Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Prawo Wróć do kategorii

Encyklopedia prawa - część 3

plik Pobierz Encyklopedia prawa - czesc 3.txt


21. Kolizja norm w czasie
O kolizji przepisów prawnych mówi się gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają. Do kolizji przepisów prawnych w czasie dochodzi gdy stosunek prawny uregulowany jest odmiennie przez dwa lub więcej przepisy wydane w różnym czasie. Jeśli np. w czasie trwania małżeństwa wchodzi w życie nowy kodeks rodzinny regulujący odmienne niż poprzeni wzajemne prawa i obowiązki małżonków, to jest to typowy przykład kolizji przepisów dawnych i nowych, a więc kolizji w czasie. Instrument, który usuwa kolizjie w czasie to przepisy przejściowe. Przepisy przejściowe ustalają, jak należy roztrzygać kolizje powstające w wskutek wejścia w życie danego aktu. Polega to najczęściej na wskazaniu przez przepisy przejściowe tych aktów normatywnych, które tracą moc z chwilą wejścia w życie nowego aktu. Jednak nie zawsze akt normatywny zawiera przepis przejściowy, wówczas występuje kolizja. Kolizja między starymi i nowymi przepisami roztrzygana jest przez zasadę USTAWA PÓŹNIEJSZA UCHYLA WCZEŚNIEJSZĄ. Oznacza ona, że akt normatywny odnosi się jedynie do tych stosunków, które powstały już po jego wejściu w życie, czyli pod rządami aktu normatywnego.
 
22. Kolizja norm w przestrzeni
O kolizji przepisów prawnych mówi się gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają. Kolizja przepisów w przestrzeni, to ta kolizja, do której dochodzi między przepisami obowiązującymi w różnych miejscach. Do kolizji może dojść:
 a) między przepisami obowiązującymi w różnych dzielnicach kraju;
 b) między przepisami obowiązującymi w różnych państwach;
 
Do kolizji między przepisami dzielnicowymi może dojść tylko wtedy, gdy prawo każda dzielnica państwa ma swoje prawo. Obecnie państwo polskie jest ujednolicone i do takich kolizji nie dochodzi.
Kolizje między ustawodawcami różnych państw są zjawiskiem naturalnym i nie da się go uniknąć. Trzeba natomiast dysponować środkami do ich rozstrzygania. Do takiej kolizji dochodzi w przypadku zawierania umowy pomiędzy np. obywatelem Polski i obywatelem Węgier, związków małżeńskich par mieszanych (Polak i Niemka). W takich przypadkach każde państwo ustanawia własne przepisy kolizyjne. Wskazują one do jakiego stosunku prawnego stosować praw rodzime czy obce. Dziedziny prawa cywilnego i prawa rodzinnego reguluje prawo międzynarodowe prywatne. W dziedzinie prawa cywilnego i rodzinnego przestrzegane są np. następujące zasady:
 1) w zakresie prawa osobowego stosowane są przepisy tego państwa, którego obywatelem jest dana osoba.;
 2) w zakresi prawa rzeczowego stosuje się przepisy państwa na terenie, którego rzecz się znajduje;
 3) w zakresie oceny umów i innych aktów prawnych oraz oceny ich formy prawnej właściwie są przepisy tego państwa, na terytorium którego miało miejsce zawarcia umowy;
 

