej pobranej kwoty.
- faktoring modyfikowany (mieszany) - łączy cech obu powyżej wymienionych postaci.

Praktyka gospodarcza dowodzi, że w Polsce banki w większości stosują faktoring niepełny. Wynika ta w głównej mierze z ich niechęci do przejmowania na siebie ryzyka niewypłacalności dłużnika. Inną przyczyną niechętnego stosowania faktoringu pełnego jest perspektywa dochodzenia wierzytelności. Faktoring właściwy wstępuje najczęściej w obrocie eksportowym.

Istnieją dwa sposoby obsługiwania faktoringu:
 1) Pierwszy zbliżony jest do funkcjonowania kredytu w rachunku bieżącym.
Faktor zaliczkuje faktoranta na poczet wykupionych wierzytelności. Kwoty zaliczek obciążają rachunek faktoranta. W momencie spłaty jakiejkolwiek         z wykupionych wierzytelności zmniejsza się saldo zadłużenia na rachunku, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty określonej przyznanym limitem. Faktor płaci odsetki z dołu, podobnie jak przy kredycie w rachunku bieżącym. Są więc one naliczane do realnego zadłużenia.
2) Drugi polega na księgowaniu poszczególnych wierzytelności, na odrębnych kontach przy czym suma zadłużenia na poszczególnych kontach nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu. Opłaty są pobierane z góry. Na odrębnych rachunkach są blokowane kwoty wierzytelności stanowiące tzw. fundusz gwarancyjny, który tworzy się zawsze od kwoty wierzytelności. Na oddzielnym koncie księgowane są kwoty dyskonta, które przeksięgowuje się    w dochody banku (faktora) po uregulowaniu wierzytelności.

Faktoring podobny jest do dyskonta weksla handlowego. W obydwu przypadkach przedsiębiorstwo (faktorant) otrzymuje należność zdyskontowaną o odsetki -               w przypadku weksla lub opłat - w przypadku faktoringu, z góry przed terminem płatności weksla czy wierzytelności.

2. USŁUGI FAKTORINGOWE W POLSCE

W Polsce usługami faktoringowymi zajmują się banki, wyspecjalizowane spółki faktoringowe, a także inne podmioty gospodarcze, dla których obrót wierzytelnościami stanowi przedmiot zarobkowej działalności gospodarczej.
Usługi faktoringowe obecnie proponuje ponad 50 banków, wyspecjalizowane firmy działające najczęściej w formie spółek bankowych, jak handlowy-Heller, PKO Faktoring, Polfactor, Bankowy Dom Faktoringowy, Forin, oraz kilka biur obrotu wierzytelnościami.
Faktorzy z reguły są w posiadaniu fachowej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem i mogą w tym zakresie służyć firmom profesjonalną pomocą. Oferują oni szeroki zakres usług konsultingowych. Często dyspo ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online