Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Prawo Wróć do kategorii

Encyklopedia prawa - część 4

plik Pobierz Encyklopedia prawa - czesc 4.txt


30. Trybunał Konstytucyjny - skład, kompetencje
Trybunał Konstytucyjny jest organem państwowym powołanym do ochrony tak zwanej konstytucyjności prawa, to znaczy zgodności ustaw i innych aktów tworzących system polskiego prawa z konstytucją , a także do wykonywania niektórych innych, związanych z tym zadań. W szczególności Trybunał Konstytucyjny orzeka w następujących sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją,
2) zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją ,
4) zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych.
Kontrola konstytucyjności konkretnego aktu normatywnego lub niektórych zawartych w nim norm odbywa się w dwóch formach, nazywanych w piśmiennictwie naukowym kontrolą abstrakcyjną i kontrolą konkretną. Kontrola abstrakcyjna oznacza podjęcie postępowania w oderwaniu od toczącej się sprawy sądowej ( cywilnej lub karnej ) lub administracyjnej, a więc bez związku z aktualnym stosowaniem danego aktu normatywnego w praktyce. Kontrola konkretna powiązana jest z rozstrzyganiem indywidualnej sprawy przez organ orzekający i dochodzi do niej na tle danej sprawy, gdy w trakcie jej rozpatrywania pojawi się wątpliwość, czy stosowane w sprawie przpisy są zgodne z aktem normatywnym wyższego rzędu. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym następuje na podstawie wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej. We wszystkich przypadkach toczy się podobnie, w trybie określonym głównie przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego może wystąpić
Prezydent, premier, marszałkowie obu izb parlamentu i większość pozostałych organów wymienionych wyżej. Pytanie może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu każdy sąd. Pytanie może dotyczyć zgodności aktu normatywnego z konstytucją. Skargę konstytucyjną może wnieść każdy. Skarga może zarzucać niezgodność z konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego. Skarga może być wniesiona w sprawie ostatecznie rozstrzygniętej, w ciągu dwóch miesięcy. Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje wniosek na rozprawie, o której powiadamia uczstników. Rozprawa jest w zasadzie jawna. Orzeczenia Trybunału mają postać wyroków lub postanowień. Trybunał wydaje wyroki w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją oraz w innych podstawowych sprawach wymienionych wyżej. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostatwczne i mają moc powszechnie obowiązującą.
 
 
31. Trybunał Stanu - skład, kompetencje
Trybunał Stanu został powołany do określania tak zwanej odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Jest on organem ściśle związanym z Sejmem, przez niego powoływanym i podejmującym czynności sądowe na jego zlecenie. W zakresie orzekania Trybunał Stanu jest niezawisły i podlega tylko ustawie. Odpowiedzialność konstytucyjnej obejmuje czyny sprzeczne z prawem, ale nie będące przestępstwami. Do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu mogą być pociągnięte, jak wspomniano wyżej, osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe. Należą do nich: 1) Prezydent, 2) premier i członkowie rządu, 3) prezes Narodowego Banku Polskiego, 4) prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym premier powierzył kierowanie ministerstwem, 7) naczelny dowódca sił zbrojnych, 8) posłowie i senatorowie - za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytolialnego albo nabywania takiego majątku. W razie pociągnięcia do odpowiedialności uchwała komisji, w której zwraca się do Sejmu z takim wnioskiem, stanowi akt oskarżenia. Jednocześnie Sejm powołuje dwóch oskarżycieli. Trybunał Stanu stwierdzając winę oskarżonego orzeka następujące kary: a) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, b) utratę wszystkich lub niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz zdolności do ich uzyskania, c) zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych. Kary orzeka się  na okres od 2 do 10 lat, a niekiedy na zawsze. Trybunał Stanu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Sejmu na okres jego kadencji, z wyjątkiem przewodniczącego, którym jest z urzędu pierwszy prezes jego Sądu Najwyższego. W skład Trybunału Stanu wchodzi przewodniczący, jego dwóch zastępców i 16 członków. Co najmniej połowa osób wchodzących w skład Trybunału winna mieć kwalifikacje sędziowskie.
 
32. Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje
Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem NIK jest kontrolowanie działalności organów administracji rządowej, NBP itp.
Kryterium formalne :
a- legalność ( zgodnośc z prawem );
b- rzetelność ( finansowo - księgowa );
Kryterium nieformalne:
c- gospodarność ( jak wydają pieniądze );
 d- celowość ( na co wydajemy pieniądze );
KONTROLE:
 1) Kontrola najszersza ( jednostki państwowe: NBP, zakłady budżetowe itd. ),(a,b,c,d,);
 2) Kontrola węższa ( samorządy terytorialne ),(a,b,c);
 3) Kontrola najniższa ( podmioty nie państwowe ),(a,c);
 
33. Rzecznik Praw Obywatelskich - tryb powoływania,              kompetencje
Powołanie w Polsce urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucji wzorowanej na szwedzkim ombudsmenie, było wynikiem długotrwałego procesu zapoczątkowanego przez przystąpienie Polski do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. U jego podstaw legło przedświadczenie o konieczności skuteczniejszej ochrony praw i wolności obywateli przed naruszeniem ich przez organy państwowe. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i obywateli, określonych w konstytucji i innych przepisach prawa. W szczególności Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i stosowania tych praw i wolności, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik zajmuje szczególne miejsce wśród organów państwowych. Jest powoływany przez  Sejm za zgodą Senatu na okres pięciu lat. W swojej działalności dysponuje niezawisłością, podobną do niezawisłości sędziowskiej, tzn. jest niezależny od innych organów państwowych. Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany lub zatrzymany. Ze swojej działalności Rzecznik zdaje sprawę Sejmowi w corocznych sprawozdaniach, które są następnie podawane do wiadomości publicznej. Rzecznik podejmuje działanie, jeżeli uzyska informację wskazującą na naruszenie praw i wolności obywatela. Może podjąć działanie zarówno na wniosek, jak i z własnej inicjatywy. Podejmując sprawę Rzecznik może, zależnie od jej charakteru, wybrać jeden z następujących trybów postępowania: 1) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające, 2) zwrócić się o zbadanie sprawy do organów nadzoru, prokuratury, kontroli, 3) zwrócić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli określonej sprawy. Prowadząc własne postępowanie Rzecznik ma prawo zbadać każdą sprawę na miejscu, żądać złożenia wyjaśnień i przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez organy administracji państwowej, organizacje spółdzielcze, społeczne, zawodowe, samorządowe, osoby prawne itd. Może od sądów, prokuratury i innych organów ścigania żądać informacji o stanie sprawy. Może też zlecać sporządzenie ekspertyz i opinii. Po zbadaniu sprawy, Rzecznik wykorzystuje przyznane mu przez ustawę środki prawne. Może on m. in.:
1) żądać wszczęcia postępowania cywilnego,
2) żądać wszczęcia przez prokuraturę lub innego oskarżyciela publicznego śledztwa lub dochodzenia,
3) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego,
4) wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego orzeczenia, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Rzecznikowi służy także prawo zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie określonego aktu normatywnego lub przepisu za sprzeczny z Konstytucją. Może też formułować i przedstawiać odpowiednim organom inne ogólne opinie i wnioski dotyczące ich działalności, a związane ze sferą praw i wolnościobywatelskich.
34. Terenowe organy administracji rządowej
 
35. Samorząd terytorialny i jego organy
 
36. Sądy - struktura, zasady działania
Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości. Wykonując to zadanie sądy opierają się na przepisach prawa. Charakterystyczną cechą sądów jest ich niezawisłość (sędzia opiera się tylko na ustawach i własnym sumieniu w granicach prawa), którą gwarantuje im konstytucja. Sąd jest niezależny, czyli niepodlega innym władza. Sąd ma obowiązek wysłuchać każdej ze stron. Każdy może może wejść na sale rozpraw. Próby wpływania na sąd lub sędziego są bezprawne i podlegają karze. Chierarchia sądów:
 
