Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Prawo Wróć do kategorii

Encyklopedia prawa - część 7

plik Pobierz Encyklopedia prawa - czesc 7.txt


55. Stadia dokonywania przestępstw
Do popelnienia przestępstwa dochodzi przede wszystkim w ten sposób, że człowiek zachowuje się w sposób zakazany przez konkretny przepis szczególny prawa karnego: zabija, kradnie, podrabia podpis na dokumencie itd. Jednakże nie jest to jedyna forma, w jakiej może być popełnione przestępstwo. Przestępcą może więc być też ktoś, kto sam nie dopuścił się zabronionego działania, a tylko w określony sposób przyczynił się do popełnienia czynu przestępczego przez inną osobę.
Formami popełnienia przestępstwa są:
1) sprawstwo,
2) przygotowanie,
3) podżeganie,
4) pomocnictwo,
5) usiłowanie.
Sprawcą jest przede wszystkim ten, kto wykonuje czyn zabroniony pod groźbą kary, sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą ( np. współsprawcą, pomocnikiem ). Ponadto jako sprawcę przestępstwa prawo karne traktuje tego, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę, a także tego, kto wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie takiego czynu. Przygotowanie polega na tym, że sprawca, chcąc popełnić czyn zabroniony, wykonuje czynności mające stworzyć po temu odpowiednie warunki, na przykład sporządza plan dzałania, wchodzi w porozumienie z inną osobą, zbiera informacje, przygotowuje środki techniczne itd. Podżeganie polega na nakłanianiu innej osoby do popełnienia określonego przestępstwa. Istotą podżegania jest budzenie i umacnianie woli popełnienia czynu zabronionego. Podżeganie występuje zazwyczaj w formie ustnej namowy. Pomocnictwo polega na ułatwianiu sprawcy popełnienia przestępstwa. Pomocnik, chcąc by sprawca dopuścił się czynu zabronionego, swoim zachowaniem umożliwia lub ułatwia mu osiągnięcie tego celu. Pomocnictwo może wystąpić w rozmaitych formach, będzie nim na przykład dostarczenie narzędzi lub środków transportowych, udzielanie rad lub informacji potrzebnych sprawcy ( np. przkazanie przez skompurowanego funkcjionariusza wiadomości o planowanej akcji policji ) itd. Usiłowanie polega na tym , że sprawca w zamiarze popełnienia przestępstwa, swoim zachowaniem ( dzałaniem lub zaniechaniem) bezpośrednio zmierza do jego wykonania, które jednak nie następuje. Brak rezultatu stanowi istotę usiłowania. Obojętna jest przyczyna, dla której przestępne działanie nie zostało uwieńczone powodzeniem. Usiłowania dopuszcza się sprawca, który strzela do człowieka, ale nie trafia, w trakcie włamywania się zostaje ujęty, za pomocą prymitywnego wytrycha stara się otworzyć zamek skarbca bankowego itd. Usiłowanie jest karalne.
 
 
56. Formy udziału w przestępstwie
 
57. Okoliczności wyłączające winę
1) stan wyższej konieczności;
2) niepoczytalność;
3) błąd co do faktu;
4) nieświadomość bezprawności czynu;
5) rozkaz przełożonego;
 
58. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu
 Niepoczytalność jest to określony stan psychiczny człowieka, polegający na tym, że nie rozpoznaje on swoich czynów lub nie może kierować swym postępowaniem. Przyczyną niepoczytalności może być niedorozwój umysłowy, choroba psychiczna bądź inne zakłucenia czynności psychicznych.
  Błąd - Zgodnie z przepisami kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa ten, kto dopuszcza się czynu pod wpływem błędu. Jest to tzw. błąd faktyczny. Np. mężczyzna, który wychodzi z zakładu fryzjerskiego i zabiera z wieszaka nie swój kapelusz, będąc przekonanym, że należy on do niego.
 Obrona konieczna jest to takie działanie człowieka, które zmierza do odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub jakiekolwiek dobro jednostki.
 Stan wyższej konieczności jest wtedy gdy  ktoś poświęca cudze dobro w celu zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, grożacemu jakiemukolwiek dobru lub jednostce społecznej.
 Rozkaz przełożonego ma szczególne znaczenie w wojsku czy policji. Art 318 k.k. stanowi:
" Nie popełnia przestępstwa żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego, będoącego wykonaniem rozkazu, chyba że wykonujący rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo ".
 Zgoda pokrzywdzonego jest okolicznością wyłączającą bezprawność czynu jedynie w odniesieniu do tych przestępstw, które są skierowane wyłącznie przeciwko interesom jednostki, nie zaś przeciwko interesom społecznym. Tzn. czyn przestępczy dokonany za zgodą zainteresowanego nie podlega karze.
 Działanie w granicach uprawnień lub obowiązku prawnego - przykład: wykonaniem obowiązku urzędowego jest usprawiedliwiona interwencja funkcjonariusza policji, któtu stosując siłe doprowadza przestępcę do komisariatu lub komornika dokonującego zajęcia rzeczy wbrew woli właściciela.
 Ryzyko nowatorstwa - Nie popełnia przestępstwa, ten kto podejmuje decyzję o przeprowadzeniu eksperymentu poznawczego, medycznego itd., jeśli oczekuje się po nim istotnych korzyści.
 
