Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka społeczna Wróć do kategorii

Encyklopedia prawa - część 5

plik Pobierz Encyklopedia prawa - czesc 5.txt

40. Notariat - organizacja, czynności notarialne
Notariat jest instytucją, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Do zakresu czynności notariatu należy przed wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. Niektóre umowy np. sprzedaż nieruchomości, wymagają ważności aktu notarialnego. Zadaniem notariatu jest sporządzenie uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowanie dokumentów (np. testamenty) na przechowanie, sporządzanie projektów aktów. Notariusza przy sporządzaniu aktów notarialnych obowiązuje zasada bezstronności, jak i tego, że sporządzony przez niego akt jest zgodny z prawem i jest prawidłowy.

41. Prawne formy działania administracji
Znane są następujące formy działania administracji:
a) stanowienie przepisów prawnych,
b) wydawanie aktów administracyjnych,
c) zawieranie porozumień administracyjnych,
d) zawieranie umów,
e) prowadzenie działalności społeczno-organizatorskiej,
f)  wykonywanie czynności materialno-technicznych.
 
a) stanowienie przepisów prawnych
Organ administracyjny ma prawo posługiwania się w swej działalności aktami normatywnymi, za pomocą których ustanawia powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jakie to są i jaki jest zakres spraw, które mogą być przez organ przy ich pomocy regulowane - o tym decydują przepisy określające kompetencje organu. Organ stojący najwyżej w hierarchii administracji państwowej - Rada Ministrów - wydaje przede wszystkim rozporządzenia i podejmuje uchwały. Ministrowie wydają rozporządzenia i zarządzenia, podobnie jak przewodniczący komisji i komitetów stojący na czele samodzielnych resortów.
 
b) wydawanie aktów administracyjnych
Stanowi ono podstawową formę prawną działania administracji. Większość konkretnych spraw, których załatwianie należy do zakresu zadań danego organu, jest rozstrzygana w postaci aktu administracyjnego.
 
c) Zawieranie porozumień administracyjnych
Porozumienie administracyjne występuje między organami, ktore nie są sobie podporządkowane, a więc między którymi nie ma stosunku służbowej podległości ( np. między dwoma wojewodami ). Jest ono przydatne, gdy wchodzi w grę konieczność podjęcia i prowadzenia wspólnej działalności
organizatorskiej w sprawach regulowanych prawem administracyjnym. Porozumienie administracyjne stanowi więc podstawową i skuteczną formę prawną współdziałania różnych organów administracyjnych.
 
d) Zawieranie umów
Umowa, która jest typową czynnością cywilnoprawną i ze względu na swą istotę stanowi w prawie administracyjnym element obcy, jest także wykorzystywana jako jedna z form działalności organów administracyjnych. Istotą umowy jest porozumienie dwóch lub więcej stron, które w danej sytuacji są prawnie równorzędne. Umowa jest aktem dwustronnym, inaczej niż akt administracyjny. Wymaga do swego powstania zgodnej woli dwóch stron.
 
e) Prowadzenie działalności społeczno-organizatorskiej
Prowadząc tę działalność organy nie występują z pozycji władzy, jak przy wydawaniu aktów administracyjnych, lecz w podobnym charakterze jak organizacje społeczne zajmujące się organizowaniem działalności ludzi za pomocą namowy, perswazji i innych środków oddziaływania.
 
f) Wykonywanie czynności materialno-technicznych
Czynności materialno-techniczne są to wszelkie czynności faktyczne organu administracyjnego i jego funkcjonariuszy, wykonywane w toku urzędowania. W stosunku do właściwych czynności organu mają one charakter pomocniczy. Przykładem czynności materialno-technicznych jest prowadzenie akt i archiwów w urzędzie wojewódzkim, dokonywanie zestawień statystycznych przez urzędnika, zainkasowanie należności podatkowej, doprowadzenie do poddania dziecka obowiązkowemu szczepieniu.
 
 
 
42. Cechy stosunku administracyjno - prawnego
Stosunkiem administracyjnoprawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny charakteryzuje się kilkoma cechami, które decydują o jego odmienności od innych rodzajów stosunków prawnych.
Cechy te są następujące:
1) Jedną ze stron stosunku jest zawsze organ administracji państwowej wyposażony w uprawnienia władcze, czyli tzw. imperium ( drugą stroną jest obywatel, przedsiębiorstwo, inny organ administracyjny itd.). Stosunek administracyjnoprawny jest więc - stosunkiem nierównorzędnych partnerów.
2) Przedmiotem stosunku administracyjnego są jedynie sprawy należące do kompetencji organów administracji państwowej.
3) Stosunki administracyjnoprawne powstają najczęściej z mocy aktów administracyjnych pomiędzy organem wydającym akt i adresatem aktu ( tak nawiązuje się stosunek np. wskutek nakazu rozebrania szopy skierowanego przez kompetentny organ administracji do jej właściciela ).
Oto kilka przykładów omawianych stosunków:    
a) Właściciel prywatnego samochodu otrzymuje nakaz przewożenia lekarza, włączonego do akcji pomocy ofiarom powodzi. Powoduje to powstanie stosunku między właścicielem samochodu i organem kierującym akcją przeciwpowodziową.
b) Powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej stwarza stosunek między poborowym i organem administracyjnym, który wystosował wezwanie.
c) Nakaz poddania się szczepieniu ochronnemu stwarza stosunek między organem administracji zdrowia i zainteresowaną osobą.
 