23. Sejm - skład, organy, kompetencje
Sejm jest jednym z dwóch - obok Senatu - organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Reprezentuje - podobnie jak - Prezydent i Senat - suwerenne prawa narodu, przekazane mu akt wyboru. Zakres kompetencji obu organów ustawodawczych sprawia, że to właśnie Sejm jest głównym ośrodkiem procesu tworzenia prawa. Poza kompetencjami w dziedzinie ustawodawczej Sejm decyduje lub współdecyduje o powoływaniu podstawowych organów oraz obsadzaniu niektórych urzędów i stanowisk państwowych. W wypadkach określonych w przepisach konstytucyjnych Sejm i Senat, obradujące wspólnie, tworzą Zgromadzenie Narodowe. Sejm jest wybierany na 4-letnią kadencję. Składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Wybory do Sejmu zarządza Prezydent łącznie z wyborami do Senatu. O ważności wyborów decyduje Sąd Najwyższy, który też rozpatruje protesty zgłoszone w sprawie wyboru poszczególnych kandydatów. Poseł jest reprezentantem całego narodu i w związku z tym nie wiążą go instrukcje udzielane mu przez wyborców. Sejm obraduje na posiedzeniach. Sejm wybiera ze swego grona marszałka, który kieruje pracami Sejmu oraz sprawuje inne funkcje publiczne, a także inne organy.Obrady Sejmu są jawne. Uchwalanie ustawy i podejmowanie innych uchwał jest możliwe tylko wtedy, gdy w posiedzeniu w danym momencie bierze udział co najmniej pewna określona przepisami liczba posłów ( quorum ). Quorum - jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej - wynosi połowę ogólnej liczby posłów. Jednym z ważnych zadań Sejmu jest uchwalenie budżetu państwa. Poseł ma dwa szcególne prawne przywileje, ściśle ze sobą związane: nietykalność i immunitet.
Nietykalność polega na tym, że poseł nie może być aresztowany ani zatrzymany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem zatrzymania posła na gorącym uczynku przestępstwa. Immunitet poselski oznacza, że przeciwko posłowi bez zgody Sejmu nie może być prowadzone postępowanie karne.
Posłowie mają obowiązek brać udział w planarnych posiedzeniach Sejmu oraz w pracach komisji, do których zostali powołani.
Zgodnie z regulaminem sejmowym posłom przysługuje prawo tworzenia na terenie Sejmu własnych organizacji. Są nimi kluby parlamentalne. Kluby poselskie nie są organami wewnętrzymi Sejmu, lecz formami samoorganizacji posłów dla celów wynikających z realizacji ich zadań.
Organizację wewnętrzną Sejmu ustalają przepisy konstytucyjne oraz regulamin sejmowy. Organami Sejmu są:
  1) marszałek Sejmu; ( Marszałek kieruje pracami Sejmu, a w szczególności stoi na straży praw i godności Sejmu, czuwa nad tokiem prac Sejmu i jego organów, reprezentuje Sejm, przewodniczy obradom Sejmu, nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym, kieruje pracami prezydium Sejmu, sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na terenie Sejmu, zapewnia dyscyplinę obrad, mianuje i zwalnia pracowników kancelarii Sejmu. W razie potrzeby zastępują go wicemarszałkowie.
  2) prezydium Sejmu; ( składa się z marszałka i wicemarszałków, wybieranych przez Sejm spośród posłów. Do zadań prezydium Sejmu należy między innymi ustalenie planów prac Sejmu, zwoływanie posiedzeń Sejmu i ustalenie porządku obrad, dokonywanie wykładni regulaminu Sejmu, utrzymanie stosunków z Senatem, udzielenie posłom pomocy w ich pracy.
  3) konwent seniorów; ( składa się z marszałka i wicemarszałków oraz przewodniczących klubów poselskich. Konwent seniorów jest organem doradczym prezydium Sejmu, a jego głowne zadanie polega na zapewnieniu współdziałania organizacji zrzeszających posłów na terenie Sejmu, a więc klubów poselskich.
  4) komisje sejmowe; ( są to organy specjalistyczne Sejmu. Komisje te są powoływane przez Sejm na początku kadencji. W skład komisji wchodzą posłowie. Kompetencje Sejmu obejmują wszelkie dziedziny życia publicznego zaś posłowie mają pełne rozeznanie oparte na własnej znajomości rzeczy jedynie w niewielkiej ilości spraw. Wobec tego w pozostałych przypadkach muszą się opierać na opinii fachowego organu - właśnie komisji sejmowej. Do zadań komisji sejmowych należy między innymi rozpatrywanie projektów ustaw, wysłuchiwanie sprawozdań i informacji kierowników resortów, urzędów oraz instytucji lub ich zastępców, przeprowadzanie analizy działalności poszczególnych działów administracji państwowej, rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu.
 
24. Senat - skład, organy, kompetencje
Senat jest drugą obok Sejmu izbą parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczną rolę w procesie stanowienia prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Uprawnienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treść uchwalonych ustaw, a nawet mogą pozwolić na zablokowanie uchwalonej przez Sejm ustawy. Uchwalona przez Sejm ustawa przekazywana jest do Senatu do rozpatrzenia. W ciągu miesiąca Senat musi przedstawić Sejmowi propozycję dokonania w ustawie określonych zmian lub ją odrzucić. Sprzeciw Senatu powoduje, że Sejm ponownie przeprowadza głosowanie nad ustawą. Aby obalić sprzeciw Senatu musi być uzyskana bezwzględna większość głosów. Senat wyraż swoje stanowisko w formie uchwały. Senat obraduje na posiedzeniach, a pracami kieruje marszałek Senatu. Senatorowie pochodzą z wyborów powszechnych, odbywających się razem z wyborami do Sejmu. Senatorzy mogą tworzyć kluby parlamenterne. Kadencja Senatu kończy się równocześnie z kadencja Sejmu ( 4 lata).
 