59. Pojęcie i cele kary oraz zasady jej wymiaru
Przepisy części szczególnej kodeksu karnego dotyczące poszczególnych przestępstw nie określają kar w sposób sztywny. Wyznaczają jedynie granice, w jakich sąd powinien karę wymierzyć. Na przykład według art. 173 & 1 k.k. ,, kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ''. Art. 279 & 1 stanowi, że ,, kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat ''. Jak widać, sąd dysponuje dużą swobodą przy wymierzaniu kary. W jednym z przytoczonych wyżej przykładów może skazać zarówno na rok pozbawienia wolności, jak i na okres dziesięcikrotnie dłuższy. Prowadzi to do pytania, jakimi względami sąd się kieruje, dokonując wyboru takiej a nie innej wysokości kary. Sąd wymierza karę według swego uznania w granicach przewidzianych przez ustawę. Bierze pod uwagę stopień winy i społecznej szkodliwości czynu oraz względy prewencyjne i wychowawcze, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W szczególności sąd uwzględnia między innymi takie okoliczności jak motywację i sposób zachowania  się sprawcy, ewentualne popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, ujemne skutki przestępstwa, sposób życia sprawcy przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Sąd bierze równierz pod uwagę jako okoliczność łagodzącą porozumienie między pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, sąd - uwzględniając okoliczności sprawy - może zamiast tej kary orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Gdy przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat, karą ograniczenia wolności lub grzywną, a społeczna szkodliwość czynu popełnionego przez sprawcę nie jest znaczna, sąd może w ogóle odstąpić od wymierzenia kary, stosując w zamian środek karny. Przesłanką tej decyzji jest uznanie, że sam środek karny wystarczy do osiągnięcia celów kary. Pozbawienie praw publicznych oraz środki karne obejmuje zakaz ( np. prowadzenia pojazdów ) orzeka się na okres od roku do 10 lat i obowiązują one od chwili uprawomocnienia się wyroku.
60. Kary i środki karne
Kara jest to środek przymusu państwowego, stosowany przez sądy wobec sprawców przestępstwa i polegający na sprawdzeniu pewnej dolegliwości.
Kary wymierzają także niektóre organy wymiaru sprawiedliwości (np. kolegia do spraw wykroczeń). Kara jest zawsze wyrazem społecznego potępienia przestępcy. Sprawdzona przez karę dolegliwośc polega na ogół na pozbawieniu sprawcy jakichś praw lub dóbr: wolności i związanych z nią przywilejów, majątku itd. Za główny cel kary uważa się reedukacje skazanego, jego poprawę. W pewnym stopniu kara jest odwetem społeczeństwa na sprawcy przestępstwa.
Środkami karnymi są:
 1) pozbawienie praw publicznych;
 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu;
 3) zakaz prowadzenia pojazdów;
 4) przepadek przedmiotów;
 5) obowiązek naprawienia szkody;
 6) świadczenie pieniężne;
 
61. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary:
 a) pozbawienia wolności nie przekraczjącej 2 lat;
 b) ograniczenia wolności;
 c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna;
Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Warunkowego zawieszenia kary nie stosuje się wobec recydywistów popełniających najpoważniejsze przestępstwa ( zabójstwo, gwałt, rozbój, kradzież z włamaniem i inne ).
Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, sąd może orzec grzywnę odpowiednio do 180 lub 90 stawek dziennych. Może też ustanowić dozór kuratora. Dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego, który popełnił przestępstwo umyślnie.
Ponadto sąd może na skazanego nałożyć cały szereg obowiązków, jak np.: obowiązek naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, poddania się leczeniu, zwłaszcza odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, podjęcia pracy zarobkowej lub nauki, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub środków odurzających.
Jeśli okres próby minie i w tym czsie sprawca nie popełni nowego przestępstwa, po upływie dalszych 6 miesięcy skazanie ulega zatarciu z mocy prawa i jest uważane za niebyłe. Sprawcę traktuje się jakby czynu przestępczego nie popełnił. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli w okresie próby skazany popełnił podobne przestępstwo umyślnie i zostanie skazany za nie na karę pozbawienia wolności.
Jeżeli sprawca rażąco narusza porządek prawny w okresie próby, sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary.
 
62. Warunkowe umorzenie postępowania
Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli występują następujące przesłanki:
 a) wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu przez niego nie są znaczne;
 b) okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości;
 c) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;
 d) jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, że mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał prawa, a w szczególności nie popełni przestępstwa;
 e) za przestępstwo grozi kara nie przekraczjąca 3 lat pozbawienia wolności, a gdy sprawa pojednał się z pokrzywdzonym, naprawił szkodę.
Okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania wynosi od 1 roku do 2 lat.
Umarzając warunkowo postępowanie sąd może oddać sprawcę pod nadzór kuratora. Sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości lub części. Sąd może też nałożyć na sprawcę takie obowiązki, jak przeproszenie pokrzywdzonego, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu i używania środków odurzających i itp., a także zobowiązać sprawcę do świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny i nakazać prowadzenia pojazdów. Sąd podejmuje postępowanie karne jeżeli w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne i został za nie prawomocnie skazany.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Prawo [111]

 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czyny niedozwolone
 • podgląd pobierz opis Dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - opracowanie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - zagadnienia - 37 str.
 • podgląd pobierz opis Gwarancja jakości
 • podgląd pobierz opis Hipoteka
 • podgląd pobierz opis Inne przyczyny powstania zobowiązania
 • podgląd pobierz opis Inne przypadki odpowiedzialności
 • podgląd pobierz opis Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • podgląd pobierz opis KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
 • podgląd pobierz opis Księgi wieczyste
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online