 
43. Pojęcie i rodzaje aktów administracji
Taką decyzją jest np. wydanie prawa jazdy, decyzja podatkowa. Decyzje te nazywamy aktami administracyjnymi.
Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji państwowej, załatwiające konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata.
Akt administracyjny charakteryzuje się następującymi cechami:
1) Jest wydawany przez organ administracji państwowej.
2) Przy wydawaniu aktu administracyjnego organ państwowy korzysta z posiadanych uprawnień władczych.
3) Akt administracyjny nakłada na adresata określone obowiązki lub przyznaje mu odpowiednie uprawnienia, powodując powstanie, zmianę lub zniesienie stosunku prawnego; akt administracyjny jest więc zdarzeniem prawnym.
Akty administracyjne dzielą się na:
a) zewnętrzne,
b) wewnętrzne.
Do aktów administracyjnych zewnętrznych zaliczamy te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny, a więc ,, na zewnątrz'', poza krąg administracji, najczęściej do obywatela, jednostki gospodarczej, organizacji społecznej.
Do aktów administracyjnych wewnętrznych zaliczamy akty kierowane przez organ administracyjny ( nadrzędny ) do innego organu administracyjnego ( podległego ). Akty te nie wychodzą poza krąg organów administracyjnych, pozostają wewnątrz administracji.
Typowym aktem administracyjnym zewnętrznym jest zezwolenie na wybudowanie garażu przez osobę prywatną, decyzja komisji lekarskiej w sprawie niezdolności do pracy. Aktem administracyjnym wewnętrznym - zarządzenie premiera skierowane do wojewody.

 
44. Wady aktu administracyjnego
 
45. Pojęcie i rodzaje postępowania administracyjnego
Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób. Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów. Istnieje stały tryb załatwiania określonych rodzajów spraw. Wszystko to składa się na postępowanie administracyjne. Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządność, zapobiegając naruszeni prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania administracji. Działalność administracji państwowej jest bardzo różnorodna, toteż niemożliwe jest ustalenie jednolitych przepisów postępowania we wszystkich rodzajach działalności administracji, np. przy wywłaszczeniu nieruchomości i udzielaniu ślubów. Dlatego istnieje szerego postępowań administracyjnych. Obok postępowania ogónego istniejeą także szczgólne tryby postępowania przewidziane dla niektórych specjalnych dziedzin administracji. Są to szczególne rodzaje postępowania administracyjnego. Do ważniejszych postępowań szczególnych należą:
 - postępowanie w sprawach o wykroczenia;
 - postępowanie przymusowe;
 - postępowanie podatkowe;
 - postępowanie w sprawach patentowych itd.
Postępowania szczególn uregulowane są odrębnymi przepisami.
 
46. Zasady i tryb ogólnego postępowania administracyjnego
Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania.Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządność, zapobiegając naruszeni prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania administracji. Nazwę postępowania administracyjnego z dopiskiem "ogólne" nadaje się podstawowemu rodzajowi postępowania organów administracji państwa. Postępowanie administracyjne nie jest przeznaczone do załatwiania spraw określonego rodzaju. Jest ono postępowaniem w pełni tego słowa znaczeniu ogolnym, tzn. skupiającym sprawy z różnych zakresów  działania administracyji. Do trybu postępowania ogólnego należą mianowicie wszelkie sprawy, które nie zostały przekazane do któregoś z postępowań szczególnych. Rodzaje spraw pomiędzy różne tryby postępowania opiera się więc na tej zasadzie, iż dla wydania pewnych rodzajów decyzji stworzono tryby szczgólne, precyzujące dokładnie rodzaj załatwiania w nich spraw , zaś wszystkie wszystkie pozostałe sprawy obejmuje postępowanie ogólne, bez względu na ich charakter. W postępowaniu administracyjnym ogólnym podejmowane są decyzje w sprawach budowlanych, sanitarnych, drogowych, mieszkaniowych, rolnych, przemysłowych itp.
Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą:
 1) zasada prawdy obiektywnej; ( oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dązenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na podstawie którego ma nastąpić wydanie decyzji. Roztrzygnięcie sprawy może nastąpić wówczas gdy okoliczności sprawy są w pełni wyjaśnione, a więc gdy znana jest cała prawda.
 2) zasada udziału stron w postępowaniu; ( oznacza, że postępowanie administracyjne toczy się przy aktywnym udziale zainteresowanych w treści przyszłej decyzji stron. Jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego, co bez wyjaśnienia stron nie byłoby w pełni możliwe.
 3) zasada kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym; ( wynika z tego, że społeczeństwo jest zainteresowane w ścisłym przestrzeganiu prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Społeczeństwu zależy na wyeliminowaniu wszelkich przejawów naruszenia praworządności ( łapówki ).
 4) zasada uwzględnienia interesu społecznego i słusznego interesu stron; ( zmierza do podkreślenia, iż organ administracyjny powinien mieć na uwadze z jednej strony interes społeczny, z drugiej zaś nie wolno mu dopuścić do naruszenia słusznego interesu uczestnika postępowania. 
 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka społeczna [16]

 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Polityka spoleczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis polityka społeczna
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 03 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 05 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 06 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Polityka społeczna WYKŁAD 07 WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online