37. Sąd Najwyższy - skład, kompetencje
Sąd Najwyższy jest naczelnym organem sądowym w Polsce, sprawujący nadzór w zakresie orzekania nad wszystkimi sądami. Do jego istotnych zadań należy zapewnienie prawidłowości wykładni prawa. W celu wykonania swoich funkcji Sąd Najwyższy posługuje się środkami przekazanymi mu przez ustawę. Należą do nich:
 1) rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych;
 2) rozpoznawanie rewizji nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 3) udzielenie odpowiedzi na pytania prawne, formułowane prze sądy rozpoznające konkretną sprawę;
 4)rozpoznawanie innych spraw przewidzianych przez ustawę;
Sędziów Sądu Najwyższego powołuje Prezydent na wniosek Rady Sądownictwa. Stanowisko to mogą obiąć sędziowie i niektóre inne osoby wyróżniające się wysoką wiedzą prawniczą, odpowiadające kryteriom wymienionym w ustawie. Na czele Sądu Najwyższego stoi pierwszy prezes, który jest powoływany przez Prezydenta. Zastępcy pierwszego prezesa, którzy także są powoływani przez Prezydenta, są prezesi, którzy stoją na czele każdej z poszczególnych izb. Sąd Najwyższy dzieli się na cztery izby:
 - Izba Cywilna;
 - Izba Karna;
 - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 - Izba Wojskowa;
 
38. Prokuratura - organizacja, kompetencje, zasady działania
Prokuratura jest organem państwowym powołanym do strzeżenia praworzędności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw.
Ustawa przewiduje, że prokuratura określone wyżej ogólne zadania wykonuje między innymi przez:
1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego.
2) Wytaczanie powództw i składanie wniosków.
3) podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w różnych rodzajach postępowania.
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem wyroków w sprawach karnych.
5) prowadzenie badań nad przestępczością oraz zapobieganie i zwalczanie jej.
6) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzone przez inne organy państwowe.
7) opiniowanie aktów normatywnych.
Działalność prokuratury kojarzy się przede wszystkim - z prowadzeniem postępowania przygotowawczego  w sprawach karnych oraz z nadzorowaniem takiego postępowania prowadzonego przez inne uprawnione organy, na przykład policję. Postępowanie przgotowawcze ma postać śledztwa lub dochodzenia.
Działanie prokuratora w czasie postępowania przygotowawczego powinna cechować wszechstronność i skrupulatność, powinien dążyć do wyjaśnienia sprawy, nie wolno mu przede wszystkim ograniczać się do wyszukiwania okoliczności obciążających podejrzanego. Prokurator decyduje o powstaniu obywatela w stan oskarżenia. Wiąże się to z zasadą, że sąd rozpatruje sprawy w postępowaniu karnym wyłącznie na wniosek, nigdy z własnej inicjatywy. Takim wnioskiem w sprawie karnej jest akt oskarżenia. Prokuraturę stanowi prokurator generalny wraz z podległym mu aparatem. Prokuratorem generalnym jest z rzędu minister sprawiedliwości.
39. Adwokatura i radcowie prawni - organizacja, kompetencje, zasady działania
Adwokatura składa się z ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie kraju. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej nieograniczonemu kręgowi osób i organizacji - przede wszystkim jednak ludności. Z pomocy adwokatury mogą korzystać zarówno poszczególni ludzie w swoich sprawach prywatnych, jak i przedsiębiorstwa, spółki i inne podmioty gospodarcze. Zadaniem adwokata jest udzielanie fachowych porad prawnych oraz prowadzenie spraw klientów przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości, a także organami administracyjnymi itd. Adwokaci prowadzą działalność w formie indywidualnych kancelarii, bądź też łączą się w spółki itp. Obok adwokatury wykształcił się inny zawód prawniczy - zawód radcy prawnego. Był on związany od początku z dzałalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwa państwowe i inne tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej, a później również spółki i inne podmioty gospodarcze. Radca prawny jest często zatrudniony na stałe w jednostce gospodarczej i spełnienia wobec niej, ogólnie rzecz biorąc, tę samą funkcję, co adwokat wobec indywidualnego klienta. Zakres zadań radcy prawnego jest jednak odmienny, skupia się on na sprawach cywilnych, nie prowadzi spraw karnych. Poza adwokatami i radcami prawnymi prowadzą również działalność różnego rodzaju kancelarie prawnicze, doradcy podatkowi i in.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Prawo [111]

 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czyny niedozwolone
 • podgląd pobierz opis Dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - opracowanie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - zagadnienia - 37 str.
 • podgląd pobierz opis Gwarancja jakości
 • podgląd pobierz opis Hipoteka
 • podgląd pobierz opis Inne przyczyny powstania zobowiązania
 • podgląd pobierz opis Inne przypadki odpowiedzialności
 • podgląd pobierz opis Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • podgląd pobierz opis KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
 • podgląd pobierz opis Księgi wieczyste
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online