25. Immunitety poselskie i senatorskie
Immunitet jest to uwolnienie od obciążeń. W Polsce immunitet przysługuje posłom i senatorom i oznacza niemożność pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub innej za działania wynikające z wykonywania mandatu. Wyłączenie odpowiedzialności trwa także po wygaśnięciu mandatu, chyba że popełniony czyn naruszał dobra osobiste innych osób.
Istotą immunitetu jest stworzenie przedstawicielowi warunków nieskrępowanej działalności i zapewnienie w ten sposób właściwej pracy parlamentu. Poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem w przypadku za zgodą sejmu i gdy poseł został złapany na gorącym uczynku.
 
26. Charakter prawny i rodzaje referendum
Referendum jest to sposób bezpośredniego decydowania, w drodze głosowania, przez uprawnionych obywateli o ważnych sprawach życia państwa. Referendum może dotyczyć przyjęcia lub odrzucenia aktu ustawodawczego lub konstytucji. Referendun ma prawo zarządzić:
 a) Sejm;
 b) Prezydent RP za zgodą Senatu;
Referendum przeprowadza się w dniu wolnym od pracy. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
 
27. Prezydent - wybór, kompetencje
Prezydent jest głową państwa i najważniejszym przestawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji i stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Prezydent jest wybierany na 5 lat w wyborach powszechnych, w głosowaniu tajnym. Do wyboru konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatow biorących udział w wyborach nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie. Biorą w nim udział tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymywali kolejną największą liczbę głosów. Kandydat na urząd Prezydenta musi mieć ukończone 35 lat i korzystać z pełni praw wyborczych. Kandydować ponownie może tylko raz. Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach międzynarodowych. W tej roli ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych w innych państwach. W stosunkach wewnętrznych Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, którą to funkcję w czsie sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców rodzjów sił zbrojnych, w razie zagrożenia państwa zarządz mobilizację i użycie sił zbrojnych. Prezydent ma prawo do stosowania prawa łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego, zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, skracanie kadencji Sejmu i Senatu, zarządzanie referendum, podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw, powoływanie premiera, powoływanie sędziów, powoływanie prezesów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Za naruszenie konstytucji lub innych ustaw Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności, ale tylko przed Trybunałem Stanu.
 
28. Rada Ministrów - skład, tryb powoływania, kompetencje
Rada Ministrów ( rząd ) jest organem władzy wykonawczej, która na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których ustawy nie zastrzegły dla Prezydenta, albo innego organu administracji państwowej. W szczególności Rada Ministrów:
 - zapewnia wykonanie ustaw;
 - wydaje rozporządzenia;
 - koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej;
 - chroni interesy Skarbu Państwa;
 - uchwala projeky budżetu państwa;
 - zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny;
 - sprawuje kierownictwo w dziedzinie w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacji międzynarodowych;
 - zawiera rozmowy międzynarodowe;
 - sprawuje kierownictwo w dziedzinie obronności kraju;
Premier jest Prezesem Rady Ministrów. Rada Ministrów to premier i ministrowie.
 
29. Minister jako naczelny organ administracji państwowej
Minister jest to jednoosobowy naczelny organem państwa kierujący określonym działem administracji czyli resortem, wchdzący w skład rządu. Minister powoływany jest przez Prezydenta na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Do podstawowych funkcji ministra należy:
 1) kierowanie określonym resortem;
 2) wydawanie rozporządzeń i zarządzeń oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa przez organa resortu;
 3) realizacja polityki rządu w zakresie danego resortu;
 4) kierowanie ministerstwem i jednostkami podległymi;
 Minister bez teki jest to minister nie piastujący kierownictwa wresorcie.Minister kieruje określonym działem administracji państwowej przy pomocy sekretarzy stanu powołanych przez Prezesa Rady Ministrów.
Odpowiedzialność polityczna ministra polega na obowiązku ustąpienia ze stanowiska członka rządu w przypadku utraty zaufania większości członków Sejmu. Minister ponosi także odpowiedzialność konstytucyjną.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Prawo [111]

 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czek
 • podgląd pobierz opis Czyny niedozwolone
 • podgląd pobierz opis Dziedziczenie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 1
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 2
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 3
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 4
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 5
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 6
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - część 7
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - opracowanie
 • podgląd pobierz opis Encyklopedia prawa - zagadnienia - 37 str.
 • podgląd pobierz opis Gwarancja jakości
 • podgląd pobierz opis Hipoteka
 • podgląd pobierz opis Inne przyczyny powstania zobowiązania
 • podgląd pobierz opis Inne przypadki odpowiedzialności
 • podgląd pobierz opis Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • podgląd pobierz opis KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
 • podgląd pobierz opis Księgi wieczyste